Krajowy System e-Faktur z wątpliwościami - MF wyjaśnia

 

Z założenia KSeF ma przynieść zarówno przedsiębiorcom - podatnikom, jak i organom administracji publicznej wiele korzyści z wprowadzenia takiego rozwiązania. W praktyce jednak wśród przedsiębiorców pojawiają się coraz liczniejsze wątpliwości związane z obligatoryjnym wprowadzeniem KSeF. Przede wszystkim wątpliwości te związane są z koniecznością posiadania przez przedsiębiorców profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego, które są niezbędne do założenia i wystawiania faktur w systemie KSeF. Kolejnym problemem, który zauważyli przyszli użytkownicy systemu KSeF, jest kwestia samofakturowania.

 

Interpelacja nr 34242 do ministra finansów w sprawie projektowanych uproszczeń dla przedsiębiorców w Krajowym Systemie e-Faktur

Szanowna Pani Minister,

w związku z wprowadzeniem od 2022 r. w formie programu pilotażowego ogólnokrajowego systemu dla przedsiębiorców do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną - Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako: „KSeF”) oraz planowanym obowiązkowym wprowadzeniem posługiwania się przez przedsiębiorców KSeF w roku 2023 poniżej przybliżam problem oraz zwracam się z prośbą do Pani Minister o zajęcie stanowiska.

Wprowadzenie ogólnokrajowego systemu do wystawiania oraz otrzymywania faktur - Krajowy System e-Faktur - z założenia ma być systemem ułatwiającym przedsiębiorcom wystawianie oraz udostępnianie tzw. faktur ustrukturyzowanych, czyli, innymi słowy, faktur elektronicznych wystawianych i odbieranych przez przedsiębiorców w systemie KSeF. Obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, jednak rząd Rzeczypospolitej Polskiej planuje wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF przez przedsiębiorców w roku 2023. W marcu 2022 r. Polska uzyskała od Komisji Europejskiej niezbędną do wprowadzenia takiego rozwiązania zgodę. Do skorzystania z KSeF uprawnieni są następujący przedsiębiorcy:

 • zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,
 • zwolnieni z podatku VAT,
 • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

W teorii wprowadzenie KSeF ma przynieść przedsiębiorcom niemal same korzyści, wśród których wymieniane są przede wszystkim: szybszy, 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT (zamiast obecnych 60 dni), ustandaryzowanie formatu fakturowania, które pozwoli na ograniczenie błędów, bezpieczniejsze rozliczanie z kontrahentami, przyspieszenie obiegu faktur czy też zminimalizowane ryzyko zagubienia faktur.

Nowy system do fakturowania ma również sprawić, iż organy podatkowe nie będą miały podstaw do żądania od podatników okazania faktur na wezwanie, bowiem administracja podatkowa będzie posiadała natychmiastowy dostęp do tychże faktur. Jak zatem widać, z założenia KSeF ma przynieść zarówno przedsiębiorcom - podatnikom, jak i organom administracji publicznej wiele korzyści z wprowadzenia takiego rozwiązania.

W praktyce jednak wśród przedsiębiorców pojawiają się coraz liczniejsze wątpliwości związane z obligatoryjnym wprowadzeniem KSeF. Przede wszystkim wątpliwości te związane są z koniecznością posiadania przez przedsiębiorców profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego, które są niezbędne do założenia i wystawiania faktur w systemie KSeF. W przypadku wielu przedsiębiorców, szczególnie z sektora mikro- i małych przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na obszarach wiejskich oraz w małych miejscowościach, założenie profilu zaufanego ePUAP bądź wyrobienie tzw. elektronicznego podpisu kwalifikowanego może wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami polegającymi chociażby na ograniczonym dostępie do punktów sprzedaży oferujących elektroniczny podpis kwalifikowany. Nadto osoby prowadzące mikro- i małe przedsiębiorstwa na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach w znacznej części nie są osobami biegle poruszającymi się w nowościach informatycznych i cyfrowym świecie, co w ich przypadku może bardzo utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić obieg faktur w elektronicznym Krajowym Systemie e-Faktur.

Kolejnym problemem, który zauważyli przyszli użytkownicy systemu KSeF, jest kwestia samofakturowania. Podstawą takiego rozwiązania jest art. 106d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ustawa o VAT”). Zgodnie z przywołanym przepisem podmiot nabywający towary i usługi od podatnika może wystawiać w jego imieniu i na jego rzecz faktury:

 1. dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,
 2. dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b ustawy o VAT

- jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Na dzień dzisiejszy prawo do stosowania samofakturowania przysługuje podmiotom nabywającym towary lub usługi, będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Faktury w procesie samofakturowania może wystawiać na rzecz i w imieniu podatnika także podmiot trzeci. Proces samofakturowania jest możliwy na podstawie zawartej między podmiotami umowy, która winna być podpisana przed wystawieniem pierwszej faktury. Ustawy nie określają wymogów, które powinny być uwzględnione w takiej umowie. Jedynym warunkiem zakreślonym przez ustawodawcę jest określenie procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, w imieniu i na rzecz którego faktury są wystawiane. Przepisy ustawy o VAT nie przewidują także żadnych dodatkowych wymogów bądź ograniczeń odnośnie do samego procesu samofakturowania, a co za tym idzie - strony takiej umowy mogą w sposób dowolny kształtować formę zatwierdzania faktur wystawianych w ramach takiej procedury.

Po obligatoryjnym wprowadzeniu KSeF podmioty, które już raz zawarły między sobą umowę na samofakturowanie, będą zobowiązane do jej aktualizacji, co może przysporzyć bardzo wiele problemów zarówno od strony logistycznej, jak i technicznej. Przykładowo, w sytuacji w której jeden duży przedsiębiorca posiada takie umowy na samofakturowanie zawarte z kilkudziesięcioma tysiącami punktów sprzedaży detalicznej, prowadzonymi często przez jednoosobowych mikroprzesiębiorców, rozmieszczonymi na terenie całej Polski, w tym w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich, przedsiębiorca taki stanie przed problemem, jak w tym samym czasie dostosować umowę na samofakturowanie do wymogu wystawiania faktury w systemie KSeF. Na ten moment jedynym rozwiązaniem wydaje się osobiste stawiennictwo w każdym z kilkudziesięciu tysięcy punktów sprzedaży, z którym przedsiębiorca taki ma podpisaną umowę i dostosowanie istniejącej umowy do systemu KSeF. Takie rozwiązanie finalnie jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania, bowiem nakład sił i środków niezbędnych do dokonania takich aktualizacji byłby niewspółmierny do oczekiwanego rezultatu. Trzeba także brać pod uwagę, że aby tego rodzaju procedura mogła zostać wdrożona w życie, każdy z tych mikroprzedsiębiorców, prowadzący samodzielnie punkt sprzedaży detalicznej (np. kiosk, wyspę sprzedażową w centrum handlowym, punkt ajencyjny itp.) musi dysponować dostępem do profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz wiedzą techniczną w zakresie obsługi tychże. Dla mikroprzedsiębiorców z wsi oraz małych miejscowości, którzy często są osobami starszymi, pozostanie to barierą nie do pokonania. Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, że taki mikroprzedsiębiorca przebywający w punkcie sprzedaży detalicznej, aby móc skorzystać z któregokolwiek z powyższych rozwiązań musi dysponować zarówno komputerem (którego bardzo często nie ma w małych punktach sprzedaży detalicznej), jak i niezakłóconym dostępem do sieci Internet - jak wiemy nadal, w 2022 r. w wielu częściach Polski nie jest to kwestia oczywista.

Warto także odnotować, że po wprowadzeniu KSeF, jako obligatoryjnego systemu dla wszystkich podatników VAT, z jeszcze innymi problemami mogą spotkać się przedsiębiorca zajmujący się usługowo zautomatyzowanym procesem wystawiania faktur dla strony umowy w sprawie samofakturowania. W Polsce wykształcił się bowiem prężnie działający rynek usług polegających na zleceniu osobnym przedsiębiorcom usług związanych z techniczną obsługą faktur. Często mamy do czynienia z sytuacją, w której duży przedsiębiorca, który zawarł z dziesiątkami tysięcy swoich kooperantów umowy w sprawie samofakturowania, zleca techniczną obsługę tych czynności przez inny podmiot, który posiada w tym zakresie niezbędne know-how oraz zaplecze techniczne oraz informatyczne. Czynności te wykonywane są na bazie osobnej umowy. Na gruncie wyjaśnień zaprezentowanych w trakcie 2022 r. przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów wysnuć można zaś wniosek, że tego rodzaju przedsiębiorca zajmujący się usługowo zautomatyzowanym procesem wystawiania faktur dla strony umowy w sprawie samofakturowania będzie musiał uzyskać od tegoż podmioty odrębne upoważnienie dla każdego z wystawcy faktur, co może doprowadzić do całkowitego paraliżu przy wykonywaniu tego typu czynności.

Należy zwrócić uwagę, że opisane powyżej zdarzenia nie są jedynymi problemami, z którymi będą borykać się przedsiębiorcy po wprowadzeniu obowiązku wystawiania faktur w ogólnokrajowym systemie KSeF. Na dzień dzisiejszy ilość przedsiębiorców, którzy dobrowolnie chcieli wypróbować system KSeF, jest znikoma. Przedsiębiorcy obawiają się nie tylko problemów opisanych powyżej, ale także niejasnej ścieżki legislacyjnej wprowadzającej opisane rozwiązanie informatyczne, które w niedługim czasie stanie się rewolucją w systemie fakturowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze przedstawioną wyżej problematykę oraz argumentację, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy w Krajowym Systemie e-Faktur planowane jest wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią przedsiębiorcom zdalne zawieranie porozumień bądź umów na samofakturowanie? Jeśli tak, jakiego rodzaju będą to rozwiązania?
 2. Czy planowane jest wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców nieposiadających profilu zaufanego ePUAP, elektronicznego podpisu kwalifikowanego bądź innych cyfrowych rozwiązań do założenia i obsługiwania Krajowego Systemu e-Faktur? Jeśli tak, jakiego rodzaju będą to uproszczenia?
 3. Jakie rozwiązania planuje wprowadzić Ministerstwo Finansów dla przedsiębiorców nieposiadających odpowiedniej wiedzy oraz infrastruktury technicznej do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur?
 4. Czy planowane jest wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców, którzy na podstawie obowiązujących aktualnie regulacji prawnych zawarli umowy w sprawie samofakturowania? Czy Ministerstwo Finansów dopuszcza takie rozwiązanie, że po wejściu w życie obligatoryjnego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur, umowy te pozostaną w mocy? Ewentualnie, czy Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę, że w stosunku do podmiotów opisanych w tym pytaniu zastosowanie znajdą okresy przejściowe, przez które honorowane będą dotychczas zawarte umowy w sprawie samofakturowania?
 5. Jakie rozwiązania (automatyzację procesu) planuje wprowadzić Ministerstwo Finansów w sytuacji, w której przedsiębiorcy muszą osobiście udzielić zgody na samofakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur (co wiązałoby się z osobistą wizytą przedsiębiorcy samofakturującego w dziesiątkach tysięcy punktów sprzedaży detalicznej na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej)?
 6. Czy planowane jest wprowadzenie ułatwień dla podmiotów gospodarczych świadczących dla przedsiębiorców usługowo zautomatyzowane procesy wystawiania faktur (jako czynności techniczne)?
 7. Czy przedsiębiorca zajmujący się usługowo zautomatyzowanym procesem wystawiania faktur dla strony umowy w sprawie samofakturowania będzie musiał uzyskać od tegoż podmiotu odrębne upoważnienie dla każdego z wystawcy faktur, co może doprowadzić do całkowitego paraliżu przy wykonywaniu tego typu czynności, czy też Ministerstwo Finansów przewiduje w tym obszarze wdrożenia ułatwień? Jeśli tak, to jakich?

 

Posłanka Agnieszka Pomaska

20 czerwca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34242 w sprawie projektowanych uproszczeń dla przedsiębiorców w Krajowym Systemie e-Faktur

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 34242 z 22 czerwca 2022 roku Pani poseł Agnieszki Pomaskiej w sprawie projektowanych uproszczeń dla przedsiębiorców w Krajowym Systemie e-Faktur, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Pytanie 1. Czy w Krajowym Systemie e-Faktur planowane jest wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią przedsiębiorcom zdalne zawieranie porozumień bądź umów na samofakturowanie? Jeśli tak, jakiego rodzaju będą to rozwiązania?

Zgodnie z art. 106d ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1, podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:

 1. dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,
 2. o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 3. dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b

- jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, faktury w procesie samofakturowania może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18a.

Podkreślić należy, że obowiązujące przepisy prawa nie wskazują żadnej konkretnej formy, w jakiej powinna zostać zawarta umowa pomiędzy sprzedawcą a podmiotem wystawiającym fakturę w imieniu i na rzecz tego sprzedawcy.

Jednocześnie, sposób akceptacji wystawianych w imieniu i na rzecz danego sprzedawcy faktur nie odnosi się do formy i sposobu, w jaki sprzedawca ma wyrazić swoją akceptację. Podmiot może wyrazić akceptację w sposób czynny (np. poprzez przesłanie e-maila), jak również dorozumiany (tzw. milcząca akceptacja).

W konsekwencji tego, strony umowy o samofakturowaniu mogą w dowolny sposób kształtować formę zatwierdzania poszczególnych faktur wystawianych w tej procedurze.

Ustawa nowelizująca, wprowadzająca w okresie fakultatywności rozwiązania możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, które są wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), nie wprowadziła żadnych zmian w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących mechanizmu samofakturowania.

KSeF umożliwia zastosowanie mechanizmu samofakturowania na podstawie nadanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur2 uprawnień do wystawiania faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, będących fakturami ustrukturyzowanymi. W takim przypadku sprzedawca uprawniający nabywcę do samofakturowania musi nadać nabywcy to uprawnienie w KSeF. Faktury w ramach tej procedury mogą być wystawiane bezpośrednio przez nabywcę oraz przez podmioty uprawnione przez niego do wystawiania faktur w KSeF. Ponadto należy zaznaczyć, że sprzedawca ma w systemie KSeF dostęp do faktur wystawionych przez nabywcę w ramach procedury samofakturowania. Nie ma konieczności przekazywania sprzedawcy numerów KSeF wystawionych faktur.

Jak wynika z przepisów, zastosowanie mechanizmu samofakturowania możliwe jest pod warunkiem istnienia wcześniej zawartej umowy, tj. umowy zawartej przed wystawieniem pierwszej faktury przez nabywcę w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży.

Podkreślić należy, że nie planujemy, aby procedura zawierania umów o samofakturowanie była przeprowadzana automatycznie w ramach KSeF. Istotne w kontekście KSeF jest jedynie, aby sprzedawca nadał odpowiednie uprawnienia w systemie podmiotowi samofakturującemu.

Pytanie 2. Czy planowane jest wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców nie posiadających profilu zaufanego ePUAP, elektronicznego podpisu kwalifikowanego bądź innych cyfrowych rozwiązań do założenia i obsługiwania Krajowego Systemu e-Faktur? Jeśli tak, jakiego rodzaju będą to uproszczenia?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wprowadziliśmy konieczność posiadania określonych uprawnień do korzystania z KSeF oraz wymóg uwierzytelnienia i autoryzacji w kontekście danego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca lub osoba przez niego uprawniona może uwierzytelnić się w KSeF za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, podpisu zaufanego oraz po uprzednim uwierzytelnieniu się wygenerowanym przez KSeF tokenem.

Podpis zaufany jest bezpłatnym i ogólnodostępnym podpisem elektronicznym, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji3. Podpis zaufany jest integralną częścią Profilu zaufanego, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym.

Tym samym niezbędne jest posiadanie chociażby podpisu zaufanego, aby uwierzytelnić się w KSeF. Jednocześnie - kierując się przede wszystkim potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych - nie planujemy obecnie innych metod uwierzytelnienia w KSeF.

Jednocześnie zwracam uwagę, że konsumenci mają także alternatywny sposób dostępu do faktury i możliwość weryfikacji danych w niej zawartych, tzw. dostęp anonimowy do faktur ustrukturyzowanych4. Zakłada on wskazanie indywidualnych cech faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w KSeF.

Pytanie 3. Jakie rozwiązania planuje wprowadzić Ministerstwo Finansów dla przedsiębiorców nieposiadających odpowiedniej wiedzy oraz infrastruktury technicznej do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur?

17 maja 2022 roku udostępniliśmy wersję produkcyjną bezpłatnego narzędzia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - aplikacja Podatnika KSeF. Aplikacja dostępna jest na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce VAT - KSeF (link: https://www.podatki.gov.pl/ksef/). Tam też można znaleźć informacje o narzędziu, w tym instrukcję uwierzytelnienia. Aplikacji Podatnika KSeF umożliwia korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników, zarządzanie uprawnieniami i tokenami, oraz wystawianie i odbieranie faktur z KSeF. Dodatkowo umożliwia bez konieczności logowania podgląd faktury, tj. anonimowy dostęp do e-faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech, weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Szczegółowe informacje na temat KSeF można znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/ksef/, gdzie podatnicy mogą znaleźć m.in. informacje ogólne, strukturę, strefę testową bezpłatnych narzędzi KSeF, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jednocześnie w ramach działań informacyjno-edukacyjnych przeprowadziliśmy webinaria tematyczne. Jak dotąd odbyły się dwa takie spotkania. Były to warsztaty poświęcone integracji z systemem dla branży IT, podczas których omówiliśmy techniczną stronę systemu i zaprezentowaliśmy przykładowe użycie API oraz webinarium nt. Aplikacji Podatnika KSeF, podczas którego zaprezentowaliśmy i omówiliśmy funkcjonalności narzędzia. Webinaria były publicznie dostępne. Ich zapis jest dostępny na kanale Ministerstwa Finansów na YT.

Pytanie 4. Czy planowane jest wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców którzy na podstawie obowiązujących aktualnie regulacji prawnych zawarli umowy w sprawie samofakturowania? Czy Ministerstwo Finansów dopuszcza takie rozwiązanie, że po wejściu w życie obligatoryjnego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur, umowy te pozostaną w mocy? Ewentualnie, czy Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę, że w stosunku do podmiotów opisanych w tym pytaniu zastosowanie znajdą okresy przejściowe, przez które honorowane będą dotychczas zawarte umowy w sprawie samofakturowania?

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad koncepcją biznesową i prawną obligatoryjnego KSeF także w ramach mechanizmu samofakturowania. Uzgodnienie rozwiązań biznesowych i prawnych docelowego KSeF zostaną przeprowadzone w dialogu z biznesem podczas szerokich konsultacji publicznych.

Pytanie 5. Jakie rozwiązania (automatyzację procesu) planuje wprowadzić Ministerstwo Finansów w sytuacji, w której przedsiębiorcy muszą osobiście udzielić zgody na samofakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur (co wiązałoby się z osobistą wizytą przedsiębiorcy samofakturującego w dziesiątkach tysięcy punktów sprzedaży detalicznej na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej)?

Skorzystanie przez sprzedawcę z procedury samofakturowania w KSeF polega na nadaniu elektronicznie w systemie dedykowanego uprawnienia podmiotowi, który takie faktury będzie wystawiał w jego imieniu.

Pytanie 6. Czy planowane jest wprowadzenie ułatwień dla podmiotów gospodarczych świadczących dla przedsiębiorców usługowo zautomatyzowane procesy wystawiania faktur (jako czynności techniczne)?

Podstawowym ułatwieniem dla podmiotów gospodarczych świadczących dla przedsiębiorców usługi wystawiania faktur w ramach KseF jest to, że podatnik nie musi każdorazowo wskazywać poszczególnych osób fizycznych uprawnionych do wystawiania faktur. Wystarczające jest jednorazowe wskazanie podmiotu uprawnionego poprzez jego NIP. Podmiot ten we własnym zakresie uprawnia poszczególne osoby uprawnione do wystawiania faktur. Co z kolei jest wystarczające, aby osoby te mogły wystawiać faktury wszystkich sprzedawców, którzy wskazali dany podmiot.

Możliwość fakturowania elektronicznego w oparciu o ustrukturyzowany wzór faktury zmniejszy koszty przedsiębiorców związane z obsługą procesu fakturowania, także dla podmiotów gospodarczych świadczących dla przedsiębiorców usługi wystawiania faktur. Ponadto przechowywanie oraz archiwizacja faktur będzie zapewniona przez administrację przez 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych ulega przedawnieniu.

KSeF zwiększy również szybkość wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemne rozliczenia. Księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze. Wystawiona faktura będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowych. Jednocześnie pozwoli na zredukowanie pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych oraz przełoży się na oszczędność czasu pracowników.

KSeF zwiększy także bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Wystawiając fakturę w KSeF, zawsze będziemy mieli pewność, że trafiła ona do kontrahenta. Ponadto nabywca będzie posiadał gwarancję, że została ona wystawiona przez podmiot do tego uprawniony. Faktura wystawiona w KSeF nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie zatem konieczności wydawania jej duplikatów.

Dodatkowo przedsiębiorca lub podmiot gospodarczych świadczących dla przedsiębiorców usługi wystawiania faktur w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą automatycznie dostępne, a zatem ich przesyłanie nie miałoby uzasadnienia.

Pytanie 7. Czy przedsiębiorca zajmujący się usługowo zautomatyzowanym procesem wystawiania faktur dla strony umowy w sprawie samofakturowania będzie musiał uzyskać od tegoż podmioty odrębne upoważnienie dla każdego z wystawcy faktur, co może doprowadzić do całkowitego paraliżu przy wykonywaniu tego typu czynności, czy też Ministerstwo Finansów przewiduje w tym obszarze wdrożenia ułatwień? Jeśli tak, to jakich?

Sprzedawca korzystający z mechanizmu samofakturowania w KSeF nadaje w sposób elektroniczny w systemie dedykowanego uprawnienia podmiotowi (innemu podatnikowi  będącemu nabywcą), który takie faktury będzie wystawiał w jego imieniu. Wskazany podmiot uprawnia poszczególne osoby wystawiające faktury we własnym imieniu.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Anna Chałupa

Warszawa, 7 lipca 2022 r.

 

1 Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.

2 Dz. U. poz. 2481

3 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2020 poz. 1194, z późn. zm.).

4 § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...