Abonament RTV - poznaliśmy wysokość opłat za 2020 rok

Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie zniknął. Za to coraz częściej pojawiają się głosy o zaostrzeniu kar i wdrożeniu skuteczniejszych działań egzekucyjnych. W tym kontekście, oprócz informacji o wysokości opłat abonamentowych warto poznać zasady zwolnienia z konieczności płacenia tej dość już archaicznej opłaty.

 

Zagadnienia związane z abonamentem reguluje ustawa z z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. W jej art. 4 znajdziemy wykaz osób (i podmiotów) uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia. Ale to nie wszystkie zwolnienia, ponieważ znajdziemy je również w innych niż wspomniana ustawa przepisach. Katalog osób zwolnionych jest bardzo szeroki i warto sprawdzić, czy przypadkiem my (lub któryś z naszych domowników) nie może ze zwolnienia skorzystać.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2020 roku
 

2020 rok 

radiofonicznego

telewizyjnego lub
telewizyjnego i radiofonicznego

za jeden miesiąc
 

7,00 zł

22,70 zł

za dwa miesiące
 

13,60 zł

44,05 zł

za trzy miesiące
 

20,15 zł

65,35 zł

za sześć miesięcy
 

39,90 zł

129,40 zł

za rok
 

75,60 zł

245,15 zł

 

Zwolnienia

Zwalnia się z opłat abonamentowych osoby:

1) co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

- uprawnienie należy udokumentować orzeczeniem właściwego organu orzekającego, albo orzeczeniem właściwej instancji sądu, uchylającym wcześniejszą decyzję organu orzekającego;

2) które ukończyły 75 lat

- uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL;

3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

- uprawnienie należy udokumentować decyzją właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzją jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)

- potrzebne będzie orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB),

albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry;

5) niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

- uprawnienie dokumentuje legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry;

6) które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS

- konieczny będzie dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury).; Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej;

7) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

- dokumentuje prawo do zwolnienia decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Organem właściwym w rozumieniu ww. ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub podmioty przez nich upoważnione;

8) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

- na podstawie decyzji jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Świadczeniami pieniężnymi są:

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy,

 • zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • pomoc dla rodzin zastępczych,

 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzecz-pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd

Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej,

 • powiatowe centra pomocy rodzinie,

 • ośrodki pomocy społecznej,

 • domy pomocy społecznej,

 • placówki specjalistycznego poradnictwa,

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • ośrodki wsparcia

 • ośrodki interwencji kryzysowej;

9) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- na podstawie zaświadczenia z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego;

10) posiadające prawo do zasiłku przed-emerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- dokumentuje uprawnienie decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego;

11) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych

- po okazaniu decyzji jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego;

12) otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dokumentuje decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych ze zwolnienia korzystają;

1) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

- potrzebna będzie książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy;

2) kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

- na podstawie legitymacji osoby represjonowanej;

3) członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

- dokumentować uprawnienie będzie dokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym, albo inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym;

4) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

- dokumentuje legitymacja osoby represjonowanej;

5) członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

- na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy organ orzekający, potwierdzającego uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny;

6) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

- należy okazać zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orzeczenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej;

7) osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

- na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez:

Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy,

ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy,

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

oraz

zaświadczenia właściwego organu emerytalno-rentowego potwierdzającego pobieranie renty inwalidzkiej z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

Ulgi w opłatach abonamentowych

Art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych wymienia jako uprawnione do ulgi, polegającej na pobraniu jednej opłaty abonamentowej, bez względu na ilość odbiorników:

1) podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

2) sanatoria i żłobki,

3) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty,

4) publiczne i niepubliczne uczelnie,

5) domy pomocy społecznej

Jedna opłata jest pobierana pod warunkiem, że odbiorniki rtv objęte opłatą z znajdują się w tym samym budynku lub zespole budynków. Jeżeli pomieszczenia jednostki organizacyjnej znajdują się w kilku budynkach niestanowiących jednego zespołu lub w kilku zespołach budynków, wówczas od odbiorników rtv mieszczących się w każdym budynku lub zespole budynków pobiera się oddzielną opłatę abonamentową.

Jak skorzystać ze swoich uprawnień?

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenia.

Wzór oświadczenia znajduje się tutaj http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/abonament-rtv/oswiadczenie.x.2015.pdf

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Redakcja podatki.biz na podstawie materiałow KRRiTV

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...