PIT za 2022: Poradnik MF dla młodych

Młodzi podatnicy, do 26. roku życia z poradnika dowiedzą się m.in. jak rozliczyć PIT, kiedy przysługuje im tzw. ulga dla młodych, jak rozliczyć podatek gdy prowadzą własną działalność gospodarczą albo pracują za granicą, kiedy powinni złożyć więcej niż jedno zeznanie podatkowe, kiedy urząd skarbowy zwróci nadpłacony podatek.

 

Poradnik dla młodych do 26. roku życia

Jak prawidłowo rozliczyć PIT

 

1. Czym jest roczne rozliczenie podatku dochodowego (rozliczenie PIT)?

PIT czyli podatek dochodowy od osób fizycznych.

To jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować osoba fizyczna, która osiąga przychody podlegające opodatkowaniu.

Roczne rozliczenie PIT polega na złożeniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Zeznanie składa się za rok podatkowy (rok podatkowy = rok kalendarzowy).

Zeznanie ma ustalony wzór (trzeba wybrać właściwy) – o wyborze wzoru decyduje rodzaj uzyskanych przychodów lub rodzaj prowadzonej działalności.

Zeznanie składa się do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym (wyjątek od tej zasady dotyczy podatnika, który nie jest polskim rezydentem podatkowym, i który opuszcza Polskę przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego – art. 45 ust. 7 ustawy PIT).

Przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik, z którego dowiesz się, jakie masz prawa i obowiązki podatkowe.

 

2. Na podstawie jakich dokumentów rozliczysz podatek dochodowy?

Podatek dochodowy rozliczysz na podstawie posiadanych informacji o przychodach, w tym na podstawie dokumentów otrzymanych od płatnika.

Płatnik to:

 • np. pracodawca, zleceniodawca – wystawia on informacje PIT-11;
 • np. organ rentowy tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz tzw. branżowe organy rentowe (np. MSWiA). W zależności od rodzaju świadczenia oraz okresu jego otrzymywania wystawia on:
  • PIT-40A/PIT-11A – dla rencistów, osób otrzymujących renty rodzinne lub osób otrzymujących zasiłki przysługujące z ubezpieczenia społecznego np. chorobowe czy macierzyńskie;
  • PIT-11, który przeznaczony jest dla osób otrzymujących świadczenia po osobie zmarłej.

Obowiązki płatnika:

 • w trakcie roku oblicza zaliczki na podatek, pobiera je i wpłaca we właściwym terminie do urzędu skarbowego;
 • po zakończeniu roku podatkowego wykazuje uzyskane przez Ciebie przychody i przekazuje informacje o nich do Ciebie i do urzędu skarbowego.

Do Ciebie informacja o przychodach powinna być wysłana do końca lutego.

Jeżeli rozwiążesz umowę o pracę w trakcie roku podatkowego, taką informację możesz otrzymać od płatnika wcześniej.

Masz obowiązek rozliczyć uzyskane przychody, które podlegają opodatkowaniu:

 • nawet jeżeli nie otrzymasz informacji od płatnika,
 • nawet jeżeli uzyskałeś przychody bez pośrednictwa płatnika.

Inne przypadki:

 • • Jeżeli nie jesteś polskim rezydentem i pracujesz na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, płatnik może pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% od stawianych Ci do dyspozycji środków. Po zakończeniu roku otrzymasz informację IFT1-1/IFT-1R, w której płatnik wykaże uzyskany przez Ciebie przychód oraz wysokość pobranego podatku.

  Jeżeli po zakończeniu roku nie składasz zeznania jako rezydent, przychodów wykazanych w tej informacji nie musisz rozliczać w Polsce. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.podatki.gov.pl/media/7954/broszura_mf_rozliczenie_dochodow_z_zatrudnienia_w_polsce_2022.pdf
 • Jeżeli uzyskujesz przychody z kapitałów pieniężnych, np. z:
  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych (np. dochody z giełdy);
  • z tytułu objęcia udziałów (akcji);
  • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,

  przygotowana dla Ciebie zostanie informacja PIT-8C, w której wykazane zostaną m.in. przychody ze sprzedaży akcji i obligacji oraz ewentualne koszty z tego tytułu.

 • Jeżeli otrzymasz PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich) od jednego płatnika, nie przenosisz do zeznania kwot wykazanych w tym formularzu.

  Jeżeli otrzymasz informację PIT-R od więcej niż jednego płatnika, wtedy samodzielnie obliczasz kwotę podlegającą wykazaniu i opodatkowaniu w zeznaniu.

Pamiętaj, ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystają;

 • diety oraz
 • kwoty, które stanowią zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, do wysokości nieprzekraczającej (łącznie od wszystkich płatników) miesięcznie 3 000 zł.

Podatnik, który otrzymał więcej niż jedną informację PIT R musi zsumować kwoty korzystające ze zwolnienia w danym miesiącu roku podatkowego.

Jeżeli w Twoim zeznaniu zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 3 000 zł – nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy musisz wykazać w wierszu 3 części D zeznania PIT-37 lub części E zeznania PIT-36.

 

3. Z jakich zwolnień, ulg i odliczeń możesz skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe?

Ulga podatkowa to Twoje prawo, dzięki któremu możesz zmniejszyć wysokość podatku PIT.

Rozliczając PIT możesz skorzystać z przysługujących Ci zwolnień, ulg i odliczeń.

Korzystanie z ulg i odliczeń jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem.

Sam decydujesz czy i z jakich ulg chcesz skorzystać.

