Sprawozdania finansowe – dłuższe terminy dla niektórych jednostek

Ministerstwo Finansów przedłuży terminy sprawozdawcze dla organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych i niektórych innych jednostek. W efekcie w przypadku m.in. podmiotów opierających się głównie na wolontariacie i pracy społecznej termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przypadnie 30 kwietnia, a nie 31 marca 2021 r.

„Projekt przewiduje wprowadzenie krótkiego (o 1 miesiąc) przesunięcia niektórych terminów wynikających z ustawy o rachunkowości na wzór roku poprzedniego (dotyczących inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przedłużenie będzie mieć teraz zastosowanie tylko do jednostek, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyjątkiem spółek kapitałowych), oraz jednostek o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, których działalność opiera się w dużej mierze na wolontariacie i pracy społecznej.

Przesunięcie terminów dotyczyć ma również nieprowadzących działalności gospodarczej związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji samorządu zawodowego oraz organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.

W efekcie przesunięcie będzie odnosić się do roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., ale nie później niż 30 kwietnia 2021 r. Chodzi o sytuacje, gdy termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2021 r. Dzięki temu np. ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego przypadnie 30 kwietnia 2021 r. (zamiast 31 marca 2021 r.).

Jednocześnie resort finansów przedłuży terminy na zatwierdzanie sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych (do 6 tygodni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), a także niektórych jednostek, które nie mogą wykonać tej czynności ze względu na określone przesłanki (chodzi np. o brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – do 6 tygodni od ustania jednej z przesłanek).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 10 marca 2021 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...