Samochody i VAT - odpowiedzialność karna skarbowa po zmianach z 1.04.2014 r.

W dniu 1 kwietnia 2014r. weszła w życie ustawa z 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do Kodeksu karnego skarbowego nowe czyny zabronione opisane w art. 56a tego kodeksu. Wprowadzone regulacje określają sankcje z tytułu niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez podatnika z obowiązków związanych z wykorzystywaniem w prowadzanej działalności gospodarczej pojazdów samochodowych.

Jak już wiecie, podatnicy, którzy wykorzystują pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, zobowiązani są w celu skorzystania z pełnego odliczenia podatku VAT do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a także – w świetle art. 86a pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług – muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek z nimi związany.

Zgodnie z przepisem art. 56a Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli podatnik nie złoży informacji albo złoży ją po terminie lub poda w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując przy tym odliczenia podatku niezgodnie z przepisami prawa, podlegać będzie odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe.

Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny do 720 stawek dziennych. Przypomnę w tym miejscu, że stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia, ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Cytowany przepis przewiduje również tak zwany przypadek mniejszej wagi. W takiej sytuacji sprawca będzie odpowiadał jak za wykroczenie skarbowe.

Na uwagę zasługuje także regulacja zawarta w § 3 omawianego artykułu, z której wynikają przesłanki bezkarności za opisane powyżej czyny (więcej o niepodleganiu karze za przestępstwa skarbowe można przeczytać na blogu autora).

Wskazać zatem należy, że nie będzie podlegać karze za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe ten podatnik, który co prawda złożył informację o pojazdach po terminie, jednakże przed podjęciem przez organ podatkowy lub skarbowy jakichkolwiek działań związanych z podatkiem VAT, a więc przed:

  1. rozpoczęciem czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
  2. doręczeniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia - przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;
  3. wszczęciem postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.

Zdaniem ustawodawcy wprowadzenie kryminalizacji zachowania podatnika polegającego na niezgłoszeniu lub też nienależytym zgłoszeniu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o pojazdach samochodowych podyktowane jest przede wszystkim charakterem tego obowiązku. Pełni on bowiem kluczową rolę w systemie kontrolnym związanym z ograniczoną możliwością dokonywania odliczeń podatku od towarów i usług od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.


Łukasz Chmielniak, adwokat, autor bloga „Białe Kołnierzyki

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...