Samochód elektryczny jako pojazd służbowy. Jak liczyć ryczałt?

Przepisy o szczególnych zasadach naliczania przychodu z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodów służbowych nie regulują w sposób odrębny określenia kwoty ryczałtu dla samochodów elektrycznych. Skoro zatem, pojemność silnika samochodu elektrycznego wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1600 cm3 - to należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych, będzie wynosić 250 zł.

Interpelacja nr 24846 do ministra finansów w sprawie zastosowania ryczałtu dla pracowników korzystających ze służbowych pojazdów o napędzie elektrycznym

Działając w oparciu o art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) w związku z art. 191-193 Regulaminu Sejmu RP (M. P. z 2019 r. poz. 1028), składam na ręce ministra interpelację dotycząca następującego zagadnienia.

W ostatnim czasie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej opublikował interpretację indywidualną dotyczącą ryczałtowego rozliczenia pracowników używających pojazdów elektrycznych, jako pojazdów służbowych.

Ze względu na dotychczasową praktykę pracodawców, posiadających floty pojazdów służbowych o konwencjonalnych środkach zasilania paliwem tzw. kopalnym, sposób rozliczenia oparty był na podstawie prawnej art. 12 ust. 2a ustawy o PIT.

W tym wypadku chodzi o tzw. nieodpłatną pieniężną wartość przysługującą pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. W ujęciu prawnym pojazdy mechaniczne podzielono na dwie grupy dopłat uzależnionych od pojemności silnika spalinowego.

Obecny rozwój technologii oraz brak jasnych wytycznych Ministerstwa Finansów odnośnie do samochodów z napędem elektrycznym pokazał, że ustawa o PIT i art. 12 należy już do nieefektywnego elementu prawnego, jakim jest niedostosowanie się do realiów rynkowych, jakie dotyczą rozwijających się przedsiębiorców. Pojazdy zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym art. 2 pkt 31 i 32 mają określoną ramami prawnymi definicje. W ujęciu prawnym samochód elektryczny jest pojazdem w pełni zakresu interpretacyjnego wskazanego w powołanej ustawie.

Jeżeli zatem jest tak, że niezależnie od rodzaju „paliwa”, którym napędzane są samochody na gruncie jednej ustawy są one traktowane w ten sam sposób, to na gruncie innych ustaw, w tym wypadku ustawy o PIT, powinny być one traktowane w ten sam sposób. Tymczasem jak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest inaczej.

W przypadku samochodów spalinowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych doliczona pracownikom wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 250 zł lub 400 zł obejmuje wszystkie koszty związane z korzystaniem przez pracowników z samochodów służbowych w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością wnioskodawcy, w tym koszty paliwa. Takie stanowisko wyraźnie zostało potwierdzone przez sądy administracyjne w wydanych przez nie wyrokach.

W przypadku samochodów elektrycznych interpretacja tego przepisu przez organ skarbowy jest już inna i zmierza do dodatkowego opodatkowania pracowników, którzy doładują samochód elektryczny w domu.

W ujęciu rozwoju tej gałęzi przemysłu „niedobory” prawne ustawy o PIT są problemem ustawodawcy i władzy wykonawczej niepotrafiącej dostawać się do zmiennych sytuacji wynikających z zastosowania nowoczesnych i ogólnodostępnych technologii.

Jeżeli w ujęciu jednej ustawy powstaje prawne usytułowane pojazdu jako tzw. samochodu, a w drugiej jego rozliczenie odbywa się na innych zasadach, niż dotychczas przyjęte, powstaje wówczas rozbieżność prawna w interpretacji. Pojazdy elektryczne mogą być wykorzystane w każdym przedsiębiorstwie, a ich opłacalność zastosowania jest kryterium najważniejszym dla rozwoju tej dziedziny gospodarki.

Dodatkowym bodźcem implikującym konieczność zmiany w prawodawstwie podatkowym dotyczącym pojazdów o alternatywnym źródle zasilania jest fakt, iż w przyszłości nie będzie jedynie pojazdów o źródle zasilania prądem, ale również pojazdy zasilane wodorem.

Brak legislacyjnego zaplecza dla obu tych rozwiązań, jest jedynie dowodem dla nieprzystosowania kraju na potrzeby wdrażania i rozwoju nowych technologii. Hamulcem rozwoju staje się argumentacja organu administracji państwowej, co najmniej chybiona i oparta o niepraktyczne i nielogiczne podejście do tematu.

  1. Czy Ministerstwo Finansów przewiduje wdrożenie zmian w ustawie o PIT celem dostosowania jej do potrzeb nowych technologii?
  2. Czy interpretacja oparta o sprzeczne prawnie ustalenia, tj. potraktowanie służbowych pojazdów elektrycznych jako pojazdów „innej kategorii” jest w istocie zasadna?
  3. Czy tego typu stanowisko administracji skarbowej służy wspieraniu działań na rzecz elektromobilności, o której w swoich wystąpieniach wielokrotnie wspominał prezes Rady Ministrów?
  4. Czy ministerstwo przewiduje unormowanie pojazdów elektrycznych pod względem ryczałtowego rozliczania?

