Składki ZUS od świadczeń dla prezesa zarządu spółki

Skoro zwrot wydatków poniesionych za zarządzającego na szkolenie w postaci kursów językowych, seminariów, szkoleń czy warsztatów związanych z przedmiotem działalności spółki nie generuje po stronie osoby zarządzającej przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota refundacji przez płatnika takiego szkolenia nie powinna zostać ujmowana w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zawarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania. Zgodnie z umową zarządzający został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Umowa o zarządzanie zawiera zapis, że ze względu na przedmiot działalności spółki, realizowane przez nią cele i zadania, jak też ze względu na obowiązki zarządzającego wynikające z umowy, w tym obowiązek działania z najwyższą starannością i profesjonalizmem, zarządzający zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności spółki i o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą. Dodatkowo umowa zawiera postanowienie wskazujące, że spółka będzie ponosić lub refinansować koszty indywidualnego szkolenia zarządzającego związanego z przedmiotem umowy i obowiązkami umownymi zarządzającego do określonej wysokości w roku kalendarzowym obowiązywania umowy, o ile rada nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia. Zarządzający uzyskał zgodę rady nadzorczej na pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie języka angielskiego. Zwrot wydatków poniesionych przez spółkę na szkolenie językowe zarządzającego, realizowane w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków nie stanowi przychodu osoby zarządzającej w rozumieniu przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem spółki, skoro zwrot wydatków poniesionych za zarządzającego na szkolenie w postaci kursów językowych, seminariów, szkoleń czy warsztatów związanych z przedmiotem działalności spółki nie generuje po stronie osoby zarządzającej przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT, a wydatki ponoszone są w interesie płatnika - tym samym nie ma przysporzenia majątkowego po stronie zarządzającego w postaci przychodu o jakim stanowi art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i kwota refundacji przez spółkę takiego szkolenia nie powinna zostać ujmowana w podstawie wymiaru składek ZUS.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy (tj. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osób z nimi współpracujących) stanowi uzyskany z tytułu wykonywanej umowy przychód, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Ponadto w myśl art. 20 ust. 1 tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.

Art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że przychodami są przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania.

Szczegółowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek zostały zawarte w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe rozporządzenie w § 2 zawiera zamknięty katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Nie każde jednak wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wymienione w § 2-4 tegoż rozporządzenia przewidziane dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę znajduje zastosowanie do umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Jak zaznaczył ZUS, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (a także rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) nie kształtują samodzielnie pojęcia przychodu, lecz odsyłają do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzależniają włączenie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących m.in. inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w pierwszej kolejności od zakwalifikowania go jako przychód w rozumieniu przepisów podatkowych. Zatem, kwestia przychodowa stanowi zawsze zagadnienie pierwotne, które poprzedza ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS dokonał więc interpretacji przepisów dotyczących ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opierając się na wskazaniu spółki w powyższej kwestii.

Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osób z nimi współpracujących, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Biorąc pod uwagę powyższe ZUS potwierdził stanowisko spółki. Jeśli dane świadczenie wypłacane osobie świadczącej usługi zarządzania nie stanowi przychodu z tytułu wykonywania tej umowy to skutkuje to bezpośrednio nieuwzględnieniem go w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ale jednocześnie uniemożliwia przejście na grunt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i wymienionych tam włączeń.

 

Interpretacja indywidualna z 15 lutego 2024 r., sygn. DI/200000/43/104/2024 (decyzja nr 104/2024) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

 

Redakcja podatki.biz

 

źródło: bip.zus.pl

 

(Image by katemangostar on Freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...