akcyza towarów

 • 06.05.2024Reforma KSeF do zmiany. Sejm zaczyna prace nad rządowym projektem
  Do Sejmu skierowano rządowy projekt nowelizacji, który dotyczy wprowadzenia obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Kluczową zmianą ma być przesunięcie terminu reformy z 1 lipca 2024 na 1 lutego 2026 r. Resort finansów wskazuje, że opóźnienie jest odpowiedzią na brak odpowiedniego przygotowania systemu i samych przedsiębiorców.
 • 06.05.2024Faktura za badania techniczne pojazdu w PKPiR
  Przedsiębiorca świadczy usługi polegające na zabudowie, rozbudowie i przerabianiu samochodów. Działania te muszą spełniać normy i kryteria wymagane różnymi przepisami, dla spełnienia których niezbędne jest przeprowadzanie badań przez uprawnione jednostki. Badania te są konieczne do zarejestrowania pojazdów lub zmian konstrukcyjnych w pojazdach w wydziałach komunikacji, co jest niezbędne do użytkowania tychże pojazdów. W którą kolumnę podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy księgować faktury za wyżej wymienione badania?
 • 30.04.2024Odszkodowanie za błąd biura rachunkowego nie jest przychodem firmy
  Wypłacona kwota odszkodowania odpowiadająca wysokości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela jest bowiem odpowiednikiem wydatku poniesionego tytułem odsetek za zwłokę od uiszczonego z opóźnieniem podatku dochodowego z winy biura podatkowego, który to wydatek nie został zaliczony do kosztów podatkowych.
 • 29.04.2024Kasowy PIT - poznajmy szczegóły projektu zmian
  Proponowane w projekcie ustawy zmieniającej, opublikowanego 24 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, rozwiązania polegają na wprowadzeniu możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT. Projekt wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany mają wejść 1 stycznia 2025 r.
 • 26.04.2024Kasowy PIT - poznajmy szczegóły projektu zmian
  Proponowane w projekcie ustawy zmieniającej, opublikowanego 24 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, rozwiązania polegają na wprowadzeniu możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT. Projekt wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany mają wejść 1 stycznia 2025 r.
 • 26.04.2024Nie stać Cię na zdrową żywność? Rząd nie pomoże
  W związku z prowadzonymi na bieżąco analizami odczytów inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściowo stawką VAT w wysokości 0%, podjęto decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. czasowego obniżenia stawki VAT na towary. Od 1 kwietnia 2024 r. podstawowe produkty spożywcze, w tym również trudna do jednoznacznego i obiektywnego zdefiniowania tzw. „zdrowa żywność”, opodatkowane są stawką VAT w wysokości 5%. Obecnie nie są planowane ewentualne zmiany wysokości stawki VAT na ww. towary - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 26.04.2024Odszkodowanie za błąd biura rachunkowego nie jest przychodem firmy
  Wypłacona kwota odszkodowania odpowiadająca wysokości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela jest bowiem odpowiednikiem wydatku poniesionego tytułem odsetek za zwłokę od uiszczonego z opóźnieniem podatku dochodowego z winy biura podatkowego, który to wydatek nie został zaliczony do kosztów podatkowych.
 • 26.04.2024WSA. Jakie usługi kulturalne są zwolnione z VAT
  Usługa kulturalna w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług nie może być utożsamiana z samym wydarzeniem kulturalnym, a okoliczność, że nie ma ona charakteru samoistnego, w tym sensie, że pełni funkcję towarzyszącą i pomocniczą (służebną) względem takiego wydarzenia, nie odbiera jej przymiotu „usługi kulturalnej” w pełnym tego zwrotu znaczeniu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
 • 25.04.2024Najem w działalności gospodarczej: Refaktury w PKPiR
  Refakturowanie to czynność polegająca na nabyciu usługi czy też towaru na rzecz innej osoby lub podmiotu w swoim własnym imieniu, a następnie przeniesienie przedmiotu zakupu – bez żadnych dodatkowych opłat i narzutów – na rzecz osoby trzeciej. Potocznie dokument, którym dokumentowana jest ta operacja nazywany jest refakturą.
 • 24.04.2024Podatek dla pustostanów oraz zwolnienie dla długoterminowego wynajmu - MF wyjaśnia
  Opodatkowanie nieużytkowanych mieszkań wymaga dokładnego zdefiniowania "pustostanów" oraz m.in. opracowania identyfikacji takich lokali. Kwestia ta wymaga gruntownej analizy uwzględniającej szereg istotnych czynników. Dopiero wówczas możliwe będzie dokonanie odpowiednich zmian w podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od nieruchomości. Natomiast w kwestii zwolnienia z podatku długoterminowego wynajmu lokali mieszkalnych przepisy przewidują już określone preferencje w tym obszarze - odpowiada Ministerstwo Finansów na interpelację poselską.
 • 24.04.2024Błędny NIP na fakturze a korekta JPK_VAT
  W sytuacji gdy błąd w wystawionej fakturze zidentyfikowany zostanie już po złożeniu pliku JPK i w jego następstwie nabywca wystawi notę korygującą lub sprzedawca fakturę korygującą, należy złożyć korektę pliku JPK, błędny numer NIP nabywcy powoduje konieczność korekty pliku JPK_VAT. Korekty w takiej sytuacji wymagała będzie tylko część ewidencyjna pliku JPK. Korektę JPK_VAT należy złożyć za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.
 • 24.04.2024Gdy zostaną wystawione dwie faktury do tej samej transakcji
  Faktura to podstawowy dokument, który potwierdza dokonanie transakcji opodatkowanej VAT. Posiadanie takiego dokumentu otwiera drogę do skorzystania z prawa do odliczenia naliczonego podatku, który w dokumencie takim został wykazany. Takie działanie podatnika umożliwia realizację podstawowej zasady tego podatku. Zasady neutralności wyrażającej się właśnie w prawie do odliczenia naliczonego podatku. Przy wystawianiu faktur mogą zdarzyć się jednak pomyłki, np. sprzedawca sporządzi dwie faktury dokumentujące tę samą sprzedaż.
 • 22.04.2024Firma na ryczałcie: Rekompensata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
  Skoro otrzymana rekompensata jest następstwem wcześniejszego rozwiązania umowy najmu zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany przychód z tego tytułu powinien być powiązany z tym źródłem przychodu. Przepisy nie określają odrębnej stawki ryczałtu dla otrzymanych rekompensat, zatem kwotę tę, jako związaną z usługami najmu świadczonymi w ramach działalności gospodarczej, należy opodatkować zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d) tej ustawy o ryczałcie.
 • 22.04.2024Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
  Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
 • 19.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 19.04.2024Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego
  Analizując kwestię wpływu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniają do wyboru zwolnienia z podatku, należy przede wszystkim podkreślić, że podmiot świadczący usługi najmu w świetle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.
 • 18.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 18.04.2024Korekta NIP na fakturze
  W praktyce rzadko zdarza się aby sprzedawca na fakturze podał swój błędny NIP. Zwykle bywa tak, że to NIP nabywcy okazuje się tym, który zawiera błąd. Nabywca często nie zauważa nieprawidłowości i księguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - często przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyłki. Błędny numer NIP może być poprawiony przez sprzedawcę fakturą korygującą. Ale to nie jedyny sposób. Może to uczynić także nabywca za pomocą noty korygującej.
 • 17.04.2024Koszty przesyłki towaru jako przychód z działalności
  Jeżeli w regulaminie prowadzonej sprzedaży (wysyłkowej) towarów zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący automatycznie udziela sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego, to - w zakresie otrzymanych od kupującego kwot stanowiących rzeczywiście poniesione koszty wysyłki towarów - nie powstanie u sprzedawcy przychód podatkowy.
 • 17.04.2024Osoba prywatna wymienia paragon na fakturę
  Podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom prywatnym (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej). Obowiązek taki spoczywa jednak na sprzedawcy w razie żądania zgłoszonego przez taką osobę. Musi być ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź też otrzymano całość lub część zapłaty za świadczenie. Jeżeli kupujący z żądaniem wystąpi w terminie późniejszym niż ww. 3 miesiące, sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury. Może to uczynić na zasadzie dobrowolności.
 • 16.04.2024Kanapki dla pracowników w firmowych kosztach
  Z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy skutkującą niedoborami pracowników, spółka wprowadziła benefit pracowniczy w postaci kanapek udostępnianych w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników. Czy spółka uprawniona jest do ujęcia wydatków na kanapki w kosztach uzyskania przychodu, i czy jest uprawniona do ujęcia nieodliczonego podatku VAT od kanapek w kosztach uzyskania przychodu?
 • 16.04.2024Do kiedy podatnik VAT ma możliwość wystawienia korekty faktury?
  Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury: podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,  dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,  dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,  stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury  podatnik wystawia fakturę korygującą.
 • 15.04.2024Ulga podatkowa B+R stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna
  Przepisy dotyczące ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R) staną się bardziej korzystne dla podatników – wynika z projektu nowego pakietu deregulującego część prawa gospodarczego i administracyjnego. Resort rozwoju i technologii proponuje m.in. usunięcie wymogu, aby ekspertyzy, opinie i usługi były świadczone przez jednostki naukowe. Dojdzie też do rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych oraz zwolnienia z akcyzy samochodów osobowych, które wykorzystywane są do celów działalności B+R.
 • 15.04.2024W marcu ceny wzrosły tylko o 2 proc. Kwiecień będzie gorszy
  W marcu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2 proc. rok do roku – wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Początkowe szacunki wskazywały na nieco niższy wskaźnik (1,9 proc.). Eksperci Konfederacji Lewiatan oceniają, że to ostatni miesiąc, w którym odnotowano tak niewielki wzrost cen. Będzie to głównie efekt wycofywania się rządu z tarcz antyinflacyjnych oraz nadal wysokiego punktu odniesienia z 2023 r.
 • 15.04.2024Projekty ustaw. KSeF a koszty podatkowe w PIT i CIT
  Do 19 kwietnia 2024 r. trwają konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z projektem zmiany obejmą także podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Mianowicie, podatnicy, którzy będą chcieli dokumentować fakturą określony koszt podatkowy, będą mogli to zrobić, jeśli faktura ta będzie spełniać wskazane w projektowanych przepisach przesłanki.
 • 15.04.2024Zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF - konsultacje trwają
  W projekcie ustawy, który jest obecnie konsultowany, proponuje się zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania oraz związane z tym zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, odroczenie terminu elektronicznej obsługi spraw dotyczących WIS, WIA, WIP i WIT oraz likwidację obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi. Konsultacje potrwają do 19 kwietnia 2024 r.
 • 15.04.2024Prawo do ryczałtu przy świadczeniu usług dla usługobiorcy, który jest pracodawcą
  Jeżeli czynności wykonywane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie będą tożsame z czynnościami, które przedsiębiorca wykonywać będzie na podstawie umowy o pracę, to uzyskane w ramach działalności gospodarczej przychody z tytułu świadczenia usług nie będą podlegały wyłączeniu z ryczałtu ewidencjonowanego.
 • 12.04.2024Ustawa o delegowaniu kierowców do zmiany
  Część zmian dotyczących systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zostanie przyspieszona o pół roku i wejdzie w życie 1 lipca br. – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w resorcie infrastruktury. Zmiany będą dotyczyć zagranicznych podmiotów wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. Zgłoszenia przewozów będą kontrolowane przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego.
 • 12.04.2024Platformy cyfrowe od lipca z obowiązkiem raportowania transakcji
  Operatorzy platform cyfrowych zostaną zobowiązani do gromadzenia i przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął w tym tygodniu rząd. Jak podkreśla resort finansów, nowe regulacje nie zmienią zasad opodatkowania osób i firm sprzedających przez internet. Nowela ma wejść w życie w lipcu 2024 r.
 • 12.04.2024Projekty ustaw. KSeF a koszty podatkowe w PIT i CIT
  Do 19 kwietnia 2024 r. trwają konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z projektem zmiany obejmą także podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Mianowicie, podatnicy, którzy będą chcieli dokumentować fakturą określony koszt podatkowy, będą mogli to zrobić, jeśli faktura ta będzie spełniać wskazane w projektowanych przepisach przesłanki.
 • 11.04.2024Platformy cyfrowe od lipca z obowiązkiem raportowania transakcji
  Operatorzy platform cyfrowych zostaną zobowiązani do gromadzenia i przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął w tym tygodniu rząd. Jak podkreśla resort finansów, nowe regulacje nie zmienią zasad opodatkowania osób i firm sprzedających przez internet. Nowela ma wejść w życie w lipcu 2024 r.
 • 11.04.2024Dodatkowa waloryzacja emerytur coraz bliżej. Rząd opublikował projekt
  W ciągu danego roku przeprowadzana będzie dodatkowa waloryzacja świadczeń dla emerytów i rencistów, jeśli wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie nie ma pewności, czy w 2024 r. dojdzie do tego rodzaju dodatkowej waloryzacji.
 • 11.04.2024Dlaczego podatek od garaży jest taki wysoki?
  W polskim systemie prawa podatkowego preferencje przyznano budownictwu mieszkaniowemu i zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W podatku od nieruchomości realizacja tej preferencji, wyraża się tym, że domy i lokale mieszkalne opodatkowane są według najniższych stawek tego podatku. Zatem zróżnicowanie w wysokości opodatkowania budynków służących celom mieszkaniowym oraz budynków garażowych, które ze swej istoty nie służą celom mieszkaniowym, należy uznać za zasadne - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
 • 11.04.2024Ulga termomodernizacyjna: Odliczenie wydatków na kilka przedsięwzięć w ramach jednego limitu
  Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach. Ponadto limit ulgi termomodernizacyjnej nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Przy tym podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.
 • 10.04.2024Dodatkowa waloryzacja emerytur coraz bliżej. Rząd opublikował projekt
  W ciągu danego roku przeprowadzana będzie dodatkowa waloryzacja świadczeń dla emerytów i rencistów, jeśli wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie nie ma pewności, czy w 2024 r. dojdzie do tego rodzaju dodatkowej waloryzacji.
 • 10.04.2024Oznaczenie na fakturze "mechanizm podzielonej płatności" jeszcze nic nie oznacza
  Aby wystąpił obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki, tj. faktura: będzie wystawiana na kwotę należności ogółem przekraczającą kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.
 • 09.04.2024Inflacja najniższa od lat. Ceny surowców i VAT mogą jednak odwrócić trend
  Wskaźnik inflacji spadł do poziomu 1,9 proc. w skali roku, co jest najniższym wynikiem od 5 lat. Eksperci przewidują, że kolejne miesiące przyniosą jednak zwrot i inflacja znów będzie wyższa od celu inflacyjnego. Największą niewiadomą są obecnie ceny surowców, które mogą mieć największy wpływ na wskaźnik inflacji. Mniejsze znaczenie mieć ma z kolei podniesienie z początkiem kwietnia br. z 0 proc. do 5 proc. stawki VAT na podstawową żywność.
 • 09.04.2024VAT w obrocie międzynarodowym (6) Stawka 0% przy WDT – niezbędne dokumenty
  Z poprzedniej lekcji wiemy już, jak istotne jest prawidłowe dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na problematykę poprawnego dokumentowania WDT trzeba spoglądać bardzo szeroko, ponieważ w obecnym stanie prawnym kwestia ta jest regulowana zarówno przez przepisy unijne jaki i przez przepisy krajowe.    
 • 09.04.2024Jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis
  Jedną z metod przyspieszonej amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa. Z możliwości tej mogą od wielu lat (od 2007 r.) korzystać mali podatnicy oraz - pod pewnymi warunkami - podatnicy rozpoczynający działalność. Należy pamiętać jednak, że skorzystanie z niej oznacza jednocześnie korzystanie z pomocy de minimis.
 • 09.04.2024VAT: Przeniesienie własności mienia przez JST do spółki komunalnej
  Co do zasady wniesienie aportu na gruncie przepisów dotyczących VAT traktowane jest – w zależności od przedmiotu tego aportu – jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Dzieje się tak również w przypadku aportów dokonywanych przez JST do ich spółek komunalnych. Obecnie zasadność opodatkowania tej czynności jest przedmiotem sporu – zapadł nieprawomocny wyrok WSA korzystny dla JST – a o szczegółach przeczytasz w publikowanej interpelacji i odpowiedzi na nią.
