Podróże i podatki: Ile tytoniu i alkoholu przywieziemy bez podatku i cła?

Towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających do Unii Europejskiej z państw trzecich (nie będących członkami Unii) są zwolnione z należności celnych przywozowych, jeżeli przywożone towary są zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego, przyjętych zgodnie z dyrektywą Rady 2007/74/WE. Warunki tego zwolnienia w Polsce zostały określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Progi wartościowe zwolnienia

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy VAT zwalnia się od podatku VAT (czyli także od cła) import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (Polski), jeżeli ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, a wartość tych towarów nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości (progu):

 • 430 euro – dla podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim;

 • 300 euro – dla pozostałych podróżnych.

Na potrzeby tego zwolnienia znaczenie pojęć – odpowiednio „podróżnego w transporcie lotniczym” lub „podróżnego w transporcie morskim” – określa przepis art. 56 ust. 7 ustawy VAT.


Ustawa o VAT (wyciąg)

(...)

Art 56.

(...)

7. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, przez:

1) podróżnych w transporcie lotniczym rozumie się wszystkich pasażerów podróżujących drogą powietrzną, z wyłączeniem prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym; prywatne loty o charakterze rekreacyjnym oznaczają użycie statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną lub prawną korzystającą z niego na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, w celach innych niż zarobkowe, w szczególności w celu innym niż przewóz pasażerów lub towarów lub świadczenie usług za wynagrodzeniem lub wykonywanie zadań organów publicznych;

2) podróżnych w transporcie morskim rozumie się wszystkich pasażerów podróżujących drogą morską, z wyłączeniem prywatnych rejsów morskich o charakterze rekreacyjnym; prywatne rejsy morskie o charakterze rekreacyjnym oznaczają użycie pełnomorskiej jednostki pływającej przez jej właściciela lub inną osobę fizyczną lub prawną korzystającą z niej na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, w celach innych niż zarobkowe, w szczególności w celu innym niż przewóz pasażerów lub towarów lub świadczenie usług za wynagrodzeniem lub wykonywanie zadań organów publicznych.


Przez przywóz o charakterze niehandlowym rozumie się przywóz spełniający łącznie następujące warunki:

 • odbywa się okazjonalnie;

 • obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty.

Do tych wartości kwot nie jest wliczana:

 • wartość produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia potrzeb podróżnego;

 • wartość bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie;

 • wartość paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów

 • wartość tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych - przywożonych według dodatkowo określonych norm ilościowych.

Alkohol i tytoń

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, zwolnieniu od podatku VAT (cła) podlegają następujące ilości:

 

W przypadku podróżnych – w transporcie lotniczym lub morskim:

a) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • papierosy - 200 sztuk lub

 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 100 sztuk, lub ? cygara - 50 sztuk, lub

 • tytoń do palenia - 250 g;

b) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej - 1 litr lub

 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i

 • wina niemusujące - 4 litry, i

 • piwo - 16 litrów.

W przypadku podróżnych – w transporcie innym niż lotniczy lub morski (lądowym):

a) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • papierosy - 40 sztuk lub

 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 20 sztuk, lub

 • cygara - 10 sztuk, lub

 • tytoń do palenia - 50

b) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej - 1 litr lub

 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i

 • wina niemusujące - 4 litry, i

 • piwo - 16 litrów.

Strefa nadgraniczna” – obniżenie norm dla napojów alkoholowych:

Zwalnia się od podatku VAT (cła) import (przywóz) napojów alkoholowych, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w ramach następujących norm:

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej - 0,5 litra lub

 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% - 0,5 litra, i

 • wina niemusujące - 0,5 litra, i

 • piwa - 2 litry.

Uwaga:

Zwolnienie (od podatku VAT i CŁA) w ramach norm, o którym mowa powyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów – odpowiednio: alkoholu i napojów alkoholowych (oprócz wina i piwa) i/lub wyrobów tytoniowych, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

Podatek akcyzowy

Kwestia zwolnienia od akcyzy wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych (jako wyrobów akcyzowych), przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, uregulowana została w art. 36 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy akcyzowej – zgodnie z tymi przepisami dla wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych normy ilościowe są takie same, jak w przypadku wskazanych wcześniej zwolnień od podatku VAT (cła).

Dodatkowo, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy akcyzowej – oprócz wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych – zwalnia się od akcyzy import płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, w ramach następujących norm:

5) płyn do papierosów elektronicznych:

a) 50 mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,

b) 10 mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski;

6) wyroby nowatorskie:

a) 0,04 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,

b) 0,008 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.

Uwagi:

Zwolnienie (od podatku akcyzowego) w ramach norm, o którym mowa powyżej można stosować dla odpowiednich zestawów ww. wyrobów akcyzowych, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100% (art. 36 ust. 1 – odpowiednio: pkt 1 lit. e, pkt 2 lit. e, pkt 3 lit. c, pkt 7 i pkt 8 ustawy akcyzowej).

Art. 2 ust. 1 ustawy akcyzowej definiuje używane w tej ustawie pojęcia, w tym m.in.: papierosy elektroniczne (pkt 34), płyn do papierosów elektronicznych (pkt 35), wyroby nowatorskie (pkt 36).

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U.UE.L. z 2009 r. nr 324, str. 23 – WSZC);

 • Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (Dz.U.UE.L. z 2007 r. nr 346, str. 6 – dyrektywa Rady 2007/74/WE); -

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm. – ustawa VAT);

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm. – ustawa akcyzowa).

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...