Używane ponad rok składniki majątku: środki trwałe czy wyposażenie?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, płacąc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadzę PKPiR). Kupiłem do firmy ekspres do kawy o wartości nieco przekraczającej 4000 zł. Zakładam, że będzie używany dłużej niż rok. Czy w związku z faktem, że jego cena zakupu nie przekroczyła kwoty 10 000 zł, mogę zaliczyć wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujący jest przewidywany okres używania ekspresu?

Kwestie podatkowe, związane z amortyzacją reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przypomnijmy, że zgodnie z nią amortyzacji podlegają między innymi stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Środki te określamy mianem środków trwałych.

Są jednak pewne wyjątki: amortyzacji nie podlegają bowiem zgodnie z ustawą

 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
 3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy;
 5. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności.

Gdyby zakończyć lekturę ustawy o pdof w tym miejscu, moglibyśmy stwierdzić, iż wspomniany w pytaniu ekspres do kawy jest środkiem trwałym, podlegającym amortyzacji - spełnia bowiem wszystkie wskazany wyżej warunki. Przy czym, zgodnie z art. 22 f ustawy, w przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, można dokonywać odpisów amortyzacyjnych albo na zasadach ogólnych (amortyzując zakupiony ekspres wg stawki amortyzacji określonej w wykazie stawek), albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym.

Jednak dla składników majątkowych o relatywnie niewielkiej wartości ustawa czyni wyjątek.

Zgodnie z jej art. 22d można nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł - wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Reasumując - po zakupie dla celów działalności wyposażenia o wartości nie przekraczającej 10 000 zł mamy do wyboru trzy opcje;

 • po pierwsze, możemy nie zaliczać go do środków trwałych i wydatki związane z nabyciem zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów,

 • po drugie, możemy zaliczyć składnik majątku do środków trwałych, a następnie go zamortyzować - poprzez dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego - w wysokości odpowiadającej wydatkom na nabycie danego składnika majątku - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym;

 • po trzecie, możemy amortyzować zakupiony składnik majątku na analogicznych zasadach jak wszystkie inne środki trwałe czy też wartości niematerialne i prawne.

Pamiętajmy przy tym, że jeśli skorzystamy z opcji pierwszej, takiego składnika majątku nie ujmuje się w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja wyposażenia

Podatnicy prowadzący rachunkowość w formie PKPiR zobowiązani są czynić to zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zawiera ono definicję wyposażenia, określając je jako rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Wskazany w pytaniu ekspres do kawy spełnia te warunki, w przypadku wyboru pierwszej możliwości.

Należy w niej ujmować wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1 500 zł.

W ewidencji wyposażenia muszą znajdować się następujące dane:

 • numer kolejny wpisu,

 • data nabycia,

 • numer faktury lub rachunku,

 • nazwa wyposażenia,

 • cena zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,

 • numer pozycji, pod którą wpisano w PKPiR koszt związany z nabyciem wyposażenia,

 • data likwidacji (w tym również data sprzedaży lub darowizny) oraz przyczyna likwidacji wyposażenia.

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...