Rozliczenie z małżonkiem a ulga termomodernizacyjna i brak dochodu

Czy podatnik jako mąż może dokonać odliczenia wydatków termomodernizacyjnych od swoich dochodów w zeznaniu rocznym, jeżeli żona nie ma żadnych dochodów do opodatkowania, a między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa?

Podatnik oraz jego żona są współwłaścicielami wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym mieszkają. Budynek jest ich wspólną własnością, gdyż mają wspólnotę majątkową. Wszelka dokumentacja, w tym faktury, związana z realizacją przedsięwzięcia modernizacyjnego (tj. demontaż starego kotła CO na paliwo stałe (węgiel) i montaż nowego kotła gazowego) została wystawiona imiennie na żonę podatnika, która w 2020 r. nie osiągnęła żadnych dochodów. Przy czym, podatnik rozlicza się według skali podatkowej, wydatki termomodernizacyjne nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i nie odliczono ich od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Odpowiedź:

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

W analizowanej sprawie podkreślić należy, że między podatnikiem i jego żoną istnieje wspólność majątkowa, a budynek mieszkalny jednorodzinny, w którym realizowano przedsięwzięcie termomodernizacyjne znajduje się w majątku wspólnym małżonków.

Wskazać należy, że gdy podatnik wraz z współmałżonkiem dokonuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym należącym do ich majątku wspólnego, wydatek może odliczyć jeden z małżonków albo oboje po 50%. Zatem to małżonkowie, jako podatnicy, powinni decydować o zakresie skorzystania z ulgi. Oznacza to także, że nie ma przeszkód, aby przy braku dochodów do odliczenia całej kwoty wydatków poniesionych przez jednego małżonka, nieodliczoną kwotę wydatków (do wysokości przysługującego limitu) odliczył drugi z małżonków.

Wobec powyższego, podatnik może skorzystać z odliczenia w myśl art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu ulgi termomodernizacyjnej, niezależnie od tego na kogo została wystawiona faktura, samo bowiem wystawienie faktury na któregokolwiek z małżonków ma znaczenie drugorzędne w sytuacji, gdy wydatek jest poniesiony z majątku wspólnego małżonków i przeznaczony na wspólną nieruchomość.

Jednocześnie wskazać należy, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki m.in. na zakup kotła gazowego kondensacyjnego i jego montaż, a także demontaż źródła ciepła na paliwo stałe. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, jednakże odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek).

Zatem, skoro podatnik i jego żona przeprowadzili modernizację kotłowni polegającą na wymianie kotła CO na paliwo stałe (węgiel) na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego są współwłaścicielami, podatnik będzie miał możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na ww. cele w części, w której poniesie z własnego majątku ciężar ekonomiczny tego przedsięwzięcia, a więc w części, która nie została dofinansowana z dotacji. Natomiast część wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie, która została dofinasowana z dotacji nie może zostać rozliczona w ramach omawianej ulgi.

Reasumując, podatnik w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku za 2020 r., poniesione i udokumentowane wydatki związane z realizacją opisanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajdującym się w majątku wspólnym małżonków, w sytuacji gdy faktura została wystawiona na jego żonę, jednakże tylko w takiej części w jakiej w jakiej wydatek ten nie został dofinasowany z dotacji.

Interpretacja indywidualna z 2 sierpnia 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.456.2021.2.SR - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpreacji

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...