Prawo do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na utrzymanie psa

Biuro przedsiębiorcy zlokalizowane jest w jego domu. W związku z wyjazdami, w tym wyjazdami do biur klientów, dom pozostaje bez opieki, co jest bezpośrednim zagrożeniem związanym z włamaniem, kradzieżą oraz zniszczeniem przechowywanych poufnych danych i sprzętów należących do klientów. Przedsiębiorca posiada psa rasy american staffordshire terrier, który w pełni nadaje się na pełnienie funkcji obronnej. Pies będzie stróżował ze względu na specyfikę terenu wewnątrz budynku. Czy będzie mógł odliczyć VAT od wydatków związanych z utrzymaniem psa?

 

Na wydatki składają się m.in. wyżywienie psa, akcesoria dla psa, leczenie weterynaryjne. Celem ponoszenia wymienionych wydatków jest zapewnienie dodatkowej formy bezpieczeństwa danych i przechowywanych sprzętów - przedsiębiorca świadczy usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wydatki mają również utrzymać psa we właściwej kondycji psychofizycznej, co bezpośrednio przekłada się na jakość pełnienia przez psa funkcji obronnej.

 

Odpowiedź:

Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Należy zauważyć przy tym, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi VAT realizację prawa do odliczenia, jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów, zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik – aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego - nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Zatem niezwykle istotny jest charakter związku występującego między zakupami, a prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usług będących przedmiotem sprzedaży. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy (przedsiębiorstwa) - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do obrotu osiąganego przez podatnika, np. poprzez odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

W świetle orzeczeń TSUE, na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy, tak samo jak na gruncie art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE, co do zasady, niezbędnym warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami), a konkretną transakcją opodatkowaną. Wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie. Przyjmuje się również, że związek pośredni, występuje w przypadku wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, jeżeli stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika. W odniesieniu właśnie do tego rodzaju wydatków podatnikowi powinno przysługiwać prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem, należy ocenić czy zachodzi bezsporny i oczywisty związek przy nabyciu towarów i usług mających służyć utrzymaniu psa stróżującego z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jak wyjaśnił przedsiębiorca, posiadanie psa stróżującego jest rozwiązaniem ułatwiającym zachowanie bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz sprzętów należących do klientów, co nie oznacza że nie służy zaspokajaniu jego osobistych potrzeb. Posiadanie psa stróżującego nie jest okolicznością niezbędną do zachowania bezpieczeństwa danych oraz sprzętów, bez którego świadczone usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa nie były możliwe do wykonania. Poniesione na utrzymanie psa wydatki nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie są wydatkami, które można bezpośrednio powiązać z przychodami uzyskiwanymi z działalności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Nie zachodzi tu również związek pośredni, występujący w przypadku wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, jeżeli stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika. Zakupione towary i usługi dotyczące utrzymania psa nie stanowią elementu cenotwórczego świadczonych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa, nie można ich zatem powiązać z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem, jakie przedsiębiorca wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, że istnieje grupa zakupów, które nie mogą być uznane za związane z działalnością gospodarczą, gdyż ponoszą je osoby fizyczne niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też takiej działalności nie prowadzą. Każdy, niezależnie od tego jaki wykonuje zawód, dokonuje zakupu tego typu towarów. Są to typowe zakupy osobiste, konsumpcyjne np. dotyczące zaspokajania własnych potrzeb. Zakupy o charakterze osobistym mogą również dotyczyć funkcjonowania domu, bądź wydzielonych w nim pomieszczeń na cele prywatne. Prywatnego charakteru takiego rodzaju zakupów przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb nie zmienia również okoliczność korzystania z części domu również do działalności gospodarczej.

Charakter wydatków opisanych przez przedsiębiorcę wskazuje niewątpliwie na ich prywatny użytek. Należy zauważyć, że w sytuacji, w której biuro znajduje się w jego domu nie sposób uznać, że posiadany pies jest związany wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. W czasie kiedy pies ma za zadanie pełnić funkcję stróża biura, jednocześnie pełni tą samą funkcję w stosunku do domu i znajdujących się tam przedmiotów użytku osobistego. W takiej sytuacji nie sposób nie dostrzec prywatnego charakteru posiadania psa, pomimo prowadzenia działalności gospodarczej w biurze wydzielonym na terenie domu. Konieczność podjęcia wszelkich możliwych kroków prowadzących do ochrony przekazanego sprzętu oraz powierzonych przez klientów danych jest przesłanką niewystarczającą, aby wydatki związane z utrzymaniem posiadanego przez przedsiębiorcę psa powiązać z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wydatki ponoszone na utrzymanie psa nie mają ścisłego i niebudzącego wątpliwości związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opisane wydatki nie wiążą się również z całokształtem funkcjonowania firmy. Zatem nie występuje tu związek podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji ponoszone wydatki nie spełniają podstawowego warunku wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszeniem wydatków związanych z utrzymaniem psa pełniącego funkcję stróża.

 

Interpretacja indywidualna z 28 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.379.2022.1.AA - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

(Image by wirestock on Freepik.com)

 


Przeczytaj także:

Wydatki na psa mogą być kosztem firmowym

"(...) przedsiębiorca, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki związane z zakupem, utrzymaniem i wyszkoleniem psa, który będzie pełnił funkcje stróżujące w trakcie transportu drogowego towarów, realizowanego przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Powyższe wydatki pozwolą bowiem pozyskać dodatkowy czas na realizację większej ilości zleceń i osiągnięcie dodatkowych przychodów, a także mają na celu zabezpieczenie źródła tych przychodów.".


 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...