Podatki 2022: Diety zagraniczne w górę

Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.

 

Wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167, z późn. zm.). Uregulowania określone tym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 Kodeksu pracy). Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z ww. przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednakże, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej, tj. od 28 lipca br. 38 zł, za dobę podróży służbowej (art. 775 § 4 Kodeksu pracy).

Tylko wówczas gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują - zgodnie z art. 775 § 5 Kodeksu pracy - należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów ww. rozporządzenia.

Wysokość diety ma wpływ na zwolnienia z PIT i ZUS

Zmiana wysokości należności z tytułu podróży służbowej z tytułu podróży służbowej wiąże się także ze zwolnieniami podatkowymi. W świetle bowiem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku dochodowego do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Do wysokości należności określonych przepisami ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej odwołują się także inne zwolnienia od podatku dochodowego, w tym:

  • diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • część przychodów osób posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody z pracy lub dochody z tytułu stypendiów (art. 21 ust. 1 pkt 20, art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ponadto, koszty uzyskania przychodów stanowią wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15, 16 i 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949, z późn. zm.) z wysokością diet i innych należności z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej powiązane są następujące wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

  • diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w nowelizowanych przepisach (pkt 15),
  • część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w nowelizowanych przepisach z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (pkt 16),
  • dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (pkt 18).

Co się zmieni?

Ponieważ diety i limity na nocleg w zagranicznej podróży służbowej nie były zmieniane od dnia 1 marca 2013 r., a także biorąc pod uwagę wystąpienia i postulaty pracowników oraz organizacji związkowych w rozporządzeniu podwyższono niektóre kwoty diet oraz limity na nocleg w czasie podróży zagranicznej, na podstawie propozycji przesłanej przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Ponadto, ustalono kwotę diety i limitu na nocleg dla Watykanu, z uwagi, jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, na zgłaszaną potrzebę dodania tego państwa do załącznika przedmiotowego rozporządzenia. Należności przy podróży służbowej do Watykanu zostały ustalone w wysokości jak we Włoszech (dieta : 53 euro, a limit na nocleg: 192 euro). Dotychczas przy podróży służbowej do Watykanu stosowano kwoty przypisane dla państw innych niż wymienione w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia (dieta: 41 euro, a limit na nocleg: 140 euro), a które nie zostaną zmienione.

W celu zachowania przejrzystości załącznika, dodatkowo ustalono dla państw takich jak: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Palestyna, San Marino, kwoty diet oraz limitów na nocleg, bez odwoływania się do innych państw.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego, w przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

  1. za czas podróży przypadający przed 29 listopada 2022 r. - na podstawie przepisów dotychczasowych ("stare" kwoty diet i limitów);
  2. za czas podróży przypadający od 29 listopada 2022 r. - na podstawie nowych przepisów (nowe kwoty diet i limitów).

 

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

- zmiany - 

 

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

Obecnie

Od 29 listopada 2022 r.

Obecnie

Od 29 listopada 2022 r.

1

Andora

EUR

jak w Hiszpanii

(50)

50

jak w Hiszpanii

(160)

200

2

Arabia Saudyjska

EUR

45

50

180

200

3

Australia

AUD

88

95

250

270

4

Austria

EUR

52

57

130

150

5

Belgia

EUR

48

55

160

200

6

Czarnogóra

EUR

Republika Serbii i Republika Czarnogóry

(40)

40

Republika Serbii i Republika Czarnogóry

(100)

110

7

Dania

DKK

406

446

1300

1430

8

Estonia

EUR

41

45

100

110

9

Finlandia

EUR

48

53

160

180

10

Francja

EUR

50

55

180

200

11

Grecja

EUR

48

50

140

160

12

Gruzja

EUR

43

48

140

160

13

Hiszpania

EUR

50

160

200

14

Holandia

EUR

Niderlandy

(50)

50

Niderlandy

(130)

150

15

Indie

EUR

38

42

190

210

16

Izrael

EUR

50

70

150

200

17

Jordania

EUR

40

50

95

130

18

Kazachstan

EUR

41

45

140

155

20

Kuba

EUR

42

50

110

140

21

Liechtenstein

CHF

jak w Szwajcarii

(88)

88

jak w Szwajcarii

(200)

220

22

Litwa

EUR

39

45

130

150

23

Luksemburg

EUR

jak w Belgii

(48)

55

jak w Belgii

(160)

200

24

Macedonia Północna

EUR

39

43

125

138

25

Meksyk

USD

53

58

140

154

26

Mołdawia

(poprzednio: Mołdowa)

EUR

41

45

85

94

27

Monako

EUR

jak we Francji

(50)

55

jak we Francji

(180)

200

28

Mongolia

EUR

45

140

154

29

Niemcy

EUR

49

150

170

30

Norwegia

NOK

451

496

1500

1650

31

Palestyna

(poprzednio: Palestyńska Władza Narodowa)

EUR

jak w Izraelu

(50)

70

jak w Izraelu

(150)

200

32

Portugalia

EUR

49

120

150

33

Rumunia

EUR

38

42

100

110

34

San Marino

EUR

jak we Włoszech

(48)

53

jak we Włoszech

(174)

192

35

Serbia

(poprzednio: Republika Serbii i Republika Czarnogóry)

EUR

40

100

110

36

Słowacja

EUR

43

47

120

132

37

Słowenia

EUR

41

45

130

143

40

Szwajcaria

CHF

88

200

220

41

Szwecja

SEK

459

510

1800

2000

42

Turcja

USD

53

173

185

43

Watykan

EUR

jak państwa inne

(41)

53

jak państwa inne

(140)

192

44

Węgry

EUR

44

130

143

45

Wielka Brytania

GBP

35

45

 

 

220

46

Włochy

EUR

48

53

174

192

47

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

39

43

200

220

 

Przy podróżach do:

  • Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii (było: 35 GBP i 200 GBP, po zmianie: 45 GBP i 220 GBP).

 

Ewa Iwan

 


 

Delegacje zagraniczne

- aktualizacja programu -

 

Aby zaktualizować stawki diet oraz wysokość limitów za nocleg w delegacji zagranicznej w programie Delegacje podatki.biz należy w menu głównym programu wybrać opcję „Ustawienia indywidualne” -> „Dieta i ryczałty zagraniczne”.

Otwarte zostanie okno wyświetlające obowiązujące do 29 listopada 2022 r. stawki:

 

 

Dwukrotnym kliknięciem myszy wybieramy z listy kraj, który będziemy aktualizować:

 

 

Następnie wprowadzamy obowiązującą od 29 listopada 2022 r. stawkę (zgodną z powyżej zamieszczoną tabelą) i ją zapisujemy.

 

 

Podczas rozliczania delegacji zagranicznej wybieramy opcję „Ustawienia indywidualne”.

 

 

Delegacja zostanie rozliczona według nowej stawki.

 


 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...