akcyza towarów

 • 08.03.2023Dowód kosztowy otrzymany z opóźnieniem w PKPiR - interpretacja ogólna MF
  Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego koszt ten może być potrącony.
 • 08.03.2023PIT za 2022: Rozliczenie dochodów z działalności nierejestrowanej
  Na potrzeby rozliczeń z urzędem skarbowym twoim przychodem z działalności nierejestrowej są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do twojej dyspozycji w roku kalendarzowym oraz wartość otrzymanych świadczeń: w naturze i innych nieodpłatnych. Oznacza to, że twoim przychodem podatkowym z tej działalności są tylko przysporzenia faktycznie otrzymane lub postawione tobie do dyspozycji, czyli kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę.
 • 08.03.2023Sposób rozliczania VAT w działalności nierejestrowanej
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba fizyczna. Nazwa pochodzi stąd, iż dla jej legalnego wykonywania zbędna jest rejestracja w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz GUS. W myśl ww. przepisu za działalność gospodarczą nie jest uznawana działalność takich osób o ile przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 • 07.03.2023Dowód kosztowy otrzymany z opóźnieniem w PKPiR - interpretacja ogólna MF
  Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego koszt ten może być potrącony.
 • 06.03.2023Zwolnienie od obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
  W poprzednim artykule w cyklu ABC zasygnalizowaliśmy, iż rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas wyróżnia dwa typy zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przychodów w kasie fiskalnej.
 • 03.03.2023Podatki 2024: KAS uzyska dostęp do nowej ewidencji płatności
  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, która nałoży na dostawców usług płatniczych nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący płatności transgranicznych i ich odbiorców. Ewidencje tego rodzaju będą udostępniane w formie elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2024 r.
 • 03.03.2023Przekazanie firmy mężowi bez podatku
  Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki cywilnej przez oboje małżonków do indywidualnej działalności gospodarczej męża, które będzie dokonane w drodze darowizny, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, skoro umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie będzie konieczne zgłoszenie jej naczelnikowi urzędu skarbowego.
 • 03.03.2023Kogo i kiedy dotyczy obowiązek rejestracji obrotu przy użyciu kas fiskalnych
  W poprzednich artykułach cyklu omówiliśmy typy stosowanych obecnie kas rejestrujących i podstawowe wymogi ich stosowania. Czas na informacje, kto i kiedy powinien te kasy stosować. 
 • 02.03.2023Podatki 2024: KAS uzyska dostęp do nowej ewidencji płatności
  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, która nałoży na dostawców usług płatniczych nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący płatności transgranicznych i ich odbiorców. Ewidencje tego rodzaju będą udostępniane w formie elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2024 r.
 • 02.03.2023Ewidencja akcyzy w systemie CEWA. Firmy krytycznie o projekcie
  Szykowane przez resort finansów wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji podatku akcyzowego w centralnym systemie teleinformatycznym CEWA budzi wątpliwości w środowisku biznesowym. Jak oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, nowy wymóg może być trudny do spełnienia przez podatników. Organizacja apeluje o opóźnienie w czasie wdrożenia obowiązku do połowy 2025 r.
 • 02.03.2023VAT marża tylko dla towarów używanych
  Definicja "towarów używanych" określona przy procedurze opodatkowania marży obejmuje towary używane w powszechnym tych słów znaczeniu. Zatem o tym, czy dany towar jest towarem używanym stanowi jego stan, faktyczne korzystanie z niego, powodujące mniejsze lub większe zużycie. Pojęcie "towary używane" oznacza wszystkie towary, które nie są fabrycznie nowe. Zatem, towary, które nie mają śladów użytkowania, w szczególności, towary zapakowane w oryginalne pudełka, nadal posiadające metki i oznaczenia producenta, mimo zaznaczenia w umowie iż towar jest uznawany za używany, nie mogą być objęte procedurą VAT marży.
 • 01.03.2023NSA. Odliczenie VAT przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości
  Użyty w art. 86 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług zwrot „dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej” należy rozumieć w ten sposób, że wykorzystywanie nieruchomości dla tych celów musi mieć charakter faktycznego wykorzystywania, a nie jedynie potencjalnego jej wykorzystywania do celów działalności gospodarczej podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 01.03.2023Zerwanie nieopłacalnej umowy poza kosztami podatkowymi
  Możliwość zaliczenia wydatków związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy do kosztów uzyskania przychodów jest problematyczna i wymaga każdorazowej analizy konkretnego stanu faktycznego w ramach przygotowywania umowy pomiędzy stronami, a nawet zabezpieczenia w formie interpretacji podatkowej. Rozważane podejście w tym zakresie pozwoli na ograniczenie negatywnych konsekwencji wynikających np. następczej negatywnej interpretacji podatkowej o czym przekonał się podatnik w sprawie o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.524.2022.2.ISL.
 • 01.03.2023Przejście na ryczałt a współpraca z byłym pracodawcą
  Jednym z założeń Polskiego Ładu jest uproszczenie rozliczeń podatkowych i upowszechnienie rozliczania PIT w formie ryczałtu od przychodów. Problem jednak w tym, że z tego udogodnienia w praktyce nie zawsze można skorzystać. Przejście na ryczałt nie jest bowiem możliwe, jeśli podatnik współpracuje z byłym pracodawcą - i to, w skrajnych przypadkach, nawet przez dwa lata.
 • 01.03.2023Kasy fiskalne on-line
  Zgodnie z art. 145a ustawy VAT termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31 grudnia 2022 r., a dla kas z kopią papierową termin ten upłynął dnia 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że od 1 stycznia 2023 roku nie jest już możliwe nabycie kas fiskalnych starego typu (tzw. tradycyjnych). Jednakże nadal – na zasadzie praw nabytych – podatnicy mogą stosować kasy starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.
 • 28.02.2023WSA. PIT od sprzedaży nieruchomości niewykorzystywanej w działalności
  Jeżeli nieruchomość nie spełnia definicji środka trwałego z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to jej sprzedaż nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a ww. ustawy. Przychód z tytułu tej transakcji nie może zostać zaliczony do źródła działalności gospodarczej lecz do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.
 • 28.02.2023Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii
  Analogicznie jak w przypadku kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii (o których pisaliśmy w poprzednim artykule) tak i w przypadku kas z elektronicznym zapisem ma miejsce proces odstępowania od ich stosowania na rzecz kas fiskalnych on-line.
 • 21.02.2023MF rozważa rozszerzenie obniżonej stawki VAT na kolejne artykuły higieniczne
  Ministerstwo Finansów rozważy zmiany dotyczące preferencyjnej stawki podatku VAT (5 proc. zamiast 23 proc.) dla artykułów higienicznych dla kobiet. Modyfikacje mogą zostać wprowadzone w rozporządzeniu ws. towarów objętych preferencyjną stawką na 2024 r. Obecnie wątpliwości budzi głównie to, że tzw. kubeczki menstruacyjne są opodatkowane standardową stawką na poziomie 23 proc.
 • 21.02.2023Doliczanie VAT do taksy notarialnej. RPO apeluje o precyzyjne przepisy
  Przepisy podatkowe powinny precyzyjnie odnosić się do kwestii doliczania podatku VAT do taksy notarialnej – twierdzi rzecznik praw obywatelskich, który zaapelował w tej sprawie do posłów i senatorów. Od blisko 30 lat notariusze doliczają podatek do taksy notarialnej, ale – jak ocenia RPO – obowiązujące obecnie prawo nie pozwala na podnoszenie wynagrodzenia notariusza o VAT.
 • 21.02.2023W jakim terminie wystawić fakturę?
  Przy wystawianiu faktur szczególną uwagę należy zwrócić na terminy. Faktura wystawiana powinna być, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast, gdy przed tymi czynnościami otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę dokumentującą otrzymanie takiej zapłaty wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten może ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, świadczenia usług najmu, czy stałej obsługi prawnej i biurowej.
 • 21.02.2023VAT: Darowizna rodzinie firmowego samochodu wykupionego z leasingu
  Dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego z leasingu i wycofaniu samochodu z działalności na cele prywatne nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 20.02.2023Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?
  Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.
 • 20.02.2023Barter podlega również opodatkowaniu VAT
  Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi, czy też w sytuacji zamiany towarów bądź usług. Zatem odpłatną dostawę towaru (odpłatne świadczenie usług) identyfikuje się zarówno w sytuacji klasycznej transakcji (pieniądze za towar/usługę), jak również w sytuacji np. wymiany barterowej.
 • 17.02.2023Wynagrodzenie z tytułu zastosowania klauzuli TOP a podatek VAT
  Poprzez klauzulę TOP (ang. "take or pay") należy rozumieć instytucję, która nakłada na podatnika obowiązek odbioru konkretnej ilości towaru (najczęściej energii elektrycznej bądź gazu) wskazanej w zawartej umowie, pod rygorem nałożenia na kontrahenta swoistej kary pieniężnej, która stanowi wynagrodzenie dla dostawcy. Czy takie wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT)? O takiej sytuacji wypowiedział się niedawno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w jednej z wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych.
 • 17.02.2023Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?
  Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.
 • 16.02.2023Zwalczanie oszustw w VAT. Nowe obowiązki ewidencyjne ws. usług płatniczych
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Dostawcy usług płatniczych zostaną zobowiązani do prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Ewidencjonowane dane będą potem udostępniane Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe wymogi mają pomóc w zwalczaniu oszustw związanych z podatkiem VAT w e-handlu. Nowela powinna wejść w życie z początkiem 2024 r.
 • 14.02.2023Podatki 2023: MF doprecyzuje przepisy ws. wystawiania faktury do e-paragonu
  Przepisy ustawy o podatku VAT zostaną doprecyzowane w zakresie fakturowania. Ministerstwo Finansów w projekcie wprowadzającym pakiet uproszczeń Slim VAT 3 przewidziało modyfikacje dotyczące warunków wystawiania faktury do e-paragonu. Równocześnie dojdzie też m.in. do usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej. Nowelizacja powinna wejść w życie na początku kwietnia br.
 • 14.02.2023PIT za 2022: Ulga na terminal
  Poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na terminal.
 • 14.02.2023Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  Kontrahenci podatników VAT mogą należeć do dwóch różnych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymują fakturę VAT jako dokument potwierdzający realizację transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i rolnicy ryczałtowi. Zasadą jest, że sprzedaż dla tej drugiej grupy powinna zostać zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urządzenie. Jednakże w ściśle określonych przypadkach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
 • 14.02.2023Kary dla przedsiębiorców w 2023 r. ostro w górę
  Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • 13.02.2023Marcowa waloryzacja emerytur. Świadczenia wzrosną o co najmniej 250 zł
  W 2023 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 114,8 proc., czyli będzie wyższy od wcześniejszych prognoz. Przyjęto przy tym też, że od 1 marca br. świadczenia wzrosną nie mniej niż o 250 zł. Przykładowo, osoba otrzymująca obecnie 3000 zł może liczyć na wzrost świadczenia do 3444 zł. Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent ma kosztować łącznie nieco ponad 44 mld zł.
 • 13.02.2023Podatki 2023: Nowe regulacje dotyczące rachunków i płatności w grupie VAT
  W ramach pakietu uproszczeń Slim VAT 3 dojdzie do uregulowania kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT. Prawo zostanie dostosowane do wprowadzenia do systemu VAT nowego rodzaju podatnika, czyli grupy VAT. Projektowana nowelizacja pozwoli na przekazywanie środków między rachunkami VAT członków grupy i rachunkiem VAT przedstawiciela odpowiedzialnego za rozliczenia ze skarbówką. Nowe przepisy powinny wejść w życie z początkiem kwietnia br.
 • 13.02.2023Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
  Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
 • 13.02.2023Najem wakacyjny: Odliczenie VAT od wyposażenia lokalu
  Podatniczka jest współwłaścicielką wraz z córką lokalu niemieszkalnego (przeznaczonego na wynajem wakacyjny) i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Czy może odliczyć cały podatek VAT z faktur wystawionych na nią, dokumentujących wydatki poniesione w związku z wykończeniem i wyposażeniem ww. lokalu?
 • 10.02.2023Podatki 2023: Postanowienia ws. zaległości nie będą już obligatoryjne
  Do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostaną zmiany zakładające rezygnację z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Zamiast tego takie postanowienia będą wydawane przez organy na wniosek podatnika. Zmiany wejdą w życie z początkiem czerwca 2023 r.
 • 10.02.2023PCC od zakupu samochodu od osoby fizycznej
  Podatek od czynności cywilnoprawnych jest to rodzaj podatku pobierany między innymi od umów sprzedaży zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi. Należy go więc odprowadzić także w przypadku zakupu samochodu, a jego stawka wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Należy pamiętać, że na zapłacenie tej należności mamy tylko 14 dni, a na rejestrację auta po kupnie 30 dni. Z podatku zwolnione są auta, których wartość nie przekracza sumy tysiąca złotych.
 • 10.02.2023Świadczenie usług za granicą a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
  Do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wlicza się kwot z tytułu wykonania usług, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.
 • 10.02.2023VAT przy prywatnym najmie mieszkania
  Możliwe są przypadki, że prowadzący działalność gospodarczą podatnik VAT posiada, odrębny od majątku służącego do wykonywania tejże działalności, majątek osobisty. Majątek ten może stanowić mieszkanie czy garaż. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzący działalność gospodarczą wynajmujący nieruchomość wchodzącą w skład jego prywatnego majątku może być z tego tytułu zobowiązany do rozliczania VAT od najmu jako składnika działalności gospodarczej.
 • 09.02.2023Podatki 2023: Nowe ułatwienia dotyczące stosowania proporcji i preproporcji
  Przepisy dotyczące stosowania proporcji i preproporcji zostaną znowelizowane. Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić kilka uproszczeń dla podatników. Przewidziano m.in. zwiększenie z 500 do 10000 zł kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc. – w sytuacji, gdy proporcja przekroczyła u niego 98 proc. Zmiany zostaną wprowadzone w ramach pakietu Slim VAT 3, a odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o VAT trafił już do Sejmu.
 • 09.02.2023Podatki 2023: Ustawa o wymianie informacji podatkowych do zmiany
  Resort finansów skierował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wdrożenie do polskiego prawa rozwiązań przewidzianych w unijnej dyrektywie DAC7. Szykowane zmiany odnoszą się głównie do sprawozdawczości platform cyfrowych. Nowe regulacje powinny zacząć obowiązywać z początkiem maja 2023 r.
 • 09.02.2023PIT za 2022: Ulga termomodernizacyjna
  Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie). Odliczeniu podlegają tylko określone wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
 • 09.02.2023Kurs waluty przy korekcie faktury
  Kwoty wyrażone w walucie obcej w fakturach korygujących (lub innych korygujących dokumentach księgowych) otrzymanych przez podatnika powinny być przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej (lub innego korygującego dokumentu księgowego).
 • 09.02.2023KSeF: Prawidłowy sposób numerowania faktur
  Spółka przygotowuje się do przyłączenia się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Koncern, do którego należy spółka, jest na etapie wdrożenia wspólnego systemu wystawiania dokumentów księgowych. Ciągłość numeracji zachowana będzie w obrębie wszystkich wygenerowanych dokumentów, zatem dwie następujące po sobie faktury sprzedaży VAT nie zawsze będą miały zachowaną ciągłość numeracji. Czy opisany system numerowania faktur sprzedaży VAT jest prawidłowy?
 • 08.02.2023Podatki 2023: Korekty deklaracji także poza systemami OSS i IOSS
  Przepisy dotyczące korygowania transakcji rozliczonych poprzez systemy one stop shop (OSS) oraz import one stop shop (IOSS) zostaną znowelizowane. W ramach pakietu ułatwień Slim VAT 3 wprowadzone zostaną regulacje pozwalające na składanie korekt deklaracji poza OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Nowe przepisy powinny wejść w życie z początkiem kwietnia br.
 • 08.02.2023Podatki 2024: Kolejna nowelizacja uszczelniająca system VAT
  Ustawa o VAT będzie dostosowana do unijnych regulacji dotyczących zwalczania oszustw podatkowych. Nowe przepisy, które mają wejść w życie na początku 2024 r., będą dotyczyć przede wszystkim międzynarodowego e-handlu. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji przewiduje zacieśnienie współpracy pomiędzy administracją podatkową i dostawcami usług płatniczych.
 • 08.02.2023Karta zamiast posiłku profilaktycznego. Co z PIT?
  W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kart na posiłki profilaktyczne nie będzie możliwości nabycia towarów niemających charakteru posiłków profilaktycznych to wartość finansowanych i przekazywanych pracownikom kart - celem wywiązania się z obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - będzie stanowiła dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Przychód ten będzie jednak zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 07.02.2023Podatki 2023: Przepisy ws. sankcji VAT zostaną dostosowane do wyroku TS UE
  Prawo podatkowe zostanie dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19. Wyrok zakwestionował stosowanie obowiązujących w Polsce rozwiązań dotyczących 20 proc. sankcji w podatku VAT. W projekcie nowelizacji w ramach pakietu uproszczeń Slim VAT 3 przewidziano umożliwienie organom podatkowym ustalania sankcji VAT w zindywidualizowany sposób, który uwzględni konkretne okoliczności danej sprawy.
 • 07.02.2023KSeF: Dzień wystawienia faktury ustrukturyzowanej w walucie obcej
  „Dniem wystawienia faktury” - na potrzeby stosowania art. 31a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz „datą wystawienia faktury” - na potrzeby prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy w zw. z § 10 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie danych zawartych w JPK, będzie dzień przesłania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy.
 • 06.02.2023Podatki 2023: Łatwiej o uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej
  Do ustawy o podatku VAT wprowadzona zostanie nowa procedura dotycząca uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w sytuacji otrzymania płatności na rachunek VAT – wynika z projektu nowelizacji, który zakłada wprowadzenie ułatwień w ramach pakietu Slim VAT 3. Nowe przepisy powinny wejść w życie z początkiem kwietnia br.
 • 06.02.2023Rynek paliwowy przed zmianami. Nowe przepisy zwiększą szczelność systemu
  Podmioty uczestniczące w obrocie paliwami będą podlegać obowiązkowi rejestracyjnemu miejsc dostarczania paliw – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Szeroki pakiet zmian ma prowadzić przede wszystkim do zwiększenia szczelności całego systemu obrotu paliwami silnikowymi.

« poprzednia strona | następna strona »