MF: Będzie podatek od zysków z polisolokat

Obecnie trwają prace nad wyeliminowaniem możliwości obchodzenia obowiązku podatkowego dotyczącego przysporzenia (przychodu) od środków zgromadzonych przez podatnika z tytułu ich oszczędzania, przechowywania lub inwestowania. W przypadku produktów strukturyzowanych i polisolokat opodatkowaniu będzie podlegać dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej rozumiany jako różnica wypłaconej kwoty świadczenia z tytułu dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie okresu a składką ubezpieczeniową wpłaconą do zakładu ubezpieczeń. Wprowadzenie opodatkowania przychodów z umów ubezpieczeniowych w postaci produktów strukturyzowanych i polisolokat spowoduje zrównanie podmiotów w prawie oraz poprawę jakości systemu podatkowego - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zgłaszający

Bogdan Rzońca
Jan Warzecha

Adresat

minister finansów

Data wpływu interpelacji

09-01-2014

Data ogłoszenia interpelacji

23-01-2014 (posiedzenie nr 59)

Odpowiadający

Janusz Cichoń - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Data wpływu odpowiedzi na interpelację

11-02-2014

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

20-02-2014 (posiedzenie nr 61)

Interpelacja nr 23681 do ministra finansów w sprawie planów opodatkowania tzw. polisolokat

Szanowny Panie Ministrze! Z dostępnej nam wiedzy wynika, iż Ministerstwo Finansów planuje opodatkować zyski z tzw. polisolokat. W ten sposób drastycznie zmniejszy się ich atrakcyjność w oczach klientów, bowiem polisolokaty są produktem, który konsumenci cenią sobie właśnie z powodu jego uprzywilejowania podatkowego. Co więcej, na skutek obniżek stóp procentowych już teraz zaobserwować można istotny spadek sprzedaży tych produktów.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującym pytaniem: Jakie korzyści uzyska budżet państwa po opodatkowaniu polisolokat?

Z należnymi wyrazami szacunku

Posłowie Bogdan Rzońca i Jan Warzecha

Jasło, dnia 9 stycznia 2014 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 23681 w sprawie planów opodatkowania tzw. polisolokat

Odpowiadając na przekazaną przy piśmie z dnia 16 stycznia 2014 r., nr SPS-023-23681/14, interpelację panów posłów Bogdana Rzońcy i Jana Warzechy w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tzw. polisolokat, uprzejmie informuję.

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przychody z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą) opodatkowane są 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wyjątkiem od tej zasady jest zwolnienie zawarte w art. 52a ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku są przychody wypłacane albo stawiane do dyspozycji od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem, oraz odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

Na rynku pojawiły się produkty oferowane przez instytucje finansowe, które umożliwiały obejście obowiązku opodatkowania przychodów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy.

Produktami takimi były do 30 marca 2012 r. lokaty z jednodniową kapitalizacją, które wykorzystując określoną w art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) czysto techniczną zasadę zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku do pełnych złotych, zgodnie z którą kwoty do 50 gr pomija się, dawały możliwość uzyskiwania przychodów z tych lokat bez opodatkowania.

Innymi produktami oferowanymi na rynku mającymi za cel umożliwienie uzyskania przychodu ze zgromadzenia środków pieniężnych podatnika bez opodatkowania są umowy ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest uzależnione od wartości określonego indeksu lub innej wartości bazowej. Produkty takie są określane jako produkty strukturyzowane. Obowiązująca ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.) nie precyzuje, czy produkty strukturyzowane powinny zostać sklasyfikowane jako produkty zaliczane do grupy 1 czy grupy 3 działu I załącznika do ustawy, co powoduje, iż zakłady ubezpieczeń klasyfikują takie produkty najczęściej do grupy 1 działu I (ubezpieczenia na życie). Dochód z inwestycji składki ubezpieczeniowej podlega wówczas zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy, co powoduje, że produkt ubezpieczeniowy jest atrakcyjny dla klientów.

Produkty strukturyzowane mają charakter ubezpieczeń inwestycyjnoochronnych i są ubezpieczeniami na życie i dożycie. Takie umowy ubezpieczenia są ubezpieczeniami krótkoterminowymi, zawieranymi najczęściej na okres roczny. Składka jest płatna jednorazowo. W przypadku zgonu ubezpieczonego zakład ubezpieczeń wypłaca wartość wpłaconej składki ubezpieczeniowej powiększonej o ustalony w umowie procent. W przypadku dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie okresu (do końca okresu ubezpieczenia) świadczenie jest zależne od wysokości wpłaconej składki i ustalonego w umowie indeksu lub wartości innego wskaźnika bazowego.

W zależności od warunków umowy ubezpieczenia wskaźniki, w oparciu o które jest ustalana wysokość świadczenia z tytułu dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku lub okresu, mogą oznaczać: indeksy giełdowe, koszyki akcji, kursy walut, ceny surowców lub inne wskaźniki. W przypadku zgonu ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi ryzyko, jeżeli zysk z lokaty składki jest niższy niż ustalony w umowie ubezpieczenia procent, o którym mowa powyżej. Składka zainwestowana oznacza składkę pomniejszoną o opłatę wstępną (kilka procent składki wpłaconej do zakładu ubezpieczeń), jeżeli warunki umowy ubezpieczenia przewidują opłatę wstępną.

Kolejne produkty ubezpieczeniowe mające za cel umożliwienie uzyskania przychodu ze zgromadzenia środków pieniężnych podatnika bez opodatkowania oferowane przez zakłady ubezpieczeń to umowy ubezpieczenia, w których świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego oraz świadczenie z tytułu dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie okresu (do końca okresu ubezpieczenia) są równe kwocie wpłaconej składki powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia wskaźnik (popularne polisolokaty). Oznacza to, że w przypadku śmierci ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi ryzyko wypłaty oprocentowania za okres od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Polisolokaty są ubezpieczeniami krótkoterminowymi, zawieranymi najczęściej na okres roczny. Składka jest płatna jednorazowo.

Obecnie trwają prace nad wyeliminowaniem możliwości obchodzenia obowiązku podatkowego dotyczącego przysporzenia (przychodu) od środków zgromadzonych przez podatnika z tytułu ich oszczędzania, przechowywania lub inwestowania. Działania te mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a nie zwiększenie zakresu przychodów podlegających opodatkowaniu. Zauważyć należy, iż nie planuje się likwidacji zwolnienia z opodatkowania (wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy) kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych w tych przypadkach, w których nie mają one charakteru inwestycji kapitałowych. Opodatkowaniu nie będą podlegać świadczenia wypłacane z tytułu tradycyjnych długoterminowych ubezpieczeń na życie i dożycie.

W przypadku produktów strukturyzowanych i polisolokat opodatkowaniu będzie podlegać dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej rozumiany jako różnica wypłaconej kwoty świadczenia z tytułu dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie okresu a składką ubezpieczeniową wpłaconą do zakładu ubezpieczeń. Świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego nie będą podlegały opodatkowaniu.

Wprowadzenie opodatkowania przychodów z umów ubezpieczeniowych w postaci produktów strukturyzowanych i polisolokat spowoduje zrównanie podmiotów w prawie oraz poprawę jakości systemu podatkowego. Skutki wprowadzenia tych rozwiązań dla budżetu państwa są trudne do oszacowania.

Z danych przekazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że przypis brutto składki z tytułu polisolokat w roku 2011 r. wyniósł 8,03 mld zł, a z tytułu pozostałych produktów strukturyzowanych 1,59 mld zł. Dane nie zawierają informacji na temat przychodów z inwestowania składki, co uniemożliwia podanie wysokości przychodów z tytułu podatku dochodowego od zysków kapitałowych.

Przyjmując, że średnie oprocentowanie polisolokat wyniosło 4%, szacuje się, że kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosłaby 60,8 mln zł.

Natomiast gdyby przyjąć, że średnie oprocentowanie polisolokat wyniosło 5%, szacuje się, że kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosłaby 76 mln zł.

Sekretarz stanu

Janusz Cichoń

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...