Punkty szkoleniowe:

 

RADCA PRAWNY

Zgodnie z treścią uchwały nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tekst jednolity: tutaj) radcy prawni mają obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestniczenie w określonych w Regulaminie formach doskonalenia zawodowego, m.in. szkoleniach stacjonarnych oraz e-learningowych.

Zasady ogólne

W celu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego radcy prawni zdobywają punkty w ustalonej liczbie w zależności od wybranej formy doskonalenia zawodowego. Radca prawny zobowiązany jest uzyskać co najmniej 40 punktów szkoleniowych w ciągu każdego, trzyletniego cyklu szkoleniowego.

Cykle szkoleniowe określa Krajowa Rada Radców Prawnych.
Obecny cykl szkoleniowy rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończy się 31 grudnia 2017 r.

Ilość punktów za szkolenia

Za udział w szkoleniach zarówno stacjonarnych, jak i e-learningowych o tematyce z zakresu prawa organizowanych przez serwis podatki.biz radcy prawni mogą uzyskać punkty szkoleniowe w następującej liczbie:

Typ szkolenia Ilość punktów
Szkolenie stacjonarne 1 pkt za 1 godzinę lekcyjną, tj. 45 minut
Szkolenie e-learningowe 2 pkt za każde 25 ekranów

Zapraszamy do zapoznania się z tabelą punktacji przygotowaną przez OIRP w Warszawie dostępną tutaj.

Uwaga!
Zgodnie z interpretacją Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych KRDP doradcy podatkowi NIE UZYSKUJĄ PUNKTÓW za szkolenia e-learningowe jeśli nie są one organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Zwolnienia z obowiązku

Regulamin przewiduje zwolnienia z obowiązku uzyskania wymaganej liczby punktów jedynie dla radców prawnych niewykonujących zawodu i będących jednocześnie emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne.
Wyjątkowo i w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić z obowiązku doskonalenia zawodowego może właściwa rada okręgowej izby radców prawnych.

Certyfikat

Radca prawny w celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniu (bądź innej dopuszczalnej formie doskonalenia zawodowego) zorganizowanym przez inny podmiot niż organ samorządu radców prawnych zobowiązany jest uzyskać od organizatora szkolenia dokument potwierdzający jego udział w szkoleniu. Serwis podatki.biz wystawia odpowiedni certyfikat skonstruowany zgodnie z wymogami wskazanymi w Regulaminie zawierający w szczególności fakt uczestnictwa, temat i termin szkolenia oraz liczbę godzin i ilość uzyskanych punktów szkoleniowych.

Jak poinformować o odbytym szkoleniu?

Radca prawny zobowiązany jest przedłożyć we właściwej dla siebie okręgowej izbie radców prawnych zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Regulamin nie określa wprost terminu składania zaświadczeń, jednakże niewątpliwie radca prawny powinien przedłożyć taki dokument przed zakończeniem cyklu szkoleniowego (obecnie do dnia 31 grudnia 2017 r.): jednorazowo po uzyskaniu wymaganych 40 punktów albo każdorazowo po uczestnictwie w formie doskonalenia zawodowego przewidzianej w Regulaminie.

Możliwe sposoby przedłożenia zaświadczenia w OIRP:

  • za pośrednictwem systemu Extranet - zakładka Doskonalenie zawodowe / Dodaj zgłoszenie
  • w formie elektronicznej za pomocą e-mail na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl
  • faxem na numer (0-22) 862-41-73
  • pocztą na adres Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie | ul. Żytnia 15 lok.16 | 01-014 Warszawa
  • osobiście do biura OIRP pod powyższym adresem

Podstawa prawna

Niniejsza instrukcja dotycząca zdobywania punktów przez radców prawnych w celu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego opracowano na podstawie odpowiednich aktów prawnych:

  1. tekst jednolity do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku
  2. uchwała nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku