Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aplikant radcowski

 • 25.03.2019Czy zbyt wcześnie wystawiona faktura VAT jest „pusta”?
  Faktura jest najprawdopodobniej najczęściej wystawianym dokumentem w obrocie handlowym. Oczywiście dokument ten może być fakturą w potocznym rozumieniu tego słowa i nie wiązać się ze szczególnymi wymogami. W takim przypadku może ona stanowić po prostu dokument rachunkowy albo potwierdzenie wykonania zobowiązania przez jedną ze stron umowy. Jednakże gdy jesteśmy przedsiębiorcą będącym podatnikiem od towarów i usług, to lepiej zaznajomić się z przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), które regulują zasady dokumentowania transakcji fakturami. W innym przypadku…. igorantia iuris nocet.
  • 22.03.2019Czy zbyt wcześnie wystawiona faktura VAT jest „pusta”?
   Faktura jest najprawdopodobniej najczęściej wystawianym dokumentem w obrocie handlowym. Oczywiście dokument ten może być fakturą w potocznym rozumieniu tego słowa i nie wiązać się ze szczególnymi wymogami. W takim przypadku może ona stanowić po prostu dokument rachunkowy albo potwierdzenie wykonania zobowiązania przez jedną ze stron umowy. Jednakże gdy jesteśmy przedsiębiorcą będącym podatnikiem od towarów i usług, to lepiej zaznajomić się z przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), które regulują zasady dokumentowania transakcji fakturami. W innym przypadku…. igorantia iuris nocet.
   • 08.03.2019VAT: Dostawa ciągła czy „ciąg dostaw”?
    Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., dalej jako ustawa o VAT), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki, jednym z nich jest przepis art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Wynika z niego, że usługę dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, aż do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
    • 07.03.2019VAT: Dostawa ciągła czy „ciąg dostaw”?
     Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., dalej jako ustawa o VAT), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki, jednym z nich jest przepis art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Wynika z niego, że usługę dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, aż do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
     • 24.11.2017NSA: Nie zawsze wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności będą stanowiły KUP
      Koszt w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowią zatem te wydatki, które można powiązać z działalnością gospodarczą, a nie te, które poniesiono kiedykolwiek bez ryzyka wpisanego w charakter działalności gospodarczej. Wobec powyższego związek pomiędzy wydatkami poniesionymi na aplikację a przychodem osiągniętym w wyniku wykonywania zawodu radcy prawnego jest zbyt odległy i warunkowy, aby mógł spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
      • 12.07.2017NSA. Odliczanie VAT z faktur z kwotami niezgodnymi z rzeczywistością
       Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do odliczenia podatku wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne, które podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy daje organowi podatkowemu możliwość określenia wartości rzeczywistej transakcji wykazanej w kwocie zawyżonej na fakturze, podatnikowi – z uwagi na zasadę neutralności i proporcjonalności - przysługuje prawo do odliczenia podatku w części odpowiadającej rzeczywistej wartości transakcji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 28.04.2016Składki członkowskie w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorcy
        Pytanie podatnika: Czy możliwe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów składek opłacanych przez radcę prawnego prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą Kancelarię Radcy Prawnego z tytułu przynależności do samorządu zawodowego radców prawnych?
        • 01.10.2015Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności a koszty podatkowe
         Z uzasadnienia: Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, ponieważ jeszcze ono nie istnieje. Wydatki w istocie rzeczy mają charakter osobisty i służą zdobyciu kwalifikacji zawodowych – a co za tym idzie nie można uznać ich za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, ponieważ nie spełniają przesłanek wyrażonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
         • 06.08.2015Rejestr biegłych rewidentów. Nowe zasady wpisu?
          Interpelacja nr 33463 w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów.
          • 29.05.2015Warunki do zaskarżenia uchwały wspólników spółki z o.o.
           Zgodnie z art. 249 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy (§ 2).
           • 06.05.2015Opłata reprograficzna, czyli tzw. podatek od piractwa
            Ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustanawia regulacje dotyczące opłaty reprograficznej. W myśl tego przepisu producenci i importerzy urządzeń, które służą do nagrywania utworów lub tworzenia ich kopii, a także czystych nośników, na których utwory mogą być nagrywane lub kopiowane (np. płyt CD, drukarek), są zobowiązani do uiszczania organizacjom zbiorowego zarządzania (np. ZAIKS) opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników.
            • 05.05.2015Opłata reprograficzna, czyli tzw. podatek od piractwa
             Ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustanawia regulacje dotyczące opłaty reprograficznej. W myśl tego przepisu producenci i importerzy urządzeń, które służą do nagrywania utworów lub tworzenia ich kopii, a także czystych nośników, na których utwory mogą być nagrywane lub kopiowane (np. płyt CD, drukarek), są zobowiązani do uiszczania organizacjom zbiorowego zarządzania (np. ZAIKS) opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników.
             • 17.04.2015Zmiany w KRS
              Na przełomie 2014 r. i 2015 r. ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie wielu zmian do ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.; dalej jako „KRS”). Podstawą tych zmian są następujące ustawy nowelizacyjne: ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) oraz ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161). Warto przyjrzeć się na czym one polegają.
              • 07.04.2015Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
               W przypadku gdy sąd stwierdzi, że sytuacja finansowa dłużnika spełnia przesłanki do stwierdzenia jego niewypłacalności, ogłasza jego upadłość. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym. W postanowieniu sąd upadłości wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż 3 miesiące.
               • 24.03.2015Odmowa wypłaty odszkodowania auto-casco - przykłady rażącego niedbalstwa
                Celem ubezpieczenia auto-casco jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Podpisując ubezpieczenia AC należy uważać na wyłączenia zawarte w umowie. Ubezpieczyciel chcąc ograniczyć swoją odpowiedzialność wskazuje w umowie ubezpieczeniowej ryzyka za które nie chce ponosić odpowiedzialności. W ubezpieczeniach dobrowolnych a do takich należy ubezpieczenie AC zakres wyłączeń jest znaczenie większy niż w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych.
                • 25.02.2015Działalność gospodarcza: Kurs języka obcego jako koszt podatkowy
                 Pytanie podatnika: Czy doradca podatkowy prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki na kurs języka angielskiego prawniczego organizowany przez szkołę języków obcych?
                 • 28.01.2015Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika
                  Pomniejszenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracownika jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo, w szczególności taką możliwość przewiduje art. 87 i 91 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”).
                  • 27.01.2015Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika
                   Pomniejszenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracownika jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo, w szczególności taką możliwość przewiduje art. 87 i 91 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”).
                   • 03.12.2014Przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową – tryb uproszczony
                    Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej. Procedura przekształcenia jest czasochłonna i w wysokim stopniu sformalizowana. Jednakże Kodeks spółek handlowych przewiduje uproszczenie procedury przekształceniowej m.in. w przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki, w spółkę kapitałową.
                    • 02.12.2014Pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce
                     Zasadą jest, że powództwo w imieniu spółki w przypadku wyrządzenia jej szkody wytacza zarząd, natomiast gdy spółka z o.o. jest w likwidacji, uprawnienie to przysługuje likwidatorowi, w szczególnych sytuacjach uprawnionym staje się kurator jako przedstawiciel ustawowy. Powództwo za spółkę przeciwko zarządowi lub jego członkom wytacza rada nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników. W razie gdy dojdzie do zaniedbań członków organów i spółka pomimo możliwości wyegzekwowania szkód nie podejmie żadnych w tym celu czynności, możliwe jest, by w jej imieniu wystąpił jej wspólnik. Zgodnie bowiem z art. 295 Kodeksu spółek handlowych, w sytuacji gdy spółka z o.o. nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.
                     • 26.11.2014Kupno wadliwego auta – odstąpienie od umowy
                      Przy zakupie auta często zdarza się, że jego stan odbiega od zapewnień sprzedawcy i pojazd nie jest w stanie spełnić swoich funkcji. Z zaistnieniem wad wiążą się zasadniczo dwa główne uprawnienia kupującego: uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz uprawnienie do żądania obniżenia ceny.
                      • 12.11.2014Zażalenie na postanowienia sądu w sprawach cywilnych
                       Zażalenie jest środkiem odwoławczym przysługującym co do zasady, podobnie jak apelacja, na orzeczenia zapadłe w pierwszej instancji. Przepis art. 394 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:
                       • 04.11.2014Obrona przed egzekucją – powództwo przeciwegzekucyjne
                        Przy rozpatrywaniu środków obrony przed egzekucją dłużnikowi lub osobie trzeciej przysługują dwa rodzaje obrony: obrona formalna lub obrona merytoryczna.