Pamiętaj, aby przed skorzystaniem z wszelkich preferencji sprawdzić, czy spełniasz warunki. Informacje o ulgach i zwolnieniach znajdziesz na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/

Sprawdź również, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty uprawniające do ulg.

W ramach ulg podatkowych możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń:

 • odliczenie od dochodu (pomniejszające dochód);
 • odliczenie od podatku (zmniejszające wysokość już obliczonego podatku).

Pamiętaj, że odliczenia, niezależnie od kwoty poniesionego wydatku, możesz dokonać tylko do wysokości dochodu lub podatku.

Przykład

Janek w roku podatkowym osiągnął z umowy o dzieło podlegający opodatkowaniu dochód w kwocie 30500 zł.

W tym roku podatkowym poniósł wydatki na internet w kwocie 800 zł.

Przepisy pozwalają Jankowi na odliczenie od dochodu kwoty 760 zł.

Nie może odliczyć kwoty większej, niż jego dochód podlegający opodatkowaniu – dlatego odlicza kwotę 500 zł.

 

3.1. Preferencje w podatku

 

Rodzaj

Formularz w jakim można wykazać ulgi

Ulga dla młodych

PIT-37, PIT-36

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

PIT-37, PIT-36

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dzieci

PIT-37, PIT-36

Ulga na powrót

PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L

Ulga dla rodzin 4+

PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-DZ

Zwolnienie dla nierezydentów

PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L

 

3.2. Przykłady odliczeń od przychodu/dochodu:

 

Rodzaj

Formularz w jakim można wykazać ulgi

Składki na ubezpieczenie społeczne

PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L

Ulga termomodernizacyjna

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28

wraz z załącznikiem PIT/O

Ulga na badanie i rozwój (B+R) oraz Ulga IP-BOX (wyłącznie dla podatników prowadzących działalność gospodarczą)

PIT-36, PIT-36L

wraz z załącznikiem

PIT/BR, PIT/IP

Ulga na Internet

PIT-37, PIT-36, PIT-28

wraz z załącznikiem PIT/O

Ulga na cele rehabilitacyjne, w tym odliczenie za leki i ulga na samochód

PIT-28, PIT-37, PIT-36

wraz z załącznikiem PIT/O

Ulga z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28

wraz z załącznikiem PIT/O

Odliczenie straty podatkowej

PIT-28, PIT-36, PIT-36L

Odliczenie darowizn:

 • na działalność pożytku publicznego;
 • na cele kultu religijnego;
 • krwiodawstwo;
 • na przeciwdziałanie COVID-19 przekazanych do 31 maja 2022

oraz darowizny odliczane na podstawie innych ustaw

PIT-37, PIT-36, PIT-28

wraz z załącznikiem PIT/O

Odliczenie darowizn:

 • na cele kształcenia zawodowego;
 • na przeciwdziałanie COVID-19 przekazanych do 31 maja 2022

PIT-36L

wraz z załącznikiem PIT/O

 

3.3. Odliczenia od podatku przykłady:

 

Rodzaj

Formularz w jakim można wykazać ulgi

Ulga na dzieci

PIT-37, PIT-36

wraz z załącznikiem PIT/O

Ulga dla osób, które pracowały za granicą (ulga abolicyjna)

PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39

wraz z załącznikiem PIT/O, PIT/ZG

 

4. Jak rozliczysz się, jeśli przysługuje Ci „Ulga dla młodych"

Jeżeli nie ukończyłeś 26 lat i uzyskujesz przychody:

 • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej);
 • z umów zlecenia zawartych z firmą;
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich);
 • z tytułu staży uczniowskich (regulowanych ustawą Prawo oświatowe);
 • z zasiłku macierzyńskiego (regulowanego ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz w razie choroby i macierzyństwa),

to są one zwolnione od podatku.

Kwota tych przychodów nie może przekroczyć 85 528 zł w roku podatkowym.

Oznacza to, że od tej kwoty nie zapłacisz podatku dochodowego.

Nie ma znaczenia, od ilu płatników uzyskujesz przychody – pamiętaj, że limit jest wspólny dla wszystkich źródeł przychodu.

Aby skorzystać z tego zwolnienia nie musisz składać żadnego oświadczenia – ulga przysługuje Ci z mocy ustawy.

Płatnik będzie stosował ulgę przy poborze zaliczek – czyli nie będzie ich pobierał.

Możesz chcieć, żeby płatnik pobierał i odprowadzał zaliczki – uchroni Cię to przed ewentualną dopłatą w zeznaniu rocznym, jeśli podatek pod Twoich dochodów zostanie naliczony. Jest to ważne szczególnie, gdy uzyskujesz dochody z różnych źródeł (od różnych płatników). Jeśli nie chcesz, aby płatnik stosował zwolnienie przy poborze zaliczek musisz złożyć do niego pisemny wniosek.

Jeśli za rok podatkowy otrzymałeś wyłącznie przychody, które w całości są objęte tą ulgą, nie musisz składać złożenia zeznania rocznego.

Jeśli złożyłeś wniosek o to, żeby płatnik pobierał zaliczki na poczet podatku – musisz złożyć zeznanie, na podstawie którego otrzymasz zwrot tych zaliczek.

Sytuacje szczególne:

Jeśli chcesz skorzystać jednocześnie z ulgi dla młodych i z ulgi na dzieci – pamiętaj, że zapłacone przez Ciebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, możesz uwzględnić przy obliczeniu tzw. dodatkowego zwrotu na dzieci.

