Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Pierwsza opłata ma charakter jednorazowy i pobierana jest nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się natomiast przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego rok, z góry za cały rok - inny termin płatności możliwy jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku użytkownika wieczystego, złożonego w tym przedmiocie. W związku z ww. opłatą jednorazową w pierwszym roku użytkowania wieczystego nie pobiera się opłaty rocznej od użytkownika.

W sytuacji, gdyby opłata roczna została już zapłacona, a w danym roku prawo użytkowania wieczystego uległoby wygaśnięciu, następuje zwrot jej części w wysokości proporcjonalnej do czasu użytkowania wieczystego w danym roku.

Samą wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste ustala się zgodnie z dyspozycją art. 72 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta określona zostaje na podstawie stawki procentowej wartości ceny nieruchomości gruntowej. Stawka procentowa pierwszej opłaty wynosi od 15% do 25% wartości nieruchomości. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych uzależniona jest od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Stawki te wynoszą:

  • za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2% ceny;
  • za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3% ceny.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego celu, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy. Równocześnie, gdy po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu.

Krzysztof Gładych
radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
Bernatowicz Komorniczak Mazur sp.p.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...