akcyza towarów

 • 12.04.2024Ustawa o delegowaniu kierowców do zmiany
  Część zmian dotyczących systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zostanie przyspieszona o pół roku i wejdzie w życie 1 lipca br. – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w resorcie infrastruktury. Zmiany będą dotyczyć zagranicznych podmiotów wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. Zgłoszenia przewozów będą kontrolowane przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego.
 • 12.04.2024Platformy cyfrowe od lipca z obowiązkiem raportowania transakcji
  Operatorzy platform cyfrowych zostaną zobowiązani do gromadzenia i przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął w tym tygodniu rząd. Jak podkreśla resort finansów, nowe regulacje nie zmienią zasad opodatkowania osób i firm sprzedających przez internet. Nowela ma wejść w życie w lipcu 2024 r.
 • 12.04.2024Projekty ustaw. KSeF a koszty podatkowe w PIT i CIT
  Do 19 kwietnia 2024 r. trwają konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z projektem zmiany obejmą także podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Mianowicie, podatnicy, którzy będą chcieli dokumentować fakturą określony koszt podatkowy, będą mogli to zrobić, jeśli faktura ta będzie spełniać wskazane w projektowanych przepisach przesłanki.
 • 12.04.2024[19.04.2024] Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki. Szkolenie zakończy nielimitowana czasowo sesja pytań i odpowiedzi on-line, w trakcie której Uczestnicy będą mogli uzupełnić wiedzę w zakresie konkretnych, interesujących ich problemów.
 • 12.04.2024Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  12 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, a 10 kwietnia br. - jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Z kolei 9 kwietnia ogłoszono jednolity tekst ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Natomiast rozporządzenie w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ukazało się 4 kwietnia.
 • 11.04.2024Platformy cyfrowe od lipca z obowiązkiem raportowania transakcji
  Operatorzy platform cyfrowych zostaną zobowiązani do gromadzenia i przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął w tym tygodniu rząd. Jak podkreśla resort finansów, nowe regulacje nie zmienią zasad opodatkowania osób i firm sprzedających przez internet. Nowela ma wejść w życie w lipcu 2024 r.
 • 11.04.2024Dodatkowa waloryzacja emerytur coraz bliżej. Rząd opublikował projekt
  W ciągu danego roku przeprowadzana będzie dodatkowa waloryzacja świadczeń dla emerytów i rencistów, jeśli wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie nie ma pewności, czy w 2024 r. dojdzie do tego rodzaju dodatkowej waloryzacji.
 • 11.04.2024Dlaczego podatek od garaży jest taki wysoki?
  W polskim systemie prawa podatkowego preferencje przyznano budownictwu mieszkaniowemu i zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W podatku od nieruchomości realizacja tej preferencji, wyraża się tym, że domy i lokale mieszkalne opodatkowane są według najniższych stawek tego podatku. Zatem zróżnicowanie w wysokości opodatkowania budynków służących celom mieszkaniowym oraz budynków garażowych, które ze swej istoty nie służą celom mieszkaniowym, należy uznać za zasadne - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
 • 11.04.2024Ulga termomodernizacyjna: Odliczenie wydatków na kilka przedsięwzięć w ramach jednego limitu
  Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach. Ponadto limit ulgi termomodernizacyjnej nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Przy tym podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.
 • 10.04.2024Dodatkowa waloryzacja emerytur coraz bliżej. Rząd opublikował projekt
  W ciągu danego roku przeprowadzana będzie dodatkowa waloryzacja świadczeń dla emerytów i rencistów, jeśli wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie nie ma pewności, czy w 2024 r. dojdzie do tego rodzaju dodatkowej waloryzacji.
 • 10.04.2024Oznaczenie na fakturze "mechanizm podzielonej płatności" jeszcze nic nie oznacza
  Aby wystąpił obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki, tj. faktura: będzie wystawiana na kwotę należności ogółem przekraczającą kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.
 • 09.04.2024Inflacja najniższa od lat. Ceny surowców i VAT mogą jednak odwrócić trend
  Wskaźnik inflacji spadł do poziomu 1,9 proc. w skali roku, co jest najniższym wynikiem od 5 lat. Eksperci przewidują, że kolejne miesiące przyniosą jednak zwrot i inflacja znów będzie wyższa od celu inflacyjnego. Największą niewiadomą są obecnie ceny surowców, które mogą mieć największy wpływ na wskaźnik inflacji. Mniejsze znaczenie mieć ma z kolei podniesienie z początkiem kwietnia br. z 0 proc. do 5 proc. stawki VAT na podstawową żywność.
 • 09.04.2024Stawka 0% przy WDT – niezbędne dokumenty
  Red: Z poprzedniej lekcji wiemy już, jak istotne jest prawidłowe dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dzisiaj nieco więcej szczegółów na ten temat. Dzień dobry Panie Marcinie.    
 • 09.04.2024Jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis
  Jedną z metod przyspieszonej amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa. Z możliwości tej mogą od wielu lat (od 2007 r.) korzystać mali podatnicy oraz - pod pewnymi warunkami - podatnicy rozpoczynający działalność. Należy pamiętać jednak, że skorzystanie z niej oznacza jednocześnie korzystanie z pomocy de minimis.
 • 09.04.2024VAT: Przeniesienie własności mienia przez JST do spółki komunalnej
  Co do zasady wniesienie aportu na gruncie przepisów dotyczących VAT traktowane jest – w zależności od przedmiotu tego aportu – jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Dzieje się tak również w przypadku aportów dokonywanych przez JST do ich spółek komunalnych. Obecnie zasadność opodatkowania tej czynności jest przedmiotem sporu – zapadł nieprawomocny wyrok WSA korzystny dla JST – a o szczegółach przeczytasz w publikowanej interpelacji i odpowiedzi na nią.
 • 09.04.2024NSA: Postępowanie karnoskarbowe wobec kontrahenta a zawieszenie biegu przedawnienia
  Teza: Wszczęcie postępowania karnoskarbowego odnośnie fikcyjnych faktur wystawianych przez kontrahenta podatnika nie stanowi zdarzenia określonego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej powodującego zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania tego podmiotu, o ile z postanowienia tego jednoznacznie nie wynika, że w momencie wszczęcia tego postępowania karnoskarbowego, obejmuje ono również niewykonanie zobowiązania podatkowego podatnika co do jego określonego zobowiązania podatkowego, będącego przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego.
 • 09.04.2024[11.04.2024] Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i podatkowym
  Firmy, które zawiera transakcje krajowe lub zagraniczne wyrażone w walutach obcych musza spotkać się z terminem "różnice kursowe". Ich powstanie wynika z tego, że wartość transakcji po przeliczeniu na złote w momencie przeprowadzenia jest inna niż wartość tej transakcji w momencie jej faktycznego rozliczenia, np. zapłaty. W zależności od wzajemnych relacji między kursami walut występują dodatnie lub ujemne różnice kursowe, które zwiększają przychody lub koszty przedsiębiorcy. Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym różnic kursowych, praktyczne wskazówki.
 • 08.04.2024Warunki stosowania stawki 0% dla WDT
  W poprzedniej lekcji wyjaśnialiśmy kwestie związane z momentem powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT. Dzisiaj porozmawiamy natomiast o stawce podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru – która po spełnieniu pewnych warunków wynosi 0%. Co musimy wiedzieć, aby tę obniżoną stawkę zastosować?
 • 08.04.2024Wydatki wliczane do wartości początkowej środka trwałego
  Przepisy ustaw podatkowych określają definicję wartości początkowej środka trwałego. Są to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy określają wartość początkową środków trwałych najczęściej według ceny nabycia – w przypadku zakupu środka trwałego, oraz według kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie.
 • 08.04.2024NSA: Artykuł 43 ust. 17a ustawy o VAT wadliwie implementuje dyrektywę 2006/112/WE
  Tezy: Art. 43 ust. 17a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054 ze zm.), dalej ustawa o VAT stanowi wadliwą implementację do krajowego systemu prawnego art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L Nr 347 ze zm.) dalej dyrektywa Rady 2006/112/WE, gdyż ogranicza wyznaczony przez ten przepis podmiotowy zakres zwolnienia od podatku, a przez to nie spełnia wymogów przewidzianych w pkt 34 Preambuły oraz w art. 131 dyrektywy Rady 2006/112/WE;
 • 08.04.2024[17.04.2024] Szkolenie on-line: Koszty w jednoosobowej działalności gospodarczej
  Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa) podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Ponieważ koszty realnie wpływają za zmniejszenie podstawy opodatkowania to niestety są też przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Sami przedsiębiorcy mają też często problem z rozstrzygnięciem czy poniesiony wydatek stanowi koszt czy też nie.
 • 05.04.2024Reforma KSeF na zmienionych zasadach. Ruszyły konsultacje projektu
  Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu nowych rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Rejestrze e-Faktur (KSeF). Przewidziano m.in. objęcie obowiązkiem wszystkich podatników w jednym terminie oraz odroczenie części szykowanych rozwiązań. Etap konsultacji potrwa do 19 kwietnia br.
 • 05.04.2024Działalności nierejestrowana i sposób dokumentowania osiąganych przychodów
  Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że katalog dowodów jest otwarty. Wskazane jest zatem posiadanie (pod kątem ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego) wszelkich dowodów, potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego.
 • 05.04.2024Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT
  Kontynuujemy omawianie zagadnień, prezentowanych w ramach wprowadzenia do kursu Podatek VAT w obrocie z zagranicą. Poprzednią lekcję podsumowaliśmy stwierdzeniem, że rozważania dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego należy prowadzić w kontekście określonego rodzaju transakcji i zapowiedzieliśmy również, że rozważania te zaczniemy od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 • 04.04.2024Reforma KSeF na zmienionych zasadach. Ruszyły konsultacje projektu
  Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu nowych rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Rejestrze e-Faktur (KSeF). Przewidziano m.in. objęcie obowiązkiem wszystkich podatników w jednym terminie oraz odroczenie części szykowanych rozwiązań. Etap konsultacji potrwa do 19 kwietnia br.
 • 04.04.2024Wysoka inflacja może wrócić. Większość firm zapowiada podwyżki cen
  Aż 65 proc. średnich i dużych firm w Polsce zapowiada podwyżki cen w 2024 r. – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. To drugi najwyższy wynik w całej historii badania, które prowadzone jest cyklicznie od 13 lat. Eksperci przewidują, że w kolejnych miesiącach poziom inflacji zacznie wyraźnie odbijać w górę.
 • 04.04.2024Niezamierzony przelew na rachunek spoza Białej Listy VAT a koszty podatkowe
  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozbawiają podatnika możliwości dokonania ponownych płatności tym razem na rachunek bankowy widniejący na Białej Liście w celu możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, ponowne uregulowane należności, z zachowaniem zasad określonych w art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, skutkuje zachowaniem prawa do uznania wydatków z tak przeprowadzonych transakcji jako kosztu uzyskania przychodu.
 • 04.04.2024Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
  Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. Zaliczka w obrocie krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi.
 • 04.04.2024Działalność nieewidencjonowana przy pracy na etacie
  Podatnik pracuje na etacie. W czerwcu tego roku chce otworzyć nieewidencjonowaną działalność. Czy można opodatkować przychody z tej działalności zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody z innych źródeł - art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy)?
 • 04.04.2024Moment powstania obowiązku podatkowego VAT - wprowadzenie
  Wczoraj rozpoczęliśmy publikację cyklu lekcji e-kursu: Vat w obrocie z zagranicą. Kurs ten pojawi się w całości już 9. kwietnia, a dzisiaj lekcja wprowadzająca w tematykę ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Na końcu znajdziesz dzisiejsze pytania testowe, oraz komentarz do prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z wczorajszej lekcji.
 • 03.04.2024Zerowy VAT na żywność zostanie przywrócony? Do Sejmu trafił nowy projekt
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji, w którym zaproponowano przywrócenie zerowej stawki podatku VAT na podstawową żywność. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości proponują, by preferencyjna stawka obowiązywała od 15 kwietnia do 31 grudnia 2024 r. Od początku obecnego miesiąca obowiązuje tymczasem stawka w wysokości 5 proc.
 • 03.04.2024Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wprowadzenie
  Ustawa o VAT definiuje wiele rodzajów transakcji międzynarodowych, a każdy z tych rodzajów ma swoje cechy wyróżniające. Zaczynamy ich omawianie od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potocznie nazywanej WDT. To bardzo popularny obecnie rodzaj transakcji.
 • 03.04.2024Samochód osobowy w leasingu operacyjnym w kosztach podatkowych
  Limit 150 tys. zł dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego (tj. opłaty wstępnej i rat leasingowych), natomiast nie dotyczy opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 02.04.2024MF: Rozliczanie opłaty od jednorazówek z tworzyw sztucznych na gruncie VAT, PIT i CIT
  1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę pobieraną od oferowanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Opłata dotyczy opakowań, napojów lub żywności pakowanej przez przedsiębiorcę w te opakowania i pobierana jest od użytkownika końcowego. Wartość opłaty została ustalona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2023 roku. Opłaty wynoszą 0,20 zł lub 0,25 zł, w zależności od rodzaju opakowania. Z uwagi na zgłaszane w ostatnim okresie zapytania, Ministerstwo Finansów prezentuje informacje dotyczące rozliczenia opłaty na gruncie podatków.
 • 02.04.2024Księgi rachunkowe: Jeden limit dla działalności gospodarczej i rolniczej
  Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, nie natomiast od przedmiotu działalności i sposobu opodatkowania. Oznacza to, że przychód z działalności rolniczej należy zsumować razem z przychodem uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej w celu ustalenia, czy przekroczono w danym roku limit wynoszący co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.
 • 29.03.2024MF: Rozliczanie opłaty od jednorazówek z tworzyw sztucznych na gruncie VAT, PIT i CIT
  1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę pobieraną od oferowanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Opłata dotyczy opakowań, napojów lub żywności pakowanej przez przedsiębiorcę w te opakowania i pobierana jest od użytkownika końcowego. Wartość opłaty została ustalona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2023 roku. Opłaty wynoszą 0,20 zł lub 0,25 zł, w zależności od rodzaju opakowania. Z uwagi na zgłaszane w ostatnim okresie zapytania, Ministerstwo Finansów prezentuje informacje dotyczące rozliczenia opłaty na gruncie podatków.
 • 28.03.2024Zwolnienie podmiotowe z VAT również dla biura rachunkowego
  Jeżeli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca świadczy wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe i jednocześnie nie wykonuje czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków - to tym samym czynności te nie stanowią doradztwa.
 • 27.03.2024Składki ZUS przy systemie kafeteryjnym
  W systemie kafeteryjnym pracownik otrzymuje do dyspozycji określoną kwotę pieniężną, którą może wydatkować w wybrany przez siebie sposób. Zatem, trudno uznać, że ta forma korzyści materialnej nie ma charakteru świadczenia pieniężnego. W konsekwencji, świadczenia udostępnione przez przedsiębiorcę pracownikom w ramach systemu kafeteryjnego nie spełniają warunków do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.
 • 27.03.2024Zwolnienie podmiotowe z VAT również dla biura rachunkowego
  Jeżeli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca świadczy wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe i jednocześnie nie wykonuje czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków - to tym samym czynności te nie stanowią doradztwa.
 • 27.03.2024Sprzedaż środka trwałego w księgach rachunkowych
  Przychodem przedsiębiorstwa może być zarówno sprzedaż usług czy towarów, jak i sprzedaż składników majątku. Często zdarza się, że mamy do czynienia ze sprzedażą środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powodów sprzedaży składnika majątku może być wiele. Może to być podyktowane zmianą technologiczną, zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, czy też wymianą na nowszy składnik majątku.
 • 26.03.2024Do ustawy o emeryturach i rentach trafi mechanizm dodatkowej waloryzacji
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w którym zaproponowane zostanie wprowadzenie mechanizmu dodatkowej waloryzacji świadczeń. Taka interwencyjna waloryzacja będzie przeprowadzana 1 września danego roku, jeśli w I półroczu wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przekroczy próg 5 proc.
