Punkty szkoleniowe:

 

BIEGŁY REWIDENT

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym biegły rewident zobowiązany jest stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym.

Zasady ogólne

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia, którego program kształcenia ma na celu podnoszenie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego.

Biegły rewident zobowiązany jest odbyć 120 godzin lekcyjnych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w okresie trzech kolejnych lat.

Obecny okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Samokształcenie

Przepisy umożliwiają odbycie części obowiązkowego doskonalenia zawodowego w formie samokształcenia - to właśnie ta forma interesuje Cię w przypadku uczestnictwa w szkoleniach lub elearningach organizowanych przez podatki.biz

Samokształcenie zawodowe odbywać się może m.in. przez uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning). Ważne, aby zakres tematyczny szkolenia odpowiadał umiejętnościom potrzebnym do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Zakres godzinowy

Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta wykonującego i niewykonującego zawodu w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych z następującymi zastrzeżeniami:

 • 72 godziny lekcyjne biegły rewident musi odbyć poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez KRBR lub podmiot uprawniony
 • 48 godzin biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia minimalna liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym okresu rozliczeniowego to 24 godziny, z czego 8 godzin biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia, a 16 godzin w ramach szkolenia organizowanego przez KRBR lub podmiot uprawniony.

Poniżej zamieszczamy tabelę wskazującą zakres godzinowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego:

OKRES ILOŚĆ GODZIN ROZKŁAD
3-letni okres rozliczeniowy 120 godzin lekcyjnych*
 • Co najmniej 72 godziny szkolenia organizowanego przez KRBR lub podmiot uprawniony.
 • Maksymalnie 48 godzin samokształcenia.
Każdy rok kalendarzowy Minimum 24 godziny lekcyjne*
 • Co najmniej 16 godzin szkolenia organizowanego przez KRBR lub podmiot uprawniony.
 • Maksymalnie 8 godzin samokształcenia.

1 godzina lekcyjna = 45 minut

Ważne! Przepisy informują o godzinach lekcyjnych, czyli 45 min.

Certyfikat

Po odbytym szkoleniu zarówno stacjonarnym, jak i elearningowym serwis podatki.biz wystawia certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Certyfikat zawiera w szczególności fakt uczestnictwa, temat i termin szkolenia oraz ilość godzin merytorycznych.

Ważne! W celu potwierdzenia odbycia szkolenia w ramach samokształcenia biegły rewident przesyła do KRBR oświadczenie, o którym mowa w następnym punkcie.

Jak poinformować o odbytym szkoleniu?

Biegły rewident potwierdza odbycie samokształcenia zawodowego złożonym przez siebie oświadczeniem, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko
 • numer wpisu do rejestru
 • formę odbywania samokształcenia zawodowego
 • termin, liczbę godzin oraz zakres tematyczny samokształcenia

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. A tutaj bezpośredni link do pobrania oświadczenia.

Biegły rewident powinien przesłać oświadczenie do KRBR do końca roku, w którym chce zaliczyć odbyte samokształcenie. Pozostałe godziny samokształcenia biegły rewident zobowiązany jest rozliczyć do końcu 3-letniego okresu rozliczeniowego, tj. 31 grudnia 2017 r.

Ważne! Biegły rewident ma obowiązek przechowywać dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył. Ponadto zobowiązany jest przedłożyć te dokumenty w przeciągu 30 dni od daty wezwania przez KRBR.

Podstawa prawna

Niniejszą instrukcję dotyczącą odbywania przez biegłych rewidentów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.
 3. Uchwała nr 2751/51a/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów