SZKOLENIA ONLINE

Konferencja: Odpowiedzialność kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych

Cena szkolenia:

Szczegółowe informacje

Dział szkoleń portalu Podatki.biz wraz z partnerami merytorycznymi: Robert Solga i Wspólnicy Kancelarią Radców Prawnych oraz Chmielniak Adwokaci Kancelarią Prawną 
zapraszają na konferencję Praktycy dla Praktyków "Odpowiedzialność kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych".

Cel konferencji:

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem biorą na siebie dużą odpowiedzialność. Podejmowane codziennie decyzje mają wpływ na osiągane zyski, kondycję i wizerunek spółki, ale także mogą wiązać się z osobistą odpowiedzialnością cywilną i karną. Ryzyko rośnie w czasach kryzysu i wzrastającej przestępczości gospodarczej, która pociąga za sobą również duże zainteresowanie biznesem ze strony władz skarbowych i organów ścigania.

Zapraszamy na dwudniową konferencję o charakterze warsztatowym, która pozwoli poznać lub odświeżyć i uaktualnić wiedzę o ograniczaniu i eliminowaniu, tam gdzie to jest możliwe, ryzyka związanego z pełnieniem funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, sprawowania funkcji dyrektora, czy głównej księgowej.

Tematykę konferencji zaplanowano szeroko, by temat zrealizować kompleksowo i zapewnić rzetelną wiedzę związaną ze wszystkimi aspektami pełnienia funkcji zarządczych.

Zasadniczo konferencja poświęcona jest omówieniu sytuacji w spółkach kapitałowych, ale wiedza będzie przydatna także wspólnikom spółek osobowych, których odpowiedzialność ma dużo bardziej szeroki zakres.

Co wyróżnia konferencję?

 • Wiedza przekazywana wyłącznie przez praktyków z dużym doświadczeniem.
 • Czas na indywidualne konsultacje i dostępność wszystkich specjalistów w czasie trwania konferencji.
 • Czas na dyskusje i wymianę doświadczeń w gronie osób pełniących podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

Dla kogo przeznaczona jest konferencja:

Szkolenie skierowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, dyrektorów finansowych a także prokurentów, pełnomocników ds. zarządu, dyrektorów oraz kierowników biur zarządu, głównych księgowych, prawników.

Tematyka:

Kompetencje kadry zarządzającej w spółkach
Uprawnienia i zakresy odpowiedzialności członków zarządu, prokurentów oraz rad nadzorczych
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji przez członka zarządu
Odpowiedzialność karno-skarbowa
Prawo upadłościowe dla członków zarządów
Odpowiedzialność za rachunkowość w spółce
Zasady zatrudniania kadry zarządzającej - korzyści dla zarządu i dla spółki
Różnice w odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia
Ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu - czy warto wykupić polisę DandO
Zarządzanie prywatnym majątkiem w świetle możliwej odpowiedzialności
Procesy przeciwko członkom zarządu - kwestie dowodowe
Sposoby obrony przeciwko roszczeniom wierzycieli spółki
Sytuacja zarządu w razie sporu między wspólnikami
 

Odpowiedzialność za długi spółki, za niewykonanie obowiązków, za działanie na szkodę, za ujawnienie informacji poufnych, odpowiedzialność za ZUS i podatki...

Wiedza pozwala unikać nadmiernego ryzyka i minimalizować skutki błędów!

 

Miejsce szkolenia:

Hotel**** Pałac Czarny Las
Czarny Las 8, 42-289 Woźniki koło Częstochowy
 
 
 
 

Program konferencji:

05.06.2014 DZIEŃ I - WYKŁADY, CASE STUDY, KONSULTACJE INDYWIDUALNE

09.45

Rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata

10.00 - 13.15

 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Chmielniak: Ochrona członków zarządów przed odpowiedzialnością karną związaną z wykonywanymi funkcjami

 • Niedopełnienie obowiązków i nadużycie uprawnień przez członków zarządów spółek kapitałowych
 • Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie cudzego błędu przez członków kadry kierowniczej w celu uzyskania korzyści majątkowej
 • Wiarygodność dokumentów a odpowiedzialność karna
 • Obrona przed zarzutami ze strony wierzycieli
 • Podanie nieprawdziwych danych podatkowych a odpowiedzialność karna
 • Skuteczna obrona przed odpowiedzialnością karną w sprawach gospodarczych

13.15 - 14.30

Lunch, możliwość zameldowania i zajęcia pokoi od g. 14.00

14.30 - 15.15

Romuald Gabrysz: Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki

 • Polityka rachunkowości w firmie - wprowadzanie polityki rachunkowości, zmiany w polityce rachunkowości
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek, odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków sprawozdawczych
 • Obowiązki związane z badaniem i publikacją sprawozdań finansowych
 • Odpowiedzialność porządkowa, karna i karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia związane z rachunkowością spółek

15.15 - 16.30

Ograniczenie odpowiedzialności władz spółki za zobowiązania podatkowe

 

 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i odpowiedzialność płatnika
 • Konsekwencje i odpowiedzialność za działania zmierzające do obejścia prawa
 • Ograniczenie odpowiedzialności osób zarządzających
  • Znaczenie procedur i instrukcji podatkowych
  • Uregulowanie obowiązków i uprawnień pracowników
  • Kontrola wewnętrzna, postępowanie pokontrolne, przesłanki do zastosowania czynnego żalu
  • Interpretacje  podatkowe w kwestiach zdarzeń przyszłych i obecnych - rola ochronna interpretacji
 • Czynne uczestnictwo w postępowaniach podatkowych, prawa podatników, możliwości dowodowe, procedura odwoławcza od niekorzystnych decyzji w sprawach podatkowych, postępowanie karne skarbowe
 • Kwestie podatkowe związane z polisami D and O (odpowiedzialności cywilnej członków zarządu)

16.30 - 17.30

Radca prawny Robert Solga: Zakaz konkurencji członków zarządu i odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie zakazu konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Ustawowy zakaz konkurencji
 • Umowny zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji członka zarządu
 • Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji
 • Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

17.30-18.30

Konsultacje indywidualne

19.00

Kolacja.

06.06.2014 DZIEŃ II - WYKŁADY, CASE STUDY (Uwaga! Wymeldowanie do godziny 12.00)

10.00 - 13.00

Radca prawny Robert Solga: Odpowiedzialność cywilnoprawna i odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych

 • Pozycja kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych
 • prawa i obowiązki członka zarządu
 • kompetencje członka zarządu
 • granice działań i odpowiedzialność prokurenta
 • wymagany stopień staranności przy pełnieniu funkcji
 • pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)
 • Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki i wspólników
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki
  • przykłady działań lub zaniechań sprzecznych z prawem lub umową spółki
  • zakres odpowiedzialności
  • przedawnienie roszczeń
  • wygaśnięcie mandatu członka zarządu 
  • odpowiedzialność mimo uzyskania absolutorium przez członka zarządu
  • zrzeczenie się roszczenia przez spółkę
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki
  • zakres odpowiedzialności
  • jak uchronić się od odpowiedzialności
  • przedawnienie roszczeń
  • strategia procesu w razie pozwania przez wierzycieli spółki
 • Odpowiedzialność przy założeniu spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego
 • Odpowiedzialność za działanie z przekroczeniem zakresu umocowania
 • Odpowiedzialność na podstawie prawa wekslowego
 • Inne podstawy odpowiedzialności
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (polisy DandO)

13.00 - 13.45

Sytuacja zarządu w razie sporu między wspólnikami 

 • Przykłady spornych sytuacji
 • Jak zachować się w razie sporu między wspólnikami

Zatrudnianie członków zarządu, rady nadzorczej i kluczowych pracowników

 • Korzyści i problemy związane z umową o pracę, umową o dzieło i kontraktem managerskim, odpowiedzialność w ramach wymienionych umów
 • Odpowiedzialność materialna na podstawie kodeksu pracy
 • Odwołanie ze składu zarządu a rozwiązanie umowy o pracę

13.45 - 14.45

Lunch

14.45- 15.15

Robert Solga: Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki i odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku

 • "Właściwy czas" na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • kto jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i konsekwencje jego uchybienia
 • konsekwencje braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości
 • jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości
 • w jaki sposób zarząd może bronić się przed roszczeniami wierzycieli spółki

15.15 - 17.00

Romuald Gabrysz: Sukcesja finansowa, planowanie spadkowe, zabezpieczenie majątku i kapitału.

 • Ustroje majątkowe małżeńskie, zasady dziedziczenia
 • Konstrukcje zabezpieczające wspólników i spadkobierców wspólników w spółkach kapitałowych
 • Finansowanie sukcesji

 

Sylwetki wykładowców:

Robert Solga - radca prawny, wspólnik kancelarii prawnej zajmującej się na co dzień doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w tym zagadnieniami korporacyjnymi. Autor bloga "Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją: tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji" www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl. Praktyk, w swojej karierze pełnił również funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego oraz likwidatora. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych, w tym członków zarządów w procesach związanych z odpowiedzialnością za długi spółki. Publikuje w serwisie www.podatki.biz, www.wyborcza.biz. Doświadczony trener - autor wielu szkoleń poświęconych zagadnieniom istotnym dla prowadzących działalność gospodarczą.

Łukasz Chmielniak - adwokat specjalizujący się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Założyciel specjalistycznej kancelarii Chmielniak Adwokaci, autor bloga "Białe Kołnierzyki.  Jak bronić się przed odpowiedzialnością karną gospodarczą i karną skarbową" bialekolnierzyki.com.pl. W ciągu ponad dwunastu lat praktyki zawodowej zdobył bogate doświadczenie jako obrońca w skomplikowanych i wieloaspektowych sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych, w których krzyżowały się materie prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i prawa karnego. Bronił w procesach o oszustwo, nadużycie zaufania oraz działanie na szkodę spółki. Bliskie są mu również sprawy z zakresu odpowiedzialności karnej lekarzy, przestępstw korupcyjnych, przetargowych oraz prania brudnych pieniędzy.

Romuald Gabrysz - Prezes Zarządu TaxNet Sp. z o.o., wydawca i redaktor prowadzący serwisu www.podatki.biz (dawniej www.podatki.pl), redaktor naczelny miesięcznika Ekspert Księgowy, doświadczony trener, autor wielu książek poświęconych rachunkowości i zagadnieniom podatkowym, autor i współautor kursów i e-kursów podatkowych.

Organizatorzy konferencji:

Dział szkoleń podatki.biz

Robert Solga i Wspólnicy
Kancelaria  Radców Prawnych

Chmielniak Adwokaci

 

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt konferencji:

Koszt uczestnictwa w konferencji:

 • 1490 zł + 23% VAT -  za osobę - przy zgłoszeniu 1 osoby
 • 1390 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej firmy

Cena zawiera:

 • udział w konferencji,
 • dodatkowe konsultacje z wykładowcami,
 • materiały i certyfikat,
 • lunch (I i II dzień), przerwy kawowe, kolację,
 • nocleg ze śniadaniem w formie bogatego bufetu (doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu do 12.00 w dniu wyjazdu),
 • parking strzeżony, monitorowany ,
 • dostęp do szybkiego łącza internetowego i codziennej prasy,
 • bezpłatne atrakcje: Strefa Relaksu, biblioteka, szachy, sauna, sala bilardowa, wypożyczalnia rowerów, sprzętu wędkarskiego i sprzętu do nordic-walking.

Informacje dodatkowe (ceny netto, stawka VAT 23%):

 • Rabat za nocleg w pokoju dwuosobowym - 100 zł/osoba (przy zgłoszeniu dwóch Uczestników na jednym formularzu),
 • Dodatkowy nocleg przed szkoleniem, w cenę wliczono śniadanie - 255 zł za osobę w pokoju jednoosobowym, 150 zł za osobę w pokoju dwuosobowym,
 • Pobyt dodatkowej osoby nie uczestniczącej w konferencji (bez świadczeń szkoleniowych) - 390 zł. Cena obejmuje pobyt w Pałacu Czarny Las wraz z korzystaniem z oferty rekreacyjnej (strefa relaksu, sauna), posiłki i nocleg (nocleg w pokoju wspólnym z uczestnikiem szkolenia - pokój dwuosobowy).
 • Możliwość rezerwacji usług Spa lub pakietów golfowych oraz przedłużenia pobytu - prosimy o dopisanie stosownej informacji w polu "Uwagi" formularza zgłoszeniowego.

 

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w konferencji jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.