PIT za 2022: Poradnik MF dla emerytów i rencistów

Od 15 lutego do 2 maja br. podatnicy będą składać zeznania podatkowe za 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało poradnik, który pomoże prawidłowo rozliczyć PIT emerytom i rencistom. W poradniku znajdą oni informacje na temat rozliczenia, które otrzymują z organu rentowego. Dowiedzą się m. in. jak przygotować rozliczenie PIT na podstawie tych dokumentów i kiedy składane jest oświadczenie PIT-OP oraz jak rozliczyć PIT, jeśli pobierają emeryturę czy rentę lub pracują albo prowadzą działalność gospodarczą.

 

Poradnik dla Emerytów i Rencistów

Jak prawidłowo rozliczyć PIT

 

1. Jakie rozliczenie otrzymają Państwo od organu rentowego?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz inne organy rentowe, w zależności od rodzaju świadczenia oraz okresu jego otrzymywania wystawiają różne formularze, w tym:

 • PIT-40A/PIT-11A – otrzymują przede wszystkim emeryci i renciści lub osoby, które otrzymują zasiłki z ubezpieczenia społecznego np. chorobowego czy macierzyńskiego;
 • PIT-11 – przeznaczony jest dla osób otrzymujących świadczenia po osobie zmarłej.

 

2. Jak przygotować rozliczenie PIT po otrzymaniu deklaracji/informacji od organu rentowego?

Rozliczenie PIT polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklaracja PIT jest podstawą do zapłaty podatku lub zwrotu nadpłaty, która wynika z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku, która wynika z rocznej deklaracji PIT.

Na dopełnienie tego obowiązku mają Państwo czas do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym.

 

2.1. Jakie rozliczenie otrzymają Państwo od organu rentowego?

Roczne obliczenie podatku PIT-40A organ rentowy przesyła do urzędu skarbowego (do końca stycznia) oraz do emeryta/rencisty (do końca lutego).


PIT-40A - jest to roczne rozliczenie przychodu i obliczenie podatku dla osób, które pobierają emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną.


Jeżeli otrzymają Państwo wyłącznie jeden PIT-40A oznacza to, że podatek jest już całkowicie rozliczony i nie muszą Państwo nic robić.

Deklaracja PIT-40A jest jednocześnie rocznym rozliczeniem podatkowym, w przypadku, gdy uzyskali Państwo dochody wyłącznie od jednego organu rentowego oraz:

 • nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • nie korzystają z żadnych ulg i odliczeń podatkowych.

Wtedy nie trzeba już samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37.

Jeżeli otrzymają Państwo wyłącznie PIT-40A i z niego wynika kwota do zapłaty, to również nie muszą Państwo nic robić.

W takich przypadkach organ rentowy pobierze tę kwotę ze świadczenia za marzec lub kwiecień.

Kiedy po otrzymaniu PIT-40A składają Państwo zeznanie podatkowe PIT-37?

Jeżeli chcą Państwo:

 • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
 • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE),

wtedy otrzymany PIT-40A należy potraktować jak informację, która służy do sporządzenia na jej podstawie rozliczenia rocznego PIT-37. W tym zeznaniu należy wykazać ulgi lub odliczenia podatkowe, a także nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), której chcą Państwo przekazać 1,5% swojego podatku.

Oznacza to, że podatnik, który otrzyma od organów rentowych deklarację PIT-40A, może rozliczyć się z urzędem skarbowym samodzielnie.

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, dlatego też powinni Państwo sami zdecydować, czy z nich skorzystać.

 

2.1.1. Kiedy składane jest oświadczenie PIT-OP?

Jeżeli nie będą Państwo samodzielnie wypełniać PIT-37, ale chcą Państwo przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), można to zrobić również bez składania zeznania podatkowego, w terminie do 30 kwietnia.

W takim przypadku wystarczy złożyć oświadczenie PIT-OP i wskazać w części C numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), na rzecz której urząd skarbowy przekaże 1,5% podatku należnego.


PIT-OP - jest to oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego


Jeśli w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok wykazali Państwo organizację OPP, to nawet jeżeli w tym roku nie złożą Państwo oświadczenia PIT-OP, urząd skarbowy przekaże w Państwa imieniu 1,5% podatku na rzecz OPP wskazanej w rozliczeniu za ubiegły rok (pod warunkiem, że dana organizacja nadal istnieje).

W przypadku, gdy nie chcą Państwo przekazać 1,5% swojego podatku, to można wycofać wcześniej wyrażoną zgodę poprzez uzupełnienie części D w oświadczeniu PIT-OP.

 

2.2. Jak rozliczyć PIT po otrzymaniu informacji PIT-11A?

Organ rentowy po przygotowaniu informacji PIT-11A przesyła ją do urzędu skarbowego (do końca stycznia) oraz do emeryta/rencisty (do końca lutego).


PIT-11A  - jest to informacja o dochodach otrzymanych od organu rentowego – emeryturach, rentach, zaliczkach oraz składkach zdrowotnych płaconych przez organ rentowy do NFZ. Z rozliczenia tego często wynika kwota nadpłaty.


Po otrzymaniu informacji PIT-11A mogą Państwo:

 • nie robić nic – wtedy urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane indywidualne zeznanie PIT-37 (zeznanie takie dostępne będzie w usłudze Twój e-PIT, usługa ta znajduje się w serwisie e-Urząd Skarbowy). Formularz PIT-37 wypełniany jest na podstawie otrzymanej z organów rentowych informacji PIT-11A.

lub

 • dokonać zmian w przygotowanym przez urząd skarbowy formularzu (druk PIT-37) dostępnym w usłudze Twój e-PIT;
 • złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT (druk PIT-37)

  PIT-37 składają Państwo samodzielnie, w przypadku:
  • rozliczenia wspólnie z małżonkiem;
  • rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
  • korzystaniu z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE);
  • chęci przekazania 1,5% podatku należnego na rzecz OPP (innej niż wskazanej w ubiegłym roku).

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, dlatego też powinni Państwo sami zdecydować, czy z nich skorzystać.

 

2.3. Jak rozliczyć PIT po otrzymaniu informacji PIT-11?

PIT-11 przeznaczony jest dla osób, które otrzymują świadczenia po osobie zmarłej.

Organ rentowy po przygotowaniu informacji PIT-11 przesyła ją do urzędu skarbowego (do końca stycznia) oraz do podatnika (do końca lutego).


PIT-11 - zawiera informacje o należnościach stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy, otrzymają go osoby, które uzyskały świadczenie należne po osobie zmarłej.


Po otrzymaniu informacji PIT-11 mogą Państwo:

 • nie robić nic – wtedy urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane indywidualne zeznanie PIT-37 (zeznanie takie dostępne będzie w usłudze Twój e-PIT, usługa ta znajduje się w serwisie e-Urząd Skarbowy). Formularz PIT-37 wypełniany jest na podstawie otrzymanej z organów rentowych informacji PIT-11.

lub

 • dokonać zmian w przygotowanym przez nas formularzu (druk PIT-37);
 • złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT (druk PIT-37)

  PIT-37 składają Państwo samodzielnie, w przypadku:
  • rozliczenia wspólnie z małżonkiem (dotyczy osób, które pobierają świadczenie po zmarłym małżonku, a są w nowym związku małżeńskim);
  • rozliczenia wspólnie ze zmarłym małżonkiem;
  • rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
  • korzystania z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE);
  • chęci przekazania 1,5% podatku organizacji OPP (innej niż wskazanej w ubiegłym roku).

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, dlatego też powinni Państwo sami zdecydować, czy z nich skorzystać.

 

3. Jak rozliczyć PIT, jeśli Państwo pracują i pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe?

Jeśli otrzymują Państwo świadczenia emerytalne lub rentowe i jednocześnie uzyskują Państwo przychody z tytułu:

 • umowy o pracę;
 • umowy zlecenia;
 • umowy o dzieło;
 • praw autorskich;
 • innych źródeł,

powinni Państwo rozliczyć się na formularzu PIT-37.

Mogą Państwo:

 • nie robić nic – wtedy urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane indywidualne zeznanie PIT-37 (zeznanie takie dostępne będzie w usłudze Twój e-PIT , usługa ta znajduje się w serwisie e-Urząd Skarbowy). Formularz PIT-37 wypełniany jest na podstawie otrzymanej z organów rentowych deklaracji PIT-40A lub PIT-11A oraz otrzymanego od pracodawcy, zleceniodawcy PIT-11 (Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

albo

 • dokonać zmian w przygotowanym przez urząd skarbowy formularzu (druk PIT-37) dostępnym w usłudze Twój e-PIT;
 • złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT (druk PIT-37)

  PIT-37 składają Państwo samodzielnie, w przypadku:
  • rozliczenia wspólnie z małżonkiem;
  • rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
  • korzystania z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE);
  • chęci przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP (innej niż wskazanej w ubiegłym roku).

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, dlatego też powinni Państwo sami zdecydować, czy z nich skorzystać.

 

4. Jak rozliczyć PIT, jeśli są Państwo w wieku emerytalnym, nadal pracują i nie pobierają świadczeń emerytalnych lub rentowych?

Jeśli Państwo:

 • ukończyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn i
 • nie pobierali przysługującego świadczenia emerytalnego lub rentowego wymienionego w ustawie o PIT i
 • osiągali przychody (od których odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne):
  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  • z umów zlecenia;
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • z zasiłku macierzyńskiego,

mogą Państwo skorzystać ze zwolnienia.

Jeśli spełniają Państwo te kryteria, nie musicie składać do urzędu skarbowego zeznania podatkowego (z wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą).

Zwolnienie polega na objęciu zerową stawką PIT przychodów nieprzekraczających w  roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Seniorzy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, skorzystają dodatkowo z kwoty wolnej od podatku – 30 000 zł. Oznacza to, że zapłacą Państwo podatek dopiero po przekroczeniu kwoty 115 528 zł.

 

5. Jak rozliczyć PIT, jeśli pobierają Państwo świadczenia emerytalne lub rentowe oraz prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych?

Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), to właściwym będzie rozliczenie na formularzu PIT-36.

PIT-36 można złożyć:

 • samodzielnie;
 • wspólnie z małżonkiem;
 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Mogą też Państwo:

 • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE);
 • przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz OPP.

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, dlatego też powinni Państwo sami zdecydować, czy z nich skorzystać.

 

6. Jak rozliczyć PIT, jeśli przysługuje Państwu ulga 4+?

Od 2022 roku mogą Państwo skorzystać z ulgi dla rodzin 4+.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku PIT przychodów z:

 • pracy na etacie,
 • umów zlecenia zawartych z firmą oraz,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem osób, które są opodatkowane w formie karty podatkowej),
 • zasiłków macierzyńskich.

Zwolnienie przysługuje do wysokości przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i która chce skorzystać ze zwolnienia zawsze składa zeznanie (nawet jeżeli osiąga przychody poniżej limitu 85 528 zł), a osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej i uzyskuje wyłącznie przychody zwolnione w ramach ulgi dla rodzin 4+ mieszczące się w limicie nie jest zobowiązana do złożenia zeznania. Ma natomiast obowiązek złożenia informacji o dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ).

Obowiązku złożenia PIT-DZ nie ma podatnik, który korzysta z ulgi dla rodzin 4+ i który złożył zeznanie podatkowe wraz z załącznikiem PIT/O, w którym w części E wykazał Ulgę dla rodzin 4+.

Z ulgi można skorzystać, jeśli w roku podatkowym w stosunku do co najmniej 4 dzieci:

 • wykonywali Państwo władzę rodzicielską,
 • pełnili Państwo funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z Państwem zamieszkiwało, lub
 • sprawowali Państwo funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W przypadku pełnoletnich dzieci z ulgi korzysta osoba, która w ciągu roku, w stosunku do uczącego się dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia, lub niezależnie od wieku – dziecka, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny, wykonuje obowiązek alimentacyjny albo sprawuje funkcję rodziny zastępczej.

Ulga przysługuje zatem Państwu zarówno na dzieci małoletnie, jak i dorosłe.

Przy ustalaniu prawa do ulgi dla rodzin 4+ nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Aby mogli Państwo skorzystać z ulgi ważne jest, aby dzieci:

 • nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem przepisów dotyczących najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w  ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

W przypadku dorosłych dzieci, które się uczą i nie ukończyły 25 roku życia, dodatkowo ważne jest aby nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Z ulgi można skorzystać w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek lub w rocznym zeznaniu podatkowym.

Aby mogli Państwo skorzystać z ulgi w trakcie roku, należy złożyć do płatnika sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełniają Państwo warunki do stosowania zwolnienia. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez Państwa.

Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Jeżeli są Państwo w grupie osób, które:

 • korzystają z ulgi 4+ i składają Państwo zeznanie wraz z załącznikiem PIT/O, w którym wykazana jest ulga prorodzinna – wówczas nie składają Państwo informacji PIT-DZ;
 • korzystają z ulgi 4+, ale nie składają zeznania wraz z załącznikiem PIT/O – wówczas powinni Państwo złożyć informację PIT-DZ.

