Karta MultiSport dla pracownika. Co ze składkami ZUS?

Świadczenie w postaci Karty MultiSport nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. Zatem, również obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia za pracowników - po stronie przedsiębiorcy nie powstanie - tak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.

 

Przedsiębiorca (spółka) we wniosku o interpretację wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach której zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorca zamierza zaoferować swoim pracownikom korzyść materialną, polegającą na uprawnieniu pracowników do skorzystania z jednego z dodatkowych świadczeń związanych z pracą w postaci Kafeteria MyBenefit lub Karty MultiSport. W celu zapewnienia dostępu do wskazanych świadczeń przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowy z podmiotami zewnętrznymi na dostawy usług objętych pakietami. Do obecnie obowiązującego w spółce regulaminu wynagradzania, przedsiębiorca zamierza wprowadzić następujący zapis:

"Pracownikom przysługują dodatkowe świadczenia związane z pracą w postaci Karty MultiSport oraz Kafeteria MyBenefit. Korzystanie z Programu MultiSport oraz Kafeteria MyBenefit jest dobrowolne i następuje na pisemny wniosek pracownika, w okresie jego zatrudnienia u Pracodawcy. Pracownik może skorzystać tylko z jednego ze wskazanych świadczeń. Pracownicy są uprawnieni do zakupu kart MultiSport po cenach niższych niż detaliczne w następujących wariantach: MultiSport Light6, MultiSport Plus, MultiSport Classic. Dofinansowanie Pracodawcy wynosi miesięcznie 50 (pięćdziesiąt) złotych. Pracownik tytułem współfinansowania udziału w programie sportowym będzie ponosił co miesiąc koszt w pozostałej wysokości (tj. różnicę pomiędzy wartością programu a kwotą dofinansowania).
Kwota ta będzie potrącana z miesięcznego wynagrodzenia pracownika (na podstawie jego pisemnej zgody) z góry począwszy od pierwszego miesiąca poprzedzającego uczestnictwo w programie MultiSport. W celu uczestnictwa w Programie pracownik składa deklarację przystąpienia do 15-go dnia każdego miesiąca. Program zostaje aktywowany od 1 dnia następnego miesiąca."

Każdy zainteresowany pracownik może nabyć kartę MultiSport umożliwiającą korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w wielu obiektach sportowych na terenie całej Polski.

Pracownik, który przystąpi do programu MultiSport będzie częściowo partycypował w zakupie karty. Różnica pomiędzy wartością płaconą przez pracownika, a ustaloną ceną karty będzie pokrywana przez pracodawcę ze środków obrotowych. Korzyść materialna odpowiadająca części opłaty za kartę MultiSport, finansowana przez pracodawcę będzie stanowić dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy po wprowadzeniu do regulaminu wynagradzania powyższego zapisu korzyść materialna w postaci przychodu pracownika stanowiącego różnicę pomiędzy ceną nabycia karty MultiSport zapłaconą przez spółkę, a odpłatnością którą pracownik zapłaci pracodawcy za nabycie tej karty nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).

Zdaniem przedsiębiorcy, przychód pracownika w postaci korzyści materialnej wynikającej z regulaminu wynagradzania, przy jednoczesnym udziale pracowników w partycypacji kosztów polegający na uprawnieniu do zakupu kart po cenach wynegocjowanych w ramach programu MultiSport, nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Na wstępie, ZUS podkreślił, iż w niniejszej decyzji odniósł się wyłącznie do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w sytuacji udostępnienia przez pracodawcę świadczenia w postaci Karty MultiSport, natomiast w części dotyczącej udostępnienia pracownikom świadczenia Kafeteria MyBenefit proceduje odrębnie.

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  1. przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  2. wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z pkt 26 powołanego przepisu, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Powyższe oznacza, że jeżeli świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy będą ponosić częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach wewnątrzzakładowych należących do katalogu źródeł prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia świadczenia, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Pracownik uzyska korzyść, o której mowa w przepisie rozporządzenia wówczas, gdy pracodawca dokona zakupu towarów lub udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej, do której uiszczenia pracownik byłby zobowiązany w przypadku osobistego (uzyskanego w oderwaniu od zatrudnienia) nabycia tychże dóbr.

Przedsiębiorca wskazał, że na podstawie przepisów regulaminu wynagrodzenia udostępni pracownikom po cenach niższych niż detaliczne m.in. świadczenie w postaci Karty MultiSport umożliwiającej korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach sportowych i będzie je współfinansował. Ponadto, ww. świadczenie w części finansowanej przez przedsiębiorcę stanowić będzie dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, jeżeli świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach regulaminu wynagradzania, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia świadczenia, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Powyższe oznacza, że świadczenie w postaci Karty MultiSport nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. Zatem, również obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia za pracowników - po stronie przedsiębiorcy nie powstanie.

 

Interpretacja indywidualna z 2 stycznia 2024 r., sygn. DI/200000/43/1215/2023 (decyzja nr 1215/2023) -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...