„Ulga dla młodych” ma zastosowanie również dla przychodów uzyskanych poza granicami kraju. W rozliczeniu podatkowym nie bierz pod uwagę przychodów uzyskanych za granicą, które są zwolnione z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

 

4.1. Kiedy musisz rozliczyć podatek PIT pomimo, że przysługiwała Ci „Ulga dla młodych”?

Jeżeli:

 • masz mniej niż 26 lat i zarabiasz więcej niż 85 528 zł – nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu;
 • w danym roku podatkowym ukończysz 26 lat – przychody, które uzyskasz po ukończeniu 26 roku życia podlegają opodatkowaniu;
 • uzyskujesz przychody ze źródeł, które nie korzystają ze zwolnienia (np. umowa o dzieło, renta, działalność gospodarcza) – te przychody podlegają opodatkowaniu.

W każdym z tych przypadków musisz złożyć zeznanie podatkowe i opodatkować przychody, które nie korzystają ze zwolnienia.

Zeznanie podatkowe musisz złożyć również wtedy, gdy płatnik na Twój wniosek w trakcie roku pobierał zaliczki na podatek.

Zeznanie roczne możesz złożyć w wersji elektronicznej korzystając z przygotowanej przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT. Usługa jest dostępna jest w serwisie e-Urząd Skarbowy: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/.

W usłudze Twój e-PIT znajdziesz przygotowane dla Ciebie:

 • indywidualne zeznanie PIT-37, w którym zawarte będą dane z prawidłowych informacji przesłanych przez płatników; w zeznaniu będą uwzględnione przychody zwolnione, m.in. w związku z ulgą dla młodych;
 • indywidualne zeznanie PIT-36, w którym uwzględnisz przychody z najmu, przychody z zagranicy lub przychody z działalności nierejestrowej, przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych; w zeznaniu będą uwzględnione przychody zwolnione, m.in. w związku z ulgą dla młodych.

Dodatkowo w usłudze Twój e-PIT znajdziesz przygotowany dla Ciebie:

 • PIT-28, w którym uwzględnisz przychody z najmu, przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
 • PIT-38, w którym rozliczysz przychody z kapitałów pieniężnych;
 • PIT-DZ, w którym wykażesz dane dzieci uprawniające do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+;
 • PIT-OP, który jest Twoim oświadczeniem o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kiedy korzystasz z usługi Twój e-PIT możesz:

 • zaakceptować i wysłać udostępniony dokument;
 • zmienić udostępniony formularz – jeśli chcesz np.:
  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
  • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
  • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, wydatków na IKZE);
  • przekazać 1,5% podatku organizacji OPP (innej, niż wskazanej w ubiegłym roku).

Pamiętaj, żeby zaakceptować zmiany, które wprowadzisz i wysłać zeznanie;

 • w przypadku PIT-37 nie musisz robić nic – jeżeli w roku podatkowym masz przychody podlegające opodatkowaniu i nie odrzucisz zeznania, to urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane dla Ciebie indywidualne zeznanie PIT-37 (w ostatnim dniu przewidzianym na złożenie zeznania);
 • w przypadku PIT-38 nie musisz robić nic – jeżeli w roku podatkowym masz przychody podlegające opodatkowaniu i nie odrzucisz zeznania, to urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane dla Ciebie zeznanie PIT-38 (w ostatnim dniu przewidzianym na złożenie zeznania).

Pamiętaj

Zeznanie PIT-37, udostępnione w usłudze Twój e-PIT, w którym znajdują się tylko przychody zwolnione z opodatkowania nie zostanie zaakceptowane automatycznie. 

Nie podlegają automatycznej akceptacji zeznania PIT-28, PIT-36 oraz informacja PIT-DZ.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskałeś wyłącznie przychody zwolnione od podatku i nie chcesz korzystać z żadnych ulg, nie musisz składać zeznania.


Jeśli przewidujesz, że będziesz potrzebować informacji o dochodach lub kopii zeznania, np. żeby wyrobić Kartę miejską lub przedstawić je na uczelni wyższej, możesz zalogować się do usługi Twój e-PIT i złożyć zeznanie. Więcej informacji o usłudze Twój e-PIT znajdziesz na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/.

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, dlatego to TY decydujesz, czy chcesz z nich skorzystać.

 

5. W przypadku jakich przychodów nie skorzystasz z „Ulgi dla młodych”?

Pamiętaj, że nie wszystkie Twoje przychody korzystają z „Ulgi dla młodych”!

Korzystają z niej przychody ze źródeł, które wymieniliśmy w rozdziale „Jak rozliczysz się, jeśli przysługuje Ci „Ulga dla młodych” 

Jeśli masz wątpliwości, czy przychody, które osiągasz, korzystają z tej ulgi – skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową. Dane kontaktowe znajdziesz na końcu poradnika.

Jeżeli osiągasz przychody na przykład z tytułu:

 • umowy o dzieło,
 • prowadzonej działalności gospodarczej,
 • najmu,
 • renty,
 • innych źródeł, niż wymienione w rozdziale numer 4,

to dla tych przychodów nie przysługuje Ci „Ulga dla młodych”.

W takim przypadku zawsze masz obowiązek wykazać przychody podlegające opodatkowaniu na właściwym formularzu.

 

6. Co to jest działalność nierejestrowa i jak ją rozliczysz?

Twoją działalność zarobkową co do zasady powinieneś zarejestrować – wpisać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W szczególnych przypadkach możesz wykonywać działalność nierejestrową. Możesz nie rejestrować działalności (nawet jeśli jest zorganizowana i ciągła, czyli ma cechy działalności gospodarczej), jeśli:

 • osiągane przez Ciebie sporadyczne przychody w żadnym miesiącu nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. jest to 1 505 zł) oraz
 • działasz bez pośrednictwa płatnika (np.: w handlu, usługach czy korepetycjach).

Przychody z takiej działalności nie korzystają z „Ulgi dla młodych” – musisz je opodatkować w rocznym zeznaniu PIT-36.

Pamiętaj, że działalności nierejestrowej nie można wykonywać w przypadku, gdy wykonywane czynności wymagają uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie przepisów ustaw szczegółowych.

Nie może być ona prowadzona w ramach spółki cywilnej.

Nie możesz uzyskanych przychodów zaliczyć do działalności nierejestrowej, jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy miałeś zarejestrowaną działalność gospodarczą.

PIT-36 możesz złożyć:

 • samodzielnie;
 • wspólnie z małżonkiem (również ze zmarłym);
 • jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

W rozliczeniu możesz:

 • skorzystać ze zwolnień, ulg i odliczeń (np. ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót, ulgi dla dzieci, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE);
 • przekazać 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego.

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, dlatego to TY decydujesz, czy chcesz z nich skorzystać.

 

7. Jak rozliczysz się jeśli, prowadzisz własną działalność gospodarczą?

Przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej możesz opodatkować:

 

według skali podatkowej

W takim przypadku obowiązują progi podatkowe:

do podstawy opodatkowania 120 000 zł – 12% 

i 32% powyżej tej kwoty 

podatkiem liniowym

W tym przypadku opodatkowujesz dochód jedną stawką 19%, niezależnie od kwoty przychodów

ryczałtem ewidencjonowanym

W tym przypadku obowiązują stawki od 3% do 17% w zależności od rodzajów przychodów

 

W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. W przypadku tych form opodatkowania musisz prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe.

Jeżeli zdecydujesz się na opodatkowanie przychodów podatkiem zryczałtowanym – opodatkowaniu podlega przychód, a poniesione przez Ciebie koszty związane z działalnością nie mają znaczenia.

Przy tej formie opodatkowania masz obowiązek prowadzić ewidencję przychodów.

Przychody z działalności rozliczysz na formularzach:

 • PIT-36 dla rozliczających się wg skali podatkowej;
 • PIT-36L dla rozliczeń na podatku liniowym;
 • PIT-28 dla ryczałtowców.

W określonych sytuacjach do zeznań dołączasz załączniki, np.: PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/ZG, PIT/IP, PIT/BR.

Zeznania PIT-28 i PIT-36L nie złożysz wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Przedsiębiorcy stosujący przed 1 lipca 2022 r. opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wrócić na skalę wybierając ją po zakończeniu roku podatkowego.

Więcej informacji o opodatkowaniu działalności gospodarczej znajdziesz na stronie: https://www.podatki.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/.

Rozliczając przychody z działalności gospodarczej masz prawo do skorzystania z preferencji, ulg i odliczeń (np. z ulgi termomodernizacyjnej lub darowizn, poprzez rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci – w przypadku opodatkowania wg skali podatkowej).

Nie wszystkie ulgi mają zastosowanie w każdym przypadku. Przed rozliczeniem sprawdź, czy masz do nich prawo.

Korzystanie z przywilejów, czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, dlatego to TY decydujesz, czy chcesz z nich skorzystać.

 

8. Jak rozliczysz się, jeśli pracujesz za granicą?

Jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym i chcesz prawidłowo opodatkować przychody z pracy wykonywanej za granicą, w pierwszej kolejności zapoznaj się z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z poszczególnymi państwami, znajdziesz na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/.

Szczegółowe informacje jak opodatkować dochody z pracy wykonywanej za granicą znajdziesz w broszurze informacyjnej https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-pit/.

 

9. Jak prawidłowo rozliczysz się, jeśli pobierasz świadczenia rentowe?

Jeśli w roku podatkowym otrzymujesz rentę z ZUS, KRUS lub innego krajowego organu rentowego (np. MSWiA), organ ten sporządzi dla Ciebie PIT-40A albo PIT-11A.

Szczególny przypadek:

W przypadku śmierci osoby uprawnionej do świadczeń rentowych lub emerytalnych, organ rentowy sporządza PIT-11 i wykaże otrzymane kwoty jako prawo majątkowe.

 

9.1. Jak prawidłowo rozliczysz się, jeśli otrzymasz od organu rentowego PIT-40A?

Organ rentowy po przygotowaniu informacji PIT-40A przesyła ją:

 • do urzędu skarbowego (do końca stycznia) oraz
 • do podatnika (do końca lutego).

Deklaracja PIT-40A jest jednocześnie rocznym rozliczeniem podatkowym w przypadku, gdy:

 • poza dochodami z organu rentowego nie uzyskałeś innych dochodów podlegających opodatkowaniu;
 • nie chcesz skorzystać z rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
 • nie chcesz skorzystać z żadnych ulg i odliczeń podatkowych.

Jeżeli otrzymasz wyłącznie jeden PIT-40A oznacza to, że nie musisz nic robić – Twoje rozliczenie odbyło się przy pomocy tego formularza, który został sporządzony przez organ rentowy, a Ty dostałeś o tym informację. W takim przypadku nie musisz składać zeznania podatkowego.

Jeżeli z otrzymanego przez Ciebie PIT-40A wynika kwota do zapłaty, to również nie musisz nic robić. W takich przypadkach organ rentowy pobierze należną kwotę ze świadczenia za marzec lub kwiecień.

Kiedy po otrzymaniu deklaracji PIT-40A należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-37?

Musisz złożyć zeznanie podatkowe:

 • jeśli poza otrzymanym świadczeniem uzyskasz inne przychody podlegające opodatkowaniu;
 • jeśli chcesz:
  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
  • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
  • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE);
  • przekazać 1,5% podatku należnego organizacji pożytku publicznego (innej niż w ubiegłym roku).

Otrzymany PIT-40A potraktuj wtedy jako informację o uzyskanych w roku przychodach, pobranych zaliczkach i przekazanych składkach na ubezpieczenia – dane z formularza uwzględnij w zeznaniu podatkowym.

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, dlatego to TY decydujesz, czy chcesz z nich skorzystać.

Pamiętaj, że ponieważ PIT-40A jest traktowany jak rozliczenie roczne, w formularzu, w którym będziesz rozliczać PIT do rubryki „Pobrane zaliczki” wpisujesz kwotę podatku należnego z PIT-40A (a nie kwotę pobranych zaliczek).

 

9.1.1. Kiedy możesz złożyć oświadczenie PIT-OP?

Możesz przekazać 1,5% podatku należnego wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego (OPP).

Żeby to zrobić, nie musisz przepisywać informacji z PIT-40A do zeznania rocznego.

W takim przypadku wystarczy do 30 kwietnia złożyć oświadczenie PIT-OP i wskazać w części C numer KRS tej organizacji – a urząd skarbowy przekaże pieniądze na jej rzecz.

Jeśli w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok wykazałeś organizację OPP i dana organizacja nadal spełnia warunki uprawniające ją do otrzymania części Twojego podatku należnego – to nawet jeżeli w tym roku nie złożysz oświadczenia PIT-OP, urząd skarbowy przekaże w Twoim imieniu 1,5% podatku na rzecz tej OPP.

Jeśli chcesz:

 • wycofać uprzednio wyrażoną zgodę na przekazanie części Twojego podatku należnego – uzupełnij część D w oświadczeniu PIT-OP;
 • zmienić organizację, której pomagasz – uzupełnij część C w oświadczeniu PIT-OP.

 

9.2. Jak prawidłowo rozliczysz się, jeśli otrzymasz od organu rentowego PIT-11A?

Organ rentowy przygotowuje informację PIT-11A i przesyła ją:

 • do urzędu skarbowego (do 31 stycznia) oraz
 • do podatnika (do końca lutego).

Na podstawie informacji PIT-11A zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zeznanie podatkowe.

By je złożyć możesz:

 • nie robić nic – jeżeli w roku podatkowym masz przychody podlegające opodatkowaniu i nie odrzucisz zeznania, to urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane dla Ciebie indywidualne zeznanie PIT-37 (w ostatnim dniu przewidzianym na złożenie zeznania);
 • zaakceptować i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie udostępnione dla Ciebie;
 • zmienić udostępniony formularz – jeśli chcesz np.:
  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
  • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
  • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, wydatków na IKZE);
  • przekazać 1,5% podatku organizacji OPP (innej, niż wskazanej w ubiegłym roku).

Pamiętaj, żeby zaakceptować wszystkie zmiany, które wprowadzisz – i wysłać zeznanie.


Pamiętaj

Zeznanie PIT-37, udostępnione w usłudze Twój e-PIT, w którym znajdują się tylko przychody zwolnione z opodatkowania nie zostanie zaakceptowane automatycznie.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskałeś wyłącznie przychody zwolnione od podatku i nie chcesz korzystać z żadnych ulg, nie musisz składać zeznania.


Jeśli przewidujesz, że będziesz potrzebować informacji o dochodach lub kopii zeznania, np. żeby wyrobić Kartę miejską lub przedstawić je na uczelni wyższej, możesz zalogować się do usługi Twój e-PIT i złożyć zeznanie. Więcej informacji o usłudze Twój e-PIT znajdziesz na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/.

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, dlatego to TY decydujesz, czy chcesz z nich skorzystać.

 

9.3. Jak prawidłowo rozliczysz się, jeśli otrzymasz od organu rentowego PIT-11?

PIT-11 przeznaczony jest dla osób, które otrzymują świadczenia po osobie zmarłej.

Organ rentowy po przygotowaniu informacji PIT-11 i przesyła ją:

 • do urzędu skarbowego (do końca stycznia) oraz
 • do podatnika (do końca lutego).

Na podstawie informacji PIT-11 zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zeznanie podatkowe.

Jeżeli przychody podlegają opodatkowaniu możesz:

 • nie robić nic – jeżeli w roku podatkowym masz przychody podlegające opodatkowaniu i nie odrzucisz zeznania, to urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane dla Ciebie indywidualne zeznanie PIT-37 (w ostatnim dniu przewidzianym na złożenie zeznania);
 • zaakceptować i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie udostępnione dla Ciebie w usłudze Twój e-PIT.
 • zmienić udostępniony formularz – jeśli chcesz np.:
  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
  • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
  • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, wydatków na IKZE);
  • przekazać 1,5% podatku organizacji OPP (innej, niż wskazanej w ubiegłym roku).

Pamiętaj, żeby zaakceptować wszystkie zmiany, które wprowadzisz i wysłać zeznanie.


Pamiętaj

Zeznanie PIT-37, udostępnione w usłudze Twój e-PIT, w którym znajdują się tylko przychody zwolnione z opodatkowania nie zostanie zaakceptowane automatycznie.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskałeś wyłącznie przychody zwolnione od podatku i nie chcesz korzystać z żadnych ulg, nie musisz składać zeznania.