                        • 29.10.2014Zakup specjalistycznych książek a koszty uzyskania przychodów
                         Pytanie podatnika: Czy doradca podatkowy prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki zakup książek prawniczych z zakresu prawa podatkowego?
                         • 23.10.2014Czynny żal a odpowiedzialność karna skarbowa
                          W myśl art. 16 Kodeksu karnego skarbowego sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
                          • 22.10.2014Czynny żal a odpowiedzialność karna skarbowa
                           W myśl art. 16 Kodeksu karnego skarbowego sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
                           • 30.09.2014Zgłoszenie do KRS zmian w spółce jawnej
                            Zgodnie z art. 26 § 2 Kodeksu spółek handlowych tylko zmiany danych wymienionych w § 1 powinny być zgłoszone sądowi rejestrowemu. Do tych zmian należy zaliczyć zmianę:
                            • 29.09.2014Stawki wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu cywilnym
                             Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 461) określa stawki minimalne opłat za czynności profesjonalnego pełnomocnika w czasie zastępstwa przed sądami i w postępowaniu egzekucyjnym.
                             • 25.09.2014Odpowiedzialność dewelopera
                              Roztrząsając zagadnienie odpowiedzialności dewelopera należy wskazać, że zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy deweloperskiej w zakresie nieuregulowanym w przepisach art. 27 ust. 1-5 - do odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.
                              • 24.09.2014Okres wypowiedzenia umowy o pracę
                               Przepisy Kodeksu pracy (dalej: K.p.) regulują długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Dla umowy o pracę na czas nieokreślony okresy wypowiedzenia uzależnione są od stażu pracy u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach lub miesiącach kończą się w sobotę albo w ostatni dzień miesiąca.
                               • 09.09.2014Terminy przedawnienia roszczeń w Kodeksie cywilnym
                                Celem instytucji przedawnienia jest usunięcia stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez długi czas nie realizuje przysługujących mu roszczeń. Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego (dalej jako „k.c.”) z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W tym zakresie, instytucji przedawnienia z reguły podlegają wyłącznie roszczenia majątkowe, zatem wyłącznie takie których wartość jest możliwa do wyrażenia w pieniądzu.
                                • 05.09.2014Porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy
                                 Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy.
                                 • 29.08.2014Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
                                  W postępowaniu egzekucyjnym obowiązek wskazania mienia dłużnika obciąża wierzyciela, a niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo braku zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub gdy pomimo podjętych działań postępowanie egzekucyjne nie przyniosło pożądanego rezultatu, wierzyciel może skierować wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.
                                  • 01.08.2014Braki formalne pozwu składanego w postępowaniu grupowym
                                   W postępowaniu grupowym mogą być dochodzone roszczenia jednego rodzaju (o świadczenie lub ustalenie), a w przypadku roszczeń o świadczenie pieniężne (w postaci zryczałtowanej wysokości), które wynikają z odwołania się do wspólnych okoliczności faktycznych dla wszystkich podmiotów taką grupę tworzących.
                                   • 30.07.2014Pokwitowanie spełnienia zobowiązania
                                    W przypadku wywiązania się dłużnika z zaciągniętego względem wierzyciela zobowiązania, jest on uprawniony do żądania potwierdzenia przez wierzyciela zachowania się zgodnie z treścią zobowiązania. Uprawnienie to przewiduje regulacja art. 465 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem jeżeli istnieje dokument stwierdzający zobowiązanie, dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu. Jednakże, gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie.
                                    • 08.07.2014Dochodzenie roszczeń przez następców prawnych dawnych właścicieli
                                     Pomimo podejmowanych prób do tej pory nie udało się stworzyć ustawy reprywatyzacyjnej. Nie oznacza to jednak, że osoby wywłaszczone na podstawie dekretu Bieruta oraz ich następcy prawni są pozbawieni prawa do dochodzenia roszczeń.
                                     • 04.07.2014Przejęcie praw i obowiązków wynikających z tytułu wykonawczego
                                      Przepis art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza możliwość nadania klauzuli wykonalności na tytuł egzekucyjny w celu stworzenia podstawy egzekucji dla następcy prawnego wierzyciela oraz przeciwko następcy prawnemu dłużnika w razie zajścia sukcesji prawnej zarówno pod tytułem ogólnym, jak i szczególnym.
