Składanie deklaracji akcyzowych po zmianach

Z 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji w akcyzie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) (www.puesc.gov.pl

UWAGA! Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).

 

 

Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych obowiązuje np. w przypadku:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania:
  • wyrobów węglowych,
  • energii elektrycznej,
  • suszu tytoniowego,
  • wyrobów gazowych.

Rodzaje deklaracji3:

 • AKC-4/AKC-4zo - dot. podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych, (w załączniku AKC-4/E do deklaracji AKC-4, w którym wykazywana jest pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym4 - od rozliczenia za kwiecień 2022 r. kwota zwolnienia wykazywana jest w rozbiciu na następujące tytuły zwolnień:
  • na podstawie art. 109a ust. 1 ustawy
  • na podstawie art. 163a ust. 1 ustawy
  • pozostałe zwolnienia),
 • AKC-WW - dot. podatku akcyzowego od wyrobów węglowych, 
 • AKC-WG - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
 • AKC-EN - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
 • AKC-ST/AKC-STn - dot. podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

Następujące deklaracje mogą być opatrywane podpisem zaufanym5:

 • AKC-4/4zo, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG i AKC-EN (od rozliczenia za kwiecień 2022 r.)
 • AKC-PA (od deklaracji składanych dla przedpłacenia produkcji, która wystąpi w marcu 2022 r.)

Termin składania deklaracji:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
 • wyroby węglowe (dłuższy termin) – do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • energia elektryczna i wyroby gazowe - termin powiązany z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

W załącznikach szczegółowych do deklaracji AKC-4/AKC-4zo, w deklaracji AKC-WW, AKCST/AKC-STn, AKC-WG, AKC-EN stosowanych od rozliczeń za kwiecień 2022 r.2 w części właściwej dla wykazania ilości wyrobów akcyzowych, została dodana kolumna „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)”, która ma na celu umożliwienie wskazania, czy wyroby wykazane w danym wierszu deklaracji (z uwzględnieniem kodu CN, stawki podatkowej) korzystają ze zwolnienia od akcyzy, czy też nie). Umożliwi to pozyskanie precyzyjnej informacji nie tylko o kwocie zwolnienia od akcyzy ogółem, ale także w rozbiciu na poszczególne ilości wyrobów.

UWAGA! Podatnicy, którzy składają deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazują zarówno wyroby akcyzowe opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione od akcyzy nie składają deklaracji za okresy kwartalne6.

W przypadku podatnika, który składa deklaracje za okresy miesięczne, może wyjątkowo wystąpić obowiązek wykazania wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy lub stawką zerową w deklaracji podatkowej składanej za okres kwartalny (AKC-KZ). Będzie to sytuacja gdy - w ramach danego kwartału – będzie miesiąc, w którym podatnik nie będzie miał do zadeklarowania wyrobów opodatkowanych stawką pozytywną. W takiej sytuacji złoży w danym kwartale zarówno deklarację za jeden lub dwa okresy miesięczne oraz deklarację za okres kwartalny. Deklaracja za okres kwartalny obejmie tylko wyroby zwolnione od akcyzy lub opodatkowane stawką zerową, których nie było można wykazać w deklaracji za okres miesięczny, gdyż nie została ona złożona (nie było w takim miesiącu(ach) do zadeklarowania wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką pozytywną).

Przykład 17: podmiot prowadzący skład podatkowy posiada w składzie podatkowym alkohol etylowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wyprowadza z tego składu podatkowego alkohol etylowy oraz dostarcza z tego składu podatkowego do podmiotów uprawnionych alkohol etylowy zwolniony od akcyzy lub zużywa alkohol etylowy zwolniony od akcyzy we własnym składzie podatkowym. W deklaracji AKC-4/A (podatek akcyzowy od alkoholu etylowego) w części F. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” podmiot wykazuje cały alkohol etylowy. Przy czym wykazuje ilości alkoholu etylowego w poszczególnych wierszach z uwzględnieniem kodu CN, stawki podatku oraz dodatkowo w nowej kolumnie „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)” wskazuje czy wyrób korzysta ze zwolnienia od akcyzy. Obliczony w ten sposób podatek akcyzowy w części C. formularza AKC-4/A „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 10) obniża o kwotę akcyzy, jaka byłaby należna do zapłaty, gdyby nie miało zastosowania zwolnienie od akcyzy (poz. 11 ,,Zwolnienia”). W rezultacie, kwota podatku do zapłaty nie obejmie alkoholu zwolnionego, ale pozyskana zostaje informacja o ilościach wyrobów akcyzowych zwolnionych oraz o kwocie zwolnień.

Przykład 27: podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy. W części C. deklaracji AKC-WW „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje ilości wyrobów węglowych z uwzględnieniem czy wyroby korzystają ze zwolnienia od akcyzy, czy nie (zakreśla odpowiednio pola tak/nie w nowej kolumnie). Następnie obliczoną kwotę podatku w części D. deklaracji „WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 125) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 126).

Przykład 37: podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy. W części C. formularza AKC-4/L8 „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje ilości wyrobów gazowych z uwzględnieniem czy wyroby korzystają ze zwolnienia od akcyzy (zakreśla odpowiednio pola tak/nie w nowej kolumnie). Następnie obliczoną kwotę podatku w części B. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 6) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 7).

W przypadku gdy podatnik wykazał w deklaracji wyroby gazowe korzystające ze zwolnienia od akcyzy, to kwotę zwolnienia wykazaną w poz. 7 ,,Zwolnienia” formularza AKC-4/L wykazuje także w rozbiciu na wybrane tytułu zwolnień tj.

 • zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy (poz. 8),
 • zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3a ustawy (poz. 9),
 • zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3b ustawy (poz. 10),
 • pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów gazowych (poz. 11).

 

Obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy kwartalne9

 

Obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny obowiązuje w przypadku wyrobów:

 1. objętych zwolnieniem od akcyzy10,
 2. opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy

- dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

UWAGA! Od rozliczenia za 1 kwartał 2022 r. deklaracja AKC-KZ (kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego) może być opatrywana podpisem zaufanym11.

W deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego12 (AKC-KZ) - składanej za 3 i 4 kwartał 2021 r. - w części C w kolumnie „d”, podatnik wykazuje ilości wyrobów akcyzowych, a w kolumnie „e” stawkę podatku akcyzowego, jaka miałaby zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia lub do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego. W przypadku wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką zerową13 podatnik wpisuje w kolumnie „e” stawkę podatku w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów - 14,72 zł/GJ14.

Natomiast, od rozliczenia za pierwszy kwartał 2022 r. ma zastosowanie nowy wzór deklaracji AKC-KZ15 (kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego), w którym został zmieniony opis kolumn, w ten sposób że w przypadku wyrobów objętych zerową stawką podatku akcyzowego podatnicy wpisują zerową stawkę podatku i kwotę podatku 0.

Dodatkowo, dla zagwarantowania kompletności pozyskiwanych danych o wielkości preferencji podatkowych, w nowym wzorze deklaracji AKC-KZ wprowadzono pozycje dla wykazania kwot szczegółowych tytułów zwolnień. Uszczegółowienia te dotyczą wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) oraz energii elektrycznej i mają analogiczny zakres jak w deklaracjach składanych za okresy miesięczne.

Deklaracje kwartalne składają m.in.:

 1. podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy,
 2. podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy.

Deklaracja: AKC-KZ (kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego)15

Termin składania deklaracji:

do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne obejmowały dane za trzeci kwartał 2021 r. i były składane do 25 listopada 2021 r.

Przykład 1: skład podatkowy deklarujący jedynie wyroby ze stawką zerową (np. wyroby dla przemysłu chemicznego),

Przykład 2: skład podatkowy posiadający gaz skroplony np. propan-butan i dokonujący rozlewu całości tego gazu do butli gazowych,

Przykład 3: podmiot dokonujący czynności podlegających opodatkowaniu wyłącznie w zakresie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy. 

 

Obowiązek składania deklaracji uproszczonych

 

a) W przypadku wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, opodatkowanych stawką inną niż stawka zerowa, zasady wypełniania deklaracji uproszczonej nie ulegają zmianie. Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji.