PIT/O  - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, stanowi załącznik do zeznania podatkowego PIT; dostępny na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT/O oraz w usłudze Twój e-PIT jako załącznik do zeznania PIT-37, PIT-36.

PIT-DZ - informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ – formularz składany odrębnie w przypadku braku złożonej informacji PIT/O; dostępny na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-DZ oraz w usłudze Twój e-PIT


 

7. Gdzie szukać pomocy przy rocznych rozliczeniach podatkowych?

Krajowa Administracja Skarbowa na podstawie posiadanych informacji od płatników, dla podatników, którzy nie prowadzą dodatkowo działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej przygotuje rozliczenie podatkowe:

 • PIT-37
 • PIT-36
 • PIT-38
 • PIT-28

oraz oświadczenia PIT-OP.

Propozycje zeznań będą dostępne dla Państwa w czasie trwania akcji rozliczeniowej (od 15 lutego do końca kwietnia) w naszej usłudze: Twój e-PIT (usługa dostępna jest w serwisie e-Urząd Skarbowy).

UWAGA!

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przywilejów np.:

 • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
 • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
 • skorzystać z ulg podatkowych (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, ulgi z tytułu darowizny czy innych ulg);

wówczas w przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniu powinni Państwo samodzielnie wykazać przysługujące ulgi i odliczenia podatkowe, a także wskazać nr KRS OPP, której chcą Państwo przekazać 1,5% swojego podatku.

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, dlatego też powinni Państwo sami zdecydować, czy z nich skorzystać.

W oferowanej przez nas usłudze Twój e-PIT (usługa dostępna jest w serwisie e-Urząd Skarbowy) znajdą Państwo przygotowany i wypełniony przez nas formularz PIT-37 (w przypadku emerytur lub rent z zagranicy w ww. usłudze przygotowany będzie formularz PIT-36). Mogą wtedy Państwo sprawdzić lub zmienić umieszczone w formularzu dane oraz wysłać deklarację.

PIT, który udostępniamy Państwu przygotowywany jest na podstawie otrzymanej z organów rentowych deklaracji PIT-40A lub informacji PIT-11A, PIT-11 oraz w przypadku tych z Państwa, którzy pracują dodatkowo na podstawie otrzymanego od pracodawcy, zleceniodawcy PIT-11.

Przygotowane przez nas rozliczenie PIT-37 mogą Państwo:

 • zaakceptować i złożyć – za pomocą naszej usługi Twój e-PIT;
 • nie robić nic – wtedy urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane w usłudze Twój e-PIT indywidualne zeznanie PIT-37;
 • dokonać zmian w przygotowanym przez urząd skarbowy formularzu (druk PIT-37), który dostępny jest w usłudze Twój e-PIT;
 • dodać do przygotowanego przez nas rozliczenia dane współmałżonka – aby dokonać wspólnego rozliczenia;
 • wskazać, że rozliczenie dotyczy osoby samotnie wychowującej dzieci;
 • dodać przysługujące ulgi i odliczenia (np. ulga rehabilitacyjna, ulga prorodzinna, ulga z tytułu darowizny i inne);
 • przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz OPP innej niż wskazana w ubiegłym roku.

Gdzie znajdą Państwo usługę Twój e-PIT?

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest przez e-Urząd Skarbowy. Strona dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) dostępne jest na trzy sposoby:

 • Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną,
 • Aplikacją mObywatel,
 • Danymi podatkowymi.

Twój e-PIT to bardzo prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy, że zalogują się Państwo do e-Urzędu Skarbowego oraz wybiorą usługę Twój e-PIT.

 

8. Kiedy należy złożyć więcej niż jedną deklarację podatkową?

Istnieją przypadki, w których powinni Państwo złożyć więcej niż jedną deklarację podatkową.

Tak będzie w sytuacji, gdy poza dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych uzyskali Państwo również przychody opodatkowane w innej formie.

W takich sytuacjach dodatkowo składają Państwo:

PIT-36L  - Składa się m.in. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym. PIT do uzupełnienia znajduje się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dlaosob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/

PIT-28  - Składa się w przypadku:

PIT-38  - Składa się w przypadku odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów (akcji) w spółkach, w tym ogółu praw i obowiązków w spółce niemającej osobowości prawnej albo udziałów w spółdzielni, z objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. PIT do uzupełnienia znajduje się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/edeklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/ oraz w usłudze Twój e-PIT.

PIT-39  - Składa się w przypadku sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów o ile sprzedaż taka nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia. PIT do uzupełnienia znajduje się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnoscgospodarcza/.

PIT-16A  - Składa osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w formie karty podatkowej. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. PIT do uzupełnienia znajduje się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/ .

 

9. Kiedy następuje zwrot nadpłaconego podatku?

Zwrot nadpłaty podatku następuje do 45 dni, jeśli zeznanie złożyli Państwo w sposób elektroniczny lub gdy zostanie ono automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT. Natomiast w przypadku zeznań składanych papierowo zwrot podatku otrzymają Państwo w terminie do 3. miesięcy.

Termin zwrotu nadpłaty liczy się od dnia złożenia zeznania. W przypadku zeznania automatycznie zaakceptowanego w usłudze Twój e-PIT termin 45 dni liczy się od ostatniego dnia terminu do składania zeznań.

Warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego, żeby szybko i bezpiecznie otrzymać zwrot nadpłaty. Mogą Państwo to zrobić w składanym zeznaniu PIT, w usłudze Twój e-PIT lub na formularzu ZAP-3.

ZAP-3 mogą Państwo złożyć:

 • w serwisie e-Urząd Skarbowy poprzez wybranie po zalogowaniu do serwisu usługi: Złóż dokument Zgłoszenie ZAP-3;
 • bezpośrednio w urzędzie skarbowym;
 • poprzez wysłanie pocztą.

Jeżeli Państwa rachunek był zgłoszony wcześniej do urzędu i jest aktualny, nie muszą Państwo nic robić.

 

10. Kiedy następuje zwrot nadpłaconego podatku?

Zdarza się, że w dokonywanym rozliczeniu podatku powstanie niedopłata. Oznacza to, że kwota zapłaconego w danym roku podatku PIT była niższa niż kwota podatku należnego za ten rok. Należność taką powinni Państwo terminowo (do końca kwietnia) uregulować, w przeciwnym razie może powstać konieczność zapłaty odsetek za zwłokę.

Zobowiązania wynikające m.in. z podatku PIT powinni Państwo wpłacać na swoje indywidualne konto bankowe tzw. indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Jeżeli nie znają Państwo swojego mikrorachunku mogą go Państwo samodzielnie wygenerować korzystając z generatora mikrorachunków podatkowych.

Generator ten dostępny jest na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Numer takiego mikrorachunku mogą Państwo również uzyskać w każdym urzędzie skarbowym.

Aby wygenerować mikrorachunek potrzebny Państwu będzie:

PESEL, jeśli są Państwo osobą fizyczną, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

NIP, jeśli są Państwo osobą, która:

 • prowadzi działalność gospodarczą lub
 • jest podatnikiem VAT lub
 • jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Z czego składa się mikrorachunek

Mikrorachunek będzie składać się z 26 znaków:

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyje się numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyje się NIP,
 • po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed dokonaniem zapłaty podatku powinni Państwo się upewnić, że znają Państwo numer swojego mikrorachunku podatkowego i że jest on prawidłowo wygenerowany.

Niedopłatę podatku PIT mogą Państwo równieżwszybki sposób zapłacić korzystając z usługi Twój e-PIT (mogą Państwo to zrobić w momencie rozliczania deklaracji lub później). Powinni Państwo wtedy wybrać deklarację podatkową, za którą chcą Państwo zapłacić podatek np. PIT-37. W opisie deklaracji znajdą Państwo informację o należnej kwocie podatku PIT (do zapłaty bądź do zwrotu) oraz przycisk umożliwiający szybką zapłatę.

Ostateczny termin zapłaty należnego podatku PIT, który wynika z deklaracji podatkowej mija z końcem kwietnia. Warto dotrzymać wspomnianego terminu. Jeżeli należny podatek nie zostanie zapłacony w tym terminie, oprócz kwoty podatku będą musieli Państwo samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę.

Termin zapłaty podatku jest niezależny od złożenia deklaracji podatkowej. Samą deklarację mogą Państwo złożyć wcześniej, a wpłaty podatku dokonać w terminie późniejszym, przestrzegając jednak daty końca kwietnia.

 

11. Co powinni Państwo wiedzieć, jeśli pobieracie świadczenia emerytalne lub rentowe z zagranicy?

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z pobieraniem emerytury z zagranicy jest konieczność jej rozliczenia. Jeśli są Państwo polskimi rezydentami Podatkowymi, to w  Polsce rozliczają Państwo wszystkie swoje dochody, bez względu na ich pochodzenie. Skutki podatkowe otrzymywania dochodów (przychodów) z zagranicy regulują właściwe postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykaz obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępny jest na stronie internetowej podatki.gov.pl. Zasady opodatkowania świadczeń emerytalno-rentowych zawarte są na ogół w art. 18 umów.

Ważnym jest każdorazowe zweryfikowanie treści postanowień właściwej umowy. W  przypadku jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową.

Duża część umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, przewiduje, że świadczenia emerytalno-rentowe podlegają opodatkowaniu tylko w kraju rezydencji podatkowej podatnika. Dotyczy to m.in. Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Zatem jeżeli są Państwo polskimi rezydentami podatkowymi i otrzymują emeryturę np. z Czech, to będzie ona opodatkowana wyłącznie w naszym kraju, a państwo wypłacające świadczenie nie powinno pobierać żadnego podatku dochodowego.

UWAGA! Emerytury i renty wypłacane w związku z wcześniejszym pełnieniem funkcji publicznych dla danego państwa podlegają odrębnym zapisom w umowach.

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania z niektórymi państwami występują również inne regulacje, zgodnie z którymi emerytury otrzymywane z zagranicy mogą być opodatkowane wyłącznie w państwie, z którego są wypłacane albo mogą być opodatkowane w obu państwach z zastosowaniem właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania przez państwo rezydenci podatkowej podatnika. Mogą wystąpić również inne przypadki związane ze specyfiką systemu ubezpieczeń społecznych danego kraju. Skutki podatkowe należy zatem zawsze weryfikować indywidualnie.

Kiedy świadczenie emerytalne lub rentowe uzyskują Państwo za pośrednictwem polskiego banku, to właśnie bank będzie zobowiązany do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy i wpłacania jej na konto do urzędu skarbowego. W innej sytuacji, to Państwo sami wyliczają i wpłacają zaliczkę.

Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy są bowiem obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki na podatek należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Zeznaniem właściwym do wykazania przychodów z tytułu zagranicznych emerytur lub rent jest PIT-36. Dodatkowo, jeśli świadczenie takie podlega opodatkowaniu w drugim kraju, konieczne jest złożenie załącznika PIT/ZG do PIT-36.

W usłudze Twój e-PIT zostanie Państwu udostępnione zeznanie PIT-36.

Trzeba pamiętać, że złożenie udostępnionego zeznania PIT-36 w tym przypadku wymaga zawsze podjęcia stosownego działania tzn. ewentualnej modyfikacji zeznania lub jego zaakceptowania w ustawowym terminie.

 

12. Jakie świadczenia nie podlegają opodatkowaniu?

Podatnicy, którzy wypełniają roczne zeznanie PIT, nie doliczają do przychodu m.in.:

 • alimentów otrzymywanych na rzecz małoletnich dzieci;
 • świadczeń wychowawczych np. 500+, 300+;
 • dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
 • zasiłków dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • świadczeń pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • zasiłków porodowych;
 • jednorazowych świadczeniach typu: bon turystyczny, dodatek węglowy, dodatek enegetyczny i osłonowy itp.;
 • dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych czy zasiłków chorobowych z KRUS-u (ubezpieczenia rolniczego).

 

13. Gdzie można uzyskać pomoc w zakresie podatków?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości mogą Państwo zawsze liczyć na pomoc Krajowej Informacji Skarbowej – pomocy udzielamy w rozmowie telefonicznej, odpowiadając na pytania zadane elektronicznie lub podczas czatu z konsultantem.

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8–18.

Informacje można uzyskać:

Mogą Państwo zadzwonić pod nr telefonu:

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Mogą Państwo skorzystać z formularza do zadawania pytań elektronicznych na stronie podatki.gov.pl

Aby otrzymać informację na temat cła lub podatków na adres e-mail, na stronie internetowej podatki.gov.pl powinni Państwo wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Napisz do nas.

Mogą Państwo zadać pytanie podczas czatu z konsultantem

W tym celu na stronie internetowej podatki.gov.pl mogą Państwo wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Czat z konsultantem.

Dodatkowo pytania dotyczące usługi Twój e-PIT mogą Państwo przesłać na adres

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

(People photo created by prostooleh - www.freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...