MF objaśnia: Zmiany w zakresie korekt in minus

1. Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania od 1 stycznia 2021 r. – pomniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

Od 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania VAT lub podatku należnego zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. 

W związku z wprowadzoną zmianą prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT lub podatku należnego nie jest uwarunkowane oczekiwaniem na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.

Nowe rozwiązania pozwalają podatnikom VAT oprzeć warunki rozliczenia korekty in minus na dotychczasowych zasadach współpracy z kontrahentami w indywidualnych uwarunkowaniach prowadzonej działalności gospodarczej niwelując dodatkowe obowiązki formalne.

Ważne! 

Podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego już za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą przy łącznym spełnieniu warunków:

 1. uzgodnienia warunków korekty z nabywcą towaru lub usługobiorcą;
 2. spełnienia uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług;
 3. posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług (tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie, że doszło lub wie w jakich sytuacjach będzie dochodzić do zmiany warunków transakcji skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia), z dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego;
 4. faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.

Zgodnie z nowymi zasadami podatnik nie dokona obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego dopóki nie wystawi faktury korygującej oraz nie spełni pozostałych warunków.

Pojęcia „dokumentacji”, „uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania” oraz „spełnienia” tych uzgodnionych warunków zostały omówione w dalszych częściach niniejszych objaśnień.

Uwaga!

W przypadku, gdy podatnik w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą nie posiada dokumentacji potwierdzającej:

 • uzgodnienie z nabywcą towarów lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego albo
 • spełnienie tych uzgodnionych warunków (mimo że doszło do faktycznego uzgodnienia tych warunków i ich spełnienia)

– obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego dokonuje dopiero za okres rozliczeniowy, w którym posiada dokumentację wskazującą na spełnienie obydwu tych warunków.

Jeżeli zatem podatnik:

 • spełni łącznie wszystkie wymienione w przepisie warunki do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego,
 • ale nie uwzględni faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym łącznie spełnił te warunki,

– fakturę tę może uwzględnić przez dokonanie korekty deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym te warunki spełnił.

Tym samym działania podatnika mają wpływ na ustalenie momentu, w którym po jego stronie powstaje prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego. Prawo to uzależnione jest bowiem m.in. od momentu, w którym wystawi on fakturę in minus (w połączeniu ze spełnieniem pozostałych warunków). Jeżeli jednak przesłanki te obiektywnie zostaną już spełnione – moment ujęcia korekty zostaje przypisany do konkretnego okresu rozliczeniowego.

Nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Analogicznie do brzmienia przepisu obowiązującego do 31 grudnia 2020 r. zachowana została konstrukcja odpowiedniego odesłania do zasad dla obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wykazania go w zawyżonej wartości.

Podstawa prawna: art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT.

Nowe regulacje w zakresie korekt in minus mają odpowiednie zastosowanie również do faktur korygujących wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zmiany nie dotyczą natomiast transakcji udokumentowanych wyłącznie paragonem fiskalnym, dla których nabywca nie zgłosił żądania w zakresie wystawienia faktury.

2. Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania lub podatku należnego od 1 stycznia 2021 r. – obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego

Nowe rozwiązania wprowadzone w zakresie warunków dokonania korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego u sprzedawcy są skorelowane z rozwiązaniami w zakresie obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego przez nabywcę.

Od 1 stycznia 2021 r. nabywca towaru lub usługi, w przypadku wystąpienia przesłanek do zmniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego przez kontrahenta jest obowiązany do obniżenia kwoty podatku naliczonego. Obniżenie to następuje w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione, jeżeli dodatkowo przed upływem tego okresu  rozliczeniowego warunki te zostały spełnione, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie podstawy opodatkowania.

W przypadku, gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione – nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego dopiero w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione.

Ważne!

Wprowadzenie zastrzeżenia „spełnienia warunków” związane jest z występującymi powszechnie w obrocie gospodarczym sytuacjami, w których strony ustalają ramowe warunki współpracy, w tym np. zasady udzielania rabatów uzależnionych od wystąpienia zdarzeń przyszłych. Uzależnienie obowiązku korygowania podatku naliczonego wyłącznie od uzgodnienia warunków (w oderwaniu od ich spełnienia) mogłoby prowadzić do sytuacji, w której obniżenie kwoty podlegającej odliczeniu następowałoby zbyt wcześnie. Taka sytuacja byłaby dolegliwa dla nabywców i stanowiłaby naruszenie zasady neutralności podatku VAT. Moment uzgodnienia warunków na przyszłość nie powinien być zatem okresem, w którym wystąpi obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego (wyjątek stanowi sytuacja, gdy uzgodnione warunki zostaną spełnione w tym samym okresie rozliczeniowym).

Nowe zasady stosowane od 1 stycznia 2021 r. dla obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem oznaczają, że dla powstania obowiązku pomniejszenia VAT naliczonego ważny jest nie sam moment otrzymania faktury korygującej, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz moment spełnienia tych uzgodnionych warunków – analogicznie jak ma to miejsce w odniesieniu do ustalenia momentu, w którym po stronie sprzedawcy wystąpi prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

Przesłanki powstania prawa do dokonania korekty przez sprzedawcę i odpowiedniego obowiązku po stronie nabywcy są zbliżone. Zarówno na gruncie zasad obowiązujących do 31 grudnia 2020 r., jak i wprowadzonych ustawą zmieniającą część przesłanek korekty przez strony transakcji była/jest wspólna, a zarazem prawo dokonania korekty przez sprzedawcę uzależnione było/jest od dodatkowej okoliczności (która nie warunkowała obowiązku obniżenia podatku naliczonego przez nabywcę).

Zasady obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.

Prawo dokonania korekty przez sprzedawcę

Obowiązek dokonania korekty przez nabywcę

• wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę

• otrzymanie faktury korygującej przez nabywcę

• uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę

 

Zasady wprowadzone ustawą zmieniającą

Prawo dokonania korekty przez sprzedawcę

Obowiązek dokonania korekty przez nabywcę

• uzgodnienie warunków korekty

• spełnienie uzgodnionych warunków

• posiadanie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków

• wystawienie faktury korygującej zgodnej z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków

 

Wprowadzona relacja przepisów dotyczących podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz podatku naliczonego – podobnie jak zasady obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. – zmierza do zachowania szczelności systemu podatku VAT.

W związku z likwidacją warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę nie było zatem możliwe odroczenie obowiązku korekty podatku naliczonego do momentu otrzymania przez nabywcę tej faktury korygującej. Takie działanie mogłoby bowiem powodować celowe opóźnianie pomniejszenia kwoty podatku naliczonego (poprzez opóźnione doręczanie wystawionej faktury korygującej) przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości pomniejszenia podatku należnego u sprzedawcy.

Na gruncie obu systemów (obowiązującego do 31 grudnia 2020 r. i wprowadzonego ustawą zmieniającą) może wystąpić sytuacja, w której obowiązek korekty podatku naliczonego pojawia się wcześniej niż prawo do korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego. W warunkach obowiązywania poprzednich zasad taki efekt był w wielu wypadkach wynikiem procesu obiegu dokumentów, na który strony nie miały wpływu – był spowodowany koniecznością upływu określonego czasu niezbędnego dla doręczenia potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Dzięki wprowadzonej zmianie, efekt ten może zostać zminimalizowany przez strony.

W efekcie wprowadzonych zmian sformalizowany obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej został bowiem zastąpiony wymogiem, w kształtowaniu którego strony mają znaczną swobodę. Strony transakcji mogą w sposób najbardziej przystępny w ich relacji biznesowej:

 • uzgadniać warunki, których spełnienie wywoła skutki na gruncie rozliczenia VAT,
 • kreować sposób dokumentowania warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego w oparciu o dokumentację handlową lub gospodarczą (w tym korespondencję) – w wielu wypadkach – posiadaną już w ramach prowadzonej działalności.

Przykład

Jak wykazać w ewidencji zakupów JPK_V7M/V7K zmniejszenie podatku naliczonego w oparciu o dokonane uzgodnienia z kontrahentem (przy założeniu, że nabywca został powiadomiony o zaistnieniu przesłanek do wystawienia faktury korygującej, ale faktury korygującej nie otrzymał)? Czy zmniejszenie podatku naliczonego ująć na podstawie dowodu wewnętrznego (oznaczenie WEW)? Co zrobić później, gdy w kolejnym okresie do nabywcy w końcu trafi faktura korygująca?

W opisanej w pytaniu sytuacji zmniejszenie podatku naliczonego należy ująć w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego (WEW). W przypadku otrzymania faktury korygującej w kolejnym okresie, faktury tej nie należy wykazywać w ewidencji. Nie zachodzi zatem potrzeba korygowania pliku JPK_V7M/V7K.

Nie uległa zmianie zasada, zgodnie z którą jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Oznacza to, że jeżeli podatnik nie dokonał jeszcze obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej, a doszło już do uzgodnienia warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku z tej faktury oraz uzgodnione warunki zostały spełnione – podatnik od razu uwzględnia odliczenie w wartości pomniejszonej o wartość korekty wynikającą z uzgodnienia i spełnienia uzgodnionych warunków korekty.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Uwaga!

Intencją ustawodawcy jest wprowadzenie symetrycznych rozwiązań korekty in minus po stronie podatku należnego i naliczonego. Efektywnie oznacza to, że we wszystkich przypadkach określonych w art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy o VAT, po stronie nabywcy, który skorzystał z prawa do odliczenia, występuje obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego.

Ważne!

Nowe zasady dotyczące rozliczenia faktury korygującej in minus odnoszą się do wszystkich faktur korygujących in minus wystawionych po 31 grudnia 2020 r. – niezależnie od tego, czy uzgodnienie warunków korekty oraz ich spełnienie (i dokumentacja to potwierdzająca) odnosić się będzie do transakcji dokonanych w przeszłości lub sama ta dokumentacja została sporządzona w przeszłości czy tych, które dopiero zostaną odpowiednio, dokonane lub sporządzone.

Podstawa prawna: art. 12 ustawy zmieniającej.

Ważne!

Uzgadnianie i spełnianie warunków do obniżenia wynagrodzenia ustalonego między stronami są zdarzeniami, które występowały na gruncie relacji biznesowych między stronami niezależnie od wejścia w życie ustawy zmieniającej. Wprowadzenie regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przypisało jedynie tym zdarzeniom określone skutki dotyczące ujęcia korekt in minus w rozliczeniu za poszczególne okresy.

W przypadkach kiedy uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania spełniły się przed 1 stycznia 2021 r., tj. przed wejściem w życie nowego brzmienia art. 29a ust. 13 i art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, ale faktura korygująca została wystawiona przez sprzedającego już po 31 grudnia 2020 r., rozliczenie pomniejszenia podstawy opodatkowania powinno zostać dokonane w myśl nowych zasad. Efektywnie oznacza to, że sprzedający, który wystawił fakturę korygującą w styczniu 2021 r. ma prawo do korekty podatku należnego już w rozliczeniu za styczeń 2021 r. (I kwartał 2021 r) pod warunkiem, że posiada dokumentację potwierdzającą: po pierwsze, uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub należnego podatku VAT z nabywcą, a po drugie – spełnienie tych uzgodnionych warunków. Prawo korekty jego rozliczenia nie jest natomiast uzależnione od uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej.

Od strony nabywcy zmniejszenie podatku naliczonego powinno w takiej sytuacji nastąpić dopiero w rozliczeniu dokonywanym za styczeń 2021 r. (I kwartał 2021 r.). Pomimo uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz spełnienia się tych warunków – zgodnie z przedstawionym przykładem – w grudniu 2020 r. nabywca nie ma obowiązku korekty rozliczenia za ten okres, ponieważ nowe brzmienie przepisu art. 86 ust. 19a obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2021 r.

W praktyce mogą pojawiać się również sytuacje, gdy na przełomie okresów rozliczeniowych dochodzi do wystawienia duplikatu faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania. Należy jednak wskazać, że stosowanie odpowiednich zasad rozliczenia obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r. lub od 1 stycznia 2021 r. powinno zależeć od daty wystawienia samej faktury korygującej. Data wystawienia duplikatu pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

3. Pozostałe zmiany przepisów ustawy o VAT w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2021 r. nowych zasad dotyczących ujmowania korekt in minus

Likwidacja obowiązku uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę spowodowała konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian doprecyzowujących w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT (w tym uchylenie pkt 4) oraz uchylenia art. 29a ust. 16 tej ustawy.

Jako że wskazane przepisy odnosiły się do kwestii związanej z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę i wskazywały na sytuację, w której podatnik nie otrzymał takiego potwierdzenia pomimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej dalsze utrzymywanie tych przepisów po likwidacji obowiązku uzyskiwania takiego potwierdzenia stało się bezcelowe.

Zgodnie z zasadą obowiązującą do 31 grudnia 2020 r., podatnikom, którzy nie mogli pomimo podjęcia udokumentowanej próby uzyskać potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę lub usługobiorcę, przysługiwało prawo dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania w oparciu o posiadaną dokumentację, z której ma wynikać, że nabywca wie o warunkach określonych w fakturze korygującej.

Po wejściu w życie ustawy zmieniającej takich podatników obejmują już zasady wprowadzone w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Zmiany dokonane w art. 29a ustawy o VAT spowodowały również konieczność uchylenia art. 86 ust. 19b, który odwołując się do uchylonego art. 29a ust. 15 pkt 4, wskazywał na obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym nabywca towaru lub usługi dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana.

Nowe zasady stosowane od 1 stycznia 2021 r. dla obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego w całości konsumują również uchylany przepis.

Uwaga!

Likwidacja obowiązku uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę oraz związane z tym zmiany doprecyzowujące w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT (zdanie wstępne) nie zmieniły dotychczasowych zasad ujmowania faktur korygujących in minus z tytułu:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy.

Tak jak dotychczas, podatnicy dokonujący korekty faktury dotyczącej transakcji wskazanych w art. 29a ust. 15 pkt 1-3 ustawy o VAT, którym przysługuje prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania, dokonują jej obniżenia za okres rozliczeniowy, w którym wystawili fakturę korygującą. W efekcie we wskazanych przypadkach, podatnik nie ma obowiązku posiadania dokumentacji, z której wynikałoby uzgodnienie i spełnienie warunków.

W przypadku korekty faktury dotyczącej transakcji określonych w art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy o VAT, tj. nabycia energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy – także obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego powstaje podobnie jak dotychczas, w rozliczeniu za okres, w którym nabywca może zapoznać się z wysokością obniżki, rozumianą w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT jako uzgodnienie warunków korekty i ich spełnienie (zazwyczaj dopiero w momencie otrzymania faktury korygującej).

Już na gruncie przepisów w zakresie korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz związanym z tym obowiązkiem korekty podatku naliczonego, obowiązujących do końca 2020 r. ustawodawca uwzględnił specyfikę dostawy energii elektrycznej i pozostałych transakcji wymienionych w art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy o VAT i zdecydował się już wtedy na stosowanie odrębnych zasad korygowania (zrezygnował on z warunku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi).

Podobnie jak na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów, zostało zatem utrzymane rozwiązanie szczególne, znajdujące uzasadnienie w specyfice transakcji określonych w art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy o VAT.

4. Przepisy przejściowe – możliwość stosowania dotychczasowych zasad rozliczania korekt in minus

W przypadku faktur korygujących, w tym faktur korygujących in minus wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.

Podatnicy do końca 2021 r. w odniesieniu do faktur korygujących in minus wystawionych od 1 stycznia 2021 r. nie muszą stosować nowych zasad rozliczania tych faktur korygujących.

Do rozliczania faktur korygujących in minus wystawionych od 1 stycznia 2021 r. podatnicy mogą wybrać stosowanie zasad dotychczasowych, obowiązujących do 31 grudnia 2020 r.

Jest to możliwe pod warunkiem, że wybór stosowania tych (dotychczasowych) zasad rozliczania faktur korygujących in minus zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej in minus w roku 2021 r.

Wybór stosowania dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus, który zostanie uzgodniony pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Pozostałe transakcje podatnika z innymi kontrahentami będą rozliczane na zasadach obowiązujących dla korekt in minus od 1 stycznia 2021 r. – chyba że podatnik dokona stosownego uzgodnienia o stosowaniu dotychczasowych zasad również w odniesieniu do pozostałych kontrahentów.

Uwaga!

Jeśli sprzedawca występuje w niektórych transakcjach w roli nabywcy względem danego kontrahenta, naturalnym w relacjach pomiędzy tymi dwoma podmiotami, jeżeli strony tak postanowią, może być wybór dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus obejmujący obydwa uzgodnienia.

Nie można jednak wykluczyć, że podatnicy w takiej sytuacji zawrą porozumienie, z którego będzie wynikała wola stosowania zasad obowiązujących do końca roku 2020 dla rozliczania korekt in minus transakcji, dla której tylko jedna strona występuje w roli dostawcy towarów lub usługodawcy.

Przykład

Podmiot A jest dostawcą towarów dla podmiotu B i nabywcą usług od podmiotu B.

Dwustronne porozumienie: Wybór dwustronnego porozumienia o stosowaniu dotychczasowych zasad oznacza, że porozumienie między podmiotami A i B zostało zawarte przed wystawieniem pierwszej w 2021 r. faktury korygującej przez podmiot A na rzecz podmiotu B i przed pierwszym wystawieniem w 2021 r. faktury korygującej przez podmiot B na rzecz podmiotu A.

Na mocy zawartego porozumienia obydwa podmioty A i B wystawiają faktury korygujące i rozliczają je na zasadach obowiązujących do końca roku 2020. Na tych zasadach dokonywana jest korekta podatku naliczonego w związku z otrzymaną fakturą korygującą przez podmiot A od podmiotu B i przez podmiot B od podmiotu A.

Jednostronne porozumienie: Porozumienie o stosowaniu dotychczasowych zasad zostało zawarte przed wystawieniem pierwszej w 2021 r. faktury korygującej przez podmiot A na rzecz podmiotu B i wynika z niego, że wolą stron jest stosowane tylko w stosunku do faktur korygujących wystawianych przez ten podmiot A na rzecz podmiotu B. W momencie zawierania takiego porozumienia nie miało znaczenia czy podmiot B wystawiał już w 2021 r. faktury korygujące na rzecz podmiotu A.

Na mocy zawartego porozumienia podmiot A wystawia faktury korygujące i rozlicza je na zasadach obowiązujących do końca roku 2020, tak samo na dotychczasowych zasadach podmiot B jako nabywca tych faktur dokonuje korekty podatku naliczonego w związku z otrzymanymi fakturami od podmiotu A.

Natomiast, mimo zawartego porozumienia o stosowaniu zasad obowiązujących do końca roku 2020 korygowania w przypadku wystawiania faktur korygujących przez podmiot A na rzecz podmiotu B, z uwagi na to, że strony nie zdecydowały się na zawarcie porozumienia o stosowaniu dotychczasowych zasad dla faktur korygujących wystawianych przez podmiot B dla podmiotu A, faktury korygujące wystawiane przez podmiot B na rzecz podmiotu A będą rozliczanie zarówno po stronie podatku należnego jak i podatku naliczonego na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Ważne!

Za uzgodnienie w formie pisemnej, poza klasyczną formą dokumentu papierowego, powinny zostać uznane również uzgodnienia dokonane i zapisane w formie elektronicznej, np. z wykorzystaniem do celów dokumentacyjnych poczty elektronicznej (e-mail). Uzgodnienie może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu oświadczenia podpisanego odręcznie przez dostawcę towarów lub świadczącego usługi, przesłanych mailem do nabywcy.

Wystarczające również będzie zawarcie oświadczenia woli obu stron w zakresie stosowania dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus, wynikające z samej treści wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną.

Ważne jest, aby z takiej korespondencji jasno wynikała wola rozliczania faktur korygujących in minus na dotychczasowych zasadach.

Przepis przejściowy wymaga stosowania symetrycznego rozwiązania dotychczasowych przepisów po stronie podatku należnego oraz podatku naliczonego. To oznacza, że uzgadniając stosowanie dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus, kontrahenci zgadzają się jednoznacznie na zasady korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego oraz obowiązku korekty podatku naliczonego takie jak obowiązujące do końca 2020 r. w stosunku do wszystkich faktur korygujących in minus wystawionych w czasie obowiązywania uzgodnienia.

Przewiduje się również możliwość rezygnacji z wyboru stosowania w trakcie 2021 r. dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus.

Rezygnacja z wyboru rozwiązań dotychczasowych będzie jednak możliwa nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem, że rezygnacja zostanie uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą.

Po rezygnacji ze stosowania dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus, podatnicy są obowiązani do stosowania nowych zasad ustalonych od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do wszystkich faktur korygujących in minus wystawionych po dniu rezygnacji, w odniesieniu do korygowanych transakcji z danym kontrahentem.

Ważne!

Rezygnacja ze stosowania dotychczasowych zasad oznacza również, że ponowny wybór w trakcie 2021 r. stosowania dotychczasowych zasad obowiązujących w 2020 r. do rozliczania faktur korygujących in minus, w odniesieniu do korygowanych transakcji z danym kontrahentem nie jest możliwy.

Podstawa prawna: art. 12 i 13 ustawy zmieniającej.

5. Pojęcia uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług oraz spełnienia tych uzgodnionych warunków i dokumentacji potwierdzającej ich dokonanie

Przez uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego rozumie się w szczególności ustalenie przez strony faktu obniżenia wykazanego na fakturze pierwotnej wynagrodzenia. Uzgodnienie może wskazywać również okoliczności, których zaistnienie w przyszłości uzasadnia obniżenie należności.

Tak rozumianym uzgodnieniem może być zawarcie umowy określającej w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do odzyskania części wynagrodzenia, np. ze względu na przyznany mu w ustalonych warunkach rabat. Przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego mogą być również zawarte w regulaminach realizacji sprzedaży lub ogólnych warunkach umowy, których akceptacja dokonywana jest w momencie przystąpienia nabywcy do transakcji. W tego typu przypadkach uzgodnienie stanowi wspomniany fakt przystąpienia do czynności stanowiący wyraz zgody na treść dokumentu.

Do uzgodnienia warunków umowy może dojść ponadto w trakcie trwania współpracy między stronami. Przedsiębiorcy mogą zawierać różnego rodzaju aneksy do umów, porozumienia lub tworzyć inne dokumenty stosowane powszechnie w obrocie handlowym (w tym stanowiące wyraz przenikania do krajowego systemu prawnego instytucji mających źródło w obcych porządkach, np. letters of understanding), skutkiem których jest obniżenie wynagrodzenia wykazanego na fakturze pierwotnej.

Tego typu przykłady dokumentów wskazujących na wolę modyfikacji podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego stanowią uzgodnienie, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Tego typu następcze (zawarte po wcześniejszym uregulowaniu warunków współpracy) uzgodnienia mogą wynikać m.in. z niesatysfakcjonującej jakości realizacji świadczenia, strategii handlowej realizowanej przez sprzedawcę lub zwrotu części nabytych produktów przez nabywcę.

Respektując orzecznictwo i praktykę dotyczące traktowania poszczególnych sytuacji faktycznych jako rabaty, zwroty nabytych dóbr lub świadczenie usług – powód, dla którego strony decydują się na zmianę ustalonego pierwotnie wynagrodzenia pozostaje bez znaczenia dla interpretacji wprowadzonego przepisu.

Zgodnie z przedstawionymi wcześniej uwagami oparcie momentu dokonania korekt wyłącznie na fakcie uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku nie byłoby zasadne. Uzależnienie dokonania stosownej zmiany od zdarzenia, które wystąpiło najpóźniej z końcem okresu rozliczeniowego, w którym dochodzi do uzgodnienia nie powinno powodować niepożądanych skutków. Nie byłoby natomiast celowym, aby korekty zostały skorelowane wyłącznie z faktem uzgodnienia, jeżeli strony uzależniają dokonanie obniżenia od zdarzeń przyszłych. Z tego względu, do art. 29a ust. 13 dodany został warunek „spełnienia” tych uzgodnionych warunków.

W przypadku braku wprowadzenia przesłanki „spełnienia warunków” (i poprzestaniu jedynie na przesłance „uzgodnienia warunków”), w przypadku zawarcia umów ramowych przewidujących określone warunki naliczenia rabatu w przyszłości, wystąpiłaby konieczność wstecznego korygowania podatku naliczonego przez nabywcę. Taki efekt byłby niekorzystny dla stron, a zarazem nie jest wymagany z perspektywy fiskalnych interesów państwa.

Spełnienie warunków oznacza zatem ziszczenie się zdarzenia stanowiącego przesłankę obniżenia wynagrodzenia. W wielu wypadkach, zawierając uzgodnienie strony nie precyzują wprost zdarzenia, które uzasadnia dokonanie korekty – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające udzielenie rabatu wystąpiły już w przeszłości. Podobnie jak w przypadku samego „uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku” również fakt ich spełnienia może być stwierdzony w sposób dorozumiany. Jeżeli zatem jedna strona informuje kontrahenta, że udziela obniżki, która nie jest uzależniona od określonego zdarzenia przyszłego, zazwyczaj można domniemywać, że przesłanka faktyczna uzasadniająca taką preferencję już zaistniała (warunki obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku są spełnione).

Wprowadzenie odrębnych przesłanek wynika zatem z różnorodności sytuacji, które mogą wystąpić w obrocie gospodarczym:

 • w wielu przypadkach, uzgodnienie warunków następuje w czasie zbliżonym do wystąpienia okoliczności uzasadniających gotowość sprzedawcy do obniżenia przysługującego mu wynagrodzenia,
 • w praktyce powszechnie występują także sytuacje, w których strony zawierają umowy ramowe przewidując możliwość przyznania rabatu w związku ze zdarzeniami, które wystąpią lub mogą wystąpić w przyszłości – szczególnie w tych sytuacjach zasadnym jest, aby prawo sprzedawcy i obowiązek nabywcy dokonania korekty realizował się w momencie spełnienia przewidzianej przesłanki,
 • występują również sytuacje, kiedy zdarzenie uzasadniające obniżenie ceny sprzedaży zaistniało w przeszłości.

Wprowadzenie brzmienia przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. ma na celu umożliwienie podatnikom wykorzystania w rozliczeniach podatkowych już gromadzonej przez nich dokumentacji handlowej.

Oznacza to, że wprowadzenie do stosowania nowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus od 2021 r. nie powinno generalnie wymagać od podatników tworzenia w inny sposób niż dotychczas dokumentów handlowych potwierdzających uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub należnego podatku VAT (jak też dokumentów potwierdzających spełnienie uzgodnionych warunków).

W zakresie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków transakcji z nabywcą lub usługobiorcą znaczenie zyskały inne niż potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania, które już obecnie są w posiadaniu przedsiębiorców w ramach prowadzonej dokumentacji handlowej.

Jak wskazano w pkt 3 objaśnień już w świetle przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2020 r. podatnicy mogli bazować na innych dokumentach potwierdzających, że nabywca zna warunki transakcji po korekcie – w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

Bogactwo życia gospodarczego oraz dynamika jego zmian powodują, że nie jest celowym sporządzenie zamkniętego katalogu dowodów potwierdzających uzgodnienie nowych warunków ustalenia wartości transakcji (pomniejszenia wartości towaru lub usługi).

Przykłady zawarte w niniejszych objaśnieniach podatkowych pozwolą wskazać na sposoby dokumentowania występujących w warunkach gospodarczych przyczyn pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

Ważne!

W zależności od przyjętych zwyczajów we współpracy między kontrahentami dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub VAT należnego może być zarówno korespondencja mailowa, aneks do umowy, albo inny dokument handlowy potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji, w tym potwierdzenie dokonania nabywcy zwrotu zapłaty lub kompensaty skorygowanej wartości transakcji.

W pewnych sytuacjach dokument potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji może być łącznie również dokumentem potwierdzającym spełnienie uzgodnionych warunków transakcji.

Przykładowo: zwrot zaliczki za niezrealizowaną dostawę – podatnik zwraca zaliczkę na konto – w tytule wpisuje zwrot za niezrealizowaną dostawę i nr zamówienia. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania przez nabywcę zwrotu zapłaty, jeżeli strony nie zawarły żadnych dodatkowych umów, czy warunków korekty będzie w sposób naturalny biznesowo uznane za dokument zawierający zarówno uzgodnienie jak i spełnienie uzgodnionych warunków korekty in minus.

Ważne!

W sytuacji gdy podatnik uzgodnił warunki obniżenia podstawy opodatkowania z nabywcą lub usługobiorcą oraz warunki te zostały spełnione, warunkiem pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków tego obniżenia.

Jeżeli podatnik zgromadzi taką dokumentację dopiero w kolejnym miesiącu po spełnieniu pozostałych warunków, prawo pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego u podatnika przesunie się na ten kolejny miesiąc.

Podatnik gromadzi i przechowuje dokumentację potwierdzającą uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz spełnienie tych uzgodnionych warunków w dowolnej formie. Podatnik nie ma obowiązku przechowywania dokumentacji w formie papierowej, przy czym na żądanie urzędu skarbowego ma obowiązek przedstawić posiadaną dokumentację do weryfikacji.

Ważne!

Celem wprowadzonych zmian w zakresie zmniejszania podstawy opodatkowania lub należnego podatku VAT nie jest podważanie wypracowanych w orzecznictwie oraz wynikających z art. 88 ustawy o VAT zasad regulujących przypadki, w których generalnie od samego początku nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Zatem przykładowo podatnik będący nabywcą, który dokonał odliczenia z wystawionej faktury, na której w sposób nieprawidłowy wskazano kwotę podatku dla transakcji zwolnionych z VAT będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego już za okres, w którym skorzystał z tego prawa.

6. Uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług oraz spełnienia tych uzgodnionych warunków i dokumentacji potwierdzającej ich dokonanie w nietypowych warunkach biznesowych

Warunki handlowe mogą wskazywać na pewną sekwencję zdarzeń uzasadniających obniżenie wynagrodzenia, a w konsekwencji dokonanie korekty in minus.

Zasady wprowadzone przez Slim VAT w zakresie korekt in minus przewidują przy tym swobodę podatników w kreowaniu uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub należnego podatku VAT.

Zasadą jednak pozostaje, że pomiędzy stronami istnieje komunikacja w zakresie uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania – w zdecydowanej większości przypadków taka komunikacja poprzedza wystawienie faktury korygującej lub następuje w tym samym momencie albo poprzedza dokonanie udzielenia rabatu lub zwrotu towarów.

W tego typu sytuacjach poszczególne przesłanki przewidziane w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. występują jako wyraźnie wyodrębnione zdarzenia. Dla przypomnienia, korekta podstawy opodatkowania lub podatku należnego uzależniona jest od łącznego spełniania następujących warunków:

 • uzgodnienia warunków korekty z nabywcą,
 • spełnienia uzgodnionych warunków,
 • posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków,
 • wystawienia faktury korygującej zgodnej z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków.

W pewnych sytuacjach, które stanowią jednak mniejszość przypadków w praktyce obrotu gospodarczego, wystąpienie niezwiązanych z samym obiegiem faktury korygującej zdarzeń identyfikowanych jako uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego może być utrudnione.

Wskazane niżej przypadki ustalenia sposobu i momentu uzgodnienia/spełnienia warunków handlowych pomniejszenia podstawy opodatkowania lub należnego podatku VAT mogą być potencjalnie stosowane tylko jeśli w nietypowych warunkach biznesowych, takich jak utrudniona komunikacja lub jej brak pomiędzy podatnikami, nie wystąpią inne dokumenty potwierdzające uzgodnienie i spełnienie uzgodnionych warunków.

 • Ustalenia ustne

Na gruncie znowelizowanych przepisów dopuszczalną formą uzgodnienia (stanowiącą przesłankę zarówno prawa do skorygowania podatku należnego przez sprzedawcę, jak i aktualizującą obowiązek dokonania analogicznej korekty przez nabywcę) mogą być również ustalenia ustne (telefoniczne).

Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie ustnych uzgodnień warunków korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego. Przygotowanie notatki po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej bez utrwalenia tej rozmowy może stanowić niewystarczający dowód z udokumentowania podjętego uzgodnienia ustnego.

Przykładowo dokumentację potwierdzającą dokonanie uzgodnień telefonicznych może stanowić odpowiedni zapis takiej rozmowy na nośniku danych, np. u podatników, którzy realizują reklamacje nabywców potwierdzając uznanie takiej reklamacji poprzez dział call center.

W takim wypadku dopuszczalne są również inne formy dokumentacji, przy czym ciężar dowodu związanego z udokumentowaniem podjętego uzgodnienia powinien być rozpatrywany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).

 • Domniemana akceptacja uzgodnienia/spełnienia warunków korekty

Nie można wykluczyć, że strony w ramach swobody kształtowania zasad współpracy, będą dążyły do zminimalizowania formalności w zakresie uzgodnienia i spełnienia warunków.

Na gruncie znowelizowanych przepisów dopuszczalną formą uzgodnienia (stanowiącą przesłankę zarówno prawa do skorygowania podatku należnego przez sprzedawcę, jak i aktualizującą obowiązek dokonania analogicznej korekty przez nabywcę) może być również domniemana akceptacja uzgodnienia warunków transakcji.

Domniemana akceptacja warunków może wystąpić w szczególności kiedy samo wystawienie faktury korygującej albo dokonanie przelewu (o których mowa w dalszych punktach niniejszego podrozdziału), będzie stanowiło element uzgodnienia/spełnienia warunków korekty. Zastosowanie domniemania uzgodnienia warunków korekty towarzyszące wystawieniu faktury korygującej albo dokonaniu przelewu jest sytuacją wyjątkową w przypadku gdy okoliczność dokonania korekty byłaby niemożliwa do uzgodnienia w inny dostępny sposób.

W szczególnych warunkach biznesowych, kiedy porozumienie się kontrahentów w inny sposób (chociaż w formie zwykłej komunikacji mailowej) nie jest możliwe, przy wysłaniu faktury korygującej albo przy realizacji komunikatu przelewu do nabywcy istotne wskazówki dotyczące uznania przekazania dokumentu za uzgodnienie stanowią dodatkowe adnotacje/zastrzeżenia o gotowości wystawcy do uzgodnienia warunków korekty proponowanych albo w wysyłanej fakturze korygującej albo w realizowanym przelewie udzielanego rabatu. Te adnotacje lub zastrzeżenia stanowią w takim przypadku dokumentację potwierdzającą domniemaną akceptację warunków korekty.

Przykładowo to wysyłanie faktury korygującej w drodze e-mailowej na adres skrzynki wskazanej w umowie do kontaktu między stronami z klauzulą informacyjną np.: „W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń przesyłam fakturę korygującą. Brak sprzeciwu co do przesłanej faktury korygującej w terminie 14 dni będzie uważany za jej akceptację”.

 • Wystawienie i dostarczenie faktury korygującej

W części przypadków, za jedyną formę komunikacji dotyczącej uzgodnienia warunków zmniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku między stronami należy uznać wystawienie i dostarczenie faktury korygującej do nabywcy. Podatkowa rola faktury nie jest bowiem jedyną przypisywaną temu dokumentowi – pełni ona również informacyjną funkcję gospodarczą.

W przypadku braku wcześniejszych kontaktów (innej formy uzgodnień) w celu potwierdzenia obniżenia wartości podstawy opodatkowania wysłana faktura korygująca może, przy zachowaniu niżej opisanych wymogów pełnić rolę dokumentu potwierdzającego podjęcie próby uzgodnienia warunków (gotowość sprzedawcy do obniżenia podstawy opodatkowania).

Uwaga!

Przy założeniu, że w szczególnych warunkach biznesowych, kiedy jest możliwe porozumienie się kontrahentów w inny sposób niż np. wystawienie faktury korygującej i zapewnienie dostępu do niej nabywcy, samego wystawienia faktury korygującej nie można uznać za spełnienie warunków do korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

W takim przypadku, aby doszło do uzgodnienia warunków, a w szczególnych przypadkach (gdy strony nie uzgodniły wcześniej, że wystawienie faktury korygującej będzie elementem procesu spełnienia warunków i nie poczyniły również z uwagi na obiektywny brak możliwości komunikacji żadnych innych uzgodnień) również do spełnienia tych uzgodnionych warunków oraz do uzyskania dokumentacji potwierdzającej zaistnienie uzgodnienia/spełnienia warunków – wymagany byłby dokument potwierdzający, że nabywca ma wiedzę o obniżeniu podstawy opodatkowania, np.:

 • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej w dowolnej formie,
 • korespondencja mailowa zawierająca klauzulę informującą o czasie przedstawienia zastrzeżeń co do warunków uzgodnienia proponowanych w wystawionej i załączonej do tej korespondencji fakturze korygującej,
 • posiadanie dodatkowej dokumentacji w formie potwierdzenia wysokości rabatu, np. raporty dołączone do wysyłanej korespondencji do nabywcy albo dostępne dla stron transakcji na platformie elektronicznej, przez którą strony się porozumiewają.

Uwaga!

Przypadki, kiedy faktura korygująca stanowi element korespondencji zawierający warunki korekty, są obarczone ryzykiem, że warunki korekty nie zostaną uzgodnione, zwłaszcza gdy nabywca nie otrzyma faktury korygującej i nie będzie miał możliwości zapoznania się z warunkami wyrażonymi w tej fakturze korygującej i ich zaakceptowania. W takiej szczególnej sytuacji dostawca za pomocą dowolnej dokumentacji (dowolnego sposobu komunikacji) powinien upewnić się, czy nabywca miał możliwość zapoznania się z warunkami wyrażonymi w tej fakturze korygującej.

 • Dokonanie przelewu i zwrot towarów jako uzgodnienia warunków korekty

W części przypadków, za jedyną formę komunikacji dotyczącej uzgodnienia warunków zmniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku między stronami można uznać przelew ze zwrotem środków po przyznaniu rabatu. W takiej sytuacji korzystnym walorem w kontekście wymogu posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków będzie odpowiedni opis w dyspozycji przelewu lub w korespondencji wysłanej faktury. Taki opis będzie również jednym z przykładów domniemanego uzgodnienia/spełnienia warunków korekty, na który już wskazano wcześniej.

Przykładowo, poza wskazaniem w opisie przelewu jakiej transakcji (korygowanej) dotyczy zwracana kwota, podatnik może dodać zastrzeżenie, że brak odpowiedzi w ustalonym terminie oznacza uzgodnienie/spełnienie warunków.

Za uzgodnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania w pewnych okolicznościach (jeżeli uzgodnienie nie przewiduje warunków na przyszłość) może zostać uznany zwrot na rzecz sprzedawcy partii towarów. W takim wypadku nadanie przesyłki zawierającej partię zwracanych towarów przez nabywcę następuje określony czas przed jej otrzymaniem przez sprzedawcę – nie oznacza to jednak iż możliwe jest uznanie, że moment zwrotu partii towarów jest inny u sprzedawcy i nabywcy.

Podobnie należy odnieść się do sytuacji, w której obciążenie rachunku sprzedawcy następuje wcześniej niż uznanie kwoty rabatu na rachunku nabywcy np. przy spontanicznie udzielanych rabatach, które są zwracane na rachunek bankowy nabywcy.

W powyższych sytuacjach, jeżeli uzgodnieniem warunków do obniżenia podstawy opodatkowania, będzie odpowiednio zwrot partii towarów lub zwrot środków – do uzgodnienia tych warunków dochodzi w momencie wystąpienia późniejszego zdarzenia, tj. dla zwrotu towarów moment otrzymania zwracanej partii towarów przez sprzedawcę, a dla zwrotu środków na rachunek bankowy moment uznania zwracanej kwoty na rachunku nabywcy.

Takie podejście stanowi wyraz zasady (funkcjonującej również na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2020 r.), że prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego przez sprzedawcę nie może zaistnieć wcześniej niż obowiązek obniżenia kwoty podatku naliczanego przez nabywcę.

Kreowanie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania w inny sposób może podlegać weryfikacji w kontekście przesłanek uzasadniających podejmowanie przez podatników działań w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

 • Wygaszenie zobowiązania z mocy prawa

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której przepisy powszechnie obowiązującego prawa doprowadzają do wygaszenia zobowiązania (zwolnienie jednej strony umowy z obowiązku świadczenia, a drugiej strony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia), na gruncie podatku VAT prowadzi to zasadniczo do obniżenia wartości podstawy opodatkowania wykazanej w wystawionej wcześniej fakturze (fakturze wystawionej przed wejściem w życie przepisów prawa doprowadzających do wygaszenia zobowiązania, które dokumentowała wystawiona faktura).

Sytuacją zasadniczo niemożliwą do przewidzenia przed wystawieniem faktury było to, że po jej wystawieniu przepisy powszechnie obowiązującego prawa doprowadzą do wygaszenia zobowiązania, które ta faktura miała dokumentować.

W sytuacji gdy treść stosunków między stronami będzie z góry regulowana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym będzie wpływać na wartość wynagrodzenia), wówczas należy zwrócić uwagę, że uzgodnienia podejmowane pomiędzy stronami umowy nie mogą stać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Efektywnie zatem, wejście w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie w takim przypadku zastępowało uzgodnienie stron. Zgodnie z przyjętymi regułami porządku prawnego, zasadne jest domniemanie, że wejście w życie zmienionych przepisów stanowi fakt znany stronom i efekt wejścia w życie takich przepisów wpływających na obniżenie podstawy opodatkowania jest analogiczny do podjęcia przez strony umowy uzgodnień dotyczących obniżenia podstawy opodatkowania.

7. Przykłady stosowania nowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus wraz z omówieniem

Przykład 1.

Podatnik A (dostawca) i podatnik B (nabywca) w umowie ramowej określają wspólnie warunki udzielenia rabatu po zrealizowaniu dostaw na kwotę przekraczającą 500 000 zł w danym półroczu. W sytuacji spełnienia tego warunku podatnik B uzyska od podatnika A rabat na 5% wartości do każdej z dokonanych w półroczu dostaw. Informacja o zrealizowanej wartości dostaw będzie na bieżąco dostępna w systemie informatycznym do którego dostęp uzyskuje nabywca. Podatnik B zgadza się na takie warunki – obie strony podpisują umowę ramową o współpracy.

Umowa przewiduje, że rabat zostanie udzielony po zakończeniu danego półrocza w odniesieniu do wszystkich dokonanych w nim dostaw. W trakcie pierwszego półrocza warunki do udzielenia rabatu są spełnione – łączna wartość dostaw zrealizowanych między tymi stronami przekracza 500 000 zł. Podatnik A siódmego dnia po zakończeniu półrocza wystawia faktury korygujące do zrealizowanych dostaw i od razu w tym dniu zwraca kwotę udzielonego rabatu na rachunek bankowy nabywcy.

Wyjaśnienie:

Podatnik A ma prawo dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym doszło do spełnienia warunków wynikających z uzgodnienia zawartego w umowie ramowej (przekroczenie obrotu sprzedaży i zakończenie półrocza) – oraz pod warunkiem, że została wystawiona faktura korygująca zgodna z podjętym uzgodnieniem.

Uzgodnienie warunków: Za moment uzgodnienia należałoby uznać moment zawarcia umowy ramowej, w której wskazano warunki udzielenia rabatu.

Spełnienie uzgodnionych warunków: Podjęte uzgodnienie przewidywało, że są dwa warunki pomniejszenia podstawy opodatkowania, które miałyby zostać spełnione w przyszłości: 1) przekroczenie wartości sprzedaży 500 000 zł w danym półroczu oraz 2) upływ półrocza, którego dotyczy udzielany rabat. W związku z tym spełnienie warunku do udzielenia rabatu należy uznać za dokonane wraz z upływem ostatniego dnia półrocza, w którym nabywca osiągnął obrót w wysokości przekraczającej 500 000 zł.

Uwaga!

W przypadku gdyby w analizowanym przykładzie określono tylko jeden warunek do pomniejszenia podstawy opodatkowania, który miałby zostać spełniony w przyszłości, tj. przekroczenie obrotu sprzedaży 500 000 zł w danym półroczu (a zarazem strony nie zastrzegłyby, że realizacja rabatu może nastąpić dopiero po zakończeniu danego półrocza) – za spełnienie uzgodnionych warunków należałoby uznać samo przekroczenie ustalonego wolumenu transakcji.

Dokumentacja: Dokumentacją potwierdzającą dokonanie uzgodnienia warunków oraz następnie spełnienie warunków wynikających z uzgodnienia będzie umowa ramowa zawarta pomiędzy podatnikami oraz dowolne dokumenty potwierdzające osiągnięcie obrotu przekraczającego wartość 500 000 zł (może to wynikać m.in. z zestawienia dokonanych zamówień/dostaw).

Uwaga!

Ponieważ – na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. – jedną z przesłanek dokonania obniżenia podstawy opodatkowania przez sprzedawcę pozostaje wystawienie faktury korygującej, a w przykładzie podatnik wystawił taką fakturę siódmego dnia po upływie półrocza, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono tę fakturę korygującą.

Korekta podatku naliczonego: Podatnik B będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego (odliczonego w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej) w okresie rozliczeniowym, w którym spełnione zostały warunki na dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania – w tym przypadku będzie to okres rozliczeniowy przypadający bezpośrednio po upływie ostatniego dnia półrocza, w którym zrealizowano obrót przekraczający 500 000 zł.

Otrzymanie faktury korygującej po upływie tego okresu nie wpływa na moment korekty podatku naliczonego.

Uwaga!

Możliwe pozostaje również, że strony umowy ustalą, iż do udzielenia rabatu wymagane jest dodatkowe potwierdzenie np. w postaci zaakceptowania raportu dokonanych transakcji (umowy mogą uzależniać rabat od mechanizmów, które nie zawsze będą możliwe do wyliczenia przez nabywcę). W takich sytuacjach spełnienie warunków udzielenia rabatu nastąpi dopiero w momencie akceptacji raportu. Efektywnie powoduje to przesunięcie w czasie możliwości korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz obowiązku korekty podatku naliczonego przez nabywcę.

Przykład 2.

Podatnik F dokonuje zwrotu partii napojów nabytych od podatnika G. Zgodnie z regulaminem zwrotów towarów obowiązującym nabywców, zwroty powinny być dokonywane do jednego z zakładów produkcyjnych podatnika G – za moment dokonania zwrotu uznaje się dzień przekazania towarów podatnikowi G.

Podatnik F przekazuje zwracany towar firmie kurierskiej 30 stycznia 2021 r. – towar dociera do podatnika G 1 lutego 2021 r. Podatnik G tego samego dnia sporządza protokół zwrotu towarów oraz zwraca nabywcy kwotę wartości przekazanych towarów. 10 lutego 2021 r. podatnik wystawia fakturę korygującą dla podatnika F i przesyła ją nabywcy.

Wyjaśnienie:

Podatnik G obniża podstawę opodatkowania za dokonaną dostawę napojów w rozliczeniu składanym za luty 2021 r. (w tym okresie zostały spełnione warunki uzgodnienia oraz podatnik jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania). Korekta jest dokonywana pod warunkiem wystawienia w tym okresie faktury korygującej zgodnej z ustalonymi warunkami.

Uzgodnienie warunków: Za moment uzgodnienia warunków należy uznać moment zaakceptowania regulaminu zwrotów towarów przez nabywcę (tj. przy nawiązaniu współpracy ze sprzedawcą lub w momencie akceptacji obowiązującej wersji regulaminu, jeżeli zmiana w tym zakresie została dokonana w trakcie trwającej współpracy).

Spełnienie uzgodnionych warunków: Zgodnie z zaakceptowanym regulaminem zwrotów za moment dokonania zwrotu towarów będzie uważane doręczenie zwracanego towaru do jednego z zakładów produkcyjnych podatnika G. Ten moment należy uznawać za spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania.

Dokumentacja: Podatnik G powinien posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu towarów np. protokół dokonania zwrotu towarów lub inne dokumenty potwierdzające ten zwrot.

Korekta podatku naliczonego: Podatnik F pomniejsza kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu składanym za miesiąc luty 2021 r. (w tym okresie doszło do spełnienia uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania, tj. warunków wynikających z regulaminu zwrotu dostępnych dla nabywców i polegających na dokonaniu zwrotu partii w ustalone miejsce).

Uwaga!

Gdy z ram prawnych regulujących sprzedaż (uzgodnienie warunków) wynika, że w przypadku zwrotu towarów zasadność zwrotu towaru/przyjęcie reklamacji podlega ocenie lub weryfikacji sprzedawcy, dla spełnienia warunków korekty wymagane byłoby poinformowanie nabywcy o przyjęciu reklamacji (sam zwrot towarów nie jest w tym przypadku wystarczający dla spełnienia warunków korekty).

W takim przypadku (inaczej niż w sytuacji opisanej w przykładzie nr 2) datą spełnienia warunków korekty byłaby data potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę.

Przykład 3.

5 stycznia 2021 r. dokonano dostawy towarów i zgodnie z warunkami umowy ustalono 5% skonta, w sytuacji gdy nabywca dokona zapłaty w ciągu 15 dni od dostawy towarów (dojdzie do uznania rachunku bankowego sprzedawcy). Zapłata została dokonana 15 stycznia 2021 r. z potrąceniem z kwoty należnej 5% skonta.

Dostawca w momencie dokonania dostawy wystawił fakturę dokumentującą całą wartość dokonanej sprzedaży – zawarł również informację o ewentualnym skoncie. Po otrzymaniu zapłaty dostawca wystawia fakturę korygującą pomniejszającą podstawę opodatkowania i należny VAT o kwotę udzielonego skonta (20 stycznia 2021 r.).

Wyjaśnienie:

Dostawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania lub należnego VAT w rozliczeniu składanym za styczeń 2021 r. W tym okresie rozliczeniowym uzgodniono warunki pomniejszenia podstawy opodatkowania oraz doszło do spełnienia tych warunków.

Jednocześnie w tym okresie została wystawiona faktura korygująca oraz podatnik uzyskał dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków.

Uzgodnienie warunków: Za moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania należy uznać moment zawarcia umowy, w której zawarto informację o warunkach udzielanego skonta.

Spełnienie uzgodnionych warunków: Dokonanie zapłaty przez nabywcę w terminie wskazanym w warunkach skonta (na wystawionej fakturze) będzie w tym przypadku uznawane za spełnienie warunków do pomniejszenia podstawy opodatkowania. Sposób rozumienia momentu dokonania zapłaty może wynikać z zawartej pomiędzy podatnikami umowy.

Dokumentacja: Dostawca dla udokumentowania uzgodnienia w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania powinien dysponować umową regulującą warunki skonta (w przypadku braku odrębnych umów potwierdzeniem może być także faktura, na której wskazano warunki skonta) oraz potwierdzenie otrzymania przelewu w terminie określonym w warunkach skonta.

Korekta podatku naliczonego: U nabywcy w momencie dokonania zapłaty dochodzi do skonta, w związku z czym nabywca pomniejsza podatek naliczony do odliczenia o wartość skonta w rozliczeniu za styczeń 2021 r. (spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania).

Przykład 4.

Podatnik B otrzymał zaliczkę na dostawę towarów i wykazał obowiązek podatkowy w rozliczeniu za styczeń 2021 r. Zgodnie z zawartą umową podatnik B zobowiązał się do dokonania zwrotu zaliczki w przypadku jeżeli do końca marca nie dostarczy zamówionych towarów. Termin dokonania zwrotu zaliczki ustalono na 30 dni od upływu terminu przewidzianego na dostawę.

W kwietniu 2021 r. podatnik B wiedząc, że nie dokonał dostawy towarów w wyznaczonym terminie dokonał zwrotu zaliczki niedoszłemu nabywcy. Podatnik B jednocześnie wystawił i przesłał fakturę korygującą do wcześniej wystawionej faktury dokumentującej zaliczkę.

Wyjaśnienie:

Podatnik B ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego w rozliczeniu za kwiecień 2021 r., gdyż w tym okresie zrealizowały się wszystkie warunki dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Uzgodnienie warunków: Warunki zwrotu zaliczki w przypadku braku dokonania dostawy w terminie regulowała umowa zawarta przez podatnika B z kontrahentem. Zatem uzgodnienie warunków nastąpiło w okresie zawarcia umowy tj. styczeń 2021 r.

Spełnienie uzgodnionych warunków: Uzgodnione warunki zwrotu zaliczki zrealizowały się po upływie terminu na dokonanie dostawy towarów wynikającego z zawartej umowy.

Ponieważ do końca marca 2021 r. nie doszło do dostawy towarów warunki do zwrotu zaliczki należy uznać za spełnione w dniu 1 kwietnia 2021 r.

Dokumentacja: Dokumentacją potwierdzającą uzgodnienia i spełnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania będą w tym przypadku zawarta umowa oraz np. korespondencja potwierdzająca brak dostawy – może to być m.in. korespondencja mailowa z której wynika, że dostawa nie została/ nie zostanie zrealizowana.

Uwaga!

Korekta podstawy opodatkowania u podatnika B będzie możliwa w kwietniu 2021 r., pod warunkiem wystawienia w tym okresie faktury korygującej.

Korekta podatku naliczonego: Nabywca będzie miał obowiązek pomniejszenia podatku do odliczenia w rozliczeniu za kwiecień 2021 r., tj. za okres, w którym uzgodnione warunki w zakresie zwrotu zaliczki na dostawę były spełnione.

Przykład 5.

W lutym 2021 r. dostawca dokonał na rzecz nabywcy dostawy towarów (wystawił fakturę i rozliczył prawidłowo transakcję w VAT). W kwietniu 2021 r. sprzedawca umówił się z nabywcą, że udzieli mu – również w stosunku do dostawy dokonanej w lutym – rabatu, jeżeli nabywca pozostanie jego klientem przez kolejny rok, określając jednocześnie w jaki sposób dojdzie do oceny tego statusu. W tym czasie nabywca ma dokonać zakupów na określoną w umowie kwotę. Nie czekając do upływu wyznaczonego terminu sprzedawca wystawia fakturę korygującą (kwiecień 2021 r.) do faktury dokumentującej dostawę towaru i udziela nabywcy rabatu na dostawę. Zastrzega jednocześnie, że wyjściowa – wyższa wartość wynagrodzenia zostanie „przywrócona” w wypadku gdyby w przyszłości warunki, pod którymi udzielono rabatu zostały naruszone. Całość uzgodnienia została potwierdzona w prowadzonej korespondencji mailowej.

Na moment wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość podstawy opodatkowania i podatku należnego nie wiadomo czy uzgodniony przez strony transakcji dodatkowy warunek powodujący „odwrócenie skutku rabatu” zostanie spełniony. Specyfika tego warunku, w porównaniu z wprowadzonymi w innych przykładach polega na jego „rozwiązującym” – z punktu widzenia rozpatrywanego rabatu – skutku. Innymi słowy, w przedstawionym przykładzie rabat zostaje udzielony w określonym momencie (i uzależniony jest określonymi przesłankami), a zarazem strony z góry przewidują możliwość przeprowadzenia operacji o odwrotnym skutku gospodarczym.

Wyjaśnienie:

W zakresie podatku VAT fakt wprowadzenia dodatkowych warunków (sprawdzanych po pewnym czasie od udzielenia rabatu) do umowy pomiędzy podatnikami nie wpływa na spełnienie warunku przeprowadzenia pierwszej operacji, tj. związanego z udzieleniem rabatu w podatku VAT.

Uzgodnienie warunków: Uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania zasadniczo następuje w momencie tożsamym ze spełnieniem tych warunków – strony jednocześnie uzgadniają i realizują uzgodnienie udzielając rabatu na zrealizowaną dostawę (kwiecień 2021 r.).

Spełnienie uzgodnionych warunków: Mając na uwadze, że w momencie udzielenia rabatu zostają spełnione warunki dotyczące jego udzielenia, na które umówiły się strony – spełnia się warunek do obniżenia podstawy opodatkowania w VAT (kwiecień 2021 r.). Bez znaczenia pozostają warunki „zawieszające”, które mogą powodować w przyszłości zwiększenie podstawy opodatkowania dla dokonanej dostawy towarów.

Dokumentacja: Umowa zawarta przez podatników wskazująca warunki obniżenia podstawy opodatkowania (udzielenia rabatu) powinna zostać uznana za dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania. Skoro w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą i udzielił rabatu na dostawę, podatnik posiada również dokumentację potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków rabatu (jego udzielenia) podatnikowi przysługuje prawo dokonania korekty podatku należnego.

Jeżeli po pewnym czasie okaże się, że nabywca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zmieni profil tej działalności albo zdecyduje się na współpracę z konkurencyjnymi dostawcami, a w efekcie przestanie być klientem sprzedawcy powinno dojść do odpowiedniego zwiększenia podstawy opodatkowania (korekta in plus).

Korekta podatku naliczonego: Nabywca będzie miał obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za kwiecień 2021 r., tj. za okres, w którym doszło do spełnienia uzgodnionych warunków w zakresie udzielenia rabatu.

Przykład 6.

W kwietniu 2021 r. w związku z przynoszącą satysfakcję współpracą podatnik Z zdecydował się udzielić opustu ceny na dokonaną w lutym 2021 r. dostawę dla podatnika Y. W związku z przyznaniem opustu podatnik Z wystawił fakturę korygującą do faktury dokumentującej lutową dostawę oraz przesłał ją podatnikowi Y. Podatnik Z przesłał również informację mailową na adres wskazany przez podatnika Y do korespondencji z informacją o udzielonym opuście (zgodnie z ustalonymi w porozumieniu warunkami regulującymi sposób udzielania opustów brak sprzeciwu co do zmian w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania oznacza ich akceptację).

Dokonany opust ceny został skompensowany z kolejną dostawą dokonywaną na rzecz podatnika Y w czerwcu 2021 r. (podatnik Y złożył nowe zamówienie dopiero w czerwcu 2021 r. i do tego czasu podatnik Z nie miał informacji co będzie przedmiotem kolejnej dostawy realizowanej na rzecz tego podatnika). Informacja o dokonanym opuście i kompensacie została przekazana podatnikowi Y również na jego adres mailowy zgodnie z warunkami ustalonymi w porozumieniu regulującymi sposób udzielania opustów pomiędzy podatnikiem Z oraz podatnikiem Y.

Wyjaśnienie:

Podatnik Z będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym uzgodnił z podatnikiem Y warunki obniżenia podstawy opodatkowania (w tym samym czasie dochodzi do spełnienia warunków – podejmuje decyzję o udzieleniu rabatu i wystawia fakturę korygującą). Z zawartego porozumienia wynika sposób informowania o pomniejszaniu podstawy opodatkowania poprzez wysłanie informacji mailem bez konieczności jej akceptacji.

Bez znaczenia pozostaje, że dopiero w czerwcu 2021 r. podatnik Z dokonał zaliczenia kompensaty udzielonego opustu ceny (środki zostały przeniesione na poczet następnej realizowanej w czerwcu 2021 r. dostawy).

Uzgodnienie warunków: Podatnik Z uzgadnia warunki pomniejszenia podstawy opodatkowania poprzez porozumienie regulujące sposób udzielania opustów oraz maila przesyłanego na podstawie tego porozumienia do podatnika Y (do uzgodnienia dochodzi w momencie wysyłki – z zachowaniem sposobu komunikacji przyjętego przez strony – maila z informacją o udzieleniu opustu).

Spełnienie uzgodnionych warunków: W momencie wysłania maila do podatnika Y dochodzi również do spełnienia warunków do udzielenia opustu. Podatnik Z przekazuje bowiem swoją dyspozycję w tym zakresie informując o przyznanym opuście.

Dokumentacja: Już w kwietniu 2021 r. Podatnik Z posiadał dokumentację (porozumienie w zakresie udzielania opustów oraz korespondencja mailowa przesłana na adres mailowy określony w porozumieniu).

Korekta podatku naliczonego: Podatnik Y w tym samym okresie rozliczeniowym, tj. w rozliczeniu za kwiecień 2021 r. ma obowiązek dokonania pomniejszenia kwoty podatku naliczonego (w kwietniu doszło do spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania – podatnik Z wysłał informację o udzieleniu opustu w cenie).

Przykład 7.

Podatnik T w styczniu 2021 r. nabył od podatnika R sprzęt służący w opodatkowanej działalności gastronomicznej. Podatnicy nie współpracują ze sobą na co dzień – nie były zawierane dodatkowe umowy dotyczące dostaw (brak dodatkowej dokumentacji).

Podatnik R w kwietniu 2021 r. stwierdził, że cena na fakturze została przez pomyłkę zawyżona (błąd na kwotę 100 zł). W tym samym miesiącu podatnik R przesłał mailową informację o stwierdzonej pomyłce oraz przekazał nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy podatnika T. Podatnik T również w kwietniu odebrał maila oraz odesłał akceptację zmienionych warunków.

W związku z wykrytą pomyłką podatnik R wystawił fakturę korygującą (kwiecień 2021 r.) i przesłał ją do nabywcy.

Wyjaśnienie:

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności podatnik R będzie uprawniony do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu składanym za kwiecień 2021 r. (okres w którym spełniły się uzgodnione warunki pomniejszenia podstawy opodatkowania oraz wystawiono fakturę korygującą).

Uzgodnienie warunków: Do uzgodnienia warunków dochodzi w momencie otrzymania od podatnika T akceptacji mailowej dotyczącej zmiany podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VAT (kwiecień 2021 r).

Spełnienie uzgodnionych warunków: W związku z tym, że podstawą dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania jest błąd w cenie wskazanej na fakturze pierwotnej spełnieniem warunków do korekty jest już samo stwierdzenie pomyłki w cenie. Ponieważ nabywca może nie mieć świadomości o zaistniałej pomyłce konieczne pozostaje oczekiwanie z korektą na uzgodnienie z nabywcą warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Dokumentacja: Za dokumentację potwierdzającą uzgodnienie oraz spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VAT uznaje się korespondencję mailową pomiędzy podatnikami.

Korekta podatku naliczonego: Zakładając, że nabywca posiadał prawo do odliczenia podatku naliczonego – obowiązek pomniejszenia kwoty podatku naliczonego nastąpi w rozliczeniu za kwiecień 2021 r., tj. w momencie potwierdzenia przez nabywcę, faktu otrzymania informacji o wystąpieniu pomyłki na fakturze pierwotnej.

 

Pełna treść objaśnień podatkowych

 

źródło: www.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...
07.05.2021 00:19:02
bleeeeee