16.10.2023, szkolenie on-line 20.11.2023, szkolenie on-line 18.12.2023, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie online: Akademia kadr 2023. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance - 3-dniowe warsztaty

Termin i miejsce:

16.10.2023 - 18.10.2023, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Termin i miejsce:

20.11.2023 - 22.11.2023, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Termin i miejsce:

18.12.2023 - 20.12.2023, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
1600,00 zł netto
(1968,00 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Rok 2023 to czas rewolucyjnych zmian w prawie pracy, w tym przede wszystkim w regulacji kodeksowej - Kodeks pracy. Niektóre z instytucji pojawiają się w kodeksowym porządku prawnym po raz pierwszy (praca zdalna, kontrola trzeźwości pracownika), a inne będą podlegały gruntownym zmianom (zatrudnienie terminowe, w szczególności umowa na okres próbny, informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia).

Szczegółowe informacje

Cel kursu:

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych w 2023. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną najważniejsze zmiany nowelizacji Kodeksu pracy, uchwalone w 2023 roku. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Adresaci kursu:

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia:

DZIEŃ I
Dokumentacja pracownicza w 2023 r. Kompendium wiedzy - od zatrudnienia do zwolnienia

1. Pojęcia, które powinna znać każda osoba zatrudniona w Dziale HR.

 • forma pisemna, forma dokumentowa, forma elektroniczna - jakie dokumenty pracownicze w jakiej formie ? przeglądamy Kodeks Pracy (KP), w tym zmiany przewidziane w projektach zmian do Kodeks pracy (druk Sejmowy nr 2335, Projekt Rządowy nr UC118).;
 • monitoring - wizyjny oraz inne formy monitoringu, w tym kontrola osobista pracownika ? kiedy kontrola pracownika wymaga stosownej regulacji regulaminowej, uprzedzenia pracownika itp., który przepis traktuje o dopuszczalności przeszukania pracownika, czy zapis z kamery może być dowodem wcześniejszego opuszczenia pracy przez pracownika;
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie - jakie przepisy i w jakich sytuacjach przewidują odszkodowanie i zadośćuczynienie dla pracownika ? - przeglądamy KP, w tym zmiany przewidziane w rządowym projekcie zmiany ustawy Kodeks pracy (projekt nr UC118);
 • termin to pojęcie często występujące w KP - skąd w ogóle wiadomo jak liczyć terminy i kiedy można sięgać do Kodeksu cywilnego a kiedy najlepiej o nim zapomnieć, specyfika liczenia terminów przy limitach umów na czas określony, terminu w jakim można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, długości nieobecności
 • w kontekście proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • odprawa - dla powołanego do służby wojskowej (po wejściu w życie ustawy z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny), emerytalna i rentowa, pośmiertna, z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • ? praca zdalna - od tej uzgadnianej przy zawieraniu umowy o pracę po okazjonalną pracę zdalną ? co warto wiedzieć na temat zmiany ustawy Kodeks pracy (druk Sejmowy nr 2335);

2. Dokumentacja pracownicza i zatrudnianie pracowników w 2023 r.

 • zatrudnienie przez Internet, jak krok po kroku zatrudnić pracownika na odległośći nie popełnić przy tym wykroczenia;
 • nowe wymogi w zakresie informowania pracowników o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP - czyli jak krok po kroku przygotować informację dla pracownika do umowy o pracę zgodną z rządowym projektem zmiany ustawy Kodeks pracy (UC118) ;
 • umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji - jakie wyzwania stawia przed pracodawcami projekt ustawy - uwarunkowania zatrudniania na 3 miesięczny okres próbny, przedłużanie okresu próbnego, ponowne zatrudnienie pracownika a okres próbny, okres próbny po umowie na czas nieokreślony, omówienie nowego wzoru umowy;
 • umowa na czas określony - czy coś jeszcze różni ją od umowy bezterminowej, czy w ogóle warto jeszcze zawierać po zmianie przepisów,
 • umowa o zakazie konkurencji - czy pracodawcy, po wejściu w życie powinni przyjrzeć się bliżej temu dokumentowi, a jeżeli tak to kiedy, co to oznacza, że pracownik posiada ważne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, najważniejsze klauzule umowy o zakazie konkurencji takie jak okres obowiązywania zakazu, zakres przedmiotowy, możliwość ?wyjścia? przez pracodawcę z umowy, kary umowne, odszkodowanie należne pracownikowi;
 • zatrudnienie niepracownicze - zatrudnienie na umowę zlecenia, samozatrudnienie, umowa o dzieło - co wiemy w 2023 roku o zaletach i zagrożeniach podpisania tego typu umów;
 • dokumentacja pracownicza z badania stanu trzeźwości - protokół sporządzany przez pracodawcę, protokół sporządzany przez Policję, informacja o niedopuszczeniu pracownika do pracy, zawiadomienie o nałożeniu kary pieniężnej - gdzie i przez jaki okres przechowywać dokumenty związane z kontrolą stanu trzeźwości.