 • 09.04.2024NSA: Postępowanie karnoskarbowe wobec kontrahenta a zawieszenie biegu przedawnienia
  Teza: Wszczęcie postępowania karnoskarbowego odnośnie fikcyjnych faktur wystawianych przez kontrahenta podatnika nie stanowi zdarzenia określonego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej powodującego zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania tego podmiotu, o ile z postanowienia tego jednoznacznie nie wynika, że w momencie wszczęcia tego postępowania karnoskarbowego, obejmuje ono również niewykonanie zobowiązania podatkowego podatnika co do jego określonego zobowiązania podatkowego, będącego przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego.
 • 08.04.2024VAT w obrocie międzynarodowym (5) Warunki stosowania stawki 0% przy WDT
  W poprzedniej lekcji wyjaśnialiśmy kwestie związane z momentem powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT. Dzisiaj porozmawiamy natomiast o stawce podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru – która po spełnieniu pewnych warunków wynosi 0%. Co musimy wiedzieć, aby tę obniżoną stawkę zastosować?
 • 08.04.2024Wydatki wliczane do wartości początkowej środka trwałego
  Przepisy ustaw podatkowych określają definicję wartości początkowej środka trwałego. Są to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy określają wartość początkową środków trwałych najczęściej według ceny nabycia – w przypadku zakupu środka trwałego, oraz według kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie.
 • 08.04.2024NSA: Artykuł 43 ust. 17a ustawy o VAT wadliwie implementuje dyrektywę 2006/112/WE
  Tezy: Art. 43 ust. 17a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054 ze zm.), dalej ustawa o VAT stanowi wadliwą implementację do krajowego systemu prawnego art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L Nr 347 ze zm.) dalej dyrektywa Rady 2006/112/WE, gdyż ogranicza wyznaczony przez ten przepis podmiotowy zakres zwolnienia od podatku, a przez to nie spełnia wymogów przewidzianych w pkt 34 Preambuły oraz w art. 131 dyrektywy Rady 2006/112/WE;
 • 08.04.2024[17.04.2024] Szkolenie on-line: Koszty w jednoosobowej działalności gospodarczej
  Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa) podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Ponieważ koszty realnie wpływają za zmniejszenie podstawy opodatkowania to niestety są też przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Sami przedsiębiorcy mają też często problem z rozstrzygnięciem czy poniesiony wydatek stanowi koszt czy też nie.
 • 05.04.2024Reforma KSeF na zmienionych zasadach. Ruszyły konsultacje projektu
  Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu nowych rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Rejestrze e-Faktur (KSeF). Przewidziano m.in. objęcie obowiązkiem wszystkich podatników w jednym terminie oraz odroczenie części szykowanych rozwiązań. Etap konsultacji potrwa do 19 kwietnia br.
 • 05.04.2024Działalności nierejestrowana i sposób dokumentowania osiąganych przychodów
  Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że katalog dowodów jest otwarty. Wskazane jest zatem posiadanie (pod kątem ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego) wszelkich dowodów, potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego.
 • 05.04.2024VAT w obrocie międzynarodowym (4) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT
  Poprzednią lekcję podsumowaliśmy stwierdzeniem, że rozważania dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego należy prowadzić w kontekście określonego rodzaju transakcji. Zastanówmy się zatem, kiedy powstaje moment podatkowy w WDT. 
 • 04.04.2024Reforma KSeF na zmienionych zasadach. Ruszyły konsultacje projektu
  Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu nowych rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Rejestrze e-Faktur (KSeF). Przewidziano m.in. objęcie obowiązkiem wszystkich podatników w jednym terminie oraz odroczenie części szykowanych rozwiązań. Etap konsultacji potrwa do 19 kwietnia br.
 • 04.04.2024Wysoka inflacja może wrócić. Większość firm zapowiada podwyżki cen
  Aż 65 proc. średnich i dużych firm w Polsce zapowiada podwyżki cen w 2024 r. – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. To drugi najwyższy wynik w całej historii badania, które prowadzone jest cyklicznie od 13 lat. Eksperci przewidują, że w kolejnych miesiącach poziom inflacji zacznie wyraźnie odbijać w górę.

« poprzednia strona | następna strona »