Jeśli przewidujesz, że będziesz potrzebować informacji o dochodach lub kopii zeznania, np. żeby wyrobić Kartę miejską lub przedstawić je na uczelni wyższej, możesz zalogować się do usługi Twój e-PIT i złożyć zeznanie. Więcej informacji o usłudze Twój e-PIT znajdziesz na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/).

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, dlatego to TY decydujesz, czy chcesz z nich skorzystać.

 

9.4. Co powinny wiedzieć osoby, które pobierają świadczenie rentowe z zagranicy?

Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Natomiast osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się z uwzględnieniem postanowień właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wykaz oraz treść umów dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/.

Informacje na temat zasad ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski dostępne są w objaśnieniach podatkowych dotyczących rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Link do objaśnień: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-29-kwietnia-2021-r-ws-rezydencji-podatkowej-oraz-zakresu-obowiazku-podatkowego-osob-fizycznych-w-polsce.

Zasady opodatkowania świadczeń emerytalno-rentowych zawarte są na ogół w art. 18 umów (w przypadku świadczeń wypłacanych w ramach systemów powszechnego ubezpieczenia społecznego) oraz art. 19 umów (w przypadku świadczeń wypłacanych z tytułu pełnienia funkcji publicznych).

Ważne jest, aby każdorazowo zapoznać się z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem uzyskiwania dochodu.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową.

Kiedy świadczenie rentowe uzyskiwane jest za pośrednictwem polskiego banku, to bank jest zobowiązany do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy i wpłacania jej na konto do urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy świadczenie otrzymujesz bezpośrednio z innego państwa, a podlega ono opodatkowaniu w Polsce, masz obowiązek sam obliczyć i zapłacić zaliczkę na podatek.

Przychody z tytułu rent zagranicznych rozliczysz wraz z innymi dochodami na formularzu PIT-36 (jeżeli znajduje zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania, składasz dodatkowo załącznik PIT/ZG).

W usłudze Twój e-PIT (usługa dostępna w serwisie e-Urząd Skarbowy) udostępnimy również przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie PIT-36.

Pamiętaj, że udostępnione w usłudze zeznanie PIT-36 zawsze powinieneś samodzielnie zweryfikować, a po zaakceptowaniu wysłać.

Zeznania PIT-36 nie podlegają automatycznej akceptacji.

 

10. Jak prawidłowo rozliczysz się, jeśli przysługuje Ci ulga dla rodzin 4+?

Jeśli posiadasz 4 lub więcej dzieci, od 2022 roku możesz skorzystać ze zwolnienia dla rodzin 4+.

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów z pracy na etacie;
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz;
 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem osób, które są opodatkowane w formie karty podatkowej);
 • przychodów z zasiłków macierzyńskich.

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje do wysokości przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz skorzystać ze zwolnienia dla rodzin 4+ zawsze składasz zeznanie (nawet jeżeli osiągasz przychody poniżej limitu 85.528 zł) wraz z załącznikiem PIT/O.

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i uzyskujesz wyłącznie przychody zwolnione w ramach ulgi dla rodzin 4+ mieszczące się w limicie, nie musisz składać zeznania. Masz natomiast obowiązek złożenia informacji o dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ).

Nie składasz informacji PIT-DZ, jeśli złożyłeś zeznanie podatkowe wraz z załącznikiem PIT/O, w którym w części E wskazałeś dane identyfikacyjne czworga lub więcej dzieci oraz zaznaczyłeś kwadrat „TAK” w wierszu „Ulga dla rodzin 4+ (pozycja 9 lub 10).

Z ulgi dla rodzin 4+ możesz skorzystać, jeśli w roku podatkowym w stosunku do czworga lub więcej dzieci:

 • wykonywałeś władzę rodzicielską,
 • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z Tobą zamieszkiwało, lub
 • sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W przypadku pełnoletnich dzieci z ulgi skorzystasz, jeśli wykonujesz obowiązek alimentacyjny albo sprawujesz funkcję rodziny zastępczej w roku podatkowym, w stosunku do:

 • uczącego się dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia i które nie osiągnęło dochodów wyższych od kwoty 16 061,28 zł lub
 • niezależnie od wieku – dziecka, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny.

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje zatem zarówno na dzieci małoletnie, jak i dorosłe.

Przy ustalaniu prawa do ulgi dla rodzin 4+ nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie dla rodzin 4+ w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Aby skorzystać z ulgi dla rodzin 4+ ważne jest, aby dzieci:

 • nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem przepisów dotyczących najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

W przypadku dorosłych dzieci, które się uczą i nie ukończyły 25 roku życia, dodatkowo ważne jest aby

 • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Z ulgi dla rodzin 4+ możesz skorzystać w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek lub w rocznym zeznaniu podatkowym.

Aby skorzystać z ulgi w trakcie roku podatkowego, możesz złożyć do płatnika sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do stosowania tego zwolnienia.

Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i musisz w nim zawrzeć klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie. Jeżeli oświadczenie złożysz do organu rentowego, to pamiętaj, że organ rentowy ma dwa miesiące na zastosowanie się do oświadczenia.

Jeżeli jesteś w grupie osób, które:

 • korzystają z ulgi dla rodzin 4+ i jednocześnie składają zeznanie z informacją PIT/O z ulgą dla rodzin 4+ – wówczas nie składasz dodatkowo informacji PIT-DZ;
 • korzystają z ulgi dla rodzin 4+, ale nie składają zaznania z informacją PIT/O – wówczas składasz informację PIT-DZ.

