Samochód osobowy w firmie - potencjalna możliwość nie może ograniczać odliczenia VAT

Potencjalnej możliwości wykorzystania pojazdu do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą podatnika nie da się całkowicie wyeliminować. Okoliczność ta nie może jednak stanowić podstawy odmowy dokonania odliczenia.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w trakcie prowadzenia działalności, wyłącznie do celów związanych z działalnością, używa samochodu osobowego zgodnie z umową leasingu operacyjnego. W związku z możliwością odliczenia pełnego podatku od towarów i usług złożył do urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej na druku VAT-26.

Ww. samochodem jeździ wyłącznie przedsiębiorca (około 99%), czasami dyrektor finansowy (1%). Wszystkie wyjazdy tym samochodem są związane z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca wyklucza używanie przedmiotowego samochodu do celów innych niż związanych z działalnością firmy. Samochód nie posiada GPS-u, nie jest nikomu wypożyczany i nie będzie „dla celów prywatnych oraz na wynajem”. Jest garażowany na terenie firmy w garażu oraz przed hotelami, jeśli przedsiębiorca jest w podróży. Dostęp wyłącznie do niego ma przedsiębiorca. Przedsiębiorca zaznaczył, że porusza się prywatnie samochodami, „gdzie są odliczenia mieszane (po 50%)” oraz samochodem żony.

Przedsiębiorca zatrudnia pracowników, którzy pracują na produkcji, jak również pracownicy (kierowcy), którzy jeżdżą dużymi samochodami ciężarowymi, jak i mniejszymi samochodami znajdującymi się w firmie. W firmie nie udostępnia samochodów prywatnie, ani też nie wynajmuje pracownikom, czy też innym firmom.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć m.in. czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa w 100% dot. ww. auta leasingowego. Jego zdaniem tak, bowiem złożył druk VAT-26 oraz użytkuje ten samochód tylko do działalności gospodarczej i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSA, wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 97/17, uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał, że „(…) przepisy u.p.t.u. nie określają sposobu, w jaki podatnik ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w niej pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Przepis wymaga stworzenia takich mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które zapewnią wykorzystanie ich wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika (…)”. Na potwierdzenie swego stanowiska Sąd powołał wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1203/14, z dnia 23 lutego 2016 r., sygn. akt. I SA/Po 898/15, z dnia 17 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 880/15 i z dnia 2 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Po 580/16. Stwierdził, że „(…) działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów (…)”.

W ocenie WSA, stanowisko organu nie było uzasadnione. Sąd zaznaczył, że potencjalnej możliwości wykorzystania pojazdu do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą podatnika nie da się całkowicie wyeliminować. Okoliczność ta nie może jednak stanowić podstawy odmowy dokonania odliczenia. Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób ich wykorzystania zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych. Ustawa z 2004 roku o podatku od towarów i usług nie reguluje w jaki sposób podatnik ma zapewnić wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w firmie pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Przepis wymaga stworzenie takich mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które w możliwie największym stopniu zapewnią wykorzystanie ich wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika. Możliwość zastosowania art. 86a u.p.t.u. nie może być uzależniona od jedynie „potencjalnej” możliwości wykorzystania samochodu dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością podatnika, ponieważ przyjęcie takiej argumentacji spowodowałaby, iż przepis art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. byłby przepisem martwym.

Podatnik w celu zastosowania normy art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a u.p.t.u. winien stworzyć takie mechanizmy i wprowadzić takie zasady używania pojazdów, które uzasadnią stwierdzenie, że pojazdy te będą wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika. Przedsiębiorca w tym zakresie powołał się na planowany sposób eksploatacji pojazdu i wskazał m.in. na ustalone przez niego w regulaminie zasady używania pojazdu, wykluczające jego użycie do celów prywatnych. Przedsiębiorca opisał gdzie pojazd jest przechowywany i w jaki sposób zabezpieczono brak możliwości jego użycia poza prowadzoną ewidencją. Jednocześnie wskazał, że przedmiotowy samochód służy do podróży służbowych, których termin uzgadniany jest z wyprzedzeniem z kontrahentami, na potwierdzenie których sporządzana jest korespondencja mailowa. Przedsiębiorca podkreśli, że cel wyjazdu wpisywany jest w ewidencję, a fakt konkretnego wyjazdu zawsze możliwy jest do potwierdzenia przez weryfikację odległości „do i z” miejsca docelowego i kontakt ze stroną, do której odbywał się wyjazd służbowy.

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2020 r., sygn. I FSK 1545/17 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu interpretacyjnego.

NSA stwierdził m.in., że w orzecznictwie nie kwestionuje się pełnego odliczenia w przypadkach wykorzystywania w celach realizacji zadań służbowych pojazdów samochodowych, nawet w razie ich parkowania w miejscu zamieszkania, jak to ma miejsce na przykład w odniesieniu do tzw. pracowników mobilnych. Przyjmuje się bowiem jednolicie, że samochód powierzony tzw. pracownikowi mobilnemu w celu realizacji zadań służbowych, w tym przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, należy uznać za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u., o ile określone przez podatnika zasady jego używania, dodatkowo potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu, wykluczają jego użycie do innych celów, niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Wykluczenie przez podatnika użycia pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą może nastąpić poprzez wprowadzenie regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie, przy czym działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z ww. wyrokami stwierdził, że stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesieniem wydatków eksploatacyjnych i nabyciem paliwa do leasingowenego samochodu jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna z 14 października 2020 r., sygn. ITPP2/4512-528/16-7/20/AD - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...