PIT za 2022: Rozliczenie ze sprzedaży akcji

Jeżeli sprzedałeś akcje i przychód uzyskany z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, złóż do urzędu skarbowego PIT-38.

Ważne: Zeznanie składasz niezależnie od tego czy z tytułu sprzedaży akcji:

 • osiągnąłeś dochód,
 • poniosłeś stratę.

 

Jakie przychody są zwolnione od podatku?

Nie zapłacisz podatku od dochodu osiągniętego ze sprzedaży akcji, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, jeśli nabyłeś te akcje przed dniem 1 stycznia 2004 roku na podstawie:

 • publicznej oferty lub
 • na giełdzie papierów wartościowych lub
 • w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym lub
 • na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

i nie dokonałeś sprzedaży w ramach działalności gospodarczej.

Przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu nie wykazujesz w zeznaniu rocznym.

 

Zasady opodatkowania

Jeżeli sprzedałeś akcje za pośrednictwem np. biura maklerskiego, otrzymasz od płatnika informację PIT-8C.

Jeżeli sprzedałeś akcje osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma ona obowiązku wystawiać tobie żadnej informacji.

Z uzyskanych przychodów zawsze rozliczasz się samodzielnie.

Uzyskane przychody i poniesione koszty uzyskania tych przychodów wykaż w części C zeznania PIT-38:

 • w wierszu 1 – jeśli otrzymałeś PIT-8C i płatnik wykazał kwoty w części D tej informacji,
 • w wierszu 2 – jeśli:
  1. otrzymałeś PIT-8C i płatnik wykazał kwoty w części E, ale uzyskane przez ciebie przychody nie korzystają ze zwolnienia od podatku,
  2. nie otrzymałeś PIT-8C (np. w sytuacji, gdy sprzedałeś akcje drugiej osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej).

Jeżeli ze sprzedaży akcji osiągnąłeś dochód – masz obowiązek zapłacić podatek.

Jeżeli ze sprzedaży akcji poniosłeś stratę – o wysokość tej straty będziesz mógł obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła przychodów:

 • w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty albo
 • jednorazowo w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Jeśli nie odliczysz jednorazowo całej kwoty straty, to nieodliczoną kwotę będziesz mógł odliczyć w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych pozostałych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

 

Jak obliczyć podstawę opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy uzyskanym przez ciebie przychodem a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów.

Jeśli poniesione przez ciebie koszty uzyskania przychodów są wyższe niż uzyskany ze sprzedaży przychód, oznacza to, że poniosłeś stratę. W takim przypadku nie płacisz podatku.

Przychodem jest cena, jaką określiłeś w umowie z kupującym. Jeśli jednak cena ta, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej akcji, to urząd skarbowy określi twój przychód uwzględniając wartość rynkową. W takiej sytuacji, podczas obliczania podatku bierzesz pod uwagę przychód określony przez urząd, a nie ten wykazany w umowie.

Ważne: Przychód powstaje w momencie przeniesienia własności akcji na kupującego. Oznacza to, że jeżeli sprzedałeś akcje (przeniosłeś ich własność), to masz obowiązek złożenia i rozliczenia się z tej sprzedaży, nawet jeśli jeszcze nie otrzymałeś zapłaty.

Kosztami uzyskania przychodów są/jest:

 • wydatki, które poniosłeś na nabycie akcji – jeśli sprzedałeś akcje, które kupiłeś,
 • nominalna wartość akcji – jeżeli sprzedałeś akcje, które nabyłeś przed 1 stycznia 2017 roku w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze albo wartość rynkowa wkładu (jeśli wartość wkładu nie została określona w statusie, umowie lub innym dokumencie albo jest niższa od wartości rynkowej) – jeśli sprzedałeś akcje, które nabyłeś po 1 stycznia 2017 roku w zamian za wkład niepieniężny:
  • w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część lub
  • w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a spółka otrzymująca taki wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości innej niż wynikająca z prowadzonych przez ciebie ksiąg podatkowych,
 • przyjęta dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikająca z ksiąg i ewidencji, określona na dzień objęcia akcji, nie wyższa jednak niż wartość tych akcji z dnia ich objęcia – jeżeli sprzedałeś akcje, które były przez ciebie objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,a spółka otrzymująca taki wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z prowadzonych przez ciebie ksiąg podatkowych,
 • inne wydatki jakie poniosłeś w celu uzyskania przychodu np. związane z obsługą rachunku przez biuro

 

Jak obliczyć podatek

Stawka podatku wynosi 19%.

Jeśli poniesione przez ciebie koszty uzyskania przychodów są wyższe niż uzyskany ze sprzedaży przychód, oznacza to, że poniosłeś stratę. W takim przypadku nie płacisz podatku.

 

Jak i gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

 • papierowej,
 • elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

 

W jakim terminie złożyć zeznanie

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.


Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.


Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Oznacza to, że zeznanie za 2022 rok powinieneś złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku.

 

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2021 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2021 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • „danych autoryzujących” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane „danymi autoryzującymi”.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP.

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.


Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. W 2022 roku sprzedałem akcje ze stratą. W tym samym roku uzyskałem dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Czy mogę pomniejszyć osiągnięty w 2022 roku dochód ze sprzedaży akcji o straty z lat ubiegłych poniesione w związku z inwestowaniem w fundusze kapitałowe?

Nie, nie możesz odliczyć straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji.

 

2. W 2022 sprzedałem akcje, które nabyłem w drodze darowizny. Czy uzyskane przeze mnie przychody podlegają opodatkowaniu?

Tak. Jeśli jednak w związku z otrzymaną darowizną zapłaciłeś podatek od spadków i darowizn, to dochód – w tej części jaka odpowiada kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn – jest zwolniony od podatku.

 

3. W 2022 sprzedałem akcje, które nabyłem w drodze spadku. Czy uzyskane przeze mnie przychody podlegają opodatkowaniu?

Tak. Możesz jednak pomniejszyć uzyskany ze sprzedaży przychód o wydatki, jakie były poniesione przez spadkodawcę na nabycie lub objęcie tych akcji. Jeżeli różnica jest kwotą ujemną (poniosłeś stratę) – nie zapłacisz podatku.

 

4. Kupiłem akcje w 2022 roku. Czy tę transakcję powinienem wykazać w moim zeznaniu?

Nie. Objęcie akcji w zamian za wkład pieniężny (zakup akcji) nie stanowi źródła przychodu. Będziesz miał obowiązek złożenia zeznania, jeśli sprzedasz zakupione akcje.

 

5. Objąłem akcje w zamian za wkład niepieniężny, którym było moje przedsiębiorstwo. Czy muszę złożyć zeznanie?

Jeżeli nabyłeś akcje w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i spółka otrzymująca taki wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z prowadzonych przez ciebie ksiąg podatkowych, to powstały z tego tytułu przychód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. W takiej sytuacji nie musisz składać zeznania.

Jeżeli jednak spółka, do której wniosłeś wkład w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości innej niż wynikająca z prowadzonych przez ciebie ksiąg podatkowych, masz obowiązek złożenia zeznania i rozliczenia się z przychodów osiągniętych z tytułu objęcia akcji.

 

6. Objąłem akcje w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Czy muszę złożyć zeznanie?

Tak, nabycie akcji w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podlega opodatkowaniu. W związku z tym masz obowiązek złożenia zeznania.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...