Pakiet VAT e-commerce: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - objaśnienia podatkowe

Z dniem 1 lipca 2021 r. w ustawie o VAT uchylone zostały pojęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadzono definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej także „WSTO”) oraz odpowiednie zmiany w przepisach związane z tym rodzajem sprzedaży.

 

OBJAŚNIENIA PODATKOWE1

z dnia 1 września 2021 r.

w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1163)

 

Czego dotyczą objaśnienia podatkowe


Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług2 (dalej „ustawa o VAT”) szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego, w tym importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw stanowią implementację unijnego pakietu VAT e-commerce.

W objaśnieniach podatkowych omówiono poszczególne najważniejsze rozwiązania przyjęte przepisami pakietu VAT e-commerce z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania, tj.:

 1. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumentację potwierdzającą dostarczenie towarów do nabywcy, fakturowanie, obowiązki ewidencyjne),
 2. sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI (definicję, miejsce dostawy, moment powstania obowiązku podatkowego, fakturowanie, obowiązki ewidencyjne),
 3. rolę operatorów interfejsów elektronicznych (platform)3,
 4. procedury szczególne tzw. One Stop Shop - OSS (procedura unijna i nieunijna),
 5. procedurę szczególną tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu),
 6. uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Objaśnienia podatkowe nie obejmują przepisów obowiązujących w innych niż Polska państwach członkowskich UE, a także przepisów obowiązujących w państwach trzecich. Odniesienia w objaśnieniach podatkowych do przepisów i konsekwencji w zakresie VAT w innych państwach mają charakter poglądowy i są oparte na przepisach i rozwiązaniach systemowych przyjętych w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (tzw. Dyrektywa VAT). Objaśnienia podatkowe nie obejmują także przepisów celnych.

 

Pełna treść objaśnień podatkowych dot. pakietu VAT e-commerce

 

Skróty:

 • B2C – dostawy towarów lub usług między przedsiębiorcami a konsumentami
 • B2B – dostawy towarów lub usług między przedsiębiorcami a przedsiębiorcami
 • UE – Unia Europejska
 • IOSS – punkt kompleksowej obsługi importu
 • Nr IOSS – numer identyfikacyjny VAT nadany podatnikowi lub pośrednikowi w odniesieniu do podatnika, dla którego został on wyznaczony do korzystania z punktu kompleksowej obsługi importu
 • MOSS – mały punkt kompleksowej obsługi
 • OSS – punkt kompleksowej obsługi
 • PCZ – państwo członkowskie UE
 • PCZI – państwo członkowskie identyfikacji
 • PCZK – państwo członkowskie konsumpcji
 • SOTI – sprzedaż na odległość towarów importowanych
 • USZ – szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów - tzw. uregulowanie szczególne
 • WSTO – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

 

I. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

 

Z dniem 1 lipca 2021 r. w ustawie o VAT uchylone zostały pojęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadzono definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej także „WSTO”) oraz odpowiednie zmiany w przepisach związane z tym rodzajem sprzedaży.

 

1. Definicja

 

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);
 2. dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu4 ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Definicja WSTO zasadniczo odpowiada uchylonym definicjom sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju. Katalog podmiotów mogących być nabywcami w transakcjach WSTO nie uległ zmianie w porównaniu do sprzedaży wysyłkowej.

W definicji doprecyzowano, że WSTO obejmuje także przypadki dostawy towarów, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce lub transporcie tych towarów.

Za pośrednie uczestnictwo dostawcy w wysyłce lub transporcie towarów, zgodnie z art. 5a rozporządzenia 282/20115, uznaje się w szczególności następujące przypadki:

 1. wysyłka lub transport towarów jest zlecana przez dostawcę osobie trzeciej, która dostarcza towary do nabywcy;
 2. wysyłki lub transportu towarów dokonuje osoba trzecia, ale dostawca ponosi całkowitą lub częściową odpowiedzialność za dostarczenie towarów do nabywcy;
 3. dostawca wystawia nabywcy fakturę i pobiera opłatę od nabywcy za wysyłkę lub transport, a następnie przekazuje ją osobie trzeciej, która organizuje wysyłkę lub transport towarów;
 4. dostawca w jakikolwiek sposób reklamuje nabywcy skorzystanie z usług dostawczych osoby trzeciej (zachęca do skorzystania), umożliwia kontakt nabywcy z osobą trzecią lub w inny sposób przekazuje osobie trzeciej informacje, które są jej potrzebne do dostarczenia towarów nabywcy.

Towarów nie uważa się za wysłane lub przetransportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w przypadku gdy nabywca transportuje towary samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej organizuje dostarczanie towarów, a dostawca nie bierze udziału bezpośrednio lub pośrednio w organizacji lub pomocy w organizacji wysyłki lub transportu towarów.

 

2. Miejsce dostawy

 

Zasada podstawowa:

 

Miejscem dostawy w przypadku WSTO jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy.

 

Wyjątki:

 

Powyższej podstawowej zasady nie stosuje się do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych – gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT6.

Powyższa podstawowa zasada dotycząca określania miejsca opodatkowania WSTO nie ma zastosowania także w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce zamieszkania / zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;
 2. towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby / stałego miejsca zamieszkania / zwykłego miejsca pobytu dostawcy;
 3. całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (dalej także: „usługi TBE”) świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (42 000 zł w Polsce).

Sama podstawowa reguła dotycząca miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w miejsce której wprowadzono WSTO, nie uległa zmianie od 1 lipca 2021 r. Niemniej jednak obniżeniu do 10 000 euro (42 000 zł) uległ próg determinujący miejsce opodatkowania WSTO7.

 

Ważne!

 

Obowiązujący od 1 lipca 2021 r. próg w wysokości 10 000 euro to jednolity próg kwotowy wprowadzony na terytorium całej UE, do którego przekroczenia - miejscem opodatkowania WSTO jest miejsce rozpoczęcia wysyłki lub transportu, a w przypadku usług telekomunikacyjnych nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów - kraj siedziby sprzedawcy.

Próg 10 000 euro (42 000 zł) dotyczy łącznej sumy sprzedaży WSTO oraz usług telekomunikacyjnych nadawczych i elektronicznych (usługi TBE) na rzecz konsumentów, dokonanych przez podatnika do wszystkich państw członkowskich UE. Jest to zatem próg liczony łącznie dla wszystkich państw członkowskich, a nie odrębnie, jak miało to miejsce przed 1 lipca 2021 r. w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

Poniżej tego progu transakcje będą opodatkowane w państwie członkowskim, w którym podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne ma swoją siedzibę lub w którym znajdują się towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu. Przykładowo, jeżeli towary będą wysyłane z Polski przez podatnika, którego dotyczy wskazany próg, to WSTO będzie opodatkowana w Polsce.

Podatnik będzie miał jednakże możliwość (opcję) wyboru opodatkowania w państwie konsumpcji (fakultatywna opcja wyboru miejsca opodatkowania). Natomiast, w przypadku przekroczenia wskazanego progu transakcje zawsze będą opodatkowane w państwie konsumpcji.

 

Ważne!

 

Określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r. należy przy analizie ww. progu uwzględnić również usługi TBE i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były realizowane w roku kalendarzowym 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 r.

 

Możliwość wyboru miejsca dostawy:

 

Podatnik, który nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł, może wybrać (opcja) opodatkowanie WSTO oraz usług TBE w państwie konsumpcji.

Wybór następuje poprzez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, zawiadomienia o takim wyborze (elektronicznie na formularzu VAT-29).

W terminie 30 dni od pierwszej transakcji po skorzystaniu z omawianej opcji, podatnik (z wyłączeniem podatnika korzystającego z tzw. procedury unijnej8) jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający zawiadomienie właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej z tytułu WSTO.

 

Ważne!

 

Zgodnie z nowymi regulacjami wybór miejsca dostawy w przypadku WSTO odnosi się do wszystkich dostaw. W stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2021 r. można było dokonać wyboru miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w odniesieniu do jednego lub więcej państw członkowskich konsumpcji.

 

Możliwość rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca dostawy:

 

Decyzja o wyborze miejsca dostawy (opodatkowania w państwie członkowskim, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy), będzie wiązała dostawcę przez okres dwóch kolejnych lat, licząc od dnia dokonania pierwszej dostawy w tym trybie. Powrót do rozliczania VAT od tych dostaw w Polsce (przy spełnieniu kryterium progu) będzie zatem możliwy najwcześniej po dwóch latach, po uprzednim
zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z dokonanego uprzednio wyboru (elektronicznie na formularzu VAT-29), przed początkiem miesiąca, w którym następuje rezygnacja.

 

Ważne!

 

Rezygnacja z dokonanego wyboru miejsca dostawy w przypadku WSTO odnosi się do wszystkich dostaw. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 30 czerwca 2021 r. można było zrezygnować z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w odniesieniu do jednego lub więcej państw członkowskich konsumpcji.

 

3. Moment powstania obowiązku podatkowego

 

Obowiązek podatkowy ustala się w oparciu o przepisy obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma miejsce opodatkowanie (tj. w którym określone zostało miejsce dostawy towarów). Ustalając moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów dokonanej w ramach WSTO, dla której miejscem opodatkowania jest Polska, należy brać pod uwagę regulacje obowiązujące w ustawie o VAT.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, w momencie dokonania dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Natomiast jeżeli miejscem opodatkowania dostawy towarów dokonanej w ramach WSTO jest państwo członkowskie inne niż terytorium kraju, to moment powstania obowiązku podatkowego należy ustalić zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie.

 

Ważne!

 

Otrzymanie zaliczki nie jest odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki powstaje tylko wtedy, gdy zaliczka jest związana z przyszłą, konkretną i ściśle określoną transakcją, na poczet której została uiszczona. Zaliczka, jako element wynagrodzenia z tytułu przyszłej transakcji (np. dostawy towarów), powinna być zawsze opodatkowana na takich samych zasadach co transakcja, której dotyczy.

Powyższa reguła ma zastosowanie w szczególności do miejsca opodatkowania zaliczki (obowiązek podatkowy powstanie w państwie członkowskim, w którym będzie miała miejsce WSTO) oraz wysokości opodatkowania (stawka podatku właściwa dla czynności, której dotyczy zaliczka). Przykładowo, jeżeli miejscem opodatkowania dostawy towarów dokonanej w ramach WSTO jest określone państwo członkowskie (np. Belgia), to również zaliczki uiszczone na poczet tej dostawy powinny być opodatkowane w tym samym państwie (tj. w Belgii) i wg stawki właściwej dla tych towarów obowiązującej w Belgii.

Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania zaliczki wynika z przepisów obowiązujących w państwie członkowskim, na terytorium którego będzie miało miejsce opodatkowanie transakcji (miejsce dostawy towarów). Zatem to, czy zaliczka otrzymana na poczet dostawy towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego, czy i kiedy powinna być uwzględniona w deklaracji, wynika z przepisów obowiązujących w państwie, w którym określone zostanie miejsce dostawy towarów.

 

Uwaga!

 

Powyższe, ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego w przypadku WSTO nie będą miały zastosowania, jeżeli podatnikiem będzie podmiot ułatwiający dokonanie WSTO na podstawie art. 7a ust. 2 ustawy o VAT (interfejs elektroniczny /platforma).9

 

4. Dokumentacja potwierdzająca dostarczenie towarów do nabywcy

 

Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach WSTO za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, w przypadku gdy towary te są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju, jest otrzymanie w terminie do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokumentów potwierdzających dostarczenie tych towarów poza terytorium kraju.

Jeżeli powyższy warunek nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, za dany okres rozliczeniowy, lecz w następnym okresie rozliczeniowym. W przypadku otrzymania stosownej dokumentacji przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy, WSTO stanowi dostawę towarów poza terytorium kraju i jako taką należy ją wykazać w ewidencji, o której mowa powyżej, chyba że jest rozliczana w ramach procedury szczególnej OSS (procedura unijna).

Nieotrzymanie, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy, dokumentów wskazujących, że towary zostały dostarczone do nabywcy powoduje, że taka transakcja powinna zostać potraktowana jako sprzedaż towarów na terytorium kraju ze wszystkim tego konsekwencjami. W związku z tym transakcja będzie podlegać zaewidencjonowaniu zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT jako dostawa towarów na terytorium kraju oraz wykazaniu w krajowej deklaracji podatkowej, niezależnie od tego czy podatnik korzysta z procedury unijnej czy nie.

 

Ważne!

 

W przypadku WSTO, brak dokumentów wskazujących, że towary zostały dostarczone do nabywcy, co do zasady, nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia podatku w państwie członkowskim konsumpcji (zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy). Obowiązek rozliczenia podatku wynika w takim przypadku z przepisów obowiązujących na terytorium tego państwa członkowskiego. Jest on przy tym niezależny od sposobu rozliczenia należnego w tym państwie podatku, tj. niezależnie od tego czy podatnik korzysta z OSS czy też rozlicza VAT z wykorzystaniem rejestracji w tym państwie członkowskim. Otrzymanie, po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy, wymaganych dokumentów wskazujących, że towary zostały dostarczone do nabywcy, uprawnia podatnika do dokonania korekty wykazanego podatku należnego, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym te dokumenty otrzymał.

 

Ważne!

 

Obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy dotyczy zarówno podatnika korzystającego z OSS, jak i podatnika, który jest zarejestrowany do celów podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji, oraz bezpośrednio w tym państwie składa deklaracje VAT i płaci podatek VAT należny z tytułu WSTO. Sposób rozliczania podatku należnego z tytułu WSTO nie ma zatem wpływu na obowiązek gromadzenia dokumentów określonych w art. 22a ust. 7-11 ustawy o VAT.

 

5. Fakturowanie

 

Jeżeli dostawca nie korzysta z OSS (z procedury unijnej), to w odniesieniu do WSTO w każdym przypadku jest zobowiązany wystawić fakturę. W takim przypadku, do fakturowania zastosowanie mają przepisy państwa członkowskiego, na terytorium którego ma miejsce dostawa towarów (miejsce opodatkowania).

W przypadku gdy podatnik rozlicza podatek VAT w ramach procedury szczególnej (OSS), to do fakturowania mają zastosowanie przepisy państwa członkowskiego identyfikacji. Jeżeli państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska, dostawca nie ma w ogóle obowiązku wystawiania faktur, w tym również na żądanie nabywcy. Może jednak takie faktury wystawiać - sam zdecyduje czy będzie dokumentował dokonane transakcje fakturą czy też nie.

 

6. Obowiązki ewidencyjne

 

a) kasy rejestrujące

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Pod pojęciem „sprzedaży” rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Oznacza to, że jeżeli miejscem opodatkowania WSTO będzie terytorium innego państwa członkowskiego, dostawy takie nie będą mieściły się pod pojęciem sprzedaży. Podatnicy, którzy od dnia 1 lipca 2021 r. będą dokonywali wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, której miejscem opodatkowania będzie terytorium innego państwa członkowskiego, nie będą podlegali obowiązkowi prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jeżeli natomiast miejscem opodatkowania WSTO (miejscem dostawy towarów) będzie terytorium Polski, to dostawy takie podlegają generalnie obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej. Przepisy przewidują jednakże kilka zwolnień z tego obowiązku.

Z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione zostały transakcje rozliczane poprzez OSS, których miejscem opodatkowania jest terytorium Polski (np. WSTO z Niemiec do Polski) (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz. U. poz. 2519, z późn. zm.10, w zw. z poz. 50 załącznika do rozporządzenia).

 

Ważne!

 

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących stosuje się do całej dostawy towarów lub świadczenia usług będących przedmiotem sprzedaży rozliczanej w procedurze OSS (§ 4 ust. 1a ww. rozporządzenia).

Ponadto z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione zostały dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towarów otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) (§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia).

Powyższe zwolnienia mają charakter czasowy i są obecnie11 stosowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

b) JPK_VAT z deklaracją

 

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, której miejscem opodatkowania jest Polska, stanowi dostawę towarów na terytorium kraju. W przypadku takiej dostawy w pliku JPK_VAT z deklaracją należy wykazać wysokość podstawy opodatkowania oraz podatek należny, wynikające z tej dostawy.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, których wysyłka lub transport rozpoczyna się w Polsce, opodatkowana w państwie członkowskim innym niż Polska, stanowi dostawę towarów poza terytorium kraju. W przypadku takiej dostawy w pliku JPK_VAT z deklaracją jest wykazywana tylko wysokość podstawy opodatkowania (w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją pozycja K_11 – wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; w części deklaracyjnej pozycja P_11 – wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju).

Podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją od 1 stycznia 2022 r. będą oznaczali wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oznaczeniem „WSTO_EE”. W rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r., zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług12, do WSTO stosuje się oznaczenie „EE”.

 

Ważne!

 

W pliku JPK_VAT z deklaracją nie uwzględnia się wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, rozliczanych w procedurze OSS.

 

7. Przykłady

 

Przykład 1

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce (nieposiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich UE) świadczy w latach 2020 i 2021 usługi elektroniczne na rzecz konsumentów zamieszkałych we Francji i Hiszpanii o następującej wartości:

 • w roku kalendarzowym 2020: 6 000 zł,
 • w pierwszej połowie 2021 r.: 3 000 zł,
 • w drugiej połowie 2021 r.: 2 000 zł.

Dodatkowo w 2020 i 2021 r wysyła z Polski do konsumentów w Niemczech towary o następującej wartości:

 • w roku kalendarzowym 2020: 30 000 zł,
 • w pierwszej połowie 2021 r. : 43 000 zł,
 • w drugiej połowie 2021 r.: 15 000 zł.

W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę tylko w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski. W poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie został przekroczony próg obrotu w wysokości 42 000 zł obowiązujący od 1 lipca 2021 r. Jednakże, ponieważ próg obrotu w wysokości 42 000 zł w roku kalendarzowym 2021, który od 1 lipca 2021 r. będzie miał zastosowanie również do WSTO, został przekroczony już w pierwszej połowie roku, od 1 lipca 2021 r. nastąpi przeniesienie miejsca opodatkowania świadczonych usług i dokonywanych dostaw. W związku z tym przedsiębiorca musi opodatkować transakcje dokonane w drugiej połowie 2021 r. w miejscu konsumpcji, czyli odpowiednio usługi elektroniczne we Francji i Hiszpanii, natomiast WSTO w Niemczech.

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw. Wówczas przedsiębiorca będzie zobowiązany wystawić fakturę, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w tych poszczególnych państwach. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS. Przedsiębiorca korzystający z OSS w Polsce nie ma obowiązku wystawiania faktur. Może jednak takie faktury wystawiać. Jeżeli zdecyduje się na wystawienie faktur, to będzie je wystawiał zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce (państwie członkowskim identyfikacji). W tym przypadku, w zakresie fakturowania nie będą stosowane regulacje francuskie, hiszpańskie czy niemieckie. Na fakturze należy wskazać stawkę VAT właściwą dla państwa, w którym ma miejsce opodatkowanie transakcji (Francja, Hiszpania, Niemcy).

Ponieważ w omawianym przykładzie miejscem opodatkowania transakcji dokonanych w drugiej połowie 2021 r. są państwa członkowskie inne niż Polska, przedsiębiorca nie ma obowiązku ewidencjonowania WSTO na kasie rejestrującej.

 

Przykład 2

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce (nieposiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich), korzystający ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy o VAT w 2020 i 2021 r. wysyła z Polski do konsumentów w Niemczech za pośrednictwem swojego własnego sklepu internetowego meble. 

W roku kalendarzowym 2020 wartość wysyłanych towarów w przeliczeniu na złote wynosi 40 000 zł, natomiast w pierwszej połowie 2021 r. wartość wysyłanych towarów w przeliczeniu na złote wynosi 40 700 zł. W lipcu 2021 r. przedsiębiorca otrzymał zamówienie na meble o wartości 1 500 zł.

W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę tylko w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski. W poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie został przekroczony próg obrotu w wysokości 42 000 zł obowiązujący od 1 lipca 2021 r. Ponieważ jednak próg 42 000 zł został przekroczony w lipcu 2021 r. miejscem opodatkowania dostawy, w związku z którą przekroczono tę kwotę, są Niemcy. W związku z tym przedsiębiorca musi opodatkować dostawę dokonaną w lipcu 2021 r. w Niemczech.

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT w Niemczech, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w tym państwie. Przedsiębiorca będzie zobowiązany wystawić fakturę, zgodnie z przepisami w zakresie fakturowania obowiązującymi w Niemczech. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.

W analizowanym przypadku w odniesieniu do dostaw dokonanych przed 1 lipca 2021 r. – w poprzednim roku kalendarzowym 2020, jak i w pierwszej połowie 2021 r. nie został przekroczony próg ustalony przez państwo członkowskie przeznaczenia (Niemcy – 35 000 euro), zatem miejscem ich opodatkowania jest Polska. Niemniej efektywnie podatek VAT nie zostanie rozliczony w kraju, bowiem dostawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

 

Przykład 3

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce (nieposiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich) sprzedaje telewizor konsumentowi w Belgii za pośrednictwem własnej strony internetowej. Towar zostaje wysłany z jego magazynu w Polsce do miejsca zamieszkania konsumenta w Belgii. Przedsiębiorca nie przekracza progu obrotów w wysokości 42 000 zł.

W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę tylko w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski, a całkowita wartość sprzedaży nie przekracza progu 42 000 zł, zatem miejscem dostawy dokonanej na rzecz konsumenta jest Polska (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu do nabywcy). Przedsiębiorca jest zobowiązany wystawić fakturę, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w Polsce. Ponadto, ponieważ w omawianym przykładzie miejscem opodatkowania transakcji dokonanych w II połowie 2021 r. jest Polska, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zaewidencjonowania WSTO na kasie rejestrującej.

Przedsiębiorca może jednak wybrać jako miejsce dostawy państwo członkowskie, do którego realizowane są dostawy (w tym przypadku Belgia). Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, zawiadomienia o takim wyborze. Zawiadomienia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu VAT-29.

W przypadku dokonania wyboru i złożenia zawiadomienia w terminie, miejscem dostawy towarów będzie Belgia. Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT w Belgii, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w tym państwie. W takim przypadku, po dokonaniu pierwszej dostawy, będzie dodatkowo zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zawiadomienie organu podatkowego w państwie członkowskim innym niż Polska o zamiarze rozliczania VAT z tytułu WSTO. Przedsiębiorca będzie zobowiązany wystawić fakturę, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w Belgii. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS. Jeżeli wybierze opcję korzystania z OSS, nie będzie miał obowiązku przedkładania tego dokumentu. Dodatkowo przedsiębiorca korzystający z OSS nie ma obowiązku wystawienia faktury. Jeżeli jednak zdecyduje o wystawieniu faktury, wówczas transakcję musi zafakturować zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce (państwie członkowskim identyfikacji). Nie będzie wystawiał faktury w oparciu o regulacje belgijskie. Oczywiście, na fakturze należy wskazać stawkę VAT właściwą dla państwa, w którym ma miejsce opodatkowanie transakcji (Belgia).

Ponadto, jeżeli przedsiębiorca dokona wyboru miejsca opodatkowania transakcji dokonanych w II połowie 2021 r., wówczas nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania WSTO na kasie rejestrującej.

Ważne!

W przypadku złożenia zawiadomienia po terminie, miejscem dostawy będzie Polska.

Natomiast, dokonanie wyboru Belgii jako miejsca opodatkowania dla tej transakcji oznacza, że przedsiębiorca, przez okres (co najmniej) 2 kolejnych lat licząc od dnia dokonania tej dostawy, będzie musiał rozliczać w taki sam sposób, czyli zgodnie z miejscem zakończenia wysyłki, wszystkie inne dostawy dokonywane w ramach WSTO.

 

Przykład 4

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje towary konsumentom we Francji i Włoszech za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Towary są wysyłane do konsumentów z jego magazynu w Polsce. Całkowita wartość sprzedaży (bez podatku) na rzecz konsumentów przekracza 42 000 zł.

W tej sytuacji całkowita wartość sprzedaży przekracza próg 42 000 zł, zatem miejscem dostawy towarów są odpowiednio Francja i Włochy (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy).

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany wystawić fakturę, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi we Francji i Włoszech. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS. Przedsiębiorca korzystający z OSS nie ma obowiązku wystawiania faktur. Jeżeli jednak zdecyduje o wystawieniu faktur, wówczas wszystkie te transakcje musi zafakturować zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce (państwie członkowskim identyfikacji). Nie będzie wystawiał faktur w oparciu o regulacje francuskie czy włoskie. Oczywiście, na fakturze należy wskazać stawkę VAT właściwą dla państwa, w którym ma miejsce opodatkowanie transakcji (Francja, Włochy).

 

Przykład 5

Przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach. Sprzedaje towary konsumentom we Francji i Włoszech za pośrednictwem swojej strony internetowej (sklepu online). Towary są wysyłane do konsumentów z magazynów położonych w Polsce i w Czechach. Całkowita wartość sprzedaży (bez podatku) na rzecz nabywców nie przekracza 42 000 zł.

W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę w Polsce oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach i towary są wysyłane z tych dwóch państw, zatem miejscem dostawy towarów są odpowiednio Francja i Włochy (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy). Zatem próg 42 000 zł nie będzie miał zastosowania w tym przypadku.

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany wystawić fakturę, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi we Francji i Włoszech. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.

W przypadku rejestracji do OSS, podatnik, który ma siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich, nie ma swobody wyboru państwa członkowskiego identyfikacji. Dla takiego podatnika, państwem członkowskim identyfikacji będzie w każdym przypadku państwo członkowskie siedziby. Zatem w podanym przykładzie, podatnik może zarejestrować się wyłącznie do OSS w Polsce, gdzie posiada siedzibę, a nie w Czechach, gdzie posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca korzystający z OSS nie ma obowiązku wystawiania faktur. Jeżeli jednak zdecyduje o wystawieniu faktur, wówczas wszystkie te transakcje musi zafakturować zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce (państwie członkowskim identyfikacji).

 

Przykład 6

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje akcesoria do telefonów komórkowych osobom prywatnym zamieszkałym w Niemczech za pośrednictwem sklepu internetowego. Towary są wysyłane z jego magazynu w Polsce do miejsca zamieszkania osób prywatnych. Całkowita wartość sprzedaży (bez podatku) nie przekracza 42 000 zł. Przedsiębiorca dokonał wyboru miejsca opodatkowania i złożył zawiadomienie o takim wyborze (VAT-29).

W tej sytuacji całkowita wartość sprzedaży nie przekracza progu 42 000 zł, jednakże przedsiębiorca wybrał jako miejsce dostawy państwo członkowskie, do którego realizowane są dostawy (w tym przypadku Niemcy). Zatem miejscem dostawy towarów są Niemcy.

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT w Niemczech oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w tym państwie. W takim przypadku, po dokonaniu pierwszej dostawy, będzie dodatkowo zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zawiadomienie organu podatkowego w Niemczech o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu WSTO w tym kraju. Przedsiębiorca będzie zobowiązany wystawić fakturę, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w Niemczech. Alternatywnie, może zdecydować się na korzystanie z OSS. Jeżeli wybierze opcję korzystania z OSS, nie będzie miał obowiązku przedkładania dokumentu, który potwierdza zawiadomienie organu podatkowego w Niemczech o opodatkowaniu WSTO na terytorium tego kraju. Przedsiębiorca korzystający z OSS nie ma obowiązku wystawiania faktur. Jeżeli jednak zdecyduje o wystawieniu faktur, wówczas wszystkie te transakcje musi zafakturować zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce (państwie członkowskim identyfikacji). Nie będzie wystawiał faktur w oparciu o regulacje niemieckie. Oczywiście, na fakturze należy wskazać stawkę VAT właściwą dla państwa, w którym ma miejsce opodatkowanie transakcji (Niemcy).

 

Przykład 7

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje towary za pośrednictwem własnej strony internetowej konsumentowi w Belgii. Towary są transportowane do konsumenta przez spedytora. Koszty transportu ponosi belgijski konsument. Rozliczenie przebiega następująco. Przedsiębiorca wystawia konsumentowi fakturę za usługę transportu i po dokonaniu przez niego płatności zleca wykonanie usługi transportowej spedytorowi. Wysokość pobranej od konsumenta zapłaty za usługę transportową jest równa zapłacie przekazanej spedytorowi z tytułu wykonania przez niego usługi transportowej.

Przedsiębiorca pobiera zatem od nabywcy opłaty za transport, a następnie zleca ten transport osobie trzeciej (spedytorowi). Oznacza to, że jest on pośrednio zaangażowany w transport i dochodzi do WSTO. Miejsce dostawy przenosi się zatem do Belgii, jeżeli przedsiębiorca przekracza lub przekroczył próg obrotu w wysokości 42 000 zł lub dokonuje wyboru miejsca opodatkowania.

 

Przykład 8

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Chinach sprzedaje towary konsumentom we Francji. Towary są wysyłane do konsumentów z magazynu w Polsce (wartość sprzedaży wynosi 5 000 euro.).

W tej sytuacji przedsiębiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, zatem miejscem dostawy towarów jest Francja (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy). Próg 42 000 zł nie będzie miał zastosowania, gdyż w tym przypadku przedsiębiorca nie posiada siedziby w UE.

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we Francji oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w tym państwie. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS. Jeżeli nie posiada na terytorium UE stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik powinien zarejestrować się do OSS w państwie członkowskim rozpoczęcia wysyłki towarów (Polska). Jeżeli wysyła towary również z innych państw, może dokonać wyboru, w którym z nich zarejestruje się do OSS. Przedsiębiorca zarejestrowany do OSS w Polsce nie ma obowiązku wystawiania faktur. Jeżeli jednak zdecyduje o wystawieniu faktur, wówczas wszystkie te transakcje musi zafakturować zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce (państwie członkowskim identyfikacji).

 

Przykład 9

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Austrii sprzedaje kosmetyki konsumentom w Polsce. Towary są zamawiane w katalogu i wysyłane pocztą bezpośrednio z magazynu położonego w Austrii. Całkowita wartość sprzedaży (bez podatku) na rzecz nabywców przekracza 10 000 euro.

W tej sytuacji całkowita wartość sprzedaży przekracza próg 10 000 euro, zatem miejscem dostawy towarów jest Polska (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy).

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT w Polsce oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w Polsce. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany wystawić fakturę, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w Polsce. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS, wówczas w zakresie fakturowana zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące w Austrii (państwie członkowskim identyfikacji do OSS). Jeżeli przedsiębiorca rozliczy podatek VAT należny Polsce za pośrednictwem OSS, wówczas jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania WSTO na kasie rejestrującej.

 

Przykład 10

Przedsiębiorca we wrześniu 2021 r. sprzedał towar konsumentowi w Hiszpanii. Towar został wysyłany do konsumenta z magazynu w Polsce. Miejscem dostawy towaru jest Hiszpania. Przedsiębiorca otrzymuje dokumenty potwierdzające dostarczenie towaru do konsumenta 25 października 2021 r.

W tej sytuacji przedsiębiorca musi opodatkować dostawę w miejscu konsumpcji, czyli w Hiszpanii. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca nie rozlicza transakcji w ramach procedury OSS, dostawa powinna zostać również wykazana w JPK_V7 za wrzesień 2021 r. jako dostawa towarów poza terytorium kraju.

 

Przykład 11

Przedsiębiorca w lipcu 2021 r. sprzedał towar konsumentowi we Francji. Towar został wysyłany do konsumenta z magazynu w Polsce. Miejscem dostawy jest Francja.

Przedsiębiorca otrzymuje dokumenty potwierdzające dostarczenie towaru do konsumenta 28 września 2021 r. W tej sytuacji przedsiębiorca musi opodatkować dostawę w miejscu konsumpcji, czyli we Francji.

Uwaga!

W związku z nieotrzymaniem dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do konsumenta do upływu terminu do złożenia deklaracji podatkowej za sierpień (następny okres rozliczeniowy po miesiącu w którym dokonano dostawy), dostawa powinna zostać również wykazana w JPK_V7 za sierpień 2021 r. jako dostawa towarów na terytorium kraju. Przedsiębiorca jest uprawniony do korekty wykazanego podatku należnego, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym te dokumenty otrzymał (we wrześniu).

 

Przykład 12

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce w czerwcu 2021 r. otrzymał zaliczkę na poczet dostawy mebli, które zostały dostarczone konsumentowi na Węgry w lipcu 2021 r. Wartość towarów wysłanych w pierwszej połowie 2021 r. z Polski do konsumentów z innych państw członkowskich wyniosła w przeliczeniu na złote 43 000 zł.

W tej sytuacji w pierwszej połowie 2021 r. został przekroczony próg obrotu w wysokości 42 000 zł, zatem od 1 lipca 2021 r. nastąpi przeniesienie miejsca opodatkowania dokonywanych dostaw do państwa konsumpcji. W związku z tym przedsiębiorca musi rozliczyć zaliczkę otrzymaną w czerwcu 2021 r. w miejscu konsumpcji, czyli na Węgrzech, w oparciu o przepisy tam obowiązujące.

 

Pełna treść objaśnień podatkowych dot. pakietu VAT e-commerce

 

1 Podstawa prawna: art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ww. ustawy zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m tej ustawy.

2 Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.

3 Na potrzeby niniejszych objaśnień podatkowych pojęcia „operator interfejsu elektronicznego” i „platforma” są stosowane zamiennie.

4 Jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu zawsze występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (brak WSTO) i to zawsze nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

5 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 23.03.2011, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 282/2011”.

6 Dla ustalenia miejsca dostawy towarów opodatkowanych wg tzw. procedury marży zastosowanie znajdą ogólne zasady określania miejsca dostawy. W przypadku dostawy np. towarów używanych, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 120 ustawy o VAT, które są wysyłane lub transportowane przez dokonującego ich dostawy, miejsce dostawy takich towarów zostanie określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 tej ustawy tj. będzie nim miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

7 Co do zasady, w Dyrektywie VAT próg kwotowy ustalony był na 100 000 euro, przy czym państwa członkowskie mogły go ograniczyć do kwoty 35 000 euro, z czego korzystała m.in. Polska – 160 000 zł.

8 Szczegółowy opis tzw. procedury unijnej zamieszczony został w części IV.2 – „Procedury szczególne OSS” - „Procedura unijna”.

9 Szersze wyjaśnienia w tej kwestii zostały zawarte w dalszej części objaśnień, dotyczącej roli operatorów interfejsów elektronicznych (platform).

10 Zmiana wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1256).

11 Tj. wg brzmienia przepisów na moment wydania niniejszych objaśnień. 

12 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179).

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...