Punkty szkoleniowe:

 

DORADCA PODATKOWY

Zgodnie z treścią uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych, do której załącznik stanowi tekst jednolity Zasady Etyki Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez udział w szkoleniach o tematyce zgodnej z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego.

Zasady ogólne

W celu wypełnienia obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi zdobywają punkty w ustalonej liczbie w zależności od wybranej formy podnoszenia kwalifikacji. Doradca podatkowy zobowiązany jest uzyskać co najmniej 32 punkty w ciągu następujących po sobie 2 lat z zastrzeżeniem, iż minimum 25% z nich (tj. 8 punktów) uzyskać musi w ciągu 1 roku.

Ilość punktów za szkolenia

Za udział w specjalistycznych szkoleniach o tematyce dostosowanej do zawodowej działalności doradców podatkowych organizowanych przez serwis podatki.biz doradcy podatkowi mogą uzyskać 1 punkt za 1 godzinę takiego szkolenia. Do punktowanego czasu nie wliczają się tzw. przerwy kawowe.

Uwaga!
Zgodnie z interpretacją Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych KRDP doradcy podatkowi NIE UZYSKUJĄ PUNKTÓW za szkolenia e-learningowe jeśli nie są one organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Zwolnienia z obowiązku

Uchwała przewiduje zwolnienia z obowiązku uzyskania wymaganej liczby punktów dla następujących podmiotów:

  • doradcy podatkowi będący jednocześnie pracownikami naukowym uczelni wyższych (lub instytucji równoważnych), którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego oraz wykonują pracę naukową lub dydaktyczne w zakresie zgodnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego;
  • doradcy podatkowi będący jednocześnie członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

Certyfikat

Doradca podatkowy w celu udowodnienia swojego udziału w szkoleniu (bądź innej dopuszczalnej formie kształcenia) zorganizowanym przez inny podmiot niż KIDP zobowiązany jest uzyskać odpowiednie zaświadczenie potwierdzające jego udział w szkoleniu. Serwis podatki.biz wystawia odpowiedni certyfikat skonstruowany zgodnie z wymogami wskazanymi w uchwale zawierający w szczególności fakt uczestnictwa, temat i termin szkolenia oraz ilość godzin merytorycznych.

Jak poinformować o odbytym szkoleniu?

Doradca podatkowy, który uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez inny podmiot niż KIDP zobowiązany jest najpóźniej do 31 marca roku następnego po roku, w którym brał udział w szkoleniu dokonać odpowiedni wpis w centralnej ewidencji za pośrednictwem systemu mDoradca oraz dołączyć do niego skany (zapisane w formacie graficznym, np. PDF, JPG, PNG, TIFF) zaświadczeń potwierdzających jego udział w szkoleniach oraz innych dopuszczalnych formach kształcenia.

Uwaga!
Szczegółowe zasady dotyczące skanów dokumentów potwierdzających uczestnictwo w formach kształcenia reguluje Instrukcja ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych stanowiąca załącznik.

Podstawa prawna

Niniejsza instrukcja dotycząca zdobywania punktów przez doradców podatkowych w celu wypełnienia obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych opracowano na podstawie odpowiednich aktów prawnych:

  1. uchwała nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych z załącznikiem;
  2. stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Instrukcji ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych stanowiącej załącznik do Stanowiska Krajowego Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 lutego 2012 r. (ze zm.).