Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup sprzętu agd

 • 10.06.2020Najem i amortyzacja: Meble i sprzęt AGD nie zwiększą wartości początkowej budynku
  Czy przy oddaniu do użytkowania budynku mieszkalnego wartości:  mebli wolno stojących i sprzętu AGD,  opraw oświetleniowych,   zlewozmywaków, natrysków, umywalek, sedesów, baterii,  wymienników ciepła, kolektorów, regulatorów, grzejników,  przewodów ciepłociągowych,  sterowników naściennych do regulacji ogrzewania podłogowego,  instalacji RTV i Internet (światłowody) niewbudowanych w konstrukcję budynku,  należy wliczyć do wartości początkowej budynku czy też (zależnie od wartości jednostkowej lub wartości zestawu) wliczyć do kosztów uzyskania przychodu bądź amortyzować jako odrębny środek trwały?
 • 04.06.2020Rozliczenie VAT w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
  Podstawą działalności gospodarczej jest swoboda obrotu. Zatem nie jest możliwa sytuacja, gdy z powodu istnienia różnego rodzaju powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi fiskus miałby możliwość zakwestionowania legalności transakcji zawartych pomiędzy nimi. Z drugiej jednak strony nie jest możliwe wykluczenie, iż takie czy inne powiązania pomiędzy podmiotami gospodarczymi nie wpłyną na to, że warunki transakcji mogą być dla któregoś z kontrahentów korzystniejsze niż dla innych przedsiębiorców. Takich, którzy funkcjonują poza takimi związkami.
 • 14.01.2020Zwrot VAT z faktury zaliczkowej
  Pytanie: Czy w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT polegających na wynajmie lokalu użytkowego i mieszkalnego na cele niemieszkaniowe będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni wynikającego z faktur zaliczkowych a potem z faktury końcowej na zakup lokalu niemieszkalnego, który to lokal - ze względu na to, że jest w budowie - nie jest jeszcze wynajmowany?
 • 30.11.2018Ulga mieszkaniowa: Wydatki sfinansowane zaliczkami i zadatkami przed ostateczną sprzedażą
  Ciąg wydarzeń dot. sprzedaży nieruchomości zapoczątkowany jest często umową przedwstępną, otrzymaniem z tytułu zbycia zadatku/zaliczki od nabywcy i wreszcie zakończony zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży przenoszącej własność. Można by więc uznać za „dzień zbycia” w rozumieniu przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno dzień pierwszy jak i ostatni tego procesu. W orzecznictwie przyjęło się jednak, że biorąc pod uwagę cel ulgi mieszkaniowej przyświecający ustawodawcy, w przypadku sprzedaży nieruchomości wieloetapowo, wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe środków uzyskanych przez zbywcę w związku ze zbyciem na dowolnym etapie procesu sprzedaży, będzie umożliwiało skorzystanie z ulgi.
 • 31.07.2018WSA. Stawka VAT na wykończenie mieszkania „pod klucz”
  O ile nie ma wątpliwości, że zaprojektowanie, produkcję, dostawę i montaż mebli pod zabudowę, z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych należy uznać jedną usługę modernizacji obiektu budowlanego lub jego części, a wydanie towaru w postaci elementów mebli wykonanych i dopasowanych do konkretnego obiektu, które następnie zostaną trwale związane z tym obiektem, ma charakter pomocniczy, to w odniesieniu do montażu trwałej zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD nie można mówić o usłudze złożonej, której wiodącym elementem byłaby usługa montażu zabudowy kuchennej. Obie czynności należy postrzegać jako odrębne i niezależne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
 • 02.07.2018Należyta staranność - MF wyjaśnia
  Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.
 • 29.06.2018Należyta staranność - MF wyjaśnia
  Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.
 • 08.05.2018Należyta staranność w VAT: Miała być lista, są wytyczne dla skarbówki
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy ze stroną społeczną wypracowały wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. Dokument, „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z przedstawicielami przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach, wzięli udział minister finansów prof. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś oraz wiceminister finansów Paweł Gruza.
 • 02.05.2018Należyta staranność w VAT: Miała być lista, są wytyczne dla skarbówki
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy ze stroną społeczną wypracowały wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. Dokument, „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z przedstawicielami przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach, wzięli udział minister finansów prof. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś oraz wiceminister finansów Paweł Gruza.
 • 25.02.2018Ocena skutków regulacji do projektu zmian w ustawie o VAT z 13.02.2018 r.
  Na stronach rządowego centrum legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Niżej przedstawiamy rządowy dokument stanowiący ocenę skutków regulacji.
 • 14.02.2018Opodatkowanie VAT premii pieniężnej dla dostawcy z tytułu dobrej jakości towaru
  W praktyce gospodarczej bardzo częste są przypadki wypłacania premii przez sprzedawców kupującym z tytułu osiąganego przez nich poziomu obrotów. Nie są jednak również odosobnione sytuacje, w których to nabywca wypłaca sprzedawcy premię. Podstawę jej wypłaty stanowi wysoka, wyższa niż przeciętna, jakość dostarczonych towarów, skutkiem czego jest brak reklamacji.
 • 11.10.2016Zakup pierwszego mieszkania. Będą nowe ulgi podatkowe?
  Interpelacja nr 6121 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zakupu pierwszego mieszkania
 • 24.08.2015PIT. Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
  Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymywana przez Wnioskodawcę od Fundacji jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 16.07.2015WSA. Stawka VAT na wykonanie trwałej zabudowy meblowej
  Z uzasadnienia: Skoro o walorach użytkowych zabudowy meblowej kuchennej decyduje trwałe połączenie wykonanych na zlecenie części zabudowy z elementami konstrukcyjnymi budynku (ściany, podłoga, sufit) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, a same te części, bez trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, podłogi, sufitu), nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebli kuchennych, to nie ma podstaw do twierdzenia - jak przyjął to organ - że demontaż zabudowy meblowej nie spowodowałby naruszenia elementów konstrukcyjnych lokalu czy budynku.
 • 24.02.2015Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza korzystać z pomocy udzielanej przez Fundację ..., która posiada status organizacji pożytku publicznego, a jednym z jej celów statutowych jest pomoc społeczna. Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z Fundacją umowę, na podstawie, której zostanie jej udostępnione subkonto bankowe prowadzone w banku w celu gromadzenia i wpłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację jej dziecka. Czy pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 • 19.02.2015Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa poniżej oczekiwań
  W styczniu wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu wzrosła o 1,7 proc., a sprzedaż detaliczna o 0,3 proc. rok do roku – wynika z najnowszych danych, które przedstawił Główny Urząd Statystyczny. Wyniki produkcji i sprzedaży okazały się niższe od oczekiwań. Eksperci wskazują jednak, że nie oznacza to definitywnego pogorszenia koniunktury.
 • 24.10.2013Podatki dochodowe: Korekta przychodu po udzieleniu premii
  Pytanie podatnika: Do jakich okresów powinna być odnoszona korekta przychodów Spółki w związku z udzielanymi kontrahentom premiami od obrotu?
 • 20.06.2013Media społecznościowe wpływają także na decyzje finansowe
  Polacy są otwarci na korzystanie z mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter) przy podejmowaniu decyzji lub działań finansowych – wynika z przeprowadzonego w 12 państwach badania pn. „Finansowy Barometr ING”. Przeszło 50% ankietowanych z Polski dopuszcza możliwość korzystania z takich serwisów np. przy zakładaniu konta czy podjęciu decyzji o zmianie banku.
 • 17.06.2013Zasady opodatkowania obrotu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
  Pytanie podatnika: Czy odpady przeznaczone do recyklingu, lecz wymagające dalszej obróbki (rozmontowane) na poszczególne surowce (m.in. metale) mieszczą się w definicji „złom” użytej przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług?
 • 23.08.2012Polacy skarżą się na sprzedawców i usługi telekomunikacyjne – informacja UOKiK
  W 2011 roku rzecznicy konsumentów udzielili ponad 413 tysięcy porad. Najwięcej skarg dotyczy telekomunikacji, usług budowlano-remontowych, zakupów odzieży i obuwia a także usług finansowych.
 • 11.05.2012Prawa autorskie: Opłata reprograficzna a odliczenie VAT
  Pytanie podatnika: Czy opłaty reprograficzne przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania stanowią wynagrodzenie za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze wystawionej przez organizację zbiorowego zarządzania, na podstawie której Wnioskodawca dokonuje zapłaty opłaty reprograficznej?
 • 29.02.2012Gdzie po kredyt gotówkowy?
  Remont, samochód, telewizor, komputer - na cokolwiek potrzebne są pieniądze, stosunkowo łatwo można je zdobyć, zaciągając kredyt gotówkowy. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl szukają najlepszego, tłumacząc na co warto zwracać szczególną uwagę.
 • 28.07.2011Spada tempo wzrostu sprzedaży detalicznej
  Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła o 10,9% – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wzrost okazał się mniejszy niż przewidywania ekspertów. – Mimo, że dane za czerwiec trochę rozczarowały, to całkiem realne jest utrzymanie sprzedaży detalicznej na poziomie 9-10% w drugiej połowie roku – komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 13.07.2011UOKiK: Konsumenci najczęściej skarżą się na buty
  Buty i ubrania, sprzęt RTV i AGD, usługi telekomunikacyjne, finansowe, remontowo-budowlane – z tym najczęściej zgłaszali się do rzeczników konsumentów niezadowoleni klienci. W ubiegłym roku rzecznicy udzielili ponad 386 tysięcy porad.
 • 05.04.2011Przyspieszona amortyzacja mieszkania
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką mieszkania, które w 2000 roku kupiła nowe od dewelopera na wynajem. Mieszkanie to od 10 lat wynajmuje. Przez pierwsze lata płaciła podatek ryczałtowy, a od 2009 roku przeszła na opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dotychczas lokalu tego nie amortyzowała. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do naliczania przyspieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości lokali mieszkalnych, które aktualnie wynajmuje?
 • 28.02.2011Bezpłatne porady dla konsumentów – infolinia UOKiK
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do korzystania z infolinii konsumenckiej, która umożliwia uzyskanie bezpłatnej porady prawnej. Inicjatywa jest jednym ze sposobów na zdobycie wiedzy przydatnej konsumentom w wypadku problemu z nieuczciwym przedsiębiorcą. Pod funkcjonujący już numer 800 007 707 Polacy najczęściej zgłaszają problemy ze sprzedażą konsumencką.  
 • 26.10.2010Rzecznicy konsumentów udzielili w 2009 r. 350 tys. porad
  Na podstawie danych nadesłanych przez 369 powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów z całej Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował roczne sprawozdanie dotyczące ich działalności. W ubiegłym roku udzielili oni blisko 350 tys. porad i przeprowadzili 45 tys. interwencji u przedsiębiorców. Za udzielaną pomoc konsumenci nie płacą.
 • 20.09.2010Rabat powinien być udokumentowany fakturą korygującą
  Z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie wystawiania faktur wynika, że jeżeli podatnik dokonuje obniżenia obrotu z tytułu rabatu udzielonego po wystawieniu faktur, fakt udzielenia takiego rabatu musi zostać przez niego udokumentowany fakturą korygującą. Podstawę obniżenia obrotu na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT stanowią również kwoty wynikające z faktur korygujących wystawionych na podstawie § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, czyli w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Jeżeli zatem wypłacanych kontrahentom premii pieniężnych z tytułu osiąganego poziomu udokumentowanych fakturami zakupów podatnik nie traktuje jako formy nagrody za osiągnięte wyniki, lecz jako rabat stanowiący podstawę do obniżenia swojego obrotu, z uwagi na przepis § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia udzielenie takiego rabatu podatnik obowiązany jest udokumentować w formie faktury korygującej odnoszącej się do wszystkich faktur stanowiących podstawę udzielenia rabatu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 03.09.2010MF: Nie będzie 0-proc. stawki VAT od darowizn rzeczowych dla powodzian
  Interpelacja nr 17017 do ministra finansów w sprawie opodatkowania 0-procentową stawką podatku VAT wszystkich darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsiębiorców jako pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r.
 • 23.07.2010Zielone światło dla kolejnych przejęć
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że Agora może przejąć Centrum Filmowe Helios, a SPV spółkę Electro World. Zgodę na połączenie otrzymali również przedsiębiorcy działający na rynkach inwestycji kapitałowych, sprzedaży usług telefonii komórkowej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 • 25.06.2010Lewiatan: Wzrost sprzedaży detalicznej korzystny dla PKB
  Konsumpcja wewnętrzna będzie miała decydujący wpływ na wzrost gospodarczy, który w tym roku może osiągnąć nawet 3,5 proc. – uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek główna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Optymistyczne prognozy to odpowiedź na najnowsze dane Głównego Urzęd Statystycznego mówiące o rosnącej sprzedaży detalicznej.
 • 11.06.2010Dokumentowanie nieodpłatnego nabycia towarów od osób prywatnych
  Pytanie podatnika: Jak udokumentować nabycie nieodpłatne przedmiotów pozyskanych na niemieckich „wystawkach”, a co za tym idzie wprowadzić do ewidencji towarów handlowych firmy, aby potem sprzedać je na polskim rynku?
 • 05.03.2010Orzecznictwo: Nieodpłatne przekazanie towarów i bonów towarowych
  Z uzasadnienia: Istotne z punktu widzenia zaistniałego sporu jest to, że art. 8 ust. 1 jednoznacznie stanowi, iż usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie. Podkreślić w tym miejscu należy, że dokonywanie określonej ilości zakupów w ramach np. programu lojalnościowego mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku - zrealizowania określonej ilości nabyć towarów - za świadczenie usługi. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji jest treść art. 8 ust. 1 VAT, z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą.
 • 03.03.2010Koncentracje bezpieczne dla konkurencji
  Cyfrowy Polsat może przejąć spółkę mPunkt Holdings, UniCredit - grupę CECH, a Samsung Electronics - część mienia Amiki – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Koncentracje przedsiębiorców nie naruszą konkurencji na terenie Polski. Do skutku mogą również dojść transakcje na rynku wyrobów budowlanych oraz hutniczych.
 • 12.01.2010TNS OBOP: Internet nie jest zagrożeniem dla tradycyjnego handlu
  74 proc. konsumentów dokonujących zakupu sprzętu RTV/AGD korzysta z internetu przed podjęciem finalnej decyzji o zakupie – wynika z badań, zrealizowanych przez TNS OBOP przy współpracy z Google i Media Saturn Holding. Badania przeprowadzone na zlecenie Google miały na celu zbadanie tzw. efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline), czyli zachowań konsumenckich w internecie przed dokonaniem zakupu w tradycyjnych kanałach sprzedaży.
 • 04.09.200910 lat działalności rzeczników konsumentów
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował efekty ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W 2008 udzielili oni ponad 300 tysięcy porad i informacji, blisko 50 tysięcy razy występowali do przedsiębiorców, przygotowali też ok. 870 powództw. W tym roku mija 10 lat od ich powołania.
 • 02.07.2009Orzecznictwo: Sądowy finał aukcyjnego handlu
  Z uzasadnienia: Zatem organy prawidłowo wskazały, że nie mogły zastosować przy szacowaniu podstawy opodatkowania metody porównawczej wewnętrznej, bowiem skarżący nie prowadził działalności gospodarczej w poprzednich okresach, jak również metody porównawczej zewnętrznej, gdyż warunki prowadzenia przez niego działalności różniły się znacznie od tych podatników, którzy zarejestrowali działalność i w związku z tym ponosili udokumentowane koszty, w tym na nabycie towarów handlowych. Do zastosowania metody remanentowej wymagane były zaś dokumenty na podstawie, których można określić majątek przedsiębiorstwa na początek i koniec okresu, a takich dowodów skarżący w ogóle nie posiadał.
 • 04.08.2008Pracodawcy chwalą ułatwienia dla SSE
  4 sierpnia weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich to kolejny krok ułatwiający lokowanie inwestycji na ich terenie.
 • 17.07.2008Finanse Polek: Kredyt na meble, karta na czarną godzinę
  Polki nie czują się pewnie w świecie finansów, nie oszczędzają, mają wiele obaw przed korzystaniem z nowoczesnych usług finansowych, chcą jednak poszerzać swoją wiedzę na ten temat – to wnioski z badań przeprowadzonych przez GfK Polonia na zlecenie GE Money Banku. Badania te stały się inspiracją dla kampanii edukacyjnej Kobieta w świecie finansów, organizowanej we współpracy z Fundacją Centrum Promocji Kobiet.
 • 31.03.2008BIEC: Wzrost wartości wskaźnika koniunktury
  Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, Polska gospodarka ma nieco lepsze perspektywy. Obliczany przez BIEC Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w marcu o 1.8 punktu.
 • 27.03.2008Zużyty sprzęt AGD: Brak informacji u handlowców
  Przedsiębiorcy nie informują, co należy zrobić ze zużytym sprzętem gospodarstwa domowego – wynika z ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej, zleconej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku prawie 1/3 skontrolowanych wyrobów.
 • 07.12.2007Nowe fabryki w Łodzi
  Łódź wzbogaciła się w tym tygodniu o dwie fabryki. Budowę pierwszej rozpoczęła firma Amcor, drugą uruchomiła firma Schaumaplast-Organika.
 • 06.11.2007Raport UOKiK: Polacy - konsumenci
  Prawie połowa Polaków nie lubi robić zakupów – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez  TNS OBOP na zlecenie UOKiK. Autorzy ankiety podzielili konsumentów na cztery kategorie: niepewnych siebie przeciętniaków, konsumentów wycofanych, świadomych entuzjastów i pewnych siebie pragmatyków.
 • 12.07.2007Straty w środkach obrotowych spowodowane pożarem
  Pytanie podatnika: Czy straty w środkach obrotowych (towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów, jeśli podatnik nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia tych towarów?