Odliczanie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków

Skoro mieszkanie wraz z miejscem postojowym (pomimo, że stanowić będzie majątek wspólny małżonków) zostanie nabyte do wspólnego majątku i będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez męża działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym oraz faktur dokumentujących wydatki związane z wykończeniem i wyposażeniem ww. lokalu.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który planuje rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług wynajmu krótkoterminowego. W związku z tym, wraz ze swoją małżonką zamierza zawrzeć umowę deweloperską w formie aktu notarialnego, na podstawie której zobowiąże się do nabycia lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego (obecnie nieruchomość jest na etapie budowy).

Żona przedsiębiorcy nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Niemniej, nabycie nieruchomości będzie służyło czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT prowadzonym przez przedsiębiorcę.

Małżonkowie posiadają wspólność majątkową, a nabyta nieruchomość zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków (współwłasność łączna). Z tytułu nabycia nieruchomości deweloper wystawi fakturę na oboje małżonków. Faktury dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem i wykończeniem lokalu będą wystawiane tylko na przedsiębiorcę.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu nieruchomości oraz wykończenia i wyposażenia lokalu w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi współwłasność łączną małżonków.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Ustawa o podatku od towarów i usług nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną, bowiem żaden z przepisów ustawy nie zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom. Nie ma przy tym przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności istniała ustawowa wspólność majątkowa.

Gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają dobro inwestycyjne, które jest używane w sposób wyłączny do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to jeden z nich korzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego, pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

 

 

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury uzależnione jest nie tylko od spełnienia warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ale również od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Należy w tym miejscu nadmienić, że wskazany art. 88 ustawy, nie przewiduje braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zawierającej błędne oznaczenie nabywcy czy błędny numer NIP nabywcy lub jego brak (oczywiście w sytuacji, gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze).

Niemniej, w przypadku udokumentowania zakupu fakturą zawierającą błędne oznaczenie nabywcy, zasadnym jest, co do zasady, skorygowanie tego błędu, co jednak nie uniemożliwia dokonania odliczenia podatku naliczonego na zasadach i w terminach wskazanych przepisami prawa. W przepisie art. 88 nie wskazano bowiem, że takie nieprawidłowości stanowią o braku prawa do odliczenia.

Gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają dobro inwestycyjne, które jest używane w sposób wyłączny do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to jeden z nich korzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego, pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W rozpatrywanej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyty lokal mieszkalny z miejscem postojowym oraz wydatkami związanymi z wykończeniem i wyposażeniem tego lokalu, który będzie przeznaczony wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, skoro lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym (pomimo, że stanowić będzie majątek wspólny małżonków) zostanie nabyte do wspólnego majątku i będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to - przy założeniu, że nie wystąpią okoliczności wymienione w art. 88 ustawy - będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym (pomimo, że na fakturze oprócz jego danych znajdują się również dane jego małżonki) oraz faktur dokumentujących wydatki związane z wykończeniem i wyposażeniem ww. lokalu wystawionych wyłącznie na przedsiębiorcę.

 

Interpretacja indywidualna z 15 stycznia 2024 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.673.2023.1.EW - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...