Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 24.03.2017Bezrobocie spado do 8,5 proc.
  W lutym br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosa 8,5 proc. – poinformowa Gówny Urzd Statyczny, potwierdzajc tym samym wczeniejsze szacunki resortu pracy. W porównaniu do stycznia wskanik zmniejszy si o 0,1 pkt proc. Najniszym bezrobociem pochwali moe si województwo wielkopolskie.
  • 23.03.2017Ulga na badania i rozwój w praktyce
   Pytanie podatnika: Jakich pracowników naley uzna za „zatrudnionych w celu realizacji dziaalnoci badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT? 
   • 23.03.2017wiadczenia rodzinne do zmiany?
    Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie zmiany ustawy o wiadczeniach rodzinnych
    • 21.03.20174000 z na niepenosprawne dziecko - przepisy s zbyt ogólne?
     Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciy i rodzin "Za yciem"
     • 15.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
      Wszystkie stypendia wypacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bd zrównane pod wzgldem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporzdzenia, które opublikowao Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia bd zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do koca 2019 r.
      • 14.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
       Wszystkie stypendia wypacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bd zrównane pod wzgldem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporzdzenia, które opublikowao Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia bd zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do koca 2019 r.
       • 10.03.2017Praca studentów zostanie oskadkowana? Biznes krytycznie o pomysach zmian
        Polski rzd rozwaa objcie pracy uczniów i studentów obowizkiem ubezpieczenia spoecznego, co oznaczaoby w ich przypadku konieczno odprowadzania nie tylko podatku dochodowego, ale te skadek na ZUS. Jak oceniaj firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie w ycie takiego pomysu zaszkodzioby gównie samym uczniom i studentom
        • 09.03.2017Stopy procentowe wci bez zmian
         Na zakoczonym w rod dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieninej postanowia utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak ocenia RPP, aktualnie nie ma potrzeby korygowania wysokoci stóp. Stopa referencyjna wynosi obecnie wci 1,50 proc. w skali roku
         • 09.03.2017Praca studentów zostanie oskadkowana? Biznes krytycznie o pomysach zmian
          Polski rzd rozwaa objcie pracy uczniów i studentów obowizkiem ubezpieczenia spoecznego, co oznaczaoby w ich przypadku konieczno odprowadzania nie tylko podatku dochodowego, ale te skadek na ZUS. Jak oceniaj firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie w ycie takiego pomysu zaszkodzioby gównie samym uczniom i studentom
          • 07.03.2017Bezrobocie zaczyna znów spada
           Na koniec lutego br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosa w Polsce 8,5 proc. – wynika ze wstpnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Midzy styczniem a lutym liczba zarejestrowanych zmniejszya si o 12,8 tys. osób, by w sumie osign poziom 1,38 mln osób. Najniszym bezrobociem moe pochwali si obecnie Wielkopolska.
           • 03.03.2017Delegowanie pracowników – nowe przepisy uderz w bran transportow
            Komisja Europejska szykuje zmiany dotyczce delegowania pracowników. Jak ocenia brana transportowa, nowe regulacje bd zagroeniem dla caego sektora. Kontrowersje budz m.in. nowe obowizki administracyjne oraz potencjalne problemy z rozliczaniem pracy kierowców. rodowisko transportowe apeluje o wdroenie odrbnych regulacji dla midzynarodowego transportu.
            • 17.02.2017Zatrudnianie cudzoziemców bdzie atwiejsze?
             Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na prac przez cudzoziemców
             • 16.02.2017Oddelegowanie pracowników tymczasowych a obowizki patnika PIT
              Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodze wypacanych pracownikom z tytuu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy uytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez wzgldu na to czy przekrocz, czy nie przekrocz okres 183 dni pobytu na terenie Francji?
              • 15.02.2017Rygor natychmiastowej wykonalnoci decyzji. Wany wyrok NSA
               Tezy: W wietle art. 212 zd. 1 w zwizku z art. 239b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: „o.p.”) warunkiem wprowadzenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnoci do obrotu prawnego jest dorczenie podatnikowi zarówno decyzji wymiarowej, jak i tego postanowienia albo tylko decyzji wymiarowej w sytuacji, gdy postanowienie o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoci zostao zawarte w decyzji wymiarowej.
               • 10.02.2017Dziaalno gospodarcza i umowa zlecenie. Rozliczenie PIT
                Pytanie podatnika: Czy, jeli osoba prowadzca dziaalno gospodarcz podpisze w tym samym zakresie umow zlecenia (nie wskazujc przy tym, e wykonuje j w ramach dziaalnoci gospodarczej), to ma obowizek zakwalifikowania tej umowy, jako wykonywanej w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a tym samym rozliczenia podatku dochodowego w ramach dziaalnoci gospodarczej? Czy w przedstawionej sytuacji podatek dochodowy z tytuu zawartej umowy zlecenia, moe potrci i odprowadzi zleceniodawca?
                • 10.02.2017Rozliczenie wydatków zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz
                 Pytanie podatnika: Czy koszty ogólne zwizane z biec dziaalnoci ponoszone przez Spók, w szczególnoci takie jak podatek od nieruchomoci, opaty za uytkowanie wieczyste nieruchomoci, koszty prowadzenia ksigowoci, koszty najmu, abonamentu za serwer, opaty za domeny, itp., stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrcany w dacie jego poniesienia (koszt poredni)?
                 • 09.02.2017RPP nadal nie zmienia stóp procentowych
                  Stopy procentowe pozostan na dotychczasowym poziomie co najmniej przez jeden kolejny miesic – postanowia na zakoczonym w rod dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieninej. Rada zaznacza, e aktualne dane nie wskazuj na konieczno korekt wysokoci poszczególnych stóp. Aktualnie stopa referencyjna wynosi 1,50 proc.
                  • 08.02.2017wiadczenie przedemerytalne dla osoby uprawnionej do renty z tytuu niezdolnoci do pracy
                   Wymogi, jakie musi speni osoba ubiegajca si o wiadczenie przedemerytalne, a wczeniej uprawniona do renty z tytuu niezdolnoci do pracy, okrela ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 170, z pón. zm.), zwana dalej ustaw o wiadczeniach przedemerytalnych.
                   • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
                    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                    • 03.02.2017NSA. Choroba jako podstawa umorzenia zalegoci podatkowych
                     Z uzasadnienia: Choroba jest niewtpliwie istotnym zdarzeniem, które naley uwzgldnia w procesie decyzyjnym o przyznaniu bd odmowie przyznania ulgi, to jednak nie stanowi ona samoistnie podstawy do umorzenia zalegoci podatkowych. Okoliczno ta musi by bowiem oceniana w konkretnym stanie faktycznym, przy uwzgldnieniu innych okolicznoci danej sprawy, tym bardziej, e z akt sprawy nie wynika, e rozpoznana u podatnika choroba zakócaa jego prawidowe funkcjonowanie zarówno na polu rodzinnym jak i zawodowym.
                     • 01.02.2017WSA. Zalege skadki za pracownika bez PIT
                      Z uzasadnienia: Skoro waciwe przepisy regulujce zasady uiszczania skadek na ubezpieczenie spoeczne nie przewiduj moliwoci przeniesienia odpowiedzialnoci patnika skadek na ubezpieczenie spoeczne za nienaleyte wywizywanie si z naoonych na tego patnika obowizków na osoby ubezpieczone, to uchybienie patnika polegajce na zbyt pónej wpacie skadek nie moe by w adnym razie uznane za wiadczenie dokonane "za ubezpieczonego". Nieprawidowoci patnika w aden sposób nie mog jednak wywoywa skutków u ubezpieczonych w postaci przysporzenia majtkowego, bowiem nie s oni zobowizani do zapaty zalegej skadki na ubezpieczenie spoeczne.
                      • 27.01.2017Wyrównanie pacy do wysokoci minimalnego wynagrodzenia
                       Interpelacja nr 8727 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie wyczenia tzw. wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za prac z podstawy obliczania minimalnego wynagrodzenia
                       • 24.01.2017Sta dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                        Interpelacja nr 7853 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie stay organizowanych przez powiatowe urzdy pracy
                        • 20.01.2017ZUS przedsibiorców w 2017 r. Skadka zdrowotna take w gór
                         Od 1 stycznia 2017 r. wzrosa wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporzdzeniem z 9 wrzenia 2016 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 z (w 2016 r. byo to 1850 z), natomiast, jak wynika z ustawy budetowej, przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wynosi 4263 z (w 2016 r. - 4055 z). Podwyka nie omina take skadki zdrowotnej.
                         • 20.01.2017Czy mona wysa pracownika na przymusowy urlop?
                          Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie niewykorzystania zalegego urlopu
                          • 19.01.2017wiadczenia z pomocy spoecznej do poprawki?
                           Interpelacja nr 8051 w sprawie wiadcze z pomocy spoecznej
                           • 16.01.2017Urlopy 2017. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                            Pracownik podejmujcy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podj prac, uzyskuje prawo do urlopu z upywem kadego miesica pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysugujcego mu po przepracowaniu roku.
                            • 10.01.2017wiadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepenosprawnych
                             Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepenosprawnych po ich mierci bd mogli ubiega si o wiadczenie przedemerytalne.
                             • 10.01.2017wiadczenia socjalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenie a nowe progi dochodowe
                              Interpelacja nr 8183 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie zmiany progów dochodowych uprawniajcych do pobierania wiadcze socjalnych w zwizku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego
                              • 05.01.2017Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe regulacje od czerwca
                               Rzd pracuje nad nowymi przepisami dotyczcymi zatrudniania pracowników tymczasowych. Po zmianie ustawy pracownik tymczasowy nie bdzie móg pracowa dla danego pracodawcy-uytkownika duej ni 18 miesicy. Znaczenia nie bdzie mie przy tym to, czy zosta on skierowany do pracy przez jedn czy kilka agencji zatrudnienia. Nowe regulacje wejd w ycie najprawdopodobniej 1 czerwca br.
                               • 04.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania wiadectwa pracy
                                Od 1 stycznia zmieniaj si zasady wydawania wiadectw pracy oraz zaczyna obowizywa nowe rozporzdzenie ws. wiadectw pracy.
                                • 04.01.2017Dziaalno gospodarcza, czyli "czarna dziura" w yciorysie pracownika
                                 Interpelacja nr 8341 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie stau pracy przedsibiorców
                                 • 04.01.2017Czy spis z natury ma by robiony co miesic?
                                  Pytanie podatnika: Czy sporzdzanie w przedsibiorstwie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o warto niezuytych materiaów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczajce dla prawidowego ustalania miesicznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jego jako waciciela?
                                  • 03.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania wiadectwa pracy
                                   Od 1 stycznia zmieniaj si zasady wydawania wiadectw pracy oraz zaczyna obowizywa nowe rozporzdzenie ws. wiadectw pracy.
                                   • 03.01.2017Podatki 2017: Jak ustali status przedsibiorcy dla JPK?
                                    Ministerstwo Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z ustaleniem statusu przedsibiorcy na potrzeby obowizku JPK.
                                    • 02.01.2017Skadki ZUS przedsibiorców w 2017 r.
                                     Od 1 stycznia 2017 r. wzrosa wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporzdzeniem z 9 wrzenia 2016 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 z (w zeszym roku byo to 1850 z), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budetowej na 2017 rok, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 grudnia br., przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 z (w 2016 r. - 4055 z).
                                     • 02.01.2017Podatki 2017: Jak ustali status przedsibiorcy dla JPK?
                                      Ministerstwo Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z ustaleniem statusu przedsibiorcy na potrzeby obowizku JPK.
                                      • 30.12.2016Stan zdrowia jako przyczyna rozwizania umowy o prac
                                       Interpelacja nr 8063 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie dyskryminujcych zapisów w art. 53 Kodeksu pracy
                                       • 22.12.2016NSA. Program dobrowolnych odej z PIT
                                        Skoro przepisy ukadów zbiorowych pracy i porozumie koczcych spory zbiorowe stanowi przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy, a odprawa zostaa wypacona na podstawie Zakadowego Ukadu Zbiorowego Pracy z uwagi na szczególne zasady rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (zwizana bya ze zwolnieniami grupowymi), to nie podlega ona zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na wyczenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                        • 15.12.2016500 z take dla uchodców z Ukrainy?
                                         Interpelacja nr 7561 w sprawie programu 500+ dla uchodców z Ukrainy
                                         • 09.12.2016Abolicja. Co z zapat wysokich zalegych skadek ZUS?
                                          Interpelacja nr 7249 w sprawie obciania najmniej zarabiajcych przedsibiorców koniecznoci zapaty wysokich zalegych skadek ZUS
                                          • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowizku prowadzenia ewidencji prac twórczych
                                           Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera adnych uregulowa dotyczcych sposobu dokumentowania czci wynagrodzenia nalenego za prac o charakterze twórczym, co do której mog mie zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w zwizku z osigniciem przychodu z tytuu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno wic nakada na patnika obowizku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" bdcych w istocie ksigami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
                                           • 01.12.2016Nisze wiadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzajcych wysoko wynagrodzenia
                                            Problemy osób chccych obecnie wskaza do podstawy wymiaru wiadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego zarobki z 20 dowolnych lat z caego okresu ubezpieczenia, wynikaj m.in. z tego, e w momencie zakoczenia pracy w danym zakadzie, odbierajc wiadectwo pracy, nie zwróciy si przy tej okazji do waciwych sub zakadu pracy o wystawienie zawiadczenia o zarobkach. Zakad pracy nie mógby odmówi wystawienia zawiadczenia o zarobkach na prob pracownika, nie mia natomiast obowizku wystawiania takiego zawiadczenia z urzdu.
                                            • 30.11.2016Nisze wiadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzajcych wysoko wynagrodzenia
                                             Problemy osób chccych obecnie wskaza do podstawy wymiaru wiadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego zarobki z 20 dowolnych lat z caego okresu ubezpieczenia, wynikaj m.in. z tego, e w momencie zakoczenia pracy w danym zakadzie, odbierajc wiadectwo pracy, nie zwróciy si przy tej okazji do waciwych sub zakadu pracy o wystawienie zawiadczenia o zarobkach. Zakad pracy nie mógby odmówi wystawienia zawiadczenia o zarobkach na prob pracownika, nie mia natomiast obowizku wystawiania takiego zawiadczenia z urzdu.
                                             • 28.11.2016Podatki 2017. Znamy ju nowe stawki karty podatkowej
                                              W Monitorze Polskim poz. 1120 opublikowane zostao obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 padziernika 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której mona wykonywa wiadczenia przy prowadzeniu niektórych usug z wyjtkiem wiadcze dla ludnoci, oraz kwartalnych stawek ryczatu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowizujcych w 2017 r.