Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Z tej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą w zasadzie skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, także ci, którzy posiadają status dużego podatnika. Wyjątkiem od tej zasady są podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz ci podatnicy PIT lub CIT, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy, czy też w roku poprzedzającym o 2 albo 3 lata rok podatkowy w żadnym z zeznań rocznych składanych za te lata nie wykazali:

  • dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej do opodatkowania (w przypadku podatników PIT),
  • podatku należnego (w przypadku podatników CIT).

Przedsiębiorstwo w spadku także nie skorzysta z uproszczonego opłacania zaliczek.

Zasady ustalania i wpłacania zaliczek uproszczonych

1) PIT

Pod uwagę brany jest dochód

Zaliczki uproszczone, zgodnie z art. 44 ust 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza się od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, który został wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy.

Jeżeli w zeznaniu tym nie został wykazany dochód lub też jego wysokość nie przekraczała kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku (30 000 zł = 3600 zł / 12%), wówczas pod uwagę bierze się dochód wykazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata. Jeśli natomiast i w tym roku nie został wykazany odpowiedni dochód, wtedy nie ma możliwości wyboru wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

Podatnik nie może swobodnie wybierać roku podatkowego, z którego dochód będzie podstawą obliczania zaliczek uproszczonych. Co do zasady będzie to zawsze dochód z roku poprzedzającego o 2 lata rok podatkowy, w którym mają być wpłacane zaliczki uproszczone. Dopiero w sytuacji, gdyby w tym roku podatnik poniósł stratę lub też osiągnął dochód, ale w wysokości, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku, ma prawo uwzględnić dochód z roku poprzedzającego o 3 lata rok podatkowy, w którym mają być wpłacane zaliczki uproszczone.

Uwaga!
Wykazanego dochodu nie pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie stanowiły one kosztu uzyskania przychodów i wykazane zostały w zeznaniu rocznym) ani o stratę z lat ubiegłych.

Przykład:

Pan Tadeusz prowadzi działalność gospodarczą od 2017 r. W roku 2023 chciałby wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Pod uwagę musi więc wziąć dochód wykazany w zeznaniu, które złożył w roku 2022, tj. zeznanie za rok 2021. W zeznaniu tym wykazał jednak stratę z działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji ma prawo uwzględnienia dochodu z działalności gospodarczej, który osiągnął w 2020 r. Jeśli więc z zeznania podatkowego złożonego w 2021 r. za rok 2020 będzie wynikało, że osiągnął dochód, który powoduje obowiązek zapłaty podatku, ma możliwość wyboru na rok 2023 wpłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Pan Tadeusz wykazał za rok 2020 dochód w wysokości 54 500 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, zapłacone w kwocie 5000 zł, nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W zeznaniu rocznym pomniejszyły one dochód do opodatkowania. Podstawą opodatkowania była więc kwota 49 500 zł. Do celów zaliczek uproszczonych pod uwagę należy wziąć jednak dochód z działalności (czyli przychód minus koszty), a nie dochód do opodatkowania.

Sposób obliczenia zaliczek w formie uproszczonej

Zaliczki takie oblicza się od dochodu będącego podstawą obliczeń w sposób następujący:

  • od dochodu oblicza się podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej lub stawki 19% (w zależności od tego, jaka forma rozliczeń na dany rok obowiązuje podatnika),
  • tak obliczony podatek dzieli się przez 12 i zaokrągla do pełnych złotych.

2) CIT

Pod uwagę brany jest podatek

Jak wynika z art. 25 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczki uproszczone wynoszą 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Przy czym, jeśli ten rok trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, podatnicy mogą wpłącać zaliczki w formie uproszczonej w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, jaka proporcjonalnie przypada na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy.

Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata.

Jeśli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Przykład:

Spółka z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą 1 marca 2021 r. Z uwagi na to, że spółka nie zdecydowała się na wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, pierwszy rok trwał więc od 1 marca do 31 grudnia 2021 r., czyli 10 miesięcy.

W zeznaniu podatkowym za rok 2021 spółka wykazała podatek należny w kwocie 12 000 zł. W 2023 r. spółka będzie mogła zatem wybrać możliwość wpłacania zaliczek uproszczonych. Ich wysokość zostanie obliczona w sposób następujący:

12 000 zł / 10 m-cy = 1200 zł

Uwaga!
Mimo że przepisy obu ustaw podatkowych wiele kwestii regulują w identyczny sposób, należy pamiętać o tym, że przy ustalaniu zaliczek uproszczonych ustawodawca przewidział zasadniczą różnicę. W przypadku podatników CIT bierze się pod uwagę podatek wykazany w odpowiednim zeznaniu, a w przypadku podatników PIT – wykazany w nim dochód z działalności gospodarczej.

O ile odpowiedź na pytanie, jaki był podatek należny, nie nastręcza żadnych trudności, o tyle pewne wątpliwości mogą pojawić się na etapie określania dochodu z działalności gospodarczej.

Dochodu tego nie można utożsamiać z podstawą opodatkowania. Dochodem jest bowiem różnica między przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej a kosztami jego uzyskania. Nie pomniejsza się go ani o stratę z lat ubiegłych, ani o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

W tym momencie wyraźnie widać korzyści, jakie daje przedsiębiorcy zaliczanie składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodu. Działanie takie pozwala na obniżenie dochodu, a co za tym idzie – także na ustalenie zaliczek uproszczonych w niższej wysokości. Może to być niekorzystne jedynie wtedy, gdy zaliczenie składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodów spowoduje brak dochodu, który mógłby być podstawą do obliczania zaliczek uproszczonych.

Obowiązki podatników, którzy wpłacają zaliczki uproszczone

Podatnicy PIT oraz podatnicy CIT, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani stosować ją przez cały rok podatkowy – pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek taki istnieje nawet w sytuacji, gdy uzyskiwane dochody znacznie spadną, co oznacza, że płacone zaliczki stają się niewspółmiernie wysokie. Nawet gdyby z rozliczenia rocznego okazało się, że nie powstał obowiązek zapłaty podatku (np. poniesiono stratę z działalności gospodarczej), to od niezapłaconych w terminie kwot zaliczek uproszczonych trzeba będzie zapłacić odsetki od zaległości podatkowych.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy wpłaca się w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.

Po zakończeniu roku podatkowego dokonuje się rozliczenia podatku według zasad przewidzianych dla:

  • podatników CIT,
  • podatników PIT – według skali lub podatkiem liniowym.

Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek

Od 1 stycznia 2019 r. zniknął obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego w specjalnym piśmie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez przedsiębiorców. Taką wiadomość podatnicy przekazują obecnie fiskusowi w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie.

Przypomnimy, że do 2018 r. w przypadku wyboru przez podatnika wpłacania zaliczek uproszczonych, podatnik miał obowiązek w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Obecnie, podatnicy informują o wyborze wpłacania zaliczek uproszczonych w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wpłacają zaliczki w uproszczonej formie. Zatem, np. deklaracja składana w 2023 r. za rok 2022 będzie jednocześnie zawiadomieniem o wyborze sposobu opłacania podatku za ten rok.

Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

  1. ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej;
  2. ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej;
  3. nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymieniony w pkt 1 i 2.

Podobnie w przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi inną wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość dochodu z tej działalności (bądź w przypadku CIT określi należny podatek dochodowy w innej wysokości) wykazana w zeznaniu albo w zeznaniu korygującym.

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...