3. Rozwiązywanie umów o pracę w 2023 r.

 • rozwiązanie umowy o pracę za pomocą środków porozumiewania się na odległość - jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę przy użyciu maila, wideokonferencji, smsa.
 • przyczyna rozwiązania umowy o pracę - umowa na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony - co może być przyczyną, a co nie może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę, kiedy należy bezwzględnie podać przyczynę a kiedy musimy ją wskazać na żądanie pracownika - przeglądamy KP, w tym zmiany przewidziane w projektach zmian ustawy Kodeks pracy (druk Sejmowy nr 2335, Projekt Rządowy nr UC118) ;
 • kryteria doboru pracownika do zwolnienia - kiedy pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno wskazywać na kryteria doboru pracowników
 • do zwolnienia, jakie mogą to być kryteria, czy kryterium może być przydatność pracownika do pracy w zmienianej organizacji, jak przeprowadzić ocenę pracowników wobec przyjętych kryteriów, czy ocena podlega ujawnieniu zwalnianemu pracownikowi, kiedy i w jakiej formie;
 • okres wypowiedzenia - co wolno stronom stosunku pracy w okresie wypowiedzenia, jak skrócić i przedłużyć okres wypowiedzenia i kiedy się to opłaca, czy wolno cofnąć oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w sytuacji gdy pracownik podjął pracę u nowego pracodawcy;
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika czyli o czym powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, limity zależne od wielkości zatrudnienia, jakie umowy wliczają się do limitów, zwolnienia co miesiąc ? pilnowanie limitów, porozumienia i wypowiedzenia zmieniające a limity, co oznacza dla pracodawcy przekroczenie limitu połączone z brakiem wdrożenia procedury zwolnień grupowych;

4. Przypadki, którymi zajmował się Sąd Najwyższy w Izbie Pracy w 2022 roku. Omówienie wybranych wypowiedzi Sądu Najwyższego zawartych w uchwałach, wyrokach i postanowieniach tegoż Sądu.

DZIEŃ II
Urlopy pracownicze i inne nieobecności w 2023.

1. Pracownik na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, okolicznościowym i szkoleniowym:

 • co oznacza nabycie prawa do urlopu "z góry" i "z dołu"? Kiedy wolno obniżyć wymiar urlopu, w szczególności za czas przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym (w tym kilka razy przez część miesiąca) i urlopie wychowawczym?
 • urlop wypoczynkowy dla pracownika, który nie przedstawia "ostatniego" świadectwa pracy,
 • pracownik po długim czasie przyniósł dokumenty, z których wynika wyższy wymiar urlopu - od kiedy należy przeliczyć urlop wypoczynkowy;
 • urlop wypoczynkowy dodatkowy jako narzędzie mobilizujące pracowników do korzystania z urlopów wypoczynkowych zgodnie z KP, inne sposoby - ZFŚS i tzw. wczasy pod gruszą;
 • udzielenie pracownikowi 1, 2, 4 godzin urlopu wypoczynkowego, co w przypadku gdy jedna z części urlopu nie będzie obejmowała 14 dni;
 • czy pracodawca może zarządzić wykorzystanie urlopu przez wszystkich pracowników w określonym czasie? - 2 tygodnie podczas wakacji, podczas przerw świątecznych itd.
 • plan urlopów, a pracownik rozpoczynający pracę w trakcie roku, czy po wakacjach można zarządzić dodatkowe zaplanowanie urlopów przez pracowników;
 • 30 września 2023 r. a zaległości urlopowe;
 • czy pracownik na urlopie wypoczynkowym ma obowiązek odebrania telefonu od pracodawcy i co może zrobić pracodawca jeżeli pracownik będzie uchylał się od kontaktu?
 • co się bardziej opłaca pracodawcy - wysyłać pracownika na urlop czy wypłacić ekwiwalent i czy świadczenia za te okresy się różnią, jak ustalić współczynnik urlopowy
 • ile czasu na skorzystanie z urlopu okolicznościowego - miesiąc, dwa, pół roku;
 • czy pracownikowi, który otrzymał dofinansowanie na studia przysługuje urlop szkoleniowy w związku z sesją egzaminacyjną, jaki urlop szkoleniowy w przypadku studiów podyplomowych.
 • jakie jeszcze zmiany przewiduje Projekt Rządowym nr UC118 - nowa instytucja - zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej;

2. Pracownica w ciąży

 • dokumentowanie stanu ciąży, kiedy powstają po stronie pracodawcy obowiązki,
 • badania lekarskie pracownicy w ciąży - obowiązek zwolnienia z pracy,
 • wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży a rodzaj umowy o pracę,
 • zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę,
 • zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia złożonego przez pracownicę,
 • porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę a ciąża pracownicy,
 • przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a wysokość ciąży,
 • pracownica w ciąży a likwidacja stanowiska pracy,
 • zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży,
 • wypowiedzenie zmieniające a pracownica w ciąży,
 • praca w godzinach nadliczbowych a pracownica w ciąży,
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy a pracownica w ciąży,
 • praca w porze nocnej pracownicy w ciąży.

3. Pracownik na zwolnieniu lekarskim:

 • czy pracownik powinien zadzwonić do pracodawcy po tym jak otrzyma zwolnienie lekarskie, czy można zwolnić pracownika, który tego nie zrobi?
 • czy pracownik powinien poinformować pracodawcę w sytuacji, gdy zapowiada się dłuższa nieobecność w pracy spowodowana chorobą?
 • kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który był długotrwale nieobecny w pracy z powodu choroby, często korzysta ze zwolnień lekarskich?
 • kiedy można zwolnić pracownika po 90 dniach, kiedy po 182 dniach, kiedy po 3 miesiącach korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, a kiedy zwolnienie nie będzie już możliwe?
 • czy pracownik oczekując na przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego musi usprawiedliwiać swoją nieobecność w pracy, czy pracodawca ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego?
 • czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę z przyczyn niedotyczących pracowników, czy można doręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające?
 • kontrola pracownika na zwolnieniu - czy jest możliwa bez uprzedniego poinformowania pracownika o zamiarze kontroli?
 • czy można ukarać karą porządkową nieobecnego w pracy pracownika?
 • jak należy postąpić jeżeli pracownik rozchorował się w trakcie udzielonego mu urlopu wypoczynkowego?
 • choroba pracownika uniemożliwia mu dalsze wykonywanie pracy, niedopuszczenie pracownika do pracy przez lekarza medycyny pracy ? jak rozwiązać umowę, czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę za czas niewykonywania pracy?
 • czy pracodawca powinien skierować pracownika na badania kontrolne - po nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni - kiedy wie, że pracownik nie będzie wykonywał już pracy?

4. Pracownik w podróży służbowej:

 • czy pracownik może odmówić wykonania polecenia odbycia podróży służbowej?
 • podróż służbowa, a wykonywanie pracy w różnych miejscowościach - brak uzgodnienia czy odpowiedniego dostosowania miejsca pracy określonego w umowie o pracę do rzeczywistego miejsca pracy;
 • kiedy podróż służbowa, a kiedy umowna zmiana miejsca pracy?
 • maksymalny czas trwania podróży służbowej,
 • pracownik wrócił w nocy z podróży służbowej (jego samolot wylądował o godz. 1 w nocy, a o godzinie 8 miał zgodnie z rozkładem rozpocząć pracę);
 • podróż służbowa a odpoczynek dobowy i tygodniowy;
 • brak regulacji dotyczącej świadczeń z tytułu podróży służbowych w regulaminie wynagradzania;
 • szkolenie odbywane przez pracownika w ramach podróży służbowej (projektowane zmiany KP w tym zakresie);
 • nadgodziny w podróży służbowej - kiedy mogą wystąpić.

5. Pracownik w wieku przedemerytalnym:

 • pracownik zostaje objęty ochrony tzw. przedemerytalną w okresie wypowiedzenia,
 • wypowiedzenie zmieniająca a ochrona tzw. przedemerytalna,
 • zwolnienie dyscyplinarne pracownika objętego ochroną z art. 39 KP,
 • umowa o pracę na czas określony a ochrona tzw. przedemerytalna ,
 • nabycie przez pracownika prawa do renty a ochrona tzw. przedemerytalna,
 • obniżenie pensji pracownika a ochrona tzw. przedemerytalna,
 • zmiana regulaminu wynagradzania "na niekorzyść pracowników", a ochrona przedemerytalna,
 • wypowiedzenie zmieniające w przypadku likwidacji stanowiska pracy,
 • koniec ochrony tzw. przedemerytalnej a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę.

6. Pracownik niepełnosprawny:

 • czy lekki stopień niepełnosprawności daje pracownikowi jakieś uprawnienia w ramach zatrudnienia?
 • urlop dla osoby niepełnosprawnej 10 czy 21 dni, dzień urlopu 7 czy 8 godzin;
 • dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej - uwarunkowania prawne, kontynuacja orzeczenia, kiedy pracownik musi przedstawić "stare" orzeczenie, czy dodatkowy oznacza, że w pierwszym rzędzie musi być wykorzystany urlop "zwykły" wypoczynkowy;
 • nabycie prawa do urlopu dodatkowego w trakcie roku kalendarzowego;
 • ustalamy proporcjonalny urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej;
 • urlop pracownika niepełnosprawnego - czy niewykorzystany przechodzi na nowy rok;
 • pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności z rocznym opóźnieniem czy należy przeliczyć urlop;
 • pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności z rocznym opóźnieniem jak potraktować pracę powyżej 7 godzin dziennie;
 • jak wygląda wniosek urlopowy pracownika niepełnosprawnego?
 • jak poprawnie wykazywać dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej na świadectwie pracy?

7. Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, wychowawczym.

 • urlop tacierzyński a urlop ojcowski, w tym projektowane zmiany w Projekcie Rządowym nr UC118 dot. urlopu ojcowskiego;
 • urlop macierzyński a zwolnienie lekarskie;
 • umowa na czas określony kończy się w trakcie urlopu macierzyńskiego;
 • czy jest możliwa praca podczas urlopu macierzyńskiego?
 • kto może wziąć urlop adopcyjny (urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego)?
 • urlop rodzicielski - aktualne uwarunkowania i projektowane zmiany w Projekcie Rządowym nr UC118 (porównanie);
 • pracownik złożył wniosek o udzielenie mu 36 miesięcy urlopu wychowawczego, jak powinien postąpić pracodawca;
 • podwyżki w pracy a osoba wracająca z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego;
 • w jakim okresie pracownik może korzystać z obniżenia wymiaru etatu? Jak długo na 7/8 etatu i przez ile trwa ochrona przed wypowiedzeniem, czy podczas zatrudnienia można korzystać z obniżenia wymiaru etatu i ochrony wielokrotnie - na więcej niż jedno dziecko;
 • czy korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy obniża wymiar urlopu wychowawczego?
 • czy pracownika na urlopie wychowawczym można zwolnić z uwagi na likwidacje stanowiska pracy?
 • jakie jeszcze zmiany przewiduje Projekt Rządowym nr UC118 ? nowa instytucja ? urlop opiekuńczy?

DZIEŃ III

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy 2023

1. Jak prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy w 2023 r. - wybrane zagadnienia z praktyki:

 • jak w praktyce powinno wyglądać prowadzenie (oddzielnie dla każdego pracownika) dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy - założenie odrębnych akt, odrębna zakładka w aktach osobowych, prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej;
 • jakie znaczenie ma ewidencjonowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalną, pracujących w zadaniowym systemie czasu pracy, pracowników dla których ustalono ruchomy rozkład czasu pracy (gdzie pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy);
 • czy pracodawca powinien prowadzić listę obecności i jaki czas powinien ją przechowywać;
 • dobre praktyki w zakresie dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy (zapoznawanie pracowników z ewidencją czasu pracy, odbieranie od pracowników deklaracji w zakresie dni i godzin rozpoczynania i zakończenia pracy itp.);

2. Czas pracy w Regulaminie pracy, umowie o pracę i informacji w sprawie warunków zatrudnienia - dobre praktyki, problematyczne zapisy, planowane w 2023 r. zmiany w zakresie informowania pracowników o normach i wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowym i tygodniowym, pracy w godzinach nadliczbowych itd.

 • czy w umowie o pracę powinny znaleźć się postanowienia dot. czasu pracy pracownika, a jeżeli tak to kiedy i jakie;
 • zapisy umowy o pracę dot. czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • jak powinna wyglądać regulacja regulaminowa (Regulamin pracy, układ zbiorowy pracy), gdy chodzi o postanowienia dot. czasu pracy (systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe, rozkład czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, niedziela itp.), jakie postanowienia stanowią zbędne powtarzanie przepisów Kodeksu pracy, na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu rewizji postanowień regulaminu;
 • jak dostosować treść informacji o warunkach zatrudnienia do wymogów wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC 118). Omówienie wzoru dokumentu;

3. Wymogi, zalety i wady wprowadzenia konkretnych elementów (elastycznej) organizacji czasu pracy:

 • system równoważnych norm, system skróconego tygodnia pracy, a możliwość przedłużenia normy dobowej;
 • 12 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, a godziny nadliczbowe średniotygodniowe;
 • system pracy w ruchu ciągłym, a wyższy wymiar czasu pracy pracownika;
 • ruchomy rozkład czasu pracy, a możliwość naruszenia dobry pracowniczej;
 • praca zmianowa, a możliwość pracy w niedzielę;
 • indywidualny rozkład czasu pracy, a brak konieczności zmiany regulaminu pracy;
 • zadaniowy system czasu pracy, a "bezczasowa" organizacja pracy.

4. Zasady planowania czasu pracy, czyli praktyczne porady dla osób przygotowujących harmonogramy (grafiki) czasu pracy.

 • rodzaj pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy - jak determinują układających grafiki;
 • wymiar czasu pracy i minimalna liczba dni wolnych ustalone w okresie rozliczeniowym; jak nie planować nadgodzin, jak nie naruszać zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
 • Czy możliwa jest sytuacja, w której pracownik zgodnie z grafikiem pracuje 12 dni z rzędu bez dnia wolnego?, Czy możliwa jest sytuacja, w której pracownik zgodnie z grafikiem pracuje 7 dni w tygodniu pracowniczym?; odpoczynki dobowe i tygodniowe - prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
 • jak układać grafik, gdy pracodawca: nie wprowadził ruchomego rozkładu czasu pracy i wprowadził ruchomy rozkład czasu pracy; Czy pracodawca może zaplanować dla pracownika 2 zmiany jednego dnia? - prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
 • co powinna wiedzieć o niedzieli I świętach osoba planująca czas pracy - prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
 • jak ułożyć grafik dla pracownika zatrudnionego na 1/2 I 7/8 etatu - przykładowe grafiki;
 • jak się ma zaplanowany urlop wypoczynkowy I choroba pracownika do możliwości zaplanowania pracownikowi dni i godzin pracy - przykładowe grafiki;
 • gdzie przydatne przy układaniu grafików są metody 4-4-1 4-4-2 i 6-2 6-2 ? grafiki ułożone tymi metodami;
 • w jaki sposób ustalić dla pracownika dyżur pod telefonem;

5. Zarządzanie czasem pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

 • na jakich zasadach jest możliwa zmiana harmonogramu i dlaczego powinno to się odbyć z 1-dniowym wyprzedzeniem;
 • na jakich zasadach można polecić pracownikowi przyjście do pracy na wcześniejszą godzinę, niż dnia poprzedniego;
 • kiedy pracownik może pracować więcej niż 13 godzin w dobie pracowniczej?;
 • jak się ma nie korzystanie przez pracownika z przerw w pracy do pracy w godzinach nadliczbowych;
 • kiedy pracownik może przepracować w miesiącu 80 nadgodzin?;
 • kiedy polecenie pracy w sobotę I niedzielę może stanowić naruszenie przepisów o czasie pracy i rodzić odpowiedzialność wykroczeniową pracodawcy;
 • kiedy mamy do czynienia z dorozumianym poleceniem wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, a kiedy aktywności pracownika nie musimy wliczać do czasu pracy;
 • czy zgoda na odpracowanie wyjścia prywatnego jest obligatoryjna i czy czas wyjścia prywatnego można odpracować wcześniej;
 • pozostawanie przez pracownika w pracy poza godzinami pracy - odpracowanie spóźnienia, kilku wyjść na papierosa itp.;
 • na co jeszcze należy zwrócić uwagę w kontekście czasu pracy pracowników: wiadomości email wysyłane po godzinach pracy, inna dokumentacja wskazująca na czas pracy pracowników;
 • kiedy czas szkoleń pracowników i/lub podróży służbowych wlicza się do czasu pracy - z uwzględnieniem proponowanych zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC 118), a kiedy tylko należy pracownikowi udzielić odpowiedniego odpoczynku;

6. Rozliczanie czasu pracy.

 • kiedy nieudzielenie dnia wolnego za sobotę nie będzie wykroczeniem?
 • jak najkorzystniej rozliczyć 1 godzinę pracy w sobotę i niedzielę?
 • kiedy za pracę w sobotę należy się pracownikowi dzień wolny i dodatkowo czas wolny?
 • co jeżeli w dniu wolnym oddanym za sobotę pracownik się rozchoruje?
 • która forma rekompensaty - zapłata, udzielenie czasu wolnego - jest korzystniejsza dla pracodawcy;
 • czy "normalne wynagrodzenie" i "wynagrodzenie" w kontekście zapłaty za pracę
 • w godzinach nadliczbowych to to samo?
 • jak rozliczyć czas pracy w sytuacji rozwiązania umowy o pracę w środku miesiąca;
 • jak rozliczyć czas pracy pracownika, którego dzień rozpoczęcia pracy przypadał w środku miesiąca;
 • jak ustalić czy w przypadku niepełnoetatowca wystąpiły godziny ponadwymiarowe?;
 • odbiór czasu wolnego poza okresem rozliczeniowym (pula nadgodzin do czy PIP może nakazać pracodawcy naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • naruszenia przepisów o czasie pracy w sprawozdaniu z działalności PIP;

7. Pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 (8). Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Przerwy na karmienie. Praca na 1/2 etatu i rodzicielski.

 • jak może wyglądać czas pracy pracownika opiekującego się dzieckiem (systemy, rozkłady, normy czasu pracy)? Jakie ograniczenia wynikają z przepisów dzisiaj i jaki mają charakter (względny, bezwzględny), a jakie wynikają z proponowanych zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy? Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC 118) - studium przypadków;
 • obniżenie wymiaru etatu - jak wygląda rozkład czasu pracy pracownika, który złożył stosowny wniosek i jakie możliwości w tym zakresie mają pracodawcy;
 • przerwy na karmienie - praktyczne informacje i poglądy z doktryny,
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu - jak wygląda rozkład czasu pracy pracownika, który złożył stosowny wniosek i jakie możliwości w tym zakresie mają pracodawcy;

Informacje organizacyjne:

Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w wybranym dniu szkolenia.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:

 • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
 • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 

 •  rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
 •  szkolenie: 10:00 - 15:30
 •  w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

 

Organizator:

ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600