 

11. Jak pomożemy Ci przy dokonywaniu rocznych rozliczeń podatkowych?

Krajowa Administracja Skarbowa w usłudze Twój e-PIT na podstawie posiadanych informacji od płatników dla podatników, którzy:

 • nie prowadzą dodatkowo działalności gospodarczej

oraz

 • nie uzyskują przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

przygotuje rozliczenie podatkowe:

 • PIT-37
 • PIT-36
 • PIT-38
 • PIT-28
 • oświadczenie PIT-OP
 • informację PIT-DZ.

Dokumenty będą udostępnione w czasie trwania akcji rozliczeniowej (od 15 lutego do końca kwietnia) w usłudze Twój e-PIT, dostępnej na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ (usługa dostępna jest w serwisie e-Urząd Skarbowy).

Jeżeli chcesz skorzystać z dodatkowych przywilejów np.:

 • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
 • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
 • skorzystać ze zwolnień, ulg i odliczeń podatkowych (np. ulgi rehabilitacyjnej, ulgi z tytułu darowizny czy innych ulg); 

wówczas w przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniu samodzielnie wykazujesz przysługujące ulgi i odliczenia podatkowe, a także wskazujesz OPP, której chcesz przekazać 1,5% swojego podatku.

Pamiętaj aby zawsze zaakceptować wprowadzane samodzielnie w zeznaniu zmiany i wysłać zeznanie.

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, dlatego też sam decydujesz czy chcesz z nich skorzystać.

W usłudze Twój e-PIT znajdziesz przygotowane dla Ciebie:

 • indywidualne zeznanie PIT-37, w którym zawarte będą dane z prawidłowych informacji przesłanych przez płatników; w zeznaniu będą uwzględnione przychody zwolnione, m.in. w związku z ulgą dla młodych;
 • indywidualne zeznanie PIT-36, w którym uwzględnisz przychody z najmu, przychody z zagranicy lub przychody z działalności nierejestrowej, przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych; w zeznaniu będą uwzględnione przychody zwolnione, m.in. w związku z ulgą dla młodych.

Dodatkowo w usłudze Twój e-PIT znajdziesz przygotowany dla Ciebie:

 • PIT-28, w którym uwzględnisz przychody z najmu, przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
 • PIT-38, w którym rozliczysz przychody z kapitałów pieniężnych;
 • PIT-DZ, w którym wykażesz dane dzieci uprawniające do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+;
 • PIT-OP, który jest Twoim oświadczeniem o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kiedy korzystasz z usługi Twój e-PIT możesz:

 • zaakceptować i wysłać udostępniony dokument;
 • zmienić udostępniony formularz – jeśli chcesz np.:
  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
  • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
  • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, wydatków na IKZE);
  • przekazać 1,5% podatku organizacji OPP (innej, niż wskazanej w ubiegłym roku).

Pamiętaj, żeby zaakceptować zmiany, które wprowadzisz i wysłać zeznanie:

 • w przypadku PIT-37 nie musisz robić nic – jeżeli w roku podatkowym masz przychody podlegające opodatkowaniu i nie odrzucisz zeznania, to urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane dla Ciebie indywidualne zeznanie PIT-37 (w ostatnim dniu przewidzianym na złożenie zeznania);
 • w przypadku PIT-38 nie musisz robić nic – jeżeli w roku podatkowym masz przychody podlegające opodatkowaniu i nie odrzucisz zeznania, to urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane dla Ciebie indywidualne zeznanie PIT-38 (w ostatnim dniu przewidzianym na złożenie zeznania).

Jak się zalogować do usługi Twój e-PIT?

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest przez serwis e-Urząd Skarbowy. Strona dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/.

Do usługi Twój e-PIT możesz się zalogować na trzy sposoby:

 • Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną,
 • aplikacją mObywatel,
 • danymi podatkowymi.

Twój e-PIT to bardzo prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym.

Aby skorzystać z usługi wystarczy, że zalogujesz się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybierzesz usługę Twój e-PIT.

Pamiętaj, że w usłudze Twój e-PIT nie są automatycznie akceptowane zeznania:

 • PIT-36 i PIT-28 oraz informacje PIT-DZ,
 • zeznania, które odrzuciłeś w usłudze,
 • zeznania, w których wykazane są wyłącznie przychody zwolnione,
 • zapisane „kopie robocze”. 

 

12. Kiedy powinieneś złożyć więcej niż jedno zeznanie podatkowe?

Co do zasady po zakończeniu roku podatkowego wszystkie przychody łączysz w jednym zeznaniu podatkowym. Istnieją jednak przypadki, w których należy złożyć więcej niż jedną deklarację podatkową.

Tak będzie w sytuacji, gdy poza dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych uzyskujesz również przychody opodatkowane w innej formie.

I tak składasz:

PIT-36L jeśli:

PIT-28 jeśli:

PIT-38 jeśli:

 • dokonasz odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów (akcji) w spółkach, w tym ogółu praw i obowiązków w spółce niemającej osobowości prawnej, albo udziałów w spółdzielni, z objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

  https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/

PIT-39 jeśli:

 • dokonasz sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów o ile sprzedaż taka nastąpiła przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyłeś nieruchomość.

  https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/

PIT-16A jeśli:

 

13. Kiedy urząd skarbowy zwróci Ci nadpłacony podatek?

Zwrot nadpłaty podatku następuje do 45 dni, jeśli zeznanie złożysz w sposób elektroniczny lub gdy zostanie ono automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT.

Jeśli zeznanie złożysz w formie papierowej, zwrot podatku otrzymasz do trzech miesięcy.

Termin zwrotu nadpłaty liczy się od dnia złożenia zeznania. W przypadku zeznania automatycznie zaakceptowanego w usłudze Twój e-PIT termin 45 dni liczy się od ostatniego dnia terminu do składania zeznań.

Aby szybko i bezpiecznie otrzymać zwrot nadpłaty, zgłoś do urzędu skarbowego swój rachunek bankowy. Możesz to zrobić w składanym zeznaniu, zarówno w usłudze Twój e-PIT, jak i na formularzu papierowym.

Wszystkie dane, w tym rachunek bankowy możesz zaktualizować na formularzu ZAP-3.

Formularz ZAP 3 możesz złożyć, jeśli spełnisz łącznie warunki:

 • masz nadany numer PESEL
 • nie prowadzisz działalności gospodarczej
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT
 • nie jesteś płatnikiem podatków
 • nie jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

ZAP-3 możesz złożyć:

 • w serwisie e-Urząd Skarbowy (https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/) poprzez wybranie po zalogowaniu do serwisu usługi: Złóż dokument Zgłoszenie ZAP-3;
 • bezpośrednio w urzędzie skarbowym;
 • poprzez wysłanie pocztą.

Jeżeli Twój rachunek był zgłoszony wcześniej do urzędu i jest aktualny, nie musisz nic robić.

Jeśli prowadzisz zarejestrowaną działalność gospodarczą, rachunek zawsze musisz zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

14. Jak postąpić, jeżeli z rozliczenia podatkowego wynika kwota do zapłaty?

Jeśli kwota zapłaconego w danym roku podatku PIT była niższa niż kwota podatku należnego za ten rok w dokonywanym rozliczeniu podatku powstaje niedopłata. Niedopłatę musisz terminowo uregulować, w przeciwnym razie narażasz się na zapłatę odsetek podatkowych.

Zobowiązania wobec urzędu skarbowego – w tym te, które wynikają z podatku PIT, musisz wpłacać na Twoje indywidualne konto bankowe tzw. indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Numer Twojego mikrorachunku możesz uzyskać w każdym urzędzie skarbowym lub samodzielnie wygenerować korzystając z generatora mikrorachunków podatkowych.

Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Aby wygenerować mikrorachunek potrzebny będzie:

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

NIP, jeśli jesteś osobą, która:

 • prowadzi działalność gospodarczą lub
 • jest podatnikiem VAT lub
 • jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Z jakich znaków składa się mikrorachunek

Mikrorachunek będzie składać się z 26 znaków:

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX


gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyje się numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyje się NIP,
 • po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Zanim zapłacisz podatek upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego i że jest on prawidłowo wygenerowany.

Niedopłatę podatku PIT możesz w szybki sposób zapłacić korzystając z usługi Twój e-PIT (możesz to zrobić w momencie rozliczania deklaracji lub później).

Jak to zrobić:

Wybierz deklarację podatkową, za którą chcesz zapłacić podatek np. PIT-37.

W opisie deklaracji znajdziesz informację o należnej kwocie podatku PIT (do zapłaty albo do zwrotu) oraz przycisk umożliwiający szybką zapłatę.

Ostateczny termin zapłaty należnego podatku PIT, który wynika z deklaracji podatkowej, mija z końcem kwietnia.

Jeżeli tego nie zrobisz, musisz oprócz kwoty podatku wpłacić odsetki za zwłokę (które samodzielnie obliczysz).

Termin zapłaty podatku jest niezależny od daty złożenia deklaracji podatkowej.

Deklarację możesz złożyć wcześniej, a podatek zapłacić później, przestrzegając jednak daty końca kwietnia.

 

15. Jakie świadczenia nie podlegają opodatkowaniu?

Do zeznania nie musisz doliczyć przychodu m.in. z:

 • alimentów otrzymywanych na rzecz małoletnich dzieci;
 • dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
 • świadczeń wychowawczych (np. 500+, 300+);
 • zasiłków dla opiekunów otrzymanych na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • świadczeń pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • zasiłków porodowych;
 • jednorazowych świadczeń typu: bon turystyczny, dodatek węglowy, dodatek energetyczny i osłonowy itp.;
 • dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych czy zasiłków chorobowych z KRUS-u (ubezpieczenia rolniczego).

 

16. Gdzie możesz uzyskać pomoc w zakresie informacji o podatkach?

Będziesz mieć pytania czy wątpliwości – możesz zawsze liczyć na pomoc Krajowej Informacji Skarbowej.

Skontaktuj się z nami:

 • zadzwoń,
 • napisz mail;
 • skorzystaj z czatu z konsultantem.

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8–18.

Informacja telefoniczna jest dostępna pod nr telefonu:

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Możesz skorzystać z formularza do zadawania pytań elektronicznych na stronie podatki.gov.pl

Aby dostać odpowiedź na adres e-mail, na stronie internetowej podatki.gov.pl wybierz pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Napisz do nas.

Pytania dotyczące usługi Twój e-PIT możesz przesłać na adres e-mail: info.epit@mf.gov.pl, a pytania dotyczące serwisu e-Urząd Skarbowy na adres e-mail: info.eurzad@mf.gov.pl

Możesz zadać pytanie podczas czatu z konsultantem na stronie podatki.gov.pl Na stronie internetowej podatki.gov.pl wybierz pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Czat z konsultantem.

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...