 • 26.03.2024Niższy VAT na usługi kosmetyczne może poprawić kondycję branży
  Z początkiem kwietnia br. usługi świadczone przez salony kosmetyczne zostaną objętym obniżoną stawką VAT na poziomie 8 proc. (zamiast standardowych 23 proc.). Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, branża usług kosmetycznych i fryzjerskich zmaga się z wyraźnym wzrostem zadłużenia. Tylko w ciągu roku ogólne zadłużenie branży podwyższyło się o blisko połowę, by na koniec stycznia br. wynieść niemal 154 mln zł. Analitycy wskazują, że nowa preferencja podatkowa może poprawić kondycję branży usług kosmetycznych.
 • 26.03.2024Świąteczny wystrój firmy w kosztach podatkowych firmy
  Świąteczny wystrój firm wywołuje w klientach pozytywne wrażenie i przekłada się na większą skłonność do zakupów. Wprowadzenie klienta w taki stan jest zatem w interesie sprzedawcy. Wymaga to jednak poniesienia kosztów na działania marketingowe. Najczęściej przedsiębiorcy ponoszą wydatki na zakup dekoracji świątecznych (bożonarodzeniowych czy wielkanocnych): choinek, ozdób, oświetlenia, bombek, kwiatów np. gwiazdy betlejemskiej, stroików bożonarodzeniowych, girland, itp.
 • 26.03.2024Wykazywanie na fakturach nazwy firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność
  Na fakturach wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim imię i nazwisko przedsiębiorcy jako podmiotu będącego osobą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym rodzajem działalności wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot jego działalności poprzez dodanie do imienia i nazwiska nazwy identyfikującej rodzaj działalności jest dozwolone.
 • 26.03.2024Wpłata gotówki na konto kontrahenta pozbawia kosztów
  Gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, znajduje zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 22p ustawy o PIT. Skoro przedsiębiorca dokonał zapłaty za nabyte towary (w ramach transakcji przekraczającej 15 tys. zł) poprzez wpłatę gotówki bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy, to wydatków na zakup tych towarów nie powinien zaliczać do kosztów uzyskania przychodów - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 25.03.2024MF o zwiększeniu limitu do badania sprawozdań finansowych
  W projekcie zmiany ustawy o rachunkowości zaproponowano podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek. Proponowane po zmianie progi do badania przedstawiają się następująco: 3 125 000 euro - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego oraz 6 250 000 euro w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, natomiast próg zatrudnienia pozostaje bez zmian. Wejście w życie zmienianych przepisów jest przewidziane w 2024 r. co oznacza, że podwyższone progi do badania będą miały zastosowanie już do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2024 rok.
 • 25.03.2024Świadczenie usług za granicą a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
  Do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wlicza się kwot z tytułu wykonania usług, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.
 • 22.03.2024Kasowy VAT na nowych zasadach?
  Kasowa metoda rozliczania podatku VAT mogłaby stać się podstawową metodą rozliczania tej daniny – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, który skierowali do Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Autorzy projektu przekonują, że projektowane zmiany miałyby pozytywny wpływ na przedsiębiorców i pozwoliłyby na zwiększenie ich pewności finansowej.
 • 22.03.2024Skutki w VAT otrzymania w darowiźnie przedsiębiorstwa
  W przypadku gdy przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo to czynność ta będzie wyłączona ze stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto, jeżeli obdarowany będzie kontynuował identyczną działalność gospodarczą nie zmieniając przeznaczenia towarów i usług, to w takiej sytuacji nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.
 • 21.03.2024Kasowy VAT na nowych zasadach?
  Kasowa metoda rozliczania podatku VAT mogłaby stać się podstawową metodą rozliczania tej daniny – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, który skierowali do Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Autorzy projektu przekonują, że projektowane zmiany miałyby pozytywny wpływ na przedsiębiorców i pozwoliłyby na zwiększenie ich pewności finansowej.

następna strona »