Poseł Adam Cyrański

21 czerwca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 24846 w sprawie zastosowania ryczałtu dla pracowników korzystających ze służbowych pojazdów o napędzie elektrycznym

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 24846 złożoną przez posła pana Adama Cyrańskiego, w sprawie zastosowania ryczałtu dla pracowników korzystających ze służbowych pojazdów o napędzie elektrycznym, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pan poseł stwierdza, że w interpretacjach indywidualnych służbowe pojazdy elektryczne traktuje się, jako pojazdy „innej kategorii”. Powyższe wynika z faktu, iż te same zasady określania ryczałtu tj. wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych - zastosowano zarówno do samochodów z silnikami spalinowymi, jak i elektrycznymi.

Uprzejmie wyjaśniam, że w najnowszych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym przepisy o szczególnych zasadach naliczania przychodu z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodów służbowych [1] nie regulują w sposób odrębny określenia kwoty ryczałtu dla samochodów elektrycznych. Skoro zatem, pojemność silnika samochodu elektrycznego wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1600 cm3 - to należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych, będzie wynosić 250 zł.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że do rozliczania udostępnienia elektrycznych samochodów służbowych pracownikom, pracodawca może zastosować ryczałt, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

Takiej wykładni przepisów art. 12 ust. 2a-2c ustawy PIT, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dokonał w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2021 r. nr 0114-KDIP3- 2.4011.587.2019.1.JK3 oraz z 5 maja 2021 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1.DJ.

Jednocześnie należy wskazać, że 11 września 2020 r. minister finansów [2] w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, wydał interpretację ogólną w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

W interpretacji tej, przyjmując argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, minister finansów stwierdził, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie koszty jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy - jako właściciel samochodu musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

W interpretacji ogólnej nie poruszono w sposób szczegółowy kwestii w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów związanych z ładowaniem służbowego samochodu elektrycznego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, ale te same zasady powinny być stosowane zarówno w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi, jak i elektrycznymi.

Szczególny przypadek został rozstrzygnięty przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2021 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1.DJ.

Wątpliwości Wnioskodawcy budziła kwestia, czy dopłata do kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez pracowników w związku z ładowaniem elektrycznych samochodów służbowych w domu mieści się w ryczałcie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT, czy też kwota ta powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych odrębnie.

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że rozwiązanie wynikające z art. 12 ust. 2a ustawy PIT reguluje kwestię nieodpłatnego udostępnienia samochodu. Dotyczy więc sytuacji, gdy pracodawca ponosi koszt związany z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, a pracownik nieodpłatnie z niego korzysta.

Natomiast w sprawie dochodzi równolegle do nieodpłatnego udostępnienia samochodu oraz wypłacania pracownikom określonej ryczałtowo kwoty, na pokrycie ponoszonych przez nich kosztów związanych z ładowaniem służbowego samochodu elektrycznego w domu. Co istotne kwota ta ma charakter pieniężny, wypłacana jest ona bez względu na to czy/jak wysokie koszty pracownik ponosi oraz bez względu na to czy/w jakim stopniu wykorzystuje samochód prywatnie.

Wobec powyższego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że określona ryczałtowo kwota wypłaty pracownikom na pokrycie ponoszonych przez nich kosztów związanych z ładowaniem służbowego samochodu elektrycznego w domu stanowi dodatkowe świadczenie otrzymywane przez pracownika od pracodawcy. Kwota ta stanowić będzie po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 31 i 38 ustawy PIT.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że 21 czerwca 2021 r. minister finansów funduszy i polityki regionalnej wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o przesłanie ww. akt interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2021 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1.DJ w celu jej weryfikacji i ewentualnej zmiany w trybie ustawy Ordynacja podatkowa [3].

Ponadto uprzejmie informuję, iż w celu eliminacji jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, w projekcie realizującym program „Polski Ład” (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) zawarta została zmiana wykluczająca wszelkie wątpliwości interpretacyjne w omawianym zakresie.

Przedmiotowy projekt ustawy zakłada zmianę ust. 2a w art. 12 ustawy PIT polegającą na zmianie wskaźnika rozróżniającego wysokość ryczałtu określającego wartość uzyskanego przez pracownika świadczenia. Po przyjęciu zmiany, przy określaniu wysokości ryczałtu, będzie stosowany inny wskaźnik tj. zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Nowe regulacje obejmą ponadto, niższym 250 zł ryczałtem, wprost (a nie poprzez interpretację przepisu) udostępnienie pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

Szczegóły opisanych zmian zostaną przedstawione w projekcie ustawy. Ostateczny kształt przyjętych rozwiązań będzie jednak znany z chwilą zakończenia prac w Parlamencie polegających na uchwaleniu ustawy.

Podstawa prawna

[1] Art. 12 ust. 2a do ust. 2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).
[2] Art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) - dalej ustawa Ordynacja podatkowa.
[3] Art. art. 14e § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 18 lipca 2021 r.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...