Polski Ład i rodzina - pytania i odpowiedzi

Będę chciał rozliczyć się wspólnie z żoną z PIT za 2022 rok. Żona będzie zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę i osiągnie przychody ze stosunku pracy w kwocie ok. 50 tys. zł. Ja prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i osiągam znacznie wyższe dochody. Co będzie w przypadku, gdy żadne z nas nie spełni prawa do ulgi dla klasy średniej, ale łącznie je spełnimy? Czy we wspólnym rozliczeniu za 2022 rok będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, oboje (zarówno Ty, jak i żona) będziecie mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, pod warunkiem że spełnicie limit przychodowy.

 

Chciałabym zmienić wysokość pobieranego rodzinnego kapitału opiekuńczego. Czy istnieje taka możliwość?

Tak. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona – czyli podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

 

Co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy i kto będzie do niego uprawniony?

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia. Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

 

Czy będę musiał składać wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy? Czy będzie ono wypłacane automatycznie na wszystkie dzieci (od drugiego) od 12. do 36. miesiąca życia?

Tak jak w przypadku świadczeń z programu „Rodzina 500+” czy „Dobry start”, aby uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego konieczne będzie złożenie wniosku.

 

Czy darowizna wykupionego z leasingu samochodu na rzecz członka rodziny z I grupy podatkowej powoduje jakieś obciążenia podatkowe w PIT?

Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.

 

Czy dofinansowanie zawsze będzie wynosić 400 zł miesięcznie? Co w sytuacji, gdy opłata za pobyt dziecka w instytucji opieki wynosi mniej niż 400 zł?

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Przez opłatę za pobyt dziecka rozumie miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Przykład: jeżeli opłata rodzica wynosi 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie.

 

Czy i kiedy będą dostępne wzory oświadczeń wymaganych w Polskim Ładzie, np. oświadczenie rodzica co najmniej 4 dzieci, które ma być złożone wg ustalonego wzoru? Co powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji z preferencji dla klasy średniej, aby było skuteczne?

Oświadczenie o niestosowaniu preferencji dla klasy średniej oraz oświadczenie rodzica co najmniej czworga dzieci nie mają urzędowego (formalnego) wzoru. Podatnicy sami je redagują, podobnie jak dotychczas czynili, gdy na przykład zwracali się do płatnika (zakładu pracy) o uwzględnianie wyższych KUP przysługujących pracownikom dojeżdżającym do pracy spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy.

 

Czy jakieś ulgi roczne dla przedsiębiorcy wykluczają się wzajemnie? Np. czy jak przedsiębiorca skorzysta z ulgi na dzieci to czy może skorzystać z preferencji dla klasy średniej?

Nie, nie ma zależności między tymi odliczeniami. Korzystanie z preferencji dla klasy średniej (odliczenie od dochodu) nie wyklucza korzystania z ulgi na dzieci przez podatnika, który ma do tego prawo.

 

Czy należne jest zwolnienie z podatku, jeśli 4 dziecko pojawiło się w rodzinie w trakcie roku lub najstarsze kończy określony w przepisach wiek w tracie roku? Jeżeli przysługuje zwolnienie, to czy w pełnej wysokości czy liczone proporcjonalnie, np. za pełne miesiące, kiedy jest 4 dzieci?

Ulga dla rodzin 4+ ma zastosowanie również wtedy, gdy czworo dzieci podatnik posiadał tylko przez część roku. Dla potrzeb tej ulgi warunek czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Przy czym niezależnie od długości tego okresu w roku podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy, a nie proporcjonalnie do liczby dni/tygodni/miesięcy, w których sprawował pieczę nad czworgiem dzieci.

 

Czy Polski Ład likwiduje możliwość darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny?

Przepisy PIT nie „zabraniały” i Polski Ład nie wprowadza w tym zakresie zmian w odniesieniu do darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny.

 

Czy przy zmianie instytucji opieki rodzic będzie zobowiązany do złożenia nowego wniosku o dofinansowanie?

