Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.08.2013

Coraz więcej barier w gospodarce?

Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczających potencjał gospodarki

Zgłaszający

Lidia Gądek, Józef Lassota, Anna Nemś

Adresat

minister gospodarki

Data wpływu interpelacji

28-05-2013

Data ogłoszenia interpelacji

13-06-2013 (posiedzenie nr 43)

Odpowiadający

Mariusz Haładyj - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Data wpływu odpowiedzi na interpelację

01-07-2013

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

11-07-2013 (posiedzenie nr 45)

Szanowny Panie Premierze
Programowa polityka rządu zakłada konsekwentne usuwanie barier blokujących potencjał polskiej gospodarki. Wprowadzane są kolejne uregulowania prawne, których celem jest tzw. deregulacja gospodarki. Dlatego ze zdziwieniem przyjęliśmy informację sporządzoną przez PKPP Lewiatan, według której czarna lista barier 2013 r. liczy aż 416 pozycji, gdy tymczasem w 2012 r. było to 316 pozycji, a w 2006 r. nieco ponad 100. Jeśli przyjąć te informacje za prawdziwe, to pomimo usuwania części barier, lista ta ciągle się wydłuża. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że powstające regulacje prawne, nowe i nowelizowane, powodują, że firmom i administracji coraz trudniej odnaleźć się w gąszczu przepisów. Świadczyłoby to także o nieskutecznym opiniowaniu projektów tworzonych regulacji prawnych i braku rzetelnych konsultacji społecznych, a także o braku prawidłowej oceny skutków tych regulacji. Według firmy Deloitte, koszty obowiązków nakładanych na przedsiębiorców sięgają 70 mld zł. Gdyby znacząco ograniczyć te koszty, można byłoby liczyć na znaczne zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego.

Pytanie do Pana Premiera:
Czy i jakie działania planuje przeprowadzić Pan Premier, by sukcesywnie, ale znacząco ograniczać bariery blokujące potencjał polskiej gospodarki?

Z poważaniem
Poseł Józef Lassota oraz grupa posłów
Warszawa, dnia 24 maja 2013 r.
 
Szanowna Pani Marszałek
W odpowiedzi na pismo z dnia 6 czerwca 2013 r., sygnatura: SPS-023-18270/13, przy którym przekazano interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie barier ograniczających potencjał gospodarki, uprzejmie przekazuję następujące stanowisko.

Dostrzegając potrzebę poprawy warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej, rząd sukcesywnie podejmuje działania dotyczące doskonalenia regulacyjnego i instytucjonalnego otoczenia biznesu, tak aby zapewnić stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki funkcjonowania przedsiębiorców. Inicjatywy te mają charakter kompleksowy, a więc obejmują zarówno działania zmierzające do poprawy samego systemu tworzenia prawa, jak i dotyczą działań legislacyjnych (deregulacyjnych) wprowadzających konkretne ułatwienia i uproszczenia w aktach prawnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej. W ostatnich kilku latach zrealizowano inicjatywy skutkujące ograniczeniem barier blokujących potencjał polskiej gospodarki, niemniej jednak wciąż istnieją obszary, które wymagają dalszych prac. Dlatego wdrażane będą kolejne pakiety rozwiązań legislacyjnych redukujące bariery dla przedsiębiorczości.

Pozycja Polski w wybranych rankingach globalnych
Dotychczasowe prace rządowe prowadzone nad doskonaleniem regulacji gospodarczych znajdują odzwierciedlenie w awansach naszego kraju w rankingach poświęconych otoczeniu regulacyjnemu. W rankingu Doing Business 2013 Banku Światowego Polska zajęła 55. miejsce wśród 185 krajów, odnotowując wzrost o 19 pozycji w porównaniu do roku poprzedniego. W ostatnim roku nasz kraj znalazł się tam na czele listy krajów, które podniosły swą pozycję w największej liczbie ocenianych kryteriów mających wpływ na poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej (tj. w 4 na 10). Według tego raportu Polska zajmuje także czołowe miejsce wśród gospodarek UE, które najbardziej poprawiły swoje regulacje dla przedsiębiorców w okresie 2005–2012. Dynamika zmian w Polsce spotkała się również z pozytywną oceną w raporcie Economic Freedom of the World 2011, opracowywanym przez Sieć Wolności Gospodarczej – grupę niezależnych instytutów z 85 krajów. Główny indeks raportu „Indeks wolności gospodarczej” mierzący stopień, w jakim polityka rządowa przyczynia się do zwiększenia wolności gospodarczej, dał Polsce 53. miejsce i awans o 13 miejsc w stosunku do raportu z roku poprzedniego. Nasz kraj został również wymieniony w grupie krajów, które dokonały znaczących postępów od 1990 r.

„Czarna lista barier…” PKPP Lewiatan
„Czarna lista barier…” (CLB) sporządzana cyklicznie przez PKPP Lewiatan jest przykładem konstruktywnego zaangażowania strony społecznej w kształtowanie przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw oraz cennym źródłem informacji poddawanym analizie w ramach prac legislacyjnych rządu. Część postulatów z poprzednich lat została zrealizowana, m.in. przy okazji działań legislacyjnych prowadzonych przez ministra gospodarki, co zostało podkreślone we wstępie obecnej edycji listy. Nie wszystkie postulaty są jednak możliwe do uwzględnienia z punktu widzenia interesu publicznego. Postulaty zgłaszane przez jedną grupę interesariuszy muszą być weryfikowane pod kątem interesu innych grup, a zwłaszcza wartości ogólnych, jak np. ochrona środowiska.

Tegoroczna CLB, w stosunku do roku poprzedniego, w pewnych obszarach jest bardziej szczegółowa, przykładowo uwzględniono zagadnienia dotyczące: ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, podatku akcyzowego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, które nie były przedmiotem poprzedniej edycji. Znacznie więcej pozycji niż w zeszłym roku dotyczy kwestii podatkowych – uwzględniono m.in. zagadnienia obowiązujące w prawie od wielu lat, niewykazane w ubiegłym roku (np. zbyt niskie limity dla dokumentacji w zakresie cen transferowych, w szczególności dla usług; uszczegółowienie zasad publikacji interpretacji i zamieszczania informacji o ich uchyleniu). Z kolei CLB z 2006 r., moim zdaniem, miała charakter bardziej ogólny, gdyż nie zawierała wyszczególnionych obszarów dla poszczególnych branż oraz odnosiła się do węższego zakresu, w porównaniu do edycji z ostatnich lat (np. pomijała kwestie dotyczące zamówień publicznych czy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; natomiast kwestie ochrony środowiska przedstawiała głównie w kontekście procesu budowlanego). Wydaje się zatem, że w mniej szczegółowy sposób dotykała zagadnień związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. W aktualnej CLB zrezygnowano z kolei z wyodrębniania branży energetycznej obecnej na liście w 2012 r., w części dotyczącej barier branżowych. Ten sektor gospodarki został natomiast w bieżącym roku omówiony w syntetyczny sposób we wstępie listy. Dlatego, w mojej ocenie, poszczególne edycje listy nie mogą być wprost porównywane pod względem liczby barier. W związku z powyższym większa liczba pozycji w raporcie za 2013 r. w porównaniu do edycji z roku poprzedniego, a tym bardziej w stosunku do 2006 r., nie oznacza, że nastąpiło pogorszenie otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców.

Niemniej jednak chciałbym zapewnić, że propozycje zawarte w CLB są (i nadal będą) wnikliwie analizowane przez administrację pod kątem zasadności i możliwości ich uwzględniania w inicjatywach legislacyjnych tak, aby poprzez kontynuowanie procesu upraszczania otoczenia prawnego przedsiębiorstw możliwe było dalsze zwiększenie potencjału przedsiębiorców w Polsce.

Na marginesie chciałbym uprzejmie wskazać, że na CLB z roku 2012 znajdowało się 368 pozycji, a nie 316, jak wynika z przekazanej interpelacji.

Program „Lepsze regulacje 2015”
Odnośnie do prowadzonych obecnie prac nad doskonaleniem procesu stanowienia prawa w Ministerstwie Gospodarki, we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, opracowano rządowy program dedykowany poprawie systemu tworzenia prawa.
Prawo powinno rozwiązywać rzeczywiste problemy społeczno-gospodarcze, a system jego tworzenia winien być przejrzysty i stwarzający warunki przyjmowania regulacji, które realizują maksimum celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych przy możliwie najmniejszym obciążeniu podmiotów gospodarczych oraz społeczeństwa. Zamierzenia te ma realizować program „Lepsze regulacje 2015”, przyjęty na początku bieżącego roku przez Radę Ministrów. Został on opracowany w celu poprawy otoczenia regulacyjnego w Polsce. Intencją programu jest całościowa poprawa istniejącego prawa oraz zapewnienie wysokiej jakości nowo tworzonych przepisów. Ma to zostać osiągnięte poprzez realizację celu głównego programu, jakim jest zapewnienie rozwiązań systemowych i organizacyjnych niezbędnych do tworzenia i oceny prawa w oparciu o dowody analityczne, nakierowanego na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych, w tym zmniejszanie kosztów wykonywania działalności gospodarczej oraz podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację trzech celów szczegółowych:
— przejrzyste tworzenie prawa skutecznie rozwiązującego problemy,
— ciągłe doskonalenie istniejącego otoczenia prawnego,
— poprawa komunikacji z interesariuszami.

W ramach poprawy systemu tworzenia prawa podejmowane są działania polegające m.in. na wzmocnieniu procesu programowania prac rządu. Powołany w tym celu specjalny zespół na bieżąco dokonuje analizy i selekcji zgłoszeń do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i monitoruje ich wykonanie. W skład zespołu wchodzą: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – jako przewodniczący; dwóch wiceprzewodniczących: prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak również po jednym członku, wyznaczonym przez ministrów właściwych do spraw: finansów publicznych, spraw zagranicznych oraz gospodarki – w randze sekretarza albo podsekretarza stanu. Przy zgłoszeniu inicjatywy legislacyjnej zespół może żądać od wnioskodawcy przedstawienia informacji dotyczących problemu, jaki dana regulacja ma rozwiązywać, celu, jaki ma zostać osiągnięty, oraz skutków planowanych działań.

Doskonalenie oceny wpływu w ramach kształtowania polityki opartej na dowodach Jednym z istotnych elementów programu „Lepsze regulacje 2015” jest doskonalenie oceny wpływu jako procesu polegającego na:
— identyfikacji i analizie problemu (w tym identyfikacji interesariuszy),
— określeniu celów interwencji publicznej,
— określeniu możliwych opcji realizacji celów,
— analizie kosztów i korzyści tych opcji,
— analizie ewaluacyjnej obowiązującego prawa.

W tak rozumianym procesie oceny wpływu interwencji publicznej (może nią być np. projektowana regulacja lub monitorowanie działania funkcjonującego prawa) punktem wyjścia jest przestrzeganie podstawowej zasady, tj. prowadzenie polityki opartej na dowodach. Przy tym podejściu dąży się do podejmowania świadomych decyzji politycznych w oparciu o wszechstronną informację i uwzględnianie wszystkich istotnych aspektów danego problemu, z wykorzystaniem dostępnych danych analitycznych. Ideą tej zasady jest dążenie do tego, aby w procesie decyzyjnym zostały zebrane i przeanalizowane wszystkie potencjalnie dostępne informacje.

W ramach oceny wpływu danej inicjatywy, na wszystkich etapach tworzenia i ewaluacji prawa, program zakłada zaangażowanie zainteresowanych stron. W momencie tworzenia projektu założeń projektu ustawy w programie przewiduje się wykonywanie testu regulacyjnego. W sposób syntetyczny przedstawia się w nim wyniki wstępnej analizy ekonomicznej, finansowej i społecznej, w tym oszacowanie obciążeń regulacyjnych, rozumianych jako koszty ponoszone przez adresatów regulacji w związku z koniecznością jej wykonywania. Test regulacyjny jako wyodrębniona część projektu założeń projektu ustawy zawiera zwięzłą odpowiedź na pytania dotyczące problemu, jaki regulacja ma rozwiązywać, sposobu jego rozwiązania i oczekiwanych efektów. Już na tym etapie tworzenia prawa wymagane jest podanie terminu ewaluacji efektów inicjatywy legislacyjnej oraz wskazania mierników, które mają być wykorzystane do tej oceny. W kolejnych etapach tworzenia prawa w ramach oceny wpływu inicjatywy ustawodawczej na etapie tworzenia projektu aktu prawnego dokonywana jest ocena skutków regulacji ex ante, natomiast na etapie obowiązywania prawa – ocena skutków regulacji ex post.

Rozwój systemu oceny wpływu w programie obejmuje szereg działań, w tym opracowanie znowelizowanych wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu wraz z zasadami przeprowadzania konsultacji społecznych. Przewiduje się opracowanie podręcznika do identyfikacji i pomiaru kosztów regulacyjnych wraz z narzędziami informatycznymi. Planowane jest wdrożenie testu wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw jako elementu oceny skutków regulacji (OSR). W celu doskonalenia systemu monitoringu prawa wzmocniony będzie system oceny funkcjonującego prawa OSR ex post. Planowane jest także kontynuowanie szkoleń z oceny skutków regulacji.

Udoskonalanie oceny wpływu dotyczy także aktów prawa UE. Dla wybranych projektów przygotowuje się, na jak najwcześniejszym etapie, wstępną ocenę skutków projektowanych rozwiązań. Ocena taka towarzyszy już pierwszemu stanowisku rządu, prace nad nią muszą się bowiem rozpocząć na etapie pierwszych sygnałów ze strony Komisji Europejskiej o zamiarze skorzystania z inicjatywy legislacyjnej. Taka ocena wpływu powinna być uzupełniana i modyfikowana w miarę postępu prac legislacyjnych tak, aby w momencie podjęcia prac implementacyjnych stanowiła ona gotową ocenę skutków regulacji wdrażającej.

Zgodnie z programem „Lepsze regulacje 2015” w każdym ministerstwie wyznaczony został stały koordynator ds. jakości oceny wpływu. Jego rolą jest bieżące wsparcie analityczne i metodologiczne dla pracowników departamentów merytorycznych w opracowywaniu testów regulacyjnych oraz ocen skutków regulacji. Ważne jest wypracowanie mechanizmów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy koordynatorami w poszczególnych ministerstwach.

Doskonalenie systemu konsultacji społecznych
Jednym z celów programu, warunkujących jego właściwą realizację, jest również poprawa komunikacji z interesariuszami. Konsultacje i wiedza partnerów społecznych są niezbędne dla właściwego przeprowadzenia procesu prawodawczego i są wpisane w proces tworzenia nowych regulacji oraz oceny funkcjonujących przepisów prawnych. Celem konsultacji społecznych jest gromadzenie informacji na temat problemu regulacyjnego i możliwych sposobów jego rozwiązania, upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach, jak również zwiększenie akceptacji społecznej dla tworzonego rozwiązania.

Aktualnie w Ministerstwie Gospodarki wdrażany jest system konsultacji on-line, który docelowo ma usprawnić i upowszechnić proces opiniowania projektów. System ma zwiększyć przejrzystość procesu konsultacji oraz przyczynić się do większego zaangażowania strony społecznej w proces tworzenia aktów prawnych. Prace nad stworzeniem systemu były prowadzone we współpracy z partnerami społecznymi. Po pełnym wdrożeniu systemu, w programie przewiduje się możliwość jego rozwoju oraz stosowania również w innych instytucjach centralnych. Planuje się opracowanie raportu implementacyjnego systemu konsultacji on-line w administracji rządowej, który zostanie przedłożony Radzie Ministrów w celu podjęcia decyzji o ewentualnym zastosowaniu systemu w szerszej skali.

Doskonalenie obowiązującego prawa – ustawy deregulacyjne
Prowadzone w Ministerstwie Gospodarki działania obejmują również doskonalenie obowiązującego prawa. Działania te nakierowane są na ograniczenie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, usprawnianie procedur i poprawę warunków dla rozwoju działalności gospodarczej. Na przestrzeni ostatnich lat w Ministerstwie Gospodarki przy dużym zaangażowaniu partnerów społecznych m.in. przygotowano oraz wprowadzono w życie trzy ustawy deregulacyjne.

Pierwszą ustawą deregulacyjną z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców m.in. wprowadzono możliwość stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń oraz przedkładania kopii w miejsce oryginałów. Uregulowano leasing konsumencki umożliwiający zawieranie umów leasingu z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Obniżono też koszty sądowe wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz koszty związane z dokonaniem zmiany we wpisie.

Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców m.in. zniesiono z dniem 1 stycznia 2013 r. wymóg publikacji sprawozdania finansowego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B, co znacząco obniża koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Ograniczono również wiele innych obowiązków informacyjnych. Szacunki Ministerstwa Gospodarki wskazują, że z tytułu wdrożenia dwóch pierwszych ustaw deregulacyjnych oszczędności po stronie obywateli i przedsiębiorców mogą sięgać nawet 8 mld zł.

Trzecia ustawa deregulacyjna – ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., zawiera przede wszystkim rozwiązania w obszarze ograniczenia zatorów płatniczych oraz likwidacji barier administracyjnych. Nowe przepisy wprowadziły możliwość pełnej metody kasowej rozliczenia podatku VAT dla małych podatników. Obowiązek podatkowy powstaje w takim przypadku dopiero z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Gdy kontrahentem jest podmiot inny niż podatnik VAT, czynny obowiązek podatkowy, w przypadku nieotrzymania zapłaty od tego kontrahenta, powstaje dopiero w 180. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (uprzednio termin ten wynosił 90 dni). Ustawa wprowadziła też zmiany w korzystaniu z tzw. ulgi na złe długi. Podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał, może teraz dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (poprzednio było to 180 dni). Ponadto, wskutek znacznego odformalizowania procedury, istnieje możliwość automatycznego skorzystania z tej instytucji. Wprowadzono także ułatwienia w zakresie opodatkowania leasingu, które wyeliminowały bariery dla przedsiębiorców i urealniły zasady opodatkowania leasingu. W tym zakresie skrócono minimalny wymagany czas trwania umowy leasingu nieruchomości z 10 do 5 lat, umożliwiono objęcie leasingiem umowy prawa wieczystego użytkowania gruntów, zmianę stron umowy w trakcie trwania podstawowego okresu umowy, jak również przyjęto sposób ustalenia wartości przedmiotu ponownego leasingu według wartości rynkowej.

Do tej pory w ramach trzech ww. ustaw deregulacyjnych dokonano łącznie 284 zmiany w 109 ustawach, mające na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Obecnie trwają w Ministerstwie Gospodarki prace nad czwartą ustawą o charakterze deregulacyjnym. Rada Ministrów 23 kwietnia 2013 r. przyjęła założenia projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, zawierające 45 konkretnych rozwiązań. Zakres przedmiotowy projektowanej regulacji odnosi się do administracyjnych barier rozwoju gospodarczego. Proponowane w projekcie zmiany posłużą poprawie płynności finansowej przedsiębiorców oraz ograniczeniu obowiązków informacyjnych. Zawarte w założeniach rozwiązania mają np. zwiększyć konkurencyjność polskich portów morskich. Proponowane wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla firm, które posiadają status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), wraz z propozycją zmniejszenia uciążliwości kontroli granicznej pozwoli zwiększyć skalę przeładunków towarów. Polskie porty mogą stać się konkurencyjne nie tylko pod względem sposobu rozliczania VAT, ale także funkcjonowania administracji celnej, fitosanitarnej i weterynaryjnej. W założeniach proponuje się także m.in. zwolnienie z podatku dochodowego świadczenia dowozu pracowników do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę oraz zniesienie obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, co zmniejszy obowiązki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej. Projekt zawiera także rozwiązania mające na celu wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu, np. wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych korzystających z pomocy społecznej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu. Szacowana redukcja kosztów obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw w wyniku wprowadzenia rozwiązań proponowanych w założeniach projektu czwartej ustawy deregulacyjnej sięga kwoty przynajmniej ok. 274 mln zł.

Inne projekty udogodnień dla przedsiębiorców będące w fazie prac rządowych: standaryzacja procedur i „dwa terminy”
Rada Ministrów 12 marca 2013 r. przyjęła założenia projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy. Podstawowym celem jest uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców poprzez standaryzację wzorów pism w procedurach administracyjnych i elektronizację procedur. Planuje się, że 71 wzorów pism w procedurach określonych w 22 ustawach znajdzie się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Nowe przepisy umożliwią złożenie wniosku on-line w konkretnych procedurach administracyjnych. Taka forma kontaktu z urzędem pomoże zaoszczędzić czas obywatelom i przedsiębiorcom. Udostępnione zostaną głównie wnioski (zawierające wykaz załączników) o wpis do właściwego rejestru lub udzielenie zezwolenia, np.: wzory wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, wzór zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych oraz wzór wniosku o nadawanie uprawnień w zakresie wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń technicznych. W niektórych procedurach zaproponowano likwidację załączników. Uprości to załatwienie sprawy i zredukuje leżące po stronie przedsiębiorcy obowiązki. Od wyboru wnioskodawcy zależeć będzie, czy skorzysta z formy pisemnej, czy elektronicznej. Elektroniczne wzory pism zostaną zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych (CRWD), umieszczonym na platformie ePUAP. Wzory pism będą udostępnione także w Biuletynie Informacji Publicznej organu administracji publicznej, do którego kompetencji należy właściwa procedura, oraz na stronie internetowej punktu kontaktowego – ePK (http://eu-go.gov.pl). Jednocześnie pozostawiona będzie możliwość pisemnego złożenia wniosku. Proponowane rozwiązania wpłyną na szybkość postępowań i efektywność procedur administracyjnych oraz zmniejszą obciążenia administracyjne obywateli i przedsiębiorców.

W ramach kolejnej inicjatywy legislacyjnej Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie zasady „dwóch terminów”, zgodnie z którą przepisy adresowane do przedsiębiorców mogłyby wchodzić w życie tylko dwa razy w roku kalendarzowym (tj. 1 stycznia i 1 czerwca). Wyjątki od tej reguły byłyby ściśle określone. Poprawi to zwłaszcza funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, pozwoli skutecznie i bardziej racjonalnie zaplanować działalność. Skróci się czas poświęcony na analizę i dostosowanie się do nowych przepisów, przez co niższe będą koszty prowadzenia firmy. Resort gospodarki przeprowadził wśród przedsiębiorców ankietę, z której wynika, że 86% ankietowanych uważa wprowadzanie zmian w przepisach tylko dwa razy w roku za korzystne dla firm. Zasada „dwóch terminów” obowiązuje w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i na Litwie. Aktualnie projekt jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Szacunki Ministerstwa Gospodarki wskazują na możliwość rocznych oszczędności w skali wszystkich przedsiębiorstw z tytułu wprowadzenia projektowanych przepisów nawet rzędu 1,3 mld zł.
 
Prowadzone oceny ex post funkcjonujących ustaw
Ministerstwo Gospodarki aktualnie przygotowuje analizę dotyczącą sposobu prowadzenia kontroli u przedsiębiorców w ramach oceny ex post ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Efekt tych prac pozwoli określić potrzebę i zakres ewentualnych zmian legislacyjnych, w celu zapewnienia przedsiębiorcom stabilnych warunków prowadzenia działalności.

Wykonane zostały badania ankietowe wśród przedsiębiorców. Na ich podstawie zostanie ustalony rodzaj uciążliwości związanych z prowadzeniem kontroli. Analizowane są również opinie wyrażane przez przedsiębiorców w ankietach na temat przeprowadzania kontroli. Wyniki badań ankietowych zostaną upublicznione na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w postaci raportu.

W ramach prowadzonych także prac Ministerstwa Gospodarki nad oceną skutków regulacji ex post ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w celu zapewnienia, aby podmioty korzystające z informacji zgromadzonych w biurach miały kompletne dane na temat danego zobowiązania, analizowana jest zasadność wprowadzenia ewentualnych zmian ustawowych.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Haładyj - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, interpelacja, firma, prowadzenie działalności gospodarczej, biznes, bariery, utrudnienia

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz