Rozliczenie z małżonkiem a ulga termomodernizacyjna i brak dochodu

Czy podatnik jako mąż może dokonać odliczenia wydatków termomodernizacyjnych od swoich dochodów w zeznaniu rocznym, jeżeli żona nie ma żadnych dochodów do opodatkowania, a między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa?

 

Podatnik oraz jego żona są współwłaścicielami wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym mieszkają. Budynek jest ich wspólną własnością, gdyż mają wspólnotę majątkową. Wszelka dokumentacja, w tym faktury, związana z realizacją przedsięwzięcia modernizacyjnego (tj. demontaż starego kotła CO na paliwo stałe (węgiel) i montaż nowego kotła gazowego) została wystawiona imiennie na żonę podatnika, która nie osiągnęła żadnych dochodów. Przy czym, podatnik rozlicza się według skali podatkowej, wydatki termomodernizacyjne nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i nie odliczono ich od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Odpowiedź:

interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.456.2021.2.SR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

W analizowanej sprawie podkreślić należy, że między podatnikiem i jego żoną istnieje wspólność majątkowa, a budynek mieszkalny jednorodzinny, w którym realizowano przedsięwzięcie termomodernizacyjne znajduje się w majątku wspólnym małżonków.

 

 

Wskazać należy, że gdy podatnik wraz z współmałżonkiem dokonuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym należącym do ich majątku wspólnego, wydatek może odliczyć jeden z małżonków albo oboje po 50%. Zatem to małżonkowie, jako podatnicy, powinni decydować o zakresie skorzystania z ulgi. Oznacza to także, że nie ma przeszkód, aby przy braku dochodów do odliczenia całej kwoty wydatków poniesionych przez jednego małżonka, nieodliczoną kwotę wydatków (do wysokości przysługującego limitu) odliczył drugi z małżonków.

Wobec powyższego, podatnik może skorzystać z odliczenia w myśl art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu ulgi termomodernizacyjnej, niezależnie od tego na kogo została wystawiona faktura, samo bowiem wystawienie faktury na któregokolwiek z małżonków ma znaczenie drugorzędne w sytuacji, gdy wydatek jest poniesiony z majątku wspólnego małżonków i przeznaczony na wspólną nieruchomość.

Jednocześnie wskazać należy, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki m.in. na zakup kotła gazowego kondensacyjnego i jego montaż, a także demontaż źródła ciepła na paliwo stałe. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, jednakże odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek).

Zatem, skoro podatnik i jego żona przeprowadzili modernizację kotłowni polegającą na wymianie kotła CO na paliwo stałe (węgiel) na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego są współwłaścicielami, podatnik będzie miał możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na ww. cele w części, w której poniesie z własnego majątku ciężar ekonomiczny tego przedsięwzięcia, a więc w części, która nie została dofinansowana z dotacji. Natomiast część wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie, która została dofinasowana z dotacji nie może zostać rozliczona w ramach omawianej ulgi.

Reasumując, podatnik w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, poniesione i udokumentowane wydatki związane z realizacją opisanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajdującym się w majątku wspólnym małżonków, w sytuacji gdy faktura została wystawiona na jego żonę, jednakże tylko w takiej części w jakiej w jakiej wydatek ten nie został dofinasowany z dotacji.

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...