Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności

Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może spowodować błędną kwalifikację wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może skomplikować życie podatnika (poprzez np. powstanie nadpłaty na jednym z kont a niedopłaty na innym). Warto, więc mieć pod ręką aktualny wykaz symboli/tytułów, stosowanych przy wpłatach należności podatkowych.

 

Wykaz zawarty jest w załączniku nr 4 obwieszczenia Ministra Finansów z 14 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 6). Poniżej podajemy jego treść:

Symbole formularza/tytułu płatności powiązane z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych
 

Symbol formularza/tytułu płatności*)

Opis

 

Rodzaj albo symbol rachunku bankowego1)

1

2

3

AKC-4/AKC4-zo,
AKC-4/A, AKC-4/B,
AKC-4/C, AKC-4/D,
AKC-4/E, AKC-4/F,
AKC-4/H, AKC-4/I,
AKC-4/J, AKC-4/K,
AKC-4/L, AKC-4/M,
AKC-4/N AKC-WW,
AKC-EN,
AKC-ST/AKC-STn,
AKC-WG, AKC-PA,
AKC-U/A, AKC-U/S,
AKC-P

wpłaty z tytułu akcyzy w obrocie krajowym, akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego

da.

P-KOP/RG,
P-KOP/MS

wpłaty z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin

da.

CIT*)

podatek dochodowy od osób prawnych

CIT

CIT-10Z**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-11R**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

CIT

CIT-6R**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-6AR**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT

CIT-8

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-8AB, CIT-8A,
CIT-8B

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-9R**)

deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT

CIT-CFC

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

DJB**)

inne dochody

in.d.

FIN-1

deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych

in.d.

GHD-1*)**)

wpłaty dopłat w grach hazardowych

in.d.

GK**)

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

in.d.

GKP**)

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

in.d.

GRY-zezwolenie*)**)

wpłata opłaty za udzielenie lub zmianę zezwolenia w grach hazardowych

c.

GRY-opłata*)**)

wpłata opłaty za zarejestrowanie automatu, urządzenia losującego lub urządzenia do gier

c.

POZOST.*)**)

 

in.d.

KP*)

podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

KP PCC SD

Mandaty*)**)

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

MANDATY

Mandaty JNG*)**)

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

MAN-JNG

NBP

wpłaty z zysku NBP

in.d.

BGK

wpłaty z zysku BGK

in.d.

OPAL

opłata paliwowa

o.

OEMIS

informacja w sprawie opłaty emisyjnej

o.

OEG-1

informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa

in.d.

OPR**)

opłata restrukturyzacyjna

in.d.

PCC**)

podatek od czynności cywilnoprawnych

KP PCC SD

PCC-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

KP PCC SD

PCC-3**)

deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

KP PCC SD

PIT*)

podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT

PIT-28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PIT-28S

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku

PIT

PIT-36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - podatek dochodowy według stawki 9%

PIT

PIT-36S

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku

PIT

PIT-36LS

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - podatek dochodowy według stawki 19%, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku

PIT

PIT-37

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-38

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-39

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-4R

wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4R

PIT

PPL*)

podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

PIT

PIT-7*)

podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT

PIT-8AR

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8AR

PIT

PIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT

POG-5

wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z więcej niż jednego załącznika do deklaracji POG-5

da.

POG-5A

wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z załącznika POG-5/A

da.

POG-5C*)

wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z załącznika POG-5/C

da.

POG-5D

wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z załącznika POG-5/D

da.

POG-P

wpłaty z tytułu podatku od gier dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera

da.

PU1*)**)

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

PITSTD

PPD*)

zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

PIT

PPE*)

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PPW*)

podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych

PIT

PT

podatek tonażowy

in.d.

PWS

zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji w zakresie budowy lub przebudowy statku

in.d.

PWS-2

zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji

in.d.

SADAKC

wpłaty z tytułu akcyzy od importu, dotyczące zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia

da.

SADN

wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia

c.

SADNW

wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia

c.

VATIMP

wpłaty dotyczące deklaracji importowych dla podatku od towarów i usług składanych na formularzu VAT-IM

c.

POZDOCH

wpłaty z tytułu innych należności, np. mandatu, kar pieniężnych, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, opłaty za udzielone zezwolenie

c.

SD**)

podatek od spadków i darowizn

KP PCC SD

SD-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

KP PCC SD

VAT-7

deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7K

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7D

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-8

deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

VAT

VAT-9M*)

deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

VAT

VAT-10*)**)

deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT

VAT-12

skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu

VAT

VAT-14

deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych 

da.

VAP-1

deklaracja dla podatku od towarów i usług od międzynarodowego przewozu okazjonalnego

VAT

VAI*)**)

podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)

VAT

VAT-IM

deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

VATIMP

VAT-Z*)**)

zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

VAT

VAT-In*)**)

inne rozliczenia w podatku od towarów i usług

VAT

VCU-D/VCN-D

wpłaty podatku VAT w zakresie procedury szczególnej VAT (unijnej i nieunijnej)

VAT(MOSS)

VIU-D/VIN-D

podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji

VIU-D/VIN-D(MOSS)

WKE

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

in.d.

WKP

wpływy z konfiskaty i przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa (z tytułu wyroków sądowych dotyczących np. oszustw, grabieży mienia, handlu narkotykami i innych)

in.d.

WNIBAN

wpłaty do wniosków dotyczących wydania banderoli

da.

WOS

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

in.d.

WRD*)**)

wpłata korzyści majątkowych przez partię polityczną lub komitet wyborczy, konfiskata i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, zwrot uszczuplonych należności publicznoprawnych, inne należności z wyroków sądowych

in.d.

WRO*)**)

wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji komornikom sądowym, opłat za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Sądowych

in.d.

WZP-1M

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za miesiąc

in.d.

WZP-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za rok obrotowy

in.d.

WZS

wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

in.d.

WZS-1K

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał

in.d.

WZS-1M

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za miesiąc

in.d.

WZS-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

in.d.

WZD*)**)

wpływy ze zwrotów dotacji

in.d.

ZpZ*)**)

zaległości z podatków zniesionych

in.d.

1) Rodzaj albo symbol rachunku bankowego, do którego w załączniku nr 1 do obwieszczenia (plik w formacie .pdf) jest przypisany numer rachunku bankowego właściwy do dokonywania wpłat dotyczących symbolu formularza albo tytułu płatności wymienionego w kolumnie 1.

*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.

**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.

 

Użyte w załącznikach do obwieszczenia skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT

podatek dochodowy od osób prawnych

VAT

podatek od towarów i usług (w tym wpłaty innych państw członkowskich w ramach MOSS - dot. Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi)

VIU-D/VIN-D(MOSS)

podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji

PIT

podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-STD

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście)

KP PCC SD

zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

in.d. 

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

MANDATY

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa (tylko w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu)

MAN-JNG

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa (tylko w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu) 

2) da. - rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:

 • podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
 • podatku od wydobycia niektórych kopalin, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatku od gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 • podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o których mowa w art. 103 ust. 5a i ust. 5b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

SADAKC

wpłaty z tytułu podatku akcyzowego od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia

SADAKCW

wpłaty z tytułu podatku akcyzowego od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia

AKC

wpłaty dotyczące jednej deklaracji z tytułu podatku akcyzowego lub wynikające z decyzji/postanowienia

AKCW

wpłaty dotyczące więcej niż jednej deklaracji z tytułu podatku akcyzowego lub wynikające z decyzji/postanowienia

KOP

wpłaty z tytułu podatku od kopalin

POG

wpłaty z tytułu podatku od gier

VAT-14

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanych w deklaracji VAT-14

WNIBAN

wpłaty do wniosków dotyczące wydania banderoli

3) c. - rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:

 • należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.),
 • podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym),
 • kary porządkowej, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa),
 • kosztów postępowania, o których mowa w art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
 • kosztów postępowania administracyjnego, o których mowa w art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • kary grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, o której mowa w art. 138 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy,
 • kar grzywny, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i art. 146 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego,
 • kosztów postępowania, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 3 i art. 146 § 2 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego,
 • równowartości pieniężnej, o której mowa w art. 16 § 2 i 3, art. 143 § 2 i 3 oraz art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego,
 • kary pieniężnej, o której mowa w art. 285 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 1937), w związku z art. 113 § 1 ustawy - Kodeks karny skarbowy,
 • kosztów postępowania, o których mowa w art. 289 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w związku z art. 113 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,
 • kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,
 • kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 • opłat wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 • opłat za udostępnianie danych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy,
 • administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 66a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,
 • kaucji, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów,
 • kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów,
 • kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2009 r. o podatku akcyzowym:

SADN

wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia

SADNW

wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia

VATIMP

wpłaty dotyczące deklaracji importowych dla podatku od towarów i usług składanych na formularzu VAT-IM

POZDOCH

wpłaty z tytułu innych należności, np. kar pieniężnych, kar grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy

GRY

wpłaty opłat wynikających z ustawy o grach hazardowych

4) o. - rachunek pomocniczy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów z tytułu opłaty paliwowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym: 

OPAL

wpłaty z tytułu opłaty paliwowej

OEMIS

wpłaty z tytułu opłaty emisyjnej

Na rachunkach dla wpłat CIT, VAT(MOSS), VIU-D/VIN-D(MOSS), PIT, PIT-STD, KP, PCC, SD, MANDATY, MAN-JNG, SADAKC, SADAKCW, AKC, AKCW, KOP, POG, VAT-14, WNIBAN, SADN, SADNW, VATIMP, POZDOCH, OPAL, OEMIS i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej, odsetek za zwłokę od należności głównej oraz kosztów upomnienia.

Ewa Iwan

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...