INDEKS TEMATYCZNY » Bezpodstawne wzbogacenie

 • 08-09-2017
  NSA: Zwrot korzyści uzyskanej w wyniku bezpodstawnego wzbogacenia nie stanowi przychodu z innych źródeł
  Z uzasadnienia: ...podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. W tym wypadku brak tego rodzaju przysporzenia, a jedynie zwrot korzyści na rzecz zubożonego przez bezpodstawnie wzbogaconego przesądza o tym, że do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu tego rodzaju zwrotu. więcej »
 • 20-04-2012
  Skutki niewykonania zobowiązań w prawie cywilnym
  Podstawową zasadą oceny skutków niewykonania zobowiązań jest wzajemna odpowiedzialność stron stosunku zobowiązaniowego. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. więcej »
 • 24-02-2012
  Bezpodstawne wzbogacenie w prawie cywilnym
  Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia uregulowana jest w przepisach art. 405-414 Kodeksu cywilnego. Jest jednym ze źródeł powstania zobowiązania – niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z kontraktu czy też z czynu niedozwolonego. więcej »
 • 08-12-2011
  Odpowiedzialność za błędy urzędu
  Omyłkowe przekazanie tytułem zwrotu podatku przez organ podatkowy na rachunek podatnika nienależnej mu kwoty pieniężnej, w sytuacji gdy w sposób prawomocny rozstrzygnięto kwestię niezasadności wniosku strony o stwierdzenie nadpłaty i brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zachowaniem podatnika a nienależnym zwrotem, powinno być rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienależnym świadczeniu (art. 405 w zw. z art. 410 § 1 K.c.), zgodnie z którymi, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, zobowiązany jest do jej zwrotu, w szczególności w przypadku nienależnego świadczenia, które spełnił nie będąc w ogóle zobowiązanym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 22-11-2011
  Pomyłkowo zawyżona wypłata wynagrodzenia za pracę
  Wypłacając wynagrodzenie, pracodawca musi szczególnie uważać na pomyłki. Nadpłata wynagrodzenia może być bowiem bardzo trudna do odzyskania. więcej »
 • 10-08-2011
  Skutki w VAT bezpodstawnego wzbogacenia
  Czynność polegającą na zwrocie równowartości (odpłatnie) wykonania przez podatnika prac budowlanych bez tytułu prawnego należało utożsamić z usługą. W konsekwencji zapłata wynagrodzenia za bezpodstawne wzbogacenie, czyli bezpodstawnie uzyskaną korzyść podlega opodatkowaniu VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 26-07-2010
  Bezpodstawne wzbogacenie a opodatkowanie VAT
  Fakt, że spółka uzyskała zapłatę za wykonanie robót budowlanych w wyniku zawarcia ugody sądowej, która została zawarta wskutek powództwa wniesionego na podstawie art. 405 k.c. (bezpodstawne wzbogacenie), nie ma znaczenia dla opodatkowania VAT tych robót. Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają uznania określonych czynności podatnika za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu od sposobu uzyskania przez podatnika zapłaty za tę czynność. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają usługi wykonane także bezumownie, które odbiorca usługi przyjął – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 05-05-2010
  Orzecznictwo: Zwrot bezpodstawnego wzbogacenia podlega VAT
  Z uzasadnienia: Mając na względzie okoliczność, że roboty budowlane zostały wykonane w ramach działalności gospodarczej oraz, że kwota z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia spełniała funkcję zapłaty za wykonane przez Skarżącą Spółkę roboty budowlane niewymienione w umowie to roboty te w świetle przepisów ustawy o VAT należało potraktować tak samo jak roboty budowlane wykonywane na podstawie zawartych umów i kwoty uzyskiwane przez skarżącą spółkę z tytułu świadczenia robót niewymienionych w umowie potraktować tak samo jak kwoty uzyskane z tytułu robót objętych umowami. więcej »
 • 07-11-2008
  Orzecznictwo: Bezpodstawne wzbogacenie się pracodawcy kosztem pracownika
  Odpowiednie stosowanie art. 411 pkt 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. w stosunkach między pracownikiem spełniającym nienależne świadczenie a wzbogaconym pracodawcą, powinno uwzględniać, że pracownik dbający o dobro zakładu pracy i jego mienie (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) może czuć się zobowiązany do spełnienia świadczenia, obawiając się o kondycję zakładu pracy, działając w poczuciu lojalności wobec pracodawcy i licząc na zwrot spełnionego świadczenia. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY