Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 19.05.2016Na czym polega obowiązek informacyjny pracodawcy?
  Interpelacja nr 2012 w sprawie formy realizacji obowiązku informacyjnego przez pracodawcę względem pracowników.
  • 13.05.2016Komu przysługuje urlop wychowawczy?
   Mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. Pracuję już 8 miesięcy. Mój mąż znalazł pracę, więc chciałabym wziąć urlop wychowawczy, by zaopiekować się dzieckiem. Czy to możliwe?
   • 12.05.2016Komu przysługuje urlop wychowawczy?
    Mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. Pracuję już 8 miesięcy. Mój mąż znalazł pracę, więc chciałabym wziąć urlop wychowawczy, by zaopiekować się dzieckiem. Czy to możliwe?
    • 11.05.2016Dyskryminacja w rekrutacji czyli niestosowne pytania na rozmowie o pracę
     Interpelacja nr 2172 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niedozwolonych pytań zadawanych podczas rozmów rekrutacyjnych
     • 10.05.2016Będzie zakaz dorabiania do emerytur?
      Zapytanie nr 355 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów
      • 09.05.2016Zatrudnianie Ukraińców i Białorusinów będzie bardziej skomplikowane?
       Szykowana przez rząd nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia spowoduje, że zatrudnianie osób z niektórych państw, w tym m.in. Ukrainy i Białorusi, stanie się trudniejsze – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. W przypadku pracy sezonowej i krótkoterminowej obywatele tych krajów będą musieli pozyskiwać odpowiednie zezwolenia na pracę.
       • 04.05.2016Zatrudnianie cudzoziemców – praca sezonowa na nowych zasadach
        Prawo określające zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce zostaną dostosowane do unijnych wymogów – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
        • 29.04.2016Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych będzie lepsza?
         W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Wprowadzona ma zostać możliwość nabycia w niektórych sytuacjach prawa do zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały np. świadczenie pielęgnacyjne.
         • 29.04.2016ZUS wyjaśnia. Wysokość zasiłku chorobowego
          1. Wysokość zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem pkt. 2-10, wynosi:  80% podstawy wymiaru;  70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu;  100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy:  przypada na okres ciąży,  powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,  powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
          • 28.04.2016Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych będzie lepsza?
           W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Wprowadzona ma zostać możliwość nabycia w niektórych sytuacjach prawa do zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały np. świadczenie pielęgnacyjne.
           • 27.04.2016ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego
            1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
            • 27.04.2016Prawo do świadczenia przedemerytalnego po utracie renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
             Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 170, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniach przedemerytalnych, określa m.in. zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS, tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń i ich wypłatę.
             • 26.04.2016ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego
              1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
              • 26.04.2016Zakwaterowanie i dowóz pracowników w kosztach działalności
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakwaterowania i dowozu pracowników do miejsca pracy, które są bezpłatnie udostępniane pracownikom, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
               • 25.04.2016Skutki w PIT rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę
                Pytanie podatnika: Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                • 20.04.2016Obowiązki pracodawcy. Przygotowanie i złożenie w ZUS wniosku o świadczenie za pracownika urodzonego po 1948 r.
                 W myśl art. 182 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., do których nie stosuje się art. 46-47, 50, 50a oraz 50e tej ustawy, zgłaszają wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym.
                 • 19.04.2016Obowiązki pracodawcy. Przygotowanie i złożenie w ZUS wniosku o świadczenie za pracownika urodzonego po 1948 r.
                  W myśl art. 182 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., do których nie stosuje się art. 46-47, 50, 50a oraz 50e tej ustawy, zgłaszają wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym.
                  • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
                   Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
                   • 13.04.2016Kodeks pracy 2016. Jak stosować nowe przepisy o zatrudnieniu terminowym?
                    Interpelacja nr 1416 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie procedury uzupełnienia umowy o pracę na czas określony zawartej na okres dłuższy niż 33 miesiące w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
                    • 08.04.2016Wynagrodzenie minimalne - porozumienie ws. stawki godzinowej
                     Do Rady Dialogu Społecznego trafił poprawiony przez rząd projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym (12 zł brutto), które dotyczyć ma umów zleceń. Projekt pozytywnie oceniły zarówno związki zawodowe, jak i organizacje zrzeszające pracodawców. Okres vacatio legis ma potrwać dla wszystkich umów do 1 stycznia 2017 r. Przewidziano też doprecyzowanie kilku budzących wcześniej kontrowersje przepisów.
                     • 07.04.2016Wynagrodzenie minimalne – porozumienie ws. stawki godzinowej
                      Do Rady Dialogu Społecznego trafił poprawiony przez rząd projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym (12 zł brutto), które dotyczyć ma umów zleceń. Projekt pozytywnie oceniły zarówno związki zawodowe, jak i organizacje zrzeszające pracodawców. Okres vacatio legis ma potrwać dla wszystkich umów do 1 stycznia 2017 r. Przewidziano też doprecyzowanie kilku budzących wcześniej kontrowersje przepisów.
                      • 06.04.2016Delegowanie pracowników – nowa ustawa już w Sejmie
                       Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług został już przekazany przez rząd do prac sejmowych. Nowa ustawa dostosuje polskie prawo do dyrektywy unijnej 2014/67/UE i określi m.in. warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski. Nowe regulacje wejdą w życie w drugiej połowie czerwca.
                       • 05.04.2016Delegowanie pracowników – nowa ustawa już w Sejmie
                        Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług został już przekazany przez rząd do prac sejmowych. Nowa ustawa dostosuje polskie prawo do dyrektywy unijnej 2014/67/UE i określi m.in. warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski. Nowe regulacje wejdą w życie w drugiej połowie czerwca.
                        • 05.04.2016Odszkodowanie za wypadek w pracy w kosztach podatkowych pracodawcy
                         Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
                         • 24.03.2016Jakie są rodzaje umów o pracę?
                          Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy?
                          • 22.03.2016Urlop wypoczynkowy. Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy
                           Interpelacja nr 1106 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego
                           • 15.03.2016Umowy śmieciowe powszechne w urzędach – raport NIK
                            Organy administracji państwowej powszechnie korzystały z usług przedsiębiorstw oraz osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych (tzw. umów śmieciowych) – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak się okazuje, wprowadzenie ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie takich umów skutkowało m.in. częstszym korzystaniem z pośrednictwa agencji pracy tymczasowej.
                            • 09.03.2016Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy
                             W lutym br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,3 proc., co oznacza brak zmian w porównaniu do stycznia – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu miesiąca bardzo wyraźnie wzrosła liczba zgłaszanych ofert pracy. Jak oceniają eksperci, nowe dane pokazują, że sytuacja na rynku pracy poprawia się.
                             • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
                              Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                              • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
                               Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                               • 26.02.2016Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rząd szykuje ważne zmiany
                                Do polskiego prawa trafią przepisy pozwalające na zaliczenie okresu pobierania m.in. świadczenia pielęgnacyjnego do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego – wynika z projektu nowelizacji, który w tym tygodniu opublikował resort pracy. Nowela ma wejść w życie z początkiem 2017 r.
                                • 25.02.2016Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rząd szykuje ważne zmiany
                                 Do polskiego prawa trafią przepisy pozwalające na zaliczenie okresu pobierania m.in. świadczenia pielęgnacyjnego do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego – wynika z projektu nowelizacji, który w tym tygodniu opublikował resort pracy. Nowela ma wejść w życie z początkiem 2017 r.
                                 • 25.02.2016Studia a utrata statusu bezrobotnego
                                  Interpelacja nr 615 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązań legislacyjnych uderzających w osoby poszukujące pracy
                                  • 24.02.2016Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r.
                                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego. Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
                                   • 23.02.2016Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r.
                                    Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego. Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
                                    • 19.02.2016Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT
                                     W życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zaniechanie ma mieć zastosowanie do końca 2016 r. i dotyczyć dochodów uzyskanych na podstawie przepisów odnoszących się do promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy.
                                     • 19.02.2016Uchwała NSA. Moment korekty kosztów po otrzymaniu dotacji
                                      W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowiązany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania dofinansowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                      • 18.02.2016Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT
                                       W życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zaniechanie ma mieć zastosowanie do końca 2016 r. i dotyczyć dochodów uzyskanych na podstawie przepisów odnoszących się do promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy.
                                       • 15.02.2016Czy praca małżonka i członków rodziny podlega składkom ZUS?
                                        Interpelacja nr 564 w sprawie opłacania składek ZUS za pomoc małżonka w prowadzeniu działalności gospodarczej.
                                        • 10.02.2016Pobieranie renty wypadkowej w przypadku nabycia prawa do emerytury
                                         W myśl art. 96 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.) odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do:  renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową;  renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r., poz. 400);  renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy bądź chorobą zawodową.
                                         • 09.02.2016Stopa bezrobocia wzrosła do 10,3 proc.
                                          W styczniu stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 10,3 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu miesiąca zanotowano wzrost odsetka bezrobotnych o 0,5 pkt proc., na co wpływ miały głównie czynniki sezonowe. Równocześnie wyraźnie zwiększyła się liczba zgłaszanych do urzędów pracy przez przedsiębiorców ofert zatrudnienia. 
                                          • 08.02.2016Czy będą zmiany w zatrudnieniu niepełnosprawnych?
                                           Interpelacja nr 448 w sprawie reformy systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
                                           • 02.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                                            Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                                            • 01.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                                             Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                                             • 28.01.2016ZUS. Prowadzenie pozarolniczej działalności - od stycznia bez składki zdrowotnej dla pobierających zasiłek macierzyński
                                              Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby współpracujące przy jej prowadzeniu, które równocześnie pobierają zasiłek macierzyński.
                                              • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                                               Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
                                               • 27.01.2016ZUS. Prowadzenie pozarolniczej działalności - od stycznia bez składki zdrowotnej dla pobierających zasiłek macierzyński
                                                Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby współpracujące przy jej prowadzeniu, które równocześnie pobierają zasiłek macierzyński.
                                                • 27.01.2016WSA. Umowa o dzieło a działalność gospodarcza w VAT
                                                 Z uzasadnienia: Za samodzielną działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zbliżonym, ponieważ wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
                                                 • 25.01.2016Akcje pracownicze po zmarłym małżonku. Podstawa opodatkowania
                                                  Pytanie podatnika: Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane przez Wnioskodawczynię w zeznaniu podatkowym na potrzeby Urzędu Skarbowego i czy ewentualny podatek od spadku winien być wyliczony od 1/2 udziału?
                                                  • 22.01.2016Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.
                                                   Od 1 stycznia 2016 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1385), wynosi w tym roku 1850 zł (w 2015 r. było to 1750 zł), natomiast, jak wynika z obwieszczenia MRPiPS z 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. poz. 1292), przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wynosi 4055 zł (w 2015 r. - 3959 zł).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 39 ] następna strona »