Podatki 2024. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Początek października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa bowiem na kilka ważnych spraw.

 

Ryczałt

 

Ustawy podatkowe dają możliwość wyboru formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów. Spełnienie określonych ustawowo warunków pozwala na wybranie uproszczonej formy rozliczania podatku. Jedną z nich jest tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór tej formy opodatkowania również zależy od kursu euro.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od 1 stycznia 2021 r. więcej podatników może opodatkować swoje przychody ryczałtem. Zwiększony został bowiem limit uprawniający do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro.

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych (zwanych dalej „spółką”), jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Przedsiębiorstwo w spadku opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli w tym samym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacał zmarły przedsiębiorca.

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  • uzyskał przychody z tej działalności, prowadzonej samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
  • uzyskał przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,
  albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy uzyskał przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy uzyskał przychody z tej działalności, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje się warunki o których mowa wyżej.

W myśl ww. ustawy kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ważne! Od 1 stycznia 2021 r. limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu wzrósł z 250 tys. euro do 2 mln euro.

Limity, o których mowa, wynoszą zatem:

 

 

Limit

Działalność samodzielna

Dla spółki cywilnej

Podmioty kontynuujące działalność w 2023 roku*

2 000 000 euro

9 654 400 zł

2 000 000 euro

9 654 400 zł

Podmioty kontynuujące działalność w 2024 roku**

2 000 000 euro

9 218 200 zł

2 000 000 euro

9 218 200 zł

* Kurs euro z 3 października 2022 r. wynosił 4,8272 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2022).

** Kurs euro z 2 października 2023 r. wynosił 4,6091 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2023).

 

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym umożliwia także wpłacanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Możliwość tę ustawodawca przewiduje dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności oraz dla podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro. I w tym przypadku kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ważne! Od 1 stycznia 2021 r. zwiększono również limit dla kwartalnego ryczałtu z 25 tys. euro do 200 tys. euro.

 

 

Limit dla kwartalnego opłacania ryczałtu

Podmioty kontynuujące działalność w 2023 roku*

200 000 euro

965 440 zł

Podmioty kontynuujące działalność w 2024 roku**

200 000 euro

921 820 zł

* Kurs euro z 3 października 2022 r. wynosił 4,8272 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2022).

** Kurs euro z 2 października 2023 r. wynosił 4,6091 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2023).

 

 

Rozliczenia małych podatników

 

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (prawnych), jak i ustawa o VAT przewidują pewne szczególne formy rozliczania podatku przez tzw. małych podatników.

W podatku dochodowym małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku (dot. PIT) również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Na gruncie VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro,
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Rok

Mały podatnik PIT/CIT

2023*

2 000 000 euro

9 654 000 zł

2024**

2 000 000 euro

9 218 000 zł

 

Rok

Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT – pośrednik

2023*

2 000 000 euro

9 654 000 zł

45 000 euro

217 000 zł

2024**

2 000 000 euro

9 218 000 zł

45 000 euro

207 000 zł

* Kurs euro z 3 października 2022 r. wynosił 4,8272 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2022).

** Kurs euro z 2 października 2023 r. wynosił 4,6091 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2023).

 

Deklaracje kwartalne VAT

 

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Deklaracje kwartalne mogą, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, składać również:

 1. mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej;
 2. podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro, przy czym przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Kurs euro z 2 października 2023 r. wynosił 4,6091 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2023), więc od 2024 r. kwartalnie będą mogły rozliczać się także spółki, które nie mają statusu małego podatnika, gdy opodatkowują swoje dochody według ryczałtu (tzw. estoński CIT), jeśli w 2023 r. wartość sprzedaży brutto nie przekroczy u nich 18 436 000 zł (w 2023 r. limit ten wynosi 19 309 000 zł).

Powyższych przepisów nie stosuje się do podatników:

 1. zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
 2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub
 3. którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT;
 4. w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

 

Odpisy amortyzacyjne

 

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych (po spełnieniu innych warunków określonych ustawą) od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa, również dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Jednorazowa amortyzacja

Rok

Limit

2023*

50 000 euro

241 000 zł

2024**

50 000 euro

230 000 zł

* Kurs euro z 3 października 2022 r. wynosił 4,8272 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2022).

** Kurs euro z 2 października 2023 r. wynosił 4,6091 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2023).

 

Dodajmy, że jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty (w podatku dochodowym od osób prawnych) rozpoczynające działalność, które zostały utworzone między innymi przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, tj. w 2024 r. będzie to kwota 46 000 zł (w 2023 r. jest to 48 000 zł).

 

Ewa Iwan

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...