Punkty szkoleniowe:

 

ADWOKAT

Zgodnie z treścią uchwały nr 70/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. - „O doskonaleniu zawodowym adwokatów&dquo; adwokaci zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w określonych w uchwale formach doskonalenia zawodowego.

Zasady ogólne

W celu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego adwokaci zdobywają punkty w ustalonej liczbie w zależności od wybranej formy doskonalenia zawodowego. Adwokat zobowiązany jest uzyskać co najmniej 12 punktów szkoleniowych w danym roku kalendarzowym.

Ilość punktów za szkolenia

Za udział w szkoleniach o tematyce z zakresu prawa organizowanych przez serwis podatki.biz adwokaci mogą uzyskać 1 punkt za każdą pełną godzinę takiego szkolenia.

Uwaga!
Zgodnie z uchwałą adwokaci NIE UZYSKUJĄ PUNKTÓW za szkolenia e-learningowe jeśli nie są one organizowane przez samorząd zawodowy adwokatów.

Zwolnienia z obowiązku

Uchwała przewiduje zwolnienie z obowiązku doskonalenia zawodowego dla adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego. Wyjątkowo i w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić z obowiązku doskonalenia zawodowego może dziekan okręgowej rady adwokackiej.

Certyfikat

Adwokat w celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniu (bądź innej dopuszczalnej formie doskonalenia zawodowego) zorganizowanym przez inny podmiot niż samorząd zawodowy adwokatów zobowiązany jest uzyskać od organizatora szkolenia dokument potwierdzający jego udział w szkoleniu. Serwis podatki.biz wystawia odpowiedni certyfikat skonstruowany zgodnie z wymogami wskazanymi w uchwale zawierający w szczególności fakt uczestnictwa, temat i termin szkolenia oraz liczbę godzin.

Jak poinformować o odbytym szkoleniu?

Adwokat zobowiązany jest, w terminie do końca lutego każdego roku, przedłożyć okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym. Do sprawozdania należy dołączyć otrzymane od organizatora dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu organizowanym przez podmiot inny niż samorząd zawodowy adwokatów.

Podstawa prawna

Niniejsza instrukcja dotycząca zdobywania punktów przez adwokatów w celu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego opracowano na podstawie odpowiednich aktów prawnych:

  • uchwała nr 70/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. - „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”