Deklaracja: AKC-UA (deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa)16

Termin złożenia deklaracji:

do 10. dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego

Przykład: nabycie wewnątrzwspólnotowe np. płynu do papierosów elektronicznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej.

b) W przypadku samochodów osobowych od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji uproszczonej. Deklaracja ta oprócz nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego obejmuje nowy przedmiot opodatkowania, tj. dokonanie zmiany konstrukcyjnej, w pojeździe ciężarowym lub specjalnym zarejestrowanym w kraju, zmieniającej rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy oraz nabycie lub posiadanie niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego, od którego akcyza nie została zapłacona i gdy nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej opodatkowanej czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu albo sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego.

Dodatkowo, w przypadku samochodu osobowego będącego współwłasnością kilku osób deklarację składa jeden ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli (w deklaracji wykazywane są dane identyfikacyjne wszystkich współwłaścicieli). Deklaracja obejmuje całkowity podatek do zapłaty od samochodu osobowego.

W przypadku składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) możliwe jest opatrzenie deklaracji podpisem zaufanym17.

Deklaracja: AKC-US (deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych)18

Termin złożenia deklaracji:

14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu albo złożenia zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku jego sprzedaży przed złożeniem zawiadomienia - w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego.

UWAGA! Jeżeli czynność dokonania w zarejestrowanym pojeździe samochodowym zmian konstrukcyjnych zmieniających jego rodzaj na samochód osobowy nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., obowiązek podatnika dotyczący złożenia deklaracji AKC-US z tego tytułu będzie liczony dopiero od 1 lipca 2022 r.

Przykład: W październiku 2021 r. podmiot dokonał zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy, np. samochód kempingowy. Obowiązek podatnika dotyczący złożenia deklaracji AKC-US z tytułu dokonania tej czynności rozpocznie swój bieg z 1 lipca 2022 r. bez względu na okoliczność np. wcześniejszego złożenia w urzędzie komunikacji zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu.

 

Obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne

 

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej od 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne.

W kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ), w części C w kolumnie „d” podatnik wykazuje ilości wyrobów19, a w kolumnie „e” właściwej dla wpisania stawki podatku, jaka miałaby zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki wpisuje stawkę podatku w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów - 14,72 zł/GJ20.

Deklaracja: AKC-UAKZ (kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego)21

Termin złożenia deklaracji:

do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Pierwsze deklaracje kwartalne zostały złożone do 10 listopada 2021 r. za trzeci kwartał 2021 roku.

UWAGA! W przypadku niespełnienia warunków do zastosowania stawki zerowej ma zastosowanie stawka pozytywna i obowiązek zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA).

 

Kto nie składa deklaracji po 1 lipca 2021 r.

 

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy,

  UWAGA! Wyłączenie to nie dotyczy podatników składających deklaracje w odniesieniu do wyrobów gazowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. CNG, LNG22,
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy np. gospodarstwa domowe, które posiadają zamontowane panele fotowoltaiczne i zużywają wyprodukowaną przez te panele energię elektryczną na własne potrzeby,
 • podmioty niebędące podatnikami podatku akcyzowego np. podmioty, które zużywają poza składem podatkowym wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

 

1 wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143)

2 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2436)

3 wzory nw. deklaracji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2436), ale do rozliczeń za marzec 2022 r. mają zastosowanie wzory deklaracji określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231, ze zm.)

4 np. samochodu osobowego wyprodukowanego na terytorium kraju

5 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 554)

6 art. 24e ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym

7 przykład ma zastosowanie od deklaracji składanych za kwiecień 2022 r.

8 wzór AKC-4/L ma zastosowanie do wyrobów gazowych z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych

9 wprowadzony z 1 lipca 2021 r. ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694)

10 z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy

11 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 554)

12 wzór określony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1175)

13 wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym

14 stawki akcyzy, o których mowa w art. 89 ust. 2e ustawy o podatku akcyzowym

15 wzór deklaracji określony rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2436)

16 wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1089)

17 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, ze zm.)

18 wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1110)

19 wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym

20 stawki akcyzy, o których mowa w art. 89 ust. 2e ustawy o podatku akcyzowym

21 wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1089)

22 art. 24b ustawy o podatku akcyzowym

 

źródło: wwwpodatki.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...