                                      • 06.06.2014Odsetki w prawie cywilnym
                                       Ustawodawca nie zdecydował się na utworzenie definicji legalnej odsetek. Należy wskazać, że piśmiennictwo określa odsetki jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub za obracanie własnymi pieniędzmi w cudzym interesie. Ponadto należy zwrócić uwagę na odsetki za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania naliczane na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Mają one charakter quasi-odszkodowawczy.
                                       • 03.06.2014Wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego
                                        Zgodnie z art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.), organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.
                                        • 23.05.2014Odpowiedzialność komandytariusza
                                         Zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako K.s.h.) spółka komandytowa to osobowa spółka prawa handlowego, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Zatem w spółce tej muszą występować dwa rodzaje wspólników, różniących się zakresem odpowiedzialności za zobowiązania tego podmiotu.
                                         • 08.04.2014Postępowanie uproszczone – zastosowanie
                                          Niewątpliwą zaletą postępowania uproszczonego są niskie opłaty sądowe. W świetle art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w postępowaniu uproszczonym pobiera się bowiem opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:
                                          • 25.03.2014Odpowiedzialność podatkowa z majątku wspólnego małżonków
                                           Przepis art. 26 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej jako O.p.) wskazuje podstawową zasadę odpowiedzialności podatkowej podatnika. Zgodnie z tą regulacją podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Odpowiedzialność ta ma charakter osobisty nieograniczony. Podatnik odpowiada bowiem całym swoim majątkiem, bez ograniczeń kwotowych i wyłączania z niego określonych składników.
                                           • 03.03.2014Koszty uzyskania przychodów a działalność gospodarcza
                                            Teza: Poniesienie przedmiotowych wydatków było niezbędne dla rozpoczęcia zarobkowej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawniczych w ramach kancelarii radcy prawnego; celem takiej działalności gospodarczej jest osiąganie przychodu, gdyż działalność ta (jak i pozostałe rodzaje działalności gospodarczej) ma charakter zarobkowy.
                                            • 20.02.2014Wydatki na eksploatację samochodu jako koszt uzyskania przychodu
                                             W świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła ich osiągania, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.
                                             • 11.02.2014Uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
                                              Zgodnie z art. 244 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: ustawa p.u.n.) po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca sporządzają listę wierzytelności. Termin do zgłoszenia wierzytelności oznaczony jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. W razie niedotrzymania wyznaczonego przez sąd upadłościowy terminu przepisy ustawy p.u.n. zapewniają wierzycielowi możliwość dochodzenia swojej wierzytelności.
                                              • 05.02.2014Jak prawidłowo sporządzić wniosek o zabezpieczenie
                                               Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może być zgłoszony ustnie na rozprawie bądź złożony w formie pisemnej. Powinien on wówczas spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego tj. wskazane w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego.
                                               • 31.01.2014Wydanie rzeczy w ramach umowy sprzedaży
                                                Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego (dalej jako „k.c.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą. Skutkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydanie mu jej oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny.
                                                • 20.12.2013Nadawanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, który przeszedł na inne podmioty
                                                 Stronami postępowania egzekucyjnego są podmioty wymienione w tytule egzekucyjnym. Jednakże, należy mieć na uwadze fakt, że niektóre zdarzenia prawne powodują konieczność wprowadzenia do klauzuli wykonalności na miejsce osób wymienionych w tytule egzekucyjnym innych lub dodatkowych podmiotów.
                                                 • 17.12.2013Właściwość miejscowa i prawo wyboru komornika
                                                  Przepisy nie definiują pojęcia sprawy egzekucyjnej. W piśmiennictwie wskazuje się, że załatwienie sprawy egzekucyjnej polega na przymusowej realizacji praw i obowiązków stron wynikających z wymienionych stosunków prawnych określonych w tytułach egzekucyjnych lub wykonawczych.
                                                  • 15.11.2013Warunki licytacyjne przy egzekucji z nieruchomości
                                                   Zgodnie z art. 952 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) egzekucja z nieruchomości dłużnika, która służy zaspokojeniu wierzycieli z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości odbywa się w drodze publicznej licytacji nieruchomości. W celu nabycia nieruchomości w drodze licytacji osoby biorące w niej udział muszą spełnić warunki określone w k.p.c.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »