Oznaczenia w nowym pliku JPK_VAT

W nowym JPK_VAT należy podać dodatkowe dane, w części ewidencyjnej, a mianowicie: oznaczenie dowodów sprzedaży, grupowanie towarów i usług (GTU 01-13) i oznaczenie rodzaju transakcji (jednej z 13 do wyboru). Strukturę nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988).

Oznaczenia dowodów sprzedaży

Zgodnie z jego § 10 ust. 5 rozporządzenia ewidencja stanowiąca element pliku JPK zawiera oznaczenia dowodów sprzedaży:

 • "RO" dokument zbiorczy wewnętrzny dotyczący sprzedaży z kas rejestrujących. Stosują je podatnicy, prowadzący sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niekorzystający ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej. W składanym pliku tym symbolem przedsiębiorca oznacza raport z kasy fiskalnej. W braku sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej podatnicy nie stosują symbolu "RO" w JPK.
 • "FP" jest oznaczeniem faktur wystawionych do paragonu a więc dotyczy sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Są one wykazywane w JPK w okresie rozliczeniowym ich wystawienia. Nie ma znaczenia kiedy miała miejsce sprzedaż udokumentowana pierwotnie paragonem. Faktury wystawione do paragonów nie wpływają na część deklaracyjną pliku. Nie dochodzi do sytuacji zdublowania obrotu z paragonu i z faktury.
 • "WEW" oznaczenie w przypadku gdy podatnik nie wystawia ani faktury ani paragonu. Ustawa o VAT powstania obowiązku podatkowego nie wiąże czasem z wystawieniem takiego dokumentu. Zachodzi to m.in. w przypadku wystawienia przez podatnika faktury wewnętrznej przy nieodpłatnym przekazanie towaru lub wycofaniu środka trwałego do użytku prywatnego, czy korekty rocznej podatku naliczonego wskutek zmiany współczynnika odliczenia naliczonego podatku.

Grupowanie towarów i usług

Zgodnie z § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia ewidencja sprzedaży pliku JPK zawiera oznaczenia dowodów sprzedaży i identyfikacyjne dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży i szczególnych rodzajów transakcji. Dotyczy to przypadków gdy towar lub usługa należą do jednej z poniższych grup towarowo-usługowych (GTU):

 • "01" – napoje alkoholowe: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • "02"– paliwa płynne, określone w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • "03" – olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją,
 • "04" – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w myśl przepisów o podatku akcyzowym,
 • "05" – odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, np. odpady szklane, papierowe, tekturowe, z tworzyw sztucznych, niebezpieczne zawierające metal,
 • "06" – urządzenia elektroniczne oraz części do nich określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT np. komputery, twarde dyski, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i kamery, części i akcesoria do fotokopiarek,
 • "07" – pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10,
 • "08" – metale szlachetne i nieszlachetne wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • "09" – leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne,
 • "10" – budynki, budowle i grunty,
 • "11" – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • "12" – usługi niematerialne wyłącznie: doradcze, księgowe, prawnicze, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • "13" – usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Oznaczenia rodzaju transakcji

Z kolei § 11 ust. 2 powołanego rozporządzenia zawiera oznaczenie szczególnych procedur podatku naliczonego:

 • "IMP" – import towarów, w tym rozliczanych w procedurze uproszczonej,
 • "MPP" – każda transakcja w reżimie split payment musi zostać oznaczona przez czynnego podatnika, sprzedawcę i nabywcę. Kodem split payment oznaczać trzeba wyłącznie transakcje, dla których ten sposób płatności jest obligatoryjny, tj. dotyczące którejkolwiek z pozycji załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz przekraczające kwotę 15 000 zł brutto. Dobrowolna zapłata tą metodą nie rodzi tej konieczności, nawet gdy adnotację o split payment wskazano na fakturze.

Natomiast w myśl § 10 ust. 4 powołanego rozporządzenia dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia:

 • "SW" - sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, zarówno opodatkowana w Polsce jak i w innym państwie UE. Zdaniem Ministerstwa Finansów pomimo obowiązku wystawiania faktur do takiej sprzedaży (art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) na rzecz osób prywatnych, wystarczy ujmowanie jej na podstawie dokumentu zbiorczego,
 • "EE" - świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Chodzi o usługi określone w art. 28k ustawy o VAT, tj. świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w pojęciu art. 28a, np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kod ten stosuje pracodawca refakturujący na swego pracownika prywatne rozmowy telefoniczne.
 • "TP" - kodem tym oznaczyć należy sprzedaż towaru lub usługi (inną niż wykazaną w dokumentach zbiorczych) na rzecz powiązanego podmiotu bez względu na kwotę transakcji. Kwestia powiązań na gruncie VAT uregulowana jest w art. 32 ustawy o VAT wskazującym czy związek taki zachodzi.
 • "TT_WNT" - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej (dział XII rozdział 8 ustawy o VAT),
 • "TT_D" - dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej (dział XII rozdział 8 ustawy o VAT),
 • "MR_T" - świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadzie marży na podstawie art. 119 ustawy o VAT,
 • "MR_UZ"  - dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży w trybie art. 120 ustawy o VAT,
 • "I_42" - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po ich imporcie w ramach procedury celnej 42, czyli jednorazowego dopuszczenia do swobodnego obrotu i wprowadzenia do obrotu krajowego towarów podlegających dostawie zwolnionej z VAT do innego państwa członkowskiego,
 • "I_63" - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import), czyli powrotnego przywozu z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu krajowego towarów, podlegających dostawom zwolnionym z VAT do innego państwa członkowskiego,
 • "B_SPN" - transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu. Bon jednego przeznaczenia to taki, którego miejsce dostawy lub świadczenia usług, których on dotyczy oraz kwota należnego podatku są znane w momencie jego emisji,
 • "B_SPN DOSTAWA" - dostawa towarów oraz świadczenie usług, których bon jednego przeznaczenia dotyczy, na rzecz podatnika który go wyemitował zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,
 • "B_SPN PROWIZJA" - świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, czyli takiego z którym wiąże się obowiązek przyjęcia go jako wynagrodzenie lub jego część za dostawę towaru lub świadczenie usług np. vouchery, kupony.

Adam Okonkwo

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...