Tak, zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna będzie wymagać złożenia przez rodzica nowego wniosku o dofinansowanie. Wniosek będzie mógł być złożony najwcześniej w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do instytucji opieki. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do instytucji, to dofinansowanie będzie przysługiwać od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do instytucji. Jeżeli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, dofinansowanie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Czy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać rodzicowi na drugie dziecko w sytuacji, kiedy jego pierwsze dziecko jest już pełnoletnie? Np. matka dziecka będzie wnioskować o przyznanie rodzinnego kapitału opiekuńczego na swoje drugie dziecko, które ukończy 12. miesiąc życia w marcu przyszłego roku, natomiast jej pierwsze dziecko jest już pełnoletnie i ma 20 lat.

Tak. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi, bez względu na wiek dziecka pierwszego. Ustawowa definicja pierwszego dziecka oznacza bowiem najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę albo ojca.

 

Czy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2022 r.?

Tak. Zgodnie z projektowanymi przepisami prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

 

Czy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przyznawany w oparciu o kryterium dochodowe?

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie świadczeniem niezależnym od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego) oraz zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Czy samotni rodzice również mogą ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy?

O rodzinny kapitał opiekuńczy może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Świadczenie – po spełnieniu warunków ustawowych – otrzymają zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

 

Czy wypłacając zasiłek macierzyński, mogę stosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, jest to przychód z innych źródeł, a tylko do przychodów z pracy na etacie możesz stosować taką ulgę.

 

Czy z preferencji dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak, to w jaki sposób ją liczyć?

Tak. Jest taka możliwość.

Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z preferencji dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 

Czy z ulgi skorzystają wszyscy rodzice, tzn. związani z pracodawcą wszystkimi dostępnymi umowami, np. umową o pracę, umową zlecenie, umową o dzieło, prowadzący własną działalność gospodarczą, zarabiający na prawach autorskich?

Zwolnienie dotyczy przychodów:

 • z pracy (w tym honorariów autorskich, uzyskanych w ramach umowy o pracę)
 • z umów zlecenia zawartych z firmą
 • z działalności gospodarczej.

Zwolnienie nie dotyczy natomiast przychodów uzyskanych w ramach umowy o dzieło, a także z praw autorskich (oczywiście z wyjątkiem tych, które zostały uzyskane w ramach umowy o pracę).

 

Ile będzie miał czasu ZUS na przyznanie i wypłatę kapitału? Jak szybko rodzic otrzyma pieniądze?

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.
Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

 

Jak będzie w przypadku rodziców, których stosunek pracy obejmuje np. dwie lub więcej umowy, są zatrudnieni na umowę o pracę oraz jednocześnie umowę o dzieło lub umowę zlecenie?

O prawie do zwolnienia nie decyduje liczba umów zawartych przez podatnika. Zwolnienie dotyczy przychodów z pracy, a także z umów zlecenia zawartych z firmą, niezależnie od tego, od ilu pracodawców czy zleceniodawców uzyskiwane są przychody z tego źródła. Przy czym pracownik będzie mógł upoważnić każdego z płatników (przez złożenie pisemnego oświadczenia) do stosowania zwolnienia przy poborze zaliczki na podatek.

 

Jak będzie wyglądało rozliczenie roczne małżeństwa, w którym dwoje małżonków pracuje na podstawie umowy o pracę, ale tylko jeden małżonek będzie miał stosowana preferencję dla klasy średniej ze względu na wysokość miesięcznych zarobków. W jakiej wysokości w rozliczeniu rocznym będą mogli zastosować preferencję dla klasy średniej? Wyliczonej od łącznych dochodów czy w kwocie ulgi zastosowanej od jednego małżonka? Czy też wcale, bo łączny dochód przewyższa limit roczny?

Zgodnie z generalną zasadą małżonkowie rozliczają się indywidualnie. W stanie faktycznym podanym w pytaniu, jeśli małżonkowie złożą odrębne zeznania PIT-36 lub PIT-37, z preferencji dla klasy średniej skorzysta ten małżonek, który uzyskał roczne przychody z pracy na etacie w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł (chodzi o przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej). Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z preferencji dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 

Jak kapitał będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy są po rozwodzie?

Jeśli rodzice są po rozwodzie - kapitał na dane dziecko będzie przysługiwał temu z jego rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.
W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawuje opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznany mu kapitał w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

 

Jak w praktyce wyglądać będzie Polski Ład. Czy podatnicy (rodzice czwórki dzieci, których będzie obejmował zerowy PIT) od razu nie będą płacić podatku, czy będą płacić podatek jak do tej pory, z tą różnicą, że po złożeniu zeznania podatkowego za poprzedni rok oraz weryfikacji przez urząd skarbowy – będzie on zwracany?

Podatnik ma wybór co do tego, czy chce stosować zwolnienie w trakcie roku, czy też dopiero przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

 

Jak zmienią się wspólne rozliczenia małżonków? Czy nadal będą możliwe?

Polski Ład upraszcza wspólne opodatkowanie dochodów małżonków.

Z tej preferencji będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy w trakcie roku zawarli związek małżeński i pozostają w nim do końca roku podatkowego, w którym zawarto związek małżeński. Możliwość ta obejmie małżonków, którzy zawarli związek małżeński już w 2021 r. i zechcą swoje dochody uzyskane w tym roku opodatkować łącznie.

Także w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym, zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy, wdowiec/wdowa będą mogli skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Prawo takie rozszerzono również na podatników:

 • do których mają zastosowanie przepisy o 19% podatku liniowym lub przepisy ustawy o ryczałcie [1], w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego,
 • którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów, ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tych przepisach,
 • nie mają obowiązku lub nie korzystają z prawa na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, lub do innych doliczeń/odliczeń,

tj. podatników, którzy złożą „zerowy” PIT-36L lub PIT-28.

[1] Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.).

 

Jaka będzie należna ulga dla małżeństwa nietrwającego pełny rok (ślub lub śmierć w tracie roku) – jeśli zmarł małżonek, który rozliczał ją miesięcznie. A co jeśli zmarł ten z niskimi dochodami, który nie miał prawa do ulgi?

Staż małżeński nie ma znaczenia dla stosowania preferencji dla klasy średniej, tylko to, czy małżonkowie rozliczają się wspólnie czy oddzielnie. Jeśli składają wspólne zeznanie, to prawo do ulgi dla klasy średniej przysługuje, temu małżonkowi (również każdemu z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale, albo jeżeli połowa rocznych, łącznych przychodów małżonków: z pracy na etacie oraz dochodów z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

 

Jaki urząd/organ będzie się zajmował rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem rodzinnego kapitału opiekuńczego?

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada się, że ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

 

Jeden z małżonków uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 138 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał rentę w kwocie 20 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.

W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego z nich.

 

Jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, ponieważ połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi dla klasy średniej (od 68 412 do 133 692 zł). Przy czym z uwagi na brak uzyskiwanych przychodów przez jednego z nich – faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który uzyskał przychody.

 

Jeden z małżonków uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 132 000 zł. Drugi z małżonków uzyskał przychody z umowy zlecenia w kwocie 40 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł. Przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

 

Jeden z małżonków uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w kwocie 135 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał emeryturę w kwocie 10 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit.

Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do  ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

 

Jestem matką ośmioletniego dziecka. Dziecko wraz ze mną było na turnusie rehabilitacyjnym w sanatorium. Czy wydatek poniesiony na opłacenie mojego pobytu będzie podlegał odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Tak. Wydatek związany z pobytem w sanatorium opiekuna dziecka niepełnosprawnego do lat 16 podlega odliczeniu w ramach ulgi.

 

Jestem obywatelem Ukrainy i na podstawie zezwolenia na pobyt stały mieszkam i pracuje w Polsce. Czy będzie należał mi się rodzinny kapitał opiekuńczy?

Tak, w takim przypadku cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, ponieważ jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co ważne, podstawowym warunkiem otrzymania rodzinnego kapitału opiekuńczego jest zamieszkiwanie z dziećmi w Polsce.

 

Jestem po rozwodzie, z pierwszego małżeństwa mam 19-letniego syna. Zawarłem kolejny związek małżeński i sześć miesięcy temu urodziła się nam córka. Czy w takiej sytuacji będzie mi przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy na córkę?

Tak. W takim wypadku syn z pierwszego małżeństwa będzie wliczany do składu rodziny wnioskodawcy i będzie traktowany jako pierwsze dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi na córkę, bez względu na fakt, że rodzic jest po rozwodzie, a pierwsze dziecko pochodzi z poprzedniego małżeństwa czy związku.

 

Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego przychód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. A co z opodatkowaniem zarobków ponad tę kwotę?

PIT-O dla rodzin 4+ dotyczy kwoty przychodów, a nie dochodów. W związku z tym rodzic czwórki dzieci będzie korzystać ze zwolnienia z PIT dla kwoty przychodu w wysokości do 85 528 zł. Jeśli natomiast jego przychód będzie większy, a rodzic rozlicza się na zasadach ogólnych, to wówczas skorzysta dodatkowo z 30 tys. kwoty wolnej.

 

Kiedy wejdzie w życie Polski Ład?

16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Kiedy zostanie wprowadzone to dofinansowanie?

Planuje się, by rodzice mogli składać wnioski o dofinansowanie od 1 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy wprowadzającej rozwiązanie zakłada, że jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

 

Komu będzie przekazywane dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać dofinansowanie bezpośrednio do instytucji opieki, do której uczęszcza dziecko, czyli odpowiednio do żłobka, klubu dziecięcego lub do opiekuna dziennego. Podmiot prowadzący instytucję opieki będzie zobowiązany do obniżenia, o kwotę dofinansowania, opłaty rodzica/opiekuna za pobyt dziecka.

 

Kto wnioskuje o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Latem 2021 roku wyszłam za mąż. Czy wspólnie z mężem możemy skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla małżeństw?

Tak, ponieważ Polski Ład rozszerza możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków. Teraz będą oni mogli złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów również za rok, w którym został zawarty związek małżeński (pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwały do końca roku podatkowego).

Rozwiązanie wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

 

Małżonkowie chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Jeden z małżonków uzyskał przychody z pracy w kwocie 50 000 zł, a drugi z małżonków uzyskał wyłącznie przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali w kwocie 65 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

 

Małżonkowie uzyskują przychody z pracy – jeden z małżonków w kwocie 90 000 zł, drugi z małżonków w kwocie 50 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Tak. W podanym przykładzie z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:

 • każdy małżonek (zarówno mąż jak i żona), ponieważ połowa ich łącznych przychodów z umowy o pracę mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub
 • ten małżonek, którego przychody w kwocie 90 000 zł mieszczą się we wskazanym przedziale.

 

Moje drugie dziecko urodziło się 12 marca 2019 r. i skończyło 12. miesiąc życia przed wejściem w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Czy ja też będę mógł skorzystać z tego świadczenia? Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać także rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r. czyli przed dniem wejścia w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, w wysokości 500 zł za każdy miesiąc proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia.
Zatem w przypadku dziecka urodzonego 12 marca 2019 r., kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w łącznej wysokości 1000 zł (za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. r. czyli 2 mc x 500 zł). Rodzic samodzielnie będzie mógł zadecydować czy przypadającą mu proporcjonalnie kwotę kapitału opiekuńczego ZUS wypłaci w częściach po 500 zł, czy po 1000 zł (czyli w opisanym przypadku 2×500 zł albo 1×1000 zł).
Co istotne, w przypadku wnioskowania o rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., przepisy ustawy nie przewidują wydłużonego okres na złożenie wniosku. Zatem aby uzyskać świadczenie za okres od 1 stycznia 2022 r. konieczne będzie złożenie wniosku w styczniu 2022 r. W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 stycznia 2022 r., rodziny kapitał opiekuńczy zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku.

 

Moje drugie dziecko urodziło się 15 czerwca 2021 r. (ukończy 12. miesiąc życia po wejściu w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym). Kiedy będę musiała złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, żeby otrzymać to świadczenie w pełnej wysokości?

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.
Zatem na dziecko urodzone 15 czerwca 2021 r. kapitał będzie przysługiwał w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r.
Aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć wniosek w określonym oknie czasowym obejmującym okres między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego

 • miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego
 • miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

W przypadku dziecka urodzonego 15 czerwca 2021 r. oznacza to, że rodzic powinien złożyć wniosek pomiędzy 1 lutego 2022 r. a 31 lipca 2022 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie powyższego okna czasowego, łączna wysokość kapitału ulegnie obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, który upłynął od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia.
Powyższy mechanizm daje rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku, aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości.

 

Od kiedy będzie funkcjonować Polski Ład? Czy rodzina 2+4 otrzyma zwrot całego podatku w 2022 roku, już po złożeniu zeznania podatkowego za rok 2021?

Zwolnienie od podatku w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Oznacza to, że będzie mieć zastosowanie po raz pierwszy przy rozliczaniu podatku za 2022 r., natomiast w trakcie 2022 r. przy obliczaniu i poborze miesięcznych zaliczek na podatek (o ile zadecyduje o tym sam podatnik uprawniony do zwolnienia).

 

Pracuję i wychowuję 4 małoletnich dzieci, moje przychody z pracy nie przekroczą kwoty 85 528 zł, więc będą zwolnione z podatku. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Tak. Możesz skorzystać z  dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć  kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

Pracuję, a współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów. Czy w trakcie roku będzie mi przysługiwała podwójna kwota zmniejszająca podatek? Czy mam złożyć jakiś wniosek? Czy wystarczy PIT-2, czy coś jeszcze?

Jeśli Twój współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i planujesz się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że:

 • Twoje dochody nie przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł
 • Twoje dochody przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł

Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamiasz pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

 

Przez jaki czas będzie przysługiwać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

 

Samotnie wychowuję dziecko, czy będę mieć podwójną kwotę wolną w trakcie roku? Czy muszę złożyć jakiś wniosek?

Nie, od 2022 roku nie możesz ani w trakcie roku, ani składając zeznanie roczne, skorzystać z odliczenia podwójnej kwoty wolnej. Od 2022 roku jako osoba samotnie wychowująca dziecko możesz w rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia od podatku w kwocie 1500 zł.

 

Skąd ZUS będzie posiadał informacje o wysokości opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki?

ZUS co miesiąc będzie otrzymywać listę dzieci uczęszczających do instytucji opieki, na której będzie podana m.in. wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Listę będzie przygotowywać instytucja opieki.

 

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada również wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Komu będzie przysługiwać dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.
Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
 • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 

W jaki sposób będę mógł złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem tych samych kanałów wnioskowani online co w przypadku programów „Rodzina 500+” i „Dobry start”, czyli za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).

 

W jaki sposób będzie można wnioskować o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna?

Wniosek będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.

 

W jakiej wysokości będzie wypłacany rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie co do zasady wypłacany przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli natomiast wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy.

 

Wspólne rozliczenie z małżonkiem. Czy z ulgi dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak, to w jaki sposób ją liczyć?

Tak, wspólne rozliczenie małżonków nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu z małżonkiem z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania. Jeżeli ich nie spełnia, to z ulgi skorzystają obydwoje małżonkowie pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych ich przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

 

Wychowuję samotnie małoletnie dziecko. Od marca 2022 roku mam prawomocne orzeczenie o rozwodzie. Czy mogę pomniejszyć mój podatek o 1500 zł, jeżeli, tylko przez część roku będę samotną matką?

Tak. Nie musisz  być osobą samotnie wychowującą dziecko przez cały rok.

 

źródło: wiecejwportfelach.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...