PIT za 2022: Osoba samotnie wychowująca dziecko

Jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko? Sprawdź, jak możesz skorzystać z preferencyjnego rozliczenia.

Z wnioskiem o rozliczenie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci możesz wystąpić, jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, i jednocześnie jesteś: 

 • panną albo kawalerem, 
 • wdową albo wdowcem, 
 • rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, 
 • osobą w związku małżeńskim, a Twój małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

 


Niewystarczające jest samo legitymowanie się określonym stanem cywilnym. Równie istotne jest samotne troszczenie się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby, tj. w szczególności ojca lub matki dziecka.


Preferencyjny sposób opodatkowania nie będzie Ci przysługiwał jeśli wychowujesz wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Jakie warunki musisz spełnić

Jeżeli jesteś jedną ze wskazanych osób to możesz skorzystać z rozliczenia, które jest przewidziane dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeśli w roku podatkowym łącznie spełniasz warunki:

 1. samotnie wychowujesz dzieci:
  • małoletnie,
  • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • pełnoletnie, do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Polsce oraz w innym państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały:
   • dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej, lub
   • dochodów opodatkowanych 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych, lu
   • przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót

   - w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego;

 2. do Ciebie jak i do dzieci w roku podatkowym nie miały zastosowanie przepisy:
  • 19% podatku liniowego lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  • dotyczące opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;
 3. byłeś rezydentem polskim lub nierezydentem mającym miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

  W przypadku, gdy w roku podatkowym byłeś nierezydentem:
  • musisz udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz
  • minimum 75% całkowitych osiągniętych przez Ciebie w roku podatkowym przychodów musi podlegać opodatkowaniu w Polsce;
 4. złożysz wniosek o preferencyjne rozliczenie w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Jak zastosować preferencyjne rozliczenie

Preferencja polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Dzięki takiemu sposobowi obliczenia podatku kwota wolna od podatku (czyli 30 000 zł) będzie realizowana dwukrotnie (2 × 30 000 zł = 60 000 zł),

Podstawą opodatkowania jest suma dochodów, po pomniejszeniu o przysługujące odliczenia i ulgi np. składki na ubezpieczenia społeczne, darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę termomodernizacyjną.

Do sumy dochodów nie doliczasz przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym np. dywidend.

 

Indywidualne rozliczenie pełnoletniego dziecka

Twoje pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności - bez względu na ich wysokość.

 

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

(Image by Freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...