Diety pracowników w kosztach firmy

Wydatki z tytułu diet, których wysokość będzie indywidualnie ustalana z pracownikiem w oparciu o zawartą umowę o pracę będą w całości stanowić koszt uzyskania przychodu. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w ramach umowy o pracę, którą zamierza zawrzeć z pracownikiem określi wysokości diet pracownika w ramach podróży służbowych. Wysokość tych diet będzie odmienna (wyższa) niż kwoty wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wynika to z charakteru stanowiska, na którym zatrudniony będzie pracownik.

Przedsiębiorca wysokość diet chce określić jako ryczałt kwotowy, za każdą dobę podróży służbowej pracownika, niezależnie od państwa, w którym ta podróż będzie się odbywała, bez potrzeby rozliczania ich w oparciu o dokumenty księgowe, za noclegi, przejazdy i wyżywienie pracownika. Pracodawca nie będzie wymagał od pracownika przedstawienia dokumentów księgowych (faktury, rachunki), potwierdzających poniesienie kosztów podróży służbowej.

Pracodawca chciał wiedzieć czy wysokość diet ustalona indywidualnie z pracownikiem, w oparciu o zawartą umowę o pracę, w treści tej umowy, stanowić będzie w całości koszt uzyskania przychodu firmy. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą.

W uzasadnieniu interpretacji organ podatkowy wyjaśnił:

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 167) określa wysokość oraz warunki ustalania diet przysługujących z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej. Kwoty i zasady obliczania diet zawarte w rozporządzeniu stosuje się także do pracowników spoza sfery budżetowej.

Nie dotyczy to sytuacji zawarcia ich przez pracodawcę w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy. Jeśli pracodawcę nie obowiązuje układ zbiorowy pracy i nie musi ustalać regulaminu wynagradzania, może zawrzeć kwoty i zasady ustalania diet w umowie o pracę.

Ustawodawca nie umieścił wydatków z tytułu diet należnych pracownikom w trakcie podróży służbowych w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Tak więc jeśli wydatki te zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, to mogą zostać, co do zasady, uznane za koszty podatkowe.

Jak wskazał przedsiębiorca we wniosku o interpretację, indywidualnie określone ryczałtowe stawki diet będą wynikały wprost z zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Ustalenie wyższej kwoty diet niż wynikającej z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynika z charakteru stanowiska, na którym zatrudniony będzie pracownik. Podróże służbowe pracownika realizowane będą w celu pozyskiwania nowych kontrahentów i utrzymywania prawidłowych relacji handlowych z kontrahentami już pozyskanymi. Będzie to miało bezpośredni wpływ na osiągane dochody, gdyż pozwoli na świadczenie usług transportowych dla większej liczby podmiotów niż obecnie. Zakres zadań, który zostanie przypisany konkretnemu pracownikowi nie może być, w ocenie przedsiębiorcy, w sposób skuteczny realizowany w inny sposób, np. zdalnie z siedziby. Wielu kontrahentów oczekuje osobistych spotkań, przedyskutowania dotychczasowych zasad współpracy i wynegocjowania nowych warunków. Tym samym, dla rozwoju przedsiębiorstwa wymagane jest utworzenie stanowiska pracy, które będzie zajmowało się tym konkretnym zakresem.

W świetle powyższych wyjaśnień, stwierdzić należy, że poniesione przez przedsiębiorcę wydatki w tytułu diet niewątpliwie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te spełniają zatem podstawową przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie podlegają również wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 cyt. ustawy, a obowiązek ponoszenia tych wydatków wynika jednoznacznie z treści zawartych umów.

Interpretacja indywidualna z 8 lipca 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.123.2020.1.AM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...