Przychód z tyt. wykorzystywania samochodu służbowego dla celów prywatnych w 2022 roku

 

Zasady opodatkowania pracowników w związku z korzystaniem z samochodów służbowych dla celów prywatnych zawarte są w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalana jest w sposób ryczałtowy, poprzez wskazanie konkretnych kwot, które są zróżnicowane w zależności od m.in. pojemności silnika samochodu i jego rodzaju, tj.:

  1. 250 zł miesięcznie - dla samochodów:
    1. mocy silnika do 60 kW,
    2. stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;
  2. 400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

Natomiast art. 12 ust. 2b ustawy o PIT wskazuje sposób obliczania wartości świadczenia, gdy podatnik korzysta z samochodu, w prywatnych celach, tylko przez część miesiąca. W takim przypadku wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

Przez długi czas przed organami podatkowymi toczyła się batalia czy w kwocie ryczałtu z art. 12a ust. 2 ustawy o PIT mieści się paliwo. Kwestię tę rozstrzygnięto jednak w interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr DD3.8201.1.2020 z dnia 11 września 2020 r., w której stwierdzono, że „(…) prawidłowa wykładnia art. 12 ust. 2a ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT”.

Potrącenie kosztów paliwa

Mimo, że to stanowisko okazało się niezwykle istotne to przepis dotyczący zryczałtowanego przychodu budzi dalsze wątpliwości interpretacyjne jak m.in. kwestia czy w przypadku, gdy pracownik zostaje obciążony kosztami zużytego paliwa to sytuacja taka powoduje pomniejszenie ryczałtowo ustalanego przychodu.

Przepis art. art. 12 ust. 2c ustawy PIT wskazuje, że jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Nie wskazano jednak wprost, że można przez tę odpłatność rozumieć koszty potrąconego paliwa.

Dlatego też warto zwrócić uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 24 maja 2022 r., znak 0113-KDIPT2-3.4011.88.2022.1.SJ, „ (…)skoro wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalona ryczałtowo w wysokości określonej w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, obejmuje także wydatki na zakup paliwa to w sytuacji obciążenia pracownika kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych, należy pomniejszyć wysokość ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wartość kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych”.

Bez opłat parkingowych, bez przejazdów autostradą

W interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 23 maja 2022 r., znak 0115-KDIT2.4011.75.2022.1.KC, podkreślono, że używanie samochodu udostępnionego do celów prywatnych czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

Organ argumentował następująco: „Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czyli z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych), a nie wszelkimi pochodnymi kosztami związanymi z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych”.

Można zatem twierdzić, że koszty poniesione przez pracownika na opłaty parkingowe czy autostradowe nie mogą być rozumiane jako odpłatność pomniejszająca ryczałtowy przychód.

Samochód służbowy używany dla celów prywatnych tylko w dni wolne

A jakie skutki pociągać będzie za sobą udostępnienie pracownikowi auta do celów prywatnych tylko w dni wolne?

Tutaj odpowiedzią może być stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 26 maja 2022 r., znak 0114-KDIP2-2.4011.342.2022.1.AP, gdzie przedstawiono zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że spółka planuje wprowadzić regulamin przewidujący, że pracownicy mogą korzystać z samochodów do celów prywatnych jedynie w dni wolne od pracy. Jednocześnie pracownicy będą podpisywali zobowiązania o niekorzystaniu z tych samochodów do celów prywatnych w dni robocze. Organ wskazał tutaj, że w związku z powyższym Spółka może przyjąć przychód dla pracowników z tytułu użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych równy ilości dni wolnych pomnożonych przez 1/30 kwot określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dwa samochody = podwójny ryczałt

Co ciekawe, w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 5 lipca 2022 r. znak 0113-KDIPT2-3.4011.316.2022.3.GG wnioskodawca wyraził stanowisko, że w sytuacji przypisania wspólnikowi (będącego pracownikiem Spółki) dwóch samochodów leasingowanych przez spółkę, wysokość ryczałtu należnego z tego tytułu powinna wynieść łącznie 400 zł.

Organ nie podzielił tego stanowiska i uznał, iż w sytuacji przypisania pracownikowi spółki dwóch samochodów leasingowanych przez spółkę, wysokość należnego z tego tytułu ryczałtu powinna być ustalona dwukrotnie (w wysokości 800 zł), czyli odrębnie dla każdego udostępnionego pracownikowi dla celów prywatnych samochodu służbowego, nie zaś jednorazowo.

Kwestie związane z wykorzystywaniem samochodów służbowych do celów prywatnych nadal budzą liczne wątpliwości. Sam zamysł przepisów związanych wprowadzonym ryczałtem wydaje się i tak znacznym ułatwieniem w stosunku do przepisów obowiązujących przed 2015 rokiem, czyli przed wprowadzeniem kosztów ryczałtowych ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wtedy bowiem wartość świadczenia, jakie otrzymywał pracownik z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych, ustalana była między innymi w oparciu o koszt wynajmu takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów i taka wartość stawiana była jako podstawa opodatkowania.

 

Szymon Dembowski, Konsultant podatkowy

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...