Do 30 czerwca właściciele nieruchomości muszą złożyć deklaracje CEEB

Centralna ewidencja emisyjności budynków zbiera informacje, czym ogrzewane są domy. Ponad 3,5 mln Polaków nie zgłosiło w urzędzie, czym ogrzewają swój dom. Za niedopełnienie tego obowiązku można zapłacić nawet 5 tysięcy złotych kary. CEEB ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

 

Interpelacja nr 32734 do ministra rozwoju i technologii w sprawie centralnej ewidencji emisyjności budynków

Centralna ewidencja emisyjności budynków zbiera informacje, czym ogrzewane są domy. Ponad 3,5 mln Polaków nie zgłosiło w urzędzie, czym ogrzewają swój dom. Za niedopełnienie tego obowiązku można zapłacić nawet 5 tysięcy złotych kary. CEEB ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych (deklaracja A) i niemieszkalnych (deklaracja B) o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Z zebranych do tej pory deklaracji wynika, że zdecydowana większość Polaków wciąż ogrzewa swoje domy za pomocą pieców na paliwa stałe.

Czy takie wnioski wynikać mogą z tego, że przede wszystkim właściciele tych pieców złożyli deklaracje w pierwszym okresie?

Ile na tę chwilę zostało złożonych deklaracji?

W jaki sposób Polki i Polacy są informowani o konieczności złożenia deklaracji?

Czy informacje na temat konieczności złożenia wniosków mogłyby być przesyłane drogą pocztową np. wraz z rachunkami za energię elektryczną itp.?

Czy zostaną stworzone wygodne i proste narzędzia wspierające szybką wymianę starych kotłów grzewczych (inne niż "Czyste Powietrze")?

 

Posłanka Agnieszka Hanajczyk

1 kwietnia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 32734 do ministra rozwoju i technologii w sprawie centralnej ewidencji emisyjności budynków

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk nr 32734 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie centralnej ewidencji emisyjności budynków, niniejszym informuję, że aktualnie na dzień 2 maja br. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) złożono 3 267 462 deklaracji. W mojej ocenie tendencja znacznego udziału źródeł ciepła/spalania paliw w postaci kotłów na paliwo stałe utrzyma się i jest bezpośrednią pochodną struktury źródeł ciepła/spalania paliw wykorzystywanych w Polsce.

W kwestii informowania o konieczności złożenia deklaracji wyjaśniam, że od 2022 r. znacznie wzrosło tempo składania deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków. Jest to efekt intensyfikacji działań informacyjnych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) w tym obszarze. Prowadzimy intensywną i systematyczną komunikację z urzędami gmin i miast, w sposób ciągły budując współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również Wojewódzkimi Inspektoratami Nadzoru Budowlanego w publikowaniu informacji o ewidencji. Kontynuujemy działania rozpoczęte w 2021 r. polegające na wspieraniu przedsięwzięć informacyjnych prowadzonych przez samorządy. Dysponujemy też materiałami w formie drukowanej, które przekazujemy zainteresowanym urzędom, organizacjom i instytucjom do dystrybucji ich kanałami, dzięki czemu do coraz większej liczby odbiorców docieramy z informacją o obowiązku związanym z CEEB. Dotychczas do rąk obywateli trafiło już ponad 100 000 ulotek informacyjnych, rozdystrybuowaliśmy też 25 000 plakatów.

W połowie stycznia br. opublikowaliśmy „Ranking Gmin”, codziennie aktualizowane zestawienie, w którym urzędnicy i mieszkańcy mogą łatwo sprawdzić, jak wypada ich gmina, pod względem składania deklaracji. Zestawienie od momentu publikacji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem oraz stanowi wyraźną motywację dla gmin i ich mieszkańców do szybszego składania deklaracji i dopełnienia obowiązku.

Raz w miesiącu organizujemy spotkania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami urzędów miast wojewódzkich, podczas których m.in. prezentowane są dotychczas zrealizowane kampanie informacyjne i ich wyniki oraz omawiane są plany działań promocyjnych na najbliższe miesiące.

Równie ważne są nasze działania informacyjne skierowane do zarządców nieruchomości, które realizujemy dzięki współpracy m.in. z Krajową Izbą Gospodarowania Nieruchomościami, Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Współpracujemy również z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i jesteśmy w trakcie nawiązywania współpracy z Pocztą Polską, dzięki którym poszerzymy zasięg naszych odbiorców. Dopełnieniem tych aktywności jest wzmożenie kontaktów z mediami (o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym) i regularna, comiesięczna wysyłka informacji prasowych dot. CEEB oraz publikacja materiałów informacyjnych, edukacyjnych i najnowszych statystyk dot. CEEB, na naszej stronie internetowej i profilu na Twitterze. Ponadto, już pod koniec maja br. planujemy początek ogólnopolskiej Kampanii informacyjno-promocyjnej w telewizji, radiu oraz Internecie, która zapewni dotarcie do grup docelowych z informacją o obowiązku złożenia deklaracji CEEB, który mija 30 czerwca 2022 r.

Na początku stycznia br. przeprowadziliśmy e-mailingową akcję informacyjną skierowaną do blisko 3000 JST, zachęcającą samorządy do rozsyłania informacji o CEEB, jako załącznika do pism z wysokością należnego podatku, do której załączyliśmy materiały informacyjne do udostępniania. Większość samorządów odpowiedziała na nasz apel w tym zakresie.

Wymiana kotłów grzewczych w budynkach jednorodzinnych odbywa się głównie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Według stanu na koniec lutego br. od początku programu złożonych zostało ponad 328,8 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Liczba podpisanych w tym czasie umów wyniosła ponad 209,2 tys. a łączna kwota wsparcia przekroczyła sumę 2,1 mld zł.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że osoby, które nie spełniają kryteriów programu „Czyste Powietrze” ze względu na zbyt wysokie dochody gospodarstwa domowego, mogą ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną, m.in. z tytułu wymiany kotłów grzewczych. W latach 2019-2020 z wspomnianej ulgi skorzystało blisko 635,0 tys. podatników. Łączna kwota odliczenia wyniosła prawie 10,0 mld zł.

Przytoczone powyżej dane wskazują na dużą popularność programów, niemniej jednak w II kwartale 2022 r. planowane jest uruchomienie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Programu priorytetowego Wzrost efektywności energetycznej lokali w budynkach wielorodzinnych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Beneficjentami programu mają być gminy, a beneficjentem końcowym osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Jednocześnie pragnę wskazać, że od 2019 r. funkcjonuje Program „Stop Smog” za realizację którego od dnia 4 stycznia 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127), odpowiada minister właściwy ds. klimatu oraz NFOŚiGW.

Beneficjentem końcowym Programu „Stop Smog” są osoby, których nie stać na wymianę pieca i termomodernizację budynku mieszkalnego, tj. których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Minister Rozwoju i Technologii
Waldemar Buda

23 maja 2022 r.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - strona internetowa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...