PIT-28 za 2021 należy złożyć do końca lutego

Przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczasz z urzędem skarbowym na formularzu PIT-28/PIT-28S. Masz na to czas do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy. PIT-28/PIT-28S za 2021 r. należy więc złożyć do 28 lutego 2022 r.

Kto składa PIT-28 i PIT-28S

Złóż zeznanie podatkowe PIT-28, jeśli wybrałeś opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna),
 • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów  o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu,
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Ważne! Od 2023 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą obligatoryjnie opodatkowane przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego, czyli najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą. Oznacza to, że wynajmujący będą mieli tylko jedna możliwość opodatkowania najmu prywatnego, właśnie w formie ryczałtu.

Zeznanie podatkowe PIT-28S składane jest w związku z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy korzystającego z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przedsiębiorstwo w spadku). Do końca roku podatkowego, w którym zmarł przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje sposób opodatkowania według formy wybranej przez zmarłego.

Złóż zeznanie PIT-28S, jeśli jesteś:

 • zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa lub
 • osobą wykonującą czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego).

Nie możesz złożyć zeznania PIT-28 i PIT-28S wspólnie z żoną lub mężem. Nie możesz również rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ryczałt wyłącza obie te możliwości rozliczenia. Wyjątkiem jest, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych. Przychody uzyskiwane z takich źródeł nie wyłączają prawa do ich rozliczania łącznie z żoną lub mężem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Podstawa opodatkowania przy ryczałcie

Podstawą opodatkowania przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest przychód - nie masz zatem możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Nie możesz też odliczyć od podatku ulgi prorodzinnej, ulgi B+R ani skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z IP BOX.

Po spełnieniu określonych w ustawie warunków w zeznaniu PIT-28 możesz jednak skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych takich jak na przykład:  

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • straty z działalności gospodarczej,
 • darowizn przekazanych na cele m.in.:
  • pożytku publicznego,
  • kultu religijnego,
  • krwiodawstwa (krew i jej składniki),
  • przeciwdziałania COVID-19,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi na Internet,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • ulgi z tytułu wpłaty na IKZE,
 • ulgi abolicyjnej,
 • ulg mieszkaniowych na prawach nabytych, np. ulgę odsetkową.

Różne źródła przychodów

Przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie łączysz z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeśli uzyskujesz też przychody z innych źródeł niż te opodatkowane w formie ryczałtu, to rozlicz je w zeznaniu podatkowymi np. PIT-37, PIT-36 czy PIT-36L, w terminie właściwym dla składania tych zeznań.

Gdy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowujesz przychody z tak zwanego najmu prywatnego, będziesz mógł opodatkować dochody wykazywane w PIT-36 albo w PIT-37 w preferencyjny sposób przewidziany dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci (jeżeli spełnisz także pozostałe warunki do zastosowania tej preferencji). Natomiast opodatkowanie w formie ryczałtu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przez choć jednego z małżonków lub osobę samotnie wychowującą dziecko wyklucza możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów w PIT-36 albo PIT-37.

Doliczanie kwoty zwrotu

W zeznaniu za rok, w którym przysługiwał ci zwrot odliczonych kwot od przychodu lub ryczałtu (w całości lub w części), dolicz odpowiednio kwoty wcześniej odliczone.

Odliczenie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć.

Urząd przekaże też 1% podatku z korekty twojego zeznania, jeżeli nastąpiła w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Aby urząd mógł przekazać pieniądze, koniecznie zapłać podatek (w tym też zaległość podatkową) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wyznaczonego terminu na złożenie zeznania.

Pamiętaj, że gdy złożysz zeznanie po terminie, stracisz prawo do przekazania 1% podatku.

Pozarolnicza działalność gospodarcza  jest to działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, która prowadzona jest we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (np. ze stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście).

Jednocześnie za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w urzędzie skarbowym. Złóż zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według twojego miejsca zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Miejsce zamieszkania określasz na ostatni dzień roku podatkowego.

 

Co zrobić krok po kroku

 

1. Złóż zeznanie podatkowe PIT-28/PIT-28S

Zeznanie złożysz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego - danymi autoryzującymi. Nie musisz mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Elektroniczną deklarację może w twoim imieniu złożyć pełnomocnik, o ile go do tego upoważnisz. Te upoważnienie jest bezpłatne.

Pełnomocnika możesz również wyznaczyć do złożenia deklaracji w formie papierowej. Za to pełnomocnictwo - UPL-1P - zapłacisz 17 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Do formularza dołącz odpowiedni załącznik:

 • PIT-28/B – jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej (każdy ze wspólników składa osobno zeznanie z załącznikiem),
 • PIT-O – jeśli korzystasz z ulgi np. na internet, rehabilitacyjnej,
 • PIT-D – jeśli korzystasz z ulgi mieszkaniowej na prawach nabytych,
 • PIT-2K – jeśli korzystasz z ulgi odsetkowej (pierwszy rok rozliczenia),
 • PIT/WZR - jeśli korzystasz z ulgi na złe długi.

Termin

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

2. Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Nie czekaj na decyzję z urzędu po złożeniu zeznania, bo urząd jej nie wydaje. Jeśli złożysz zeznanie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

W niektórych sytuacjach, urząd może wezwać cię do  skorygowania zeznania lub za ciebie skorygować zeznanie. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że zeznanie ma:

 • błędy rachunkowe,
 • inne oczywiste omyłki,
 • wypełnisz je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy po poprawkach lub uzupełnieniach zmiana wysokości zobowiązania podatkowego albo kwoty nadpłaty nie przekracza 5000 zł.

Postępowanie podatkowe

Jeśli twoje zeznanie budzi wątpliwości (na przykład zaniżysz zobowiązanie podatkowe, nie zapłacisz podatku, nie wykażesz zobowiązania albo w ogóle nie złożysz zeznania) urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, na podstawie których wypełniłeś zeznanie. Dostaniesz decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Jak możesz się odwołać

W przypadku, gdy otrzymasz z urzędu skorygowane zeznanie, masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoje zeznanie. Sprzeciw wnieś w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Jeśli wniesiesz sprzeciw, to unieważnia on korektę.

W przypadku, gdy otrzymasz z urzędu decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, możesz odwołać się do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Odwołanie wnieś w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci decyzji. Jeśli złożysz odwołanie twoja sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez organ wyższego stopnia.

 

Warto wiedzieć

 

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat, czyli do momentu jego przedawnienia. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym, kopię zeznania ze stemplem z urzędu lub urzędowe poświadczenie odbioru – przy elektronicznej wysyłce).

Korekta zeznania

Możesz samodzielnie poprawić złożone już zeznanie. Korekta zeznania pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej lub sankcji podatkowych.

W przypadku, gdy korygujesz zeznanie po ustawowym terminie jego składania i z tej korekty wynika nadpłata, musisz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Dostaniesz decyzję, stwierdzającą prawidłową kwotę nadpłaty, a w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji otrzymasz zwrot nadpłaty.

Natomiast w przypadku, gdy skorygowane zeznanie nie budzi wątpliwości, urząd zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania.

Złożenie zeznania po terminie

Jeśli nie złożysz zeznania w wymaganym czasie, możesz stracić przysługujące ci korzyści (np. prawo do przekazania 1% podatku dla OPP).

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Złóż PIT-28/PIT-28S przez internet. Dzięki temu możesz szybciej otrzymać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 45 dni. Czas nalicza się od daty złożenia deklaracji.

Jeśli złożysz zeznanie w formie papierowej, urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania przez ciebie deklaracji.

Złożenie zeznania podatkowego PIT-28 przez usługę Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT-28 możesz złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT (polegającej na udostępnieniu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych), gdy w zeznaniu PIT-28 rozliczasz wyłącznie przychody z najmu albo wyłącznie przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, albo wyłącznie przychody  z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Tym samym, zeznanie PIT-28 nie zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT, jeśli będzie składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Utrata ryczałtu

Możesz w ciągu roku stracić prawo do rozliczania się ryczałtem, jeśli na przykład:

 • rozszerzysz działalność o taką, której nie rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (na przykład chcesz dodatkowo prowadzić aptekę),
 • zaczniesz wykonywać usługi odpowiadające czynnościom wykonywanym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez określony czas od podjęcia działalności.

PIT-28/PIT-28S złożysz tylko za okres przed pojawieniem się naruszeń. Za pozostały czas rozliczasz się na zasadach ogólnych.

Jeśli przekroczysz limit przychodów w trakcie roku, do końca tego roku rozliczasz się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i za ten rok podatkowy składasz zeznanie PIT-28/PIT-28S.

Od kolejnego roku stracisz jednak możliwość rozliczania się w tej formie opodatkowania.

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje,
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych,
 • nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie.

Instytucja czynnego żalu

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później, możesz dostać mandat karny. Jeśli nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie, możesz uniknąć kary. Złóż czynny żal, czyli pismo, w którym przyznasz się do popełnionego czynu i wskażesz jego okoliczności. Pamiętaj, że nie pomaga on we wszystkich sytuacjach (jeśli np. nie złożysz zeznania, a urząd wezwie cię do jego złożenia).

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

źródło: www.biznes.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...