Podatki 2020: JPK zamiast deklaracji VAT

Prawdopodobnie od przyszłego roku, zgodnie z uchwaloną 4 lipca br. przez Sejm nowelizacją ustawy o VAT, deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K zostanie zastąpiona plikiem JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Projekt zakłada, że zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.

Projekt ma na celu, jak uzasadnia ustawodawca, uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług. Ma stanowić proste, przejrzyste, a także przyjazne narzędzie dla podatników do rozliczania podatku od towarów i usług. Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Tylko VAT-7 i VAT-7K

Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną przeniesione do części nowego pliku JPK_VAT, który będzie częścią pliku JPK_VAT.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych obecnie w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K; nie będą miały natomiast zastosowania do skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także do pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Deklaracja VAT-27 (informacja podsumowująca w obrocie krajowym) zostanie „wchłonięta” przez JPK_VAT, co oznacza, że dane znajdujące się obecnie w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT. Nie będzie zatem obowiązku odrębnego jej składania.

Termin wysyłki JPK_VAT

Podatnicy rozliczający się miesięcznie, ewidencję wraz z deklaracją podatkową będą mieli obowiązek przesłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Obowiązek ten zastępuje obecny obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Podatnik będzie przesyłał do właściwego urzędu skarbowego pełną ewidencję VAT, a nie tylko informację o prowadzonej ewidencji.

Jednocześnie podatnicy rozliczający się kwartalnie będą przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału osobno. Podatnicy ci będą zobowiązani przesyłać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału ewidencję VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. W praktyce dokument przesłany przez podatników „kwartalnych” będzie zawierał dane wynikające z ewidencji VAT za każdy miesiąc odrębnie, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie składa ewidencję za ten miesiąc łącznie z deklaracją w terminie właściwym do złożenia deklaracji kwartalnej.

Nie jest to nowy obowiązek, gdyż obecnie podatnicy rozliczając się za okresy kwartalne, również mają obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK_VAT zawierającego dane z prowadzonej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. A zatem zmianie ulegnie jedynie forma przesyłu danych.

Wprowadzane zmiany zmniejszają zatem obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, gdyż w znacznym stopniu uproszczają rozliczenia z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym lub kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Od kiedy?

W pierwszej kolejności, od 1 kwietnia 2020 r., obowiązkiem tym objęto co do zasady dużych podatników w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, następnie po 6 miesiącach zobowiązani będą stosować nowe regulacje pozostali podatnicy, tj. w przypadku:

 1. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
 2. organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie, w jakim są uznane za podatników podatku od towarów i usług,
 3. innych niż wymienione w pkt 2 państwowych jednostek budżetowych,
 4. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
 5. związków metropolitalnych,
 6. samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędów obsługujących jednostkę samorządu terytorialnego działających w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego,
 7. agencji wykonawczych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
 8. instytucji gospodarki budżetowej,
 9. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 10. Narodowego Funduszu Zdrowia,
 11. podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 12. szkół i placówek niepublicznych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 13. Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią jednostek organizacyjnych,
 14. instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 15. państwowych i samorządowych instytucji kultury,
 16. jednostek publicznej radiofonii i telewizji,
 17. parków narodowych,
 18. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 19. Narodowego Banku Polskiego,
 20. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

nowe przepisy będą stosowało się od lipca 2020 r.

Jak wynika z powyższego, średni, mali i mikroprzedsiębiorcy będą mieć dodatkowy czas (pół roku) na dostosowanie swoich systemów księgowych, finansowych i informatycznych do nowych regulacji.

Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Należy dodać, że w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. podatnicy zwolnieni z obowiązku przesyłania nowego pliku JPK_VAT będą mogli złożyć go dobrowolnie już wcześniej. Ministerstwo Finansów przygotuje narzędzia do składnia przez te podmioty plików JPK_VAT w nowej postaci od kwietnia 2020 r. Przy czym, jeżeli podatnik zdecyduje się złożyć rozliczenie VAT w formie nowego pliku JPK_VAT przed obowiązującym go terminem musi składać już rozliczenia za następne okresy rozliczeniowe w nowej formie (nie może powrócić do rozliczenia tradycyjnego).

Red.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...