Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegółowe i wyczerpujące określenie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Nazwa towaru/usługi – element obowiązkowy faktury

Elementy, jakie obowiązkowo powinna zawierać faktura, określa art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT).

Z art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika wymóg wskazania w treści faktury nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Przepis nie określa, na ile szczegółowo należy sprecyzować nazwę towaru lub usługi w treści faktury. Nie ulega jednak wątpliwości, że zobowiązuje on do na tyle wyczerpującego określenia danych, by w sposób bezsporny można było wskazać przedmiot opodatkowania, wysokość stawki podatku, a stronom transakcji umożliwić identyfikację towaru lub usługi będących przedmiotem obrotu gospodarczego.

Przepisy nie definiują pojęcia „nazwa towaru/usługi”. Zatem zasadne jest odwołanie się do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) „nazwa” oznacza „wyraz albo połączenie wyrazowe oznaczające kogoś lub coś”. Słownik PWN podaje, że nazwa jednostkowa to „nazwa mająca tylko jeden desygnat”, nazwa ogólna to „nazwa dotycząca pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego przedmiotu”. Pojęcie „desygnat” oznacza „przedmiot, osobę lub zjawisko, do których odnosi się dana nazwa”.

Dyrektor KIS w interpretacji z 22 maja 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.200.2017.2.AW, podkreśla:

(...) sprzedawca jest obowiązany opisać na fakturze każdy towar (usługę) i podać jego nazwę. Umieszczona na fakturze nazwa towaru (usługi) winna być zgodna z będącym przedmiotem sprzedaży towarem (usługą), a nadto powiązanie tej nazwy z ceną ma pozwolić na indywidualne określenie sprzedawanego towaru (usługi). (…) Im większy jest zakres towarów i usług w danej grupie, tym bardziej wymaga on szczegółowego określenia nazwy towaru lub usługi w celu jego prawidłowej identyfikacji. (…) usługodawca, dokumentując wyświadczoną usługę, powinien podać taką nazwę usługi, by użyta nazwa była, co do istoty zgodna z będącym przedmiotem sprzedaży świadczeniem. Nazwa usługi na fakturze powinna być tak skonstruowana, aby nabywca na tej podstawie w połączeniu z ceną mógł dokładnie określić, jakiego rodzaju usługę zakupił.

Dostawa/usługa według umowy

W publikacji Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach, pod redakcją Ewy Sokołowskiej-Strug (LEX 2014) czytamy:

(...) bezpośrednio z samej faktury winno wynikać, co jest/było przedmiotem łączącej sprzedawcę i nabywcę umowy sprzedaży. Sformułowania o treści „usługa wg umowy” lub „dostawa wg umowy par. ...” nie wypełniają zaś tego obowiązku. Nie wskazują, bowiem, co jest przedmiotem wykonanego świadczenia (odwołują się jedynie do dokumentu, z którego taka informacja wynika, tego zaś za nazwę towaru/usługi uznać nie można; nazwa/rodzaj towaru czy usługi winna wynikać z samej faktury).

Jako inne przykłady można tu podać: usługa zgodnie ze zleceniem, sprzedaż usług zgodnie z zamówieniem, usługi remontowo-budowlane, usługi reklamowe itp.

Podatnicy powinni więc unikać odwoływania się do treści innych dokumentów w treści faktury, a także zbyt ogólnikowych określeń, których zakres jest bardzo szeroki i nie wskazuje w sposób wystarczająco szczegółowy charakteru usług czy rodzaju towarów.

W wyroku z 15 września 2016 r. w sprawie C-516/14 TSUE wskazał:

(...) art. 226 pkt 6 dyrektywy 2006/112 wymaga, aby faktura zawierała wzmiankę o zakresie i charakterze wykonanych usług. Brzmienie tego przepisu wskazuje zatem, że należy obligatoryjnie określić zakres i charakter wykonanych usług. (…) Artykuł 226 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że faktury zawierające tylko wzmiankę „usługi prawne wykonane od [określonej daty] do dnia dzisiejszego”, nie są zgodne z wymogami, o których mowa w pkt 6 tego artykułu.

Prawo do odliczenia VAT

We wskazanym wyroku C-516/14 TSUE zaznaczył, że:

(...) artykuł 178 lit. a dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, aby krajowe organy podatkowe mogły odmówić prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej tylko ze względu na to, że podatnik posiada fakturę, która nie spełnia wymogów art. 226 pkt 6 tej dyrektywy, podczas gdy organy te dysponują wszystkimi informacjami koniecznymi do zbadania, że spełnione zostały materialne przesłanki wykonania tego prawa.

Trybunał tym samym podkreślił, że podstawowa zasada neutralności VAT wymaga, by prawo do odliczenia naliczonego VAT zostało przyznane w razie spełnienia podstawowych wymagań, nawet jeśli podatnicy nie spełnili niektórych wymagań formalnych. Wskazany wyrok nie daje jednak gwarancji, że w każdym przypadku nabywca dysponujący wadliwą fakturą zachowa prawo do odliczenia VAT. NSA w wyroku z 22 października 2015 r., sygn. I FSK 1131/14, wskazał:

(...) faktura, która nie została skorygowana, a jej wadliwość formalna jest na tyle poważna, że uniemożliwia ustalenie, jaki jest faktyczny (podmiotowy lub przedmiotowy) zakres transakcji wykazanych na fakturze, a tym samym, czy są one rzeczywistymi świadczeniami, co rodzi ryzyko oszustwa lub nadużycia oraz uniemożliwia kontrolę prawidłowego poboru podatku przez administrację podatkową – nie daje podatnikowi na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury.

Zatem jeżeli nabywca będzie dysponował fakturą, która nie określa szczegółowo przedmiotu opodatkowania, i jednocześnie nie będzie dysponował żadnymi dodatkowymi dokumentami, które odnosiłyby się w sposób wyraźny i jednoznaczny do faktury (umowa, zamówienie, protokół itp.) i szczegółowo precyzowały brakujące elementy – może być pozbawiony prawa do odliczenia.

Błędy mniejszej wagi

Błędy określane mianem błędów mniejszej wagi to błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT. Błąd mniejszej wagi może dotyczyć: daty wystawienia faktury, numeru faktury, imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywcy oraz ich adresów, numerów NIP, daty dokonania dostawy towarów, wykonania usługi, otrzymania zaliczki oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Błędy mniejszej wagi stanowią jedynie wady techniczne. W sytuacji gdy faktura zawierająca tego rodzaju błąd odzwierciedla prawdziwe zdarzenia gospodarcze, a błąd pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego, to otrzymane przez nabywcę faktury mogą stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

W interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS z 23 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.149.2017.1.KBR, czytamy:

(...) jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego (korekty), wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które co prawda powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania.

Podobne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 27 października 2015 r., nr IPTPP3/4512-330/15-4/BM. W dokumencie czytamy:

(...) faktury dokumentujące nabycie towarów bądź usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku, zawierające błędy inne niż dotyczące pozycji faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, w sytuacji gdy odzwierciedlają prawdziwe zdarzenia gospodarcze i jednocześnie błędy te pozostają bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego, to faktury takie nie pozbawiają podatnika prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z nich wynikającej.

Edyta Zaniewicz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...