Podatki 2019. Obowiązkowy split payment. Jakich towarów i usług będzie dotyczył?

Z dniem 1 września br. obowiązujące obecnie szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy, mają zostać zastąpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Obowiązkowy split payment ma być zatem stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Ma objąć także transakcje, których przedmiotem są m.in. węgiel i produkty węglowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery.

Wprowadzenie zmian przewiduje - przygotowany w Ministerstwie Finansów - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 2 lipca 2019 r.

Zgodnie z ww. projektem, obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte płatności w tzw. relacjach B2B, a dotyczące faktur dokumentujących transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty (to kwota po przekroczeniu której występuje obowiązek dokonania płatności przelewem bankowym), i w których wskazano transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w dodawanym załączniku nr 15. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (te poniżej 15 000 zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze.

Należy dodać, że zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym możliwe będzie opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT - jak to ma miejsce obecnie - ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Odwrócone obciążenie nie sprawdziło się

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, decyzja o zastąpieniu obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powyższych rozwiązań (tj. odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy) wynika m.in. z kompleksowej analizy skuteczności odwróconego obciążenia. Analiza ta wykazała, że wprowadzenie tego mechanizmu daje efekty w branży objętej odwróconym obciążeniem. Jednakże, z uwagi na przenoszenie przestępczej działalności, można zaobserwować jednocześnie wzrost negatywnego wpływu nadużyć podatkowych w innych branżach, nieobjętych odwróconym obciążeniem oraz pojawienie się nowych sposobów unikania opodatkowania w niektórych branżach objętych odwróconym obciążeniem.

Przykładem może być branża stalowa, gdzie wprowadzenie odwróconego obciążenia uniemożliwiło funkcjonowanie karuzel podatkowych w obrocie towarami z kategorii stali. To przyczyniło się do poprawy konkurencyjności na rynku, tj. zaobserwowano poprawę większości wskaźników finansowych firm z branży oraz wzrostu zużycia jawnego towarów stalowych. Jednocześnie jednak pojawiły się wyłudzenia w innych branżach, skutkiem czego musiano wprowadzić odwrócone obciążenie na nowe kategorie towarów, a więc m.in. na sprzęt elektroniczny (od 1 lipca 2015 r.).

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że pomimo wprowadzenia odwróconego obciążenia, luka w VAT nie zmniejszyła się a wręcz w niektórych latach rosła, np. w 2013 r. względem 2012 r. była większa, na rekordowo wysokim poziomie, pomimo wprowadzenia odwróconego obciążenia na złom, stal i odpady właśnie w 2013 r.

Generalnie, mechanizm odwróconego obciążenia nastawiony jest na eliminację oszustw typu karuzelowego, natomiast głębsza analiza prowadzi do wniosku, że sam w sobie może być przyczyną powstawania nieprawidłowości nowego rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy, gdyż mechanizm ten może być wręcz wykorzystywany do dokonywania oszustw. Dotyczy to przede wszystkim tych towarów, objętych odwróconym obciążeniem, które mogą stanowić dobro konsumpcyjne, przykładowo takich jak telefony komórkowe, czy tablety. Jeżeli nieuczciwy podmiot spełnia warunki do zastosowania wobec niego odwróconego obciążenia, wówczas może nabyć telefony komórkowe bez konieczności finansowania kwoty VAT przy nabyciu telefonów, nie musi wykazywać VAT naliczonego w swojej deklaracji i ma w związku z tym silny bodziec, żeby sprzedać te telefony w szarej strefie, czyli bez rozliczenia VAT należnego. Telefony komórkowe są towarem dość łatwo zbywalnym, zatem nie ma problemu dla takiego podmiotu, żeby sprzedać je detalicznie np. za pośrednictwem platform internetowych, w szarej strefie, uzyskując dużą przewagę konkurencyjną nad podmiotami, które rozliczają VAT od takich dostaw.

Odpowiedzialność podatkowa - kaucja nie jest przeszkodą dla oszustów

Również w zakresie odpowiedzialności podatkowej, która pełni przede wszystkim funkcję prewencyjną, zdiagnozowano, że dochodzi do wykorzystywania funkcjonującego w ramach odpowiedzialności podatkowej mechanizmu ochronnego czyli kaucji gwarancyjnej. Złożenie kaucji gwarancyjnej przez podmiot dokonujący sprzedaży określonych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT towarów (m.in. wyroby stalowe, paliwa, dyski HDD i SSD, cyfrowe aparaty fotograficzne, folia typu stretch) uwalnia nabywcę od odpowiedzialności podatkowej z tytułu nieodprowadzenia należnego podatku od takiej transakcji. Okazało się, że złożenie kaucji gwarancyjnej nie jest dla podmiotów zaangażowanych w dokonywanie oszustw karuzelowych przeszkodą. Organy kontrolne ujawniły bowiem przypadki składania tej kaucji przez nowopowstałe podmioty mogące brać czynny udział w karuzelach VAT, w celu uwiarygodnienia prowadzonej przez nie sprzedaży towarów objętych odpowiedzialnością solidarną. Ustawodawca proponuje zatem likwidację przepisów regulujących ww. odpowiedzialność i wprowadzenie odpowiedzialności podatkowej, ale funkcjonującej na innych zasadach.

Obowiązkowy MPP będzie skuteczniejszy?

Ze względu na wskazane powyżej mankamenty odwróconego obciążenia i odpowiedzialności podatkowej zdecydowano o odejściu od tych rozwiązań na rzecz wprowadzenia skuteczniejszego środka rozliczania podatku czyli wprowadzenia systemowego rozwiązania, które pozwoli wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy uszczelnić system podatkowy. Takim rozwiązaniem jest właśnie mechanizm podzielonej płatności.

Zdaniem projektodawcy, mechanizm podzielonej płatności oprócz wyższej skuteczności w walce z oszustwami podatkowymi, jest również bardziej atrakcyjny dla podatników niż odwrócone obciążenie. Ogranicza w znacznym stopniu konieczność częstego ubiegania się o zwrot podatku z urzędu skarbowego poprzez dokonywanie tradycyjnego rozliczania i naliczania podatku VAT.  Ponadto co jest kluczowe dla podatnika, który zostanie objęty tym mechanizmem, zapewnia ochronę prawną wobec ewentualnego wykorzystania go przez nieuczciwego kontrahenta. Mając na względzie skuteczność tego mechanizmu postanowiono wprowadzić w obszarach narażonych na oszustwa związane z VAT obowiązek stosowania tej formy rozliczeń.

Nowy wykaz towarów i usług

Obowiązek stosowania tego mechanizmu będzie dotyczył wyłącznie konkretnych towarów i usług, enumeratywnie wymienionych w załączniku do projektu (załącznik nr 15). Z załącznika tego wynika, że obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie także:

 • towary:
  • węgiel kamienny,
  • węgiel brunatny (lignit),
  • koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy,
  • brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego,
  • brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu),
  • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich,

   Uwaga:
   W załączniku nr 11 pozycja ta obejmuje:
   Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy,
  • akumulatory elektryczne i ich części,
  • części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych,
  • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe,
  • Uwaga:
   W załączniku nr 13 pozycja ta obejmuje:
   Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne,
  • wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe,
  • silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych,
  • sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach,
  • części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów,
  • pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi,
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych,
 • usługi:
  • sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  • sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  • sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli,
  • sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli,
  • pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli.

Poniżej pełna treść projektowanego załącznika nr 15:

Poz.

Symbol 
PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)

Obecny 
załącznik/
poz.

1

05.10.10.0

Węgiel kamienny

   

2

05.20.10.0

Węgiel brunatny (lignit)

   

3

ex 10.4

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku

13

12

4

19.10.10.0

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

   

5

19.20.11.0

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego

   

6

19.20.12.0

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)

   

7

ex 20.59.12.0

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

13

12a

8

ex 20.59.30.0

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

13

13

9

ex 22.21.30.0

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch

13

13a

10

24.10.12.0

Żelazostopy

11

1

11

24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

11

2

12

24.10.31.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

11

3

13

24.10.32.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

11

4

14

24.10.35.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

11

5

15

24.10.36.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

11

6

16

24.10.41.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 

11

7

17

24.10.43.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

11

8

18

24.10.51.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11

9

19

24.10.52.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11

10

20

24.10.61.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 

11

11

21

24.10.62.0

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

11

12

22

24.10.65.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

11

13

23

24.10.66.0

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

11

14

24

24.10.71.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 

11

15

25

24.10.73.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 

11

16

26

24.20.11.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

13

1

27

24.20.12.0

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

13

2

28

24.20.13.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

13

3

29

24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

13

4

30

24.20.33.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

13

5

31

24.20.34.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

13

6

32

24.20.40.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

13

7

33

24.31.10.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

11

17

34

24.31.20.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

11

18

35

24.32.10.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

11

19

36

24.32.20.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 

11

20

37

24.33.11.0

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 

11

21

38

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

11

21a

39

24.34.11.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

11

22

40

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

11

22a

41

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43

11

22aa

42

24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

11

22ab

43

bez względu na symbol PKWiU

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

11

22b

44

ex 24.41.40.0

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

11

22c

45

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

11

22ca

46

24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

11

22d

47

24.43.11.0

Ołów nieobrobiony plastycznie

11

22e

48

24.43.12.0

Cynk nieobrobiony plastycznie

11

22f

49

24.43.13.0

Cyna nieobrobiona plastycznie

11

22g

50

24.44.12.0

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

11

23

51

24.44.13.0

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

11

24

52

24.44.21.0

Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

11

25

53

24.44.22.0

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

11

26

54

24.44.23.0

Druty z miedzi i jej stopów

11

27

55

24.45.11.0

Nikiel nieobrobiony plastycznie

11

27a

56

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

11

27b

57

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali

13

8

58

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali

13

9

59

ex 26.11.30.0

Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory

11

28

60

26.20.1

Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich (według PKWiU 2015)

Uwaga:
W załączniku nr 11 pozycja ta obejmuje:
Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy (PKWiU ex 26.20.11.0)

11

28a

61

ex 26.20.21.0

Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)

13

18a

62

ex 26.20.22.0

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD

13

18b

63

ex 26.30.22.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

11

28b

64

26.40.20.0

Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

   

65

ex 26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów

11

28c

66

26.70.13.0

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

Uwaga:
W załączniku nr 13 pozycja ta obejmuje:
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne (PKWiU ex 26.70.13.0)

13

19

67

27.20.2

Akumulatory elektryczne i ich części 

   

68

28.11.41.0

Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych

   

69

ex 28.23.26.0

Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

13

20

70

ex 29.31.10.0

Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 

   

71

29.31.21.0

Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe

   

72

29.31.22.0

Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych

   

73

29.31.23.0

Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach

   

74

29.31.30.0

Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów

   

75

29.32.20.0

Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 

   

76

29.32.30.0

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane

   

77

30.91.20.0

Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych

   

78

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

11

28d

79

38.11.49.0

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

11

29

80

38.11.51.0

Odpady szklane 

11

30

81

38.11.52.0

Odpady z papieru i tektury

11

31

82

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

11

32

83

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

11

33

84

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

11

34

85

38.12.26.0

Niebezpieczne odpady zawierające metal

11

35

86

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

11

36

87

38.32.2

Surowce wtórne metalowe

11

37

88

38.32.31.0

Surowce wtórne ze szkła

11

38

89

38.32.32.0

Surowce wtórne z papieru i tektury

11

39

90

38.32.33.0

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

11

40

91

38.32.34.0

Surowce wtórne z gumy

11

41

92

 

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

13

10

93

 

Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

13

11

94

ex 58.29.11.0

Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD

13

22

95

ex 58.29.29.0

Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD

13

23

96

ex 59.11.23.0

Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD

13

24

97

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568)

14

1

98

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

14

2

99

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

14

3

100

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

14

4

101

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

14

5

102

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

14

6

103

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

14

7

104

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

14

8

105

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

14

9

106

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

14

10

107

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

14

11

108

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

14

12

109

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14

13

110

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

14

14

111

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

14

15

112

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

14

16

113

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

17

114

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

14

18

115

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

14

19

116

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

14

20

117

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

14

21

118

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

14

22

119

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

14

23

120

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających 

14

24

121

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

14

25

122

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

14

26

123

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

14

27

124

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

14

28

125

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

29

126

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

14

30

127

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

14

31

128

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

14

32

129

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

14

33

130

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

14

34

131

43.34.10.0

Roboty malarskie

14

35

132

43.34.20.0

Roboty szklarskie

14

36

133

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

14

37

134

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

14

38

135

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

14

39

136

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

14

40

137

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

14

41

138

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

14

42

139

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

14

43

140

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

14

44

141

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

14

45

142

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

14

46

143

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

14

47

144

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

14

48

145

45.31.1

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

   

146

45.32.1

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   

147

45.32.2

Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

   

148

ex 45.40.10.0

Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

   

149

ex 45.40.20.0

Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli 

   

150

ex 45.40.30.0

Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

   

Ewa Iwan

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...