Sprzedaż samochodu wycofanego wcześniej z firmy bez VAT

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorczyni wyjaśniła, że prowadzi na terenie Polski jednoosobową działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z mężem, prywatnie nabyli na zasadach majątkowej wspólności małżeńskiej samochód osobowy. Jako właściciel pojazdu wpisany jest jej mąż. W momencie nabycia pojazdu małżonkom nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego pojazdu. Po rozpoczęciu prowadzenia działalności, przedmiotowy pojazd został wprowadzony do firmy. Pojazd był użytkowany w sposób mieszany, tj. do celów prywatnych jak i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wobec czego podatniczka dokonywała odliczenia jedynie połowy podatku od towarów i usług związanego z bieżącym użytkowaniem pojazdu, m. in. w zakresie zakupu paliwa. Obecnie planuje wycofanie samochodu z ewidencji środków trwałych oraz sporządzenie protokołu wycofania samochodu na cele prywatne co jest równoznaczne z zaprzestaniem wykorzystywania pojazdu w ramach prowadzonej działalności gospodarczą oraz późniejszą sprzedaż samochodu.

W związku z powyższym przedsiębiorczyni zapytała, czy sprzedaż wycofanego wcześniej z prowadzonej działalności gospodarczej samochodu będzie opodatkowana podatkiem VAT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zasadne zatem jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając towar (np. samochód) działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Zatem, sprzedając przedmiotowy samochód osobowy przedsiębiorczyni nie będzie działała w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.  Przedsiębiorczyni zamierza wycofać samochód z prowadzonej działalności gospodarczej na użytek prywatny, a następnie planuje jego sprzedaż. Po wycofaniu samochodu nie będzie on wykorzystywany do działalności gospodarczej. Sprzedaż pojazdu stanowić będzie zatem zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, wnioskodawczyni sprzeda pojazd, stanowiący jej majątek prywatny, korzystając z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem tego, zamierzona czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego sprzedaż przedmiotowego samochodu osobowego, wycofanego z działalności gospodarczej do majątku osobistego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku ze sprzedażą ww. pojazdu przedsiębiorczyni nie będzie działała w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, lecz w ramach zarządu majątkiem osobistym. Może więc dokonać sprzedaży samochodu jedynie na podstawie umowy sprzedaży bez naliczania podatku VAT.

 

Interpretacja indywidualna z 6 lipca 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.351.2